Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Deze pagina heeft beperkte ondersteuning voor uw browser. Wij raden u aan over te schakelen op Edge, Chrome, Safari of Firefox.

🎁 WIR FEIERN 30 JAHRE 📢 MEGA SALE ! 🎉

NUR NOCH BIS 4.12 die besten Preise!

Gegevensbescherming

Privacybeleid

Inhoudsopgave

Inleiding en overzicht

Wij hebben deze privacyverklaring (versie 06.09.2021-111824947) opgesteld om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving, om u uit te leggen welke persoonsgegevens (kortweg "data") wij als verantwoordelijke voor de verwerking - en de door ons ingeschakelde verwerkers (bv. providers) - verwerken, in de toekomst zullen verwerken en welke legale opties u hebt. De gebruikte termen moeten worden opgevat als sekseneutraal.
In het kort: Wij informeren u uitvoerig over de gegevens die wij over u verwerken.

Verklaringen over gegevensbescherming klinken meestal erg technisch en gebruiken juridische terminologie. Deze privacyverklaring daarentegen is bedoeld om de voor u belangrijkste zaken zo eenvoudig en transparant mogelijk te beschrijven. Voor zover het bevorderlijk is voor transparantie, technische termen worden op een lezersvriendelijke manier uitgelegd, Links naar verdere informatie en Graphics worden gebruikt. Zo delen wij in duidelijke en eenvoudige taal mee dat wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten alleen verwerken als er een overeenkomstige rechtsgrondslag is. Dit is zeker niet mogelijk door een zo beknopt mogelijke, onduidelijke en legalistische uitleg te geven, zoals op het internet vaak gebruikelijk is wanneer het om gegevensbescherming gaat. Ik hoop dat u de volgende uiteenzettingen interessant en informatief vindt en misschien is er een of twee stukjes informatie die u nog niet wist.
Indien u nog vragen hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met het hieronder of in het impressum vermelde verantwoordelijke kantoor, de aangegeven links te volgen en nadere informatie te zoeken op sites van derden. Onze contactgegevens staan uiteraard ook in het impressum.

Toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die door ons in het bedrijf worden verwerkt en voor alle persoonsgegevens die worden verwerkt door bedrijven die in opdracht van ons werken (orderverwerkers). Onder persoonsgegevens verstaan wij informatie in de zin van art. 4 nr. 1 DSGVO, zoals de naam, het e-mailadres en het postadres van een persoon. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten kunnen aanbieden en factureren, zowel online als offline. Het toepassingsgebied van dit privacybeleid omvat:

 • alle online aanwezigheden (websites, online winkels) die wij exploiteren
 • Aanwezigheid in de sociale media en e-mailcommunicatie
 • mobiele apps voor smartphones en andere toestellen

In het kort: De gegevensbeschermingsverklaring geldt voor alle gebieden waarop in de onderneming op gestructureerde wijze persoonsgegevens worden verwerkt via de voornoemde kanalen. Indien wij buiten deze kanalen om rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen wij u daarvan in voorkomend geval afzonderlijk in kennis stellen.

Rechtsgrondslag

In de volgende gegevensbeschermingsverklaring geven wij u transparante informatie over de wettelijke beginselen en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen persoonsgegevens te verwerken.
Wat het EU-recht betreft, verwijzen wij naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. U kunt deze Algemene verordening gegevensbescherming van de EU uiteraard online raadplegen op EUR-Lex, het toegangspunt tot het EU-recht, op. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 lees verder.

Wij verwerken uw gegevens alleen als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. Toestemming (Artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO): u hebt ons toestemming gegeven om gegevens voor een specifiek doel te verwerken. Een voorbeeld hiervan is de opslag van uw ingevoerde gegevens van een contactformulier.
 2. Contract (Artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO): om een contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen, verwerken wij uw gegevens. Als wij bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst met u sluiten, hebben wij vooraf persoonlijke informatie nodig.
 3. Wettelijke verplichting (Artikel 6, lid 1, onder c), DSGVO): indien wij aan een wettelijke verplichting zijn onderworpen, verwerken wij uw gegevens. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden. Deze bevatten gewoonlijk persoonsgegevens.
 4. Gewettigde belangen (Artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO): In het geval van gerechtvaardigde belangen die uw grondrechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. Zo moeten wij bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website op een veilige en economisch efficiënte manier te exploiteren. Deze verwerking is derhalve een rechtmatig belang.

Andere voorwaarden, zoals het verrichten van opnamen in het algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag, alsmede de bescherming van vitale belangen, doen zich bij ons gewoonlijk niet voor. Indien een dergelijke rechtsgrondslag relevant is, zal dat op de daartoe geëigende plaats worden vermeld.

Naast de EU-verordening is ook de nationale wetgeving van toepassing:

 • In Oostenrijk dit is de federale wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens), in het kort DSG.
 • In Duitsland past de Federale wet gegevensbeschermingin het kort BDSG.

Indien andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen wij u daarover informeren in de volgende paragrafen.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of het kantoor:
ALPIN LOACKCKER GmbH
Kirlastraße 9
A - 6840 Götzis

Bevoegd om te vertegenwoordigen: Felix Loacker
E-Mail: felix@alpinloacker.at
Telefoon: +43 5523 55819
Afdruk: https://www.alpinloacker.com/pages/impressum

Bewaartermijn

Het feit dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten, geldt bij ons als een algemeen criterium. Dit betekent dat wij persoonsgegevens wissen zodra de reden voor de verwerking van de gegevens niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren, zelfs nadat het oorspronkelijke doel heeft opgehouden te bestaan, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Indien u wenst dat uw gegevens worden gewist of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo spoedig mogelijk gewist en voor zover er geen verplichting bestaat om ze te bewaren.

Wij zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de respectieve gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben.

Rechten overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming

Volgens artikel 13 van de GDPR heeft u de volgende rechten om ervoor te zorgen dat gegevens eerlijk en transparant worden verwerkt:

 • U hebt op grond van artikel 15 GDPR het recht van toegang om te weten of wij gegevens over u verwerken. In dat geval heeft u het recht een kopie van de gegevens en de volgende informatie te ontvangen:
  • het doel waarvoor wij de verwerking verrichten;
  • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
  • wie deze gegevens ontvangt en, indien de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de beveiliging kan worden gewaarborgd;
  • hoe lang de gegevens zullen worden bewaard;
  • het bestaan van het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (de links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);
  • de herkomst van de gegevens indien wij deze niet bij u hebben verzameld;
  • of er aan profilering wordt gedaan, d.w.z. of gegevens automatisch worden geanalyseerd om tot een persoonlijk profiel van u te komen.
 • Volgens artikel 16 van de GDPR heeft u het recht om gegevens te corrigeren, wat betekent dat wij gegevens moeten corrigeren als u fouten constateert.
 • U hebt het recht om gegevens te laten wissen ("recht om te worden vergeten") overeenkomstig artikel 17 van de GDPR, wat specifiek betekent dat u kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens.
 • U hebt het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de GDPR, wat betekent dat wij de gegevens alleen mogen opslaan, maar niet verder mogen gebruiken.
 • Volgens artikel 19 van de GDPR heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat wij u op verzoek uw gegevens in een gangbaar formaat zullen verstrekken.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken op grond van artikel 21 van de GDPR, dat een wijziging van de verwerking na de handhaving inhoudt.
  • Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) (openbaar belang, uitoefening van het openbaar gezag) of artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk nagaan of wij wettelijk aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen.
  • Indien gegevens worden gebruikt voor directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet meer gebruiken voor direct marketing.
  • Indien gegevens worden gebruikt voor profilering, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking. Daarna mogen wij uw gegevens niet meer gebruiken voor profilering.
 • Overeenkomstig artikel 22 van de GDPR kunt u het recht hebben niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berust (bijvoorbeeld profilering).

In een notendop: U hebt rechten - aarzel niet om met ons contact op te nemen met de hierboven vermelde controleur!

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de website te vinden is op https://www.dsb.gv.at/ website. In Duitsland is er voor elke deelstaat een commissaris voor gegevensbescherming. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met de Federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI) voor meer informatie. De volgende plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming

Hoofd: Andrea Jelinek, M.D.
Adres:
Barichgasse 40-42, 1030 Wenen
Telefoonnr:
+43 1 52 152-0
E-mail adres:
dsb@dsb.gv.at
Website:
https://www.dsb.gv.at/

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Wij geven gegevens alleen door aan of verwerken ze naar landen buiten de EU (derde landen) als u daarmee instemt, als dit wettelijk verplicht of contractueel noodzakelijk is en in elk geval alleen voor zover dit algemeen is toegestaan. Uw toestemming is in de meeste gevallen de belangrijkste reden voor ons om gegevens in derde landen te laten verwerken. De verwerking van persoonsgegevens in derde landen, zoals de VS, waar veel softwareleveranciers diensten verlenen en hun serverlocaties hebben, kan betekenen dat persoonsgegevens op onverwachte manieren worden verwerkt en opgeslagen.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de doorgifte van gegevens naar de VS. Gegevensverwerking door Amerikaanse diensten (zoals Google Analytics) kan ertoe leiden dat gegevens niet anoniem worden verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. Bovendien is het mogelijk dat verzamelde gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere diensten van dezelfde aanbieder, mits u over een overeenkomstige gebruikersaccount beschikt. Waar mogelijk proberen wij serverlocaties binnen de EU te gebruiken, indien dit wordt aangeboden.

Wij zullen u meer in detail informeren over gegevensoverdracht naar derde landen, indien van toepassing, op de juiste punten in dit privacybeleid.

Beveiliging van de gegevensverwerking

Om persoonsgegevens te beschermen, hebben wij zowel technische als organisatorische maatregelen genomen. Waar mogelijk versleutelen of pseudonimiseren wij persoonsgegevens. Op die manier maken wij het, binnen het bestek van onze mogelijkheden, voor derden zo moeilijk mogelijk om uit onze gegevens persoonsgegevens af te leiden.

Artikel 25 van de GDPR verwijst naar "gegevensbescherming door technisch ontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen" en betekent dus dat zowel de software (bv. formulieren) als de hardware (bv. toegang tot de serverruimte) altijd ontworpen zijn met het oog op beveiliging en dat passende maatregelen worden genomen. Hierna zullen wij, indien nodig, nader ingaan op specifieke maatregelen.

TLS encryptie met https

TLS, encryptie en https klinken erg technisch en dat zijn ze ook. Wij gebruiken HTTPS (het Hypertext Transfer Protocol Secure staat voor "beveiligd hypertext-transferprotocol") om gegevens tap-proof over het internet te verzenden.
Dit betekent dat de volledige overdracht van alle gegevens van uw browser naar onze webserver beveiligd is - niemand kan "meeluisteren".

Zo hebben wij een extra beveiligingslaag ingevoerd en zorgen wij voor gegevensbescherming door technologisch ontwerp Artikel 25, lid 1, DSGVO). Door gebruik te maken van TLS (Transport Layer Security), een encryptieprotocol voor veilige datatransmissie op het internet, kunnen wij de bescherming van vertrouwelijke gegevens verzekeren.
U kunt het gebruik van deze beveiliging voor gegevensoverdracht herkennen aan het kleine slotsymbool linksboven in de browser, links van het internetadres (bv. beispielseite.de) en het gebruik van het https-schema (in plaats van http) als onderdeel van ons internetadres.
Als u meer wilt weten over encryptie, raden wij u aan op Google te zoeken naar "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" om goede links naar verdere informatie te vinden.

Communicatie

Samenvatting van de mededeling
👥 Betrokken partijen: Iedereen die met ons communiceert via telefoon, e-mail of online formulier.
📓 Verwerkte gegevens: bv. telefoonnummer, naam, e-mailadres, ingevulde formuliergegevens. Meer details hierover vindt u in de respectieve gebruikte contacttypes
Doel: Behandeling van de communicatie met klanten, zakenpartners, enz.
📅 Opslagperiode: duur van de business case en wettelijke vereisten
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (Contract), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wanneer u contact met ons opneemt en per telefoon, e-mail of online formulier communiceert, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

De gegevens worden verwerkt voor de behandeling en afhandeling van uw vraag en de daarmee samenhangende zakelijke transactie. De gegevens worden bewaard gedurende dezelfde periode of zo lang als wettelijk vereist is.

Betrokken personen

Alle personen die via de door ons ter beschikking gestelde communicatiekanalen contact met ons zoeken, zijn betrokken bij de bovengenoemde processen.

Telefoon

Wanneer u ons belt, worden de gespreksgegevens pseudoniem opgeslagen op het desbetreffende eindapparaat en bij de gebruikte telecommunicatieaanbieder. Bovendien kunnen gegevens zoals naam en telefoonnummer vervolgens per e-mail worden verzonden en opgeslagen om te kunnen reageren op vragen. De gegevens worden gewist zodra de business case is afgerond en de wettelijke voorschriften dit toestaan.

E-mail

Als u met ons communiceert via e-mail, kunnen de gegevens worden opgeslagen op het respectieve eindapparaat (computer, laptop, smartphone,...) en worden de gegevens opgeslagen op de e-mailserver. De gegevens worden gewist zodra de zakelijke transactie is voltooid en de wettelijke voorschriften dit toestaan.

Online formulieren

Indien u met ons communiceert via online formulieren, worden de gegevens opgeslagen op onze webserver en kunnen ze worden doorgestuurd naar een e-mailadres van ons. De gegevens worden gewist zodra de zakelijke transactie is voltooid en de wettelijke voorschriften dit toestaan.

Rechtsgrondslag

De verwerking van gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

 • Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming): U geeft ons uw toestemming om uw gegevens op te slaan en te gebruiken voor doeleinden die verband houden met de business case;
 • Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (overeenkomst): Er is een noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst met u of een verwerker zoals de telefoonaanbieder of wij moeten de gegevens verwerken voor precontractuele activiteiten zoals het opstellen van een offerte;
 • Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen): wij willen vragen van klanten en zakelijke communicatie in een professioneel kader uitvoeren. Daartoe zijn bepaalde technische voorzieningen, zoals e-mailprogramma's, exchange-servers en mobiele-telefoonexploitanten, noodzakelijk om de communicatie efficiënt te laten verlopen.

Cookies

Cookies Samenvatting
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: afhankelijk van de cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📓 Verwerkte gegevens: Afhankelijk van de gebruikte cookie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📅 Bewaartijd: Afhankelijk van het koekje, kan dit variëren van uren tot jaren.
⚖Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan.
Hieronder leggen wij uit wat cookies zijn en waarom ze worden gebruikt, zodat u het volgende privacybeleid beter kunt begrijpen.

Wanneer u op het internet surft, gebruikt u een browser. Populaire browsers zijn Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Microsoft Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in uw browser. Deze bestanden worden cookies genoemd.

Eén ding kan niet ontkend worden: Koekjes zijn echt handige kleine helpers. Bijna alle websites maken gebruik van cookies. Meer bepaald gaat het om HTTP-cookies, aangezien er ook andere cookies voor andere toepassingen bestaan. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die door onze website op uw computer worden opgeslagen. Deze cookiebestanden worden automatisch in de cookie-map geplaatst, in feite het "brein" van uw browser. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Wanneer een cookie wordt gedefinieerd, moeten ook een of meer attributen worden gespecificeerd.

Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens over u op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u terugkeert naar onze site, zendt uw browser de "gebruikersgerelateerde" informatie terug naar onze site. Dankzij de cookies weet onze site wie u bent en biedt hij u de instelling die u gewend bent. In sommige browsers heeft elk cookie zijn eigen bestand, in andere, zoals Firefox, worden alle cookies in één enkel bestand opgeslagen.

De volgende grafiek toont een mogelijke interactie tussen een webbrowser zoals Chrome en de webserver. Hierbij vraagt de webbrowser een website op en ontvangt van de server een cookie terug, dat de browser weer gebruikt zodra een andere pagina wordt opgevraagd.

HTTP cookie interactie tussen browser en webserver

Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden rechtstreeks door onze site aangemaakt, third-party cookies worden aangemaakt door partnerwebsites (bijv. Google Analytics). Elk cookie moet afzonderlijk worden geëvalueerd, aangezien elk cookie andere gegevens opslaat. De vervaltijd van een cookie varieert ook van een paar minuten tot een paar jaar. Cookies zijn geen softwareprogramma's en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of ander "ongedierte". Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op uw PC.

Zo kunnen cookiegegevens er bijvoorbeeld uitzien:

Naam: _ga
Waarde:GA1.2.1326744211.152111824947-9
Doel van het gebruik: Onderscheid van websitebezoekers
Vervaldatum:Na 2 jaar

Een browser moet deze minimumafmetingen kunnen ondersteunen:

 • Ten minste 4096 bytes per cookie
 • Ten minste 50 cookies per domein
 • Minstens 3000 koekjes in totaal

Wat zijn de verschillende soorten cookies?

De vraag welke cookies wij in het bijzonder gebruiken, hangt af van de gebruikte diensten en wordt in de volgende onderdelen van het privacybeleid verduidelijkt. Op deze plaats willen we kort de verschillende soorten HTTP-cookies bespreken.

We kunnen 4 soorten cookies onderscheiden:

Onmisbare koekjes
Deze cookies zijn noodzakelijk om de basisfuncties van de website te garanderen. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig wanneer een gebruiker een product in het winkelmandje legt, dan verder surft op andere pagina's en later naar de kassa gaat. Deze cookies verwijderen het winkelwagentje niet, zelfs niet als de gebruiker zijn browservenster sluit.

Doelgerichte cookies
Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van de gebruiker en of de gebruiker foutmeldingen ontvangt. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om de laadtijd en het gedrag van de website met verschillende browsers te meten.

Doelgerichte cookies
Deze cookies zorgen voor een betere gebruikerservaring. Zo worden bijvoorbeeld ingevoerde locaties, lettergroottes of formuliergegevens opgeslagen.

Reclame cookies
Deze cookies worden ook wel targeting cookies genoemd. Zij worden gebruikt om de gebruiker individueel aangepaste reclame aan te bieden. Dit kan heel praktisch zijn, maar ook heel vervelend.

Gewoonlijk wordt u, wanneer u een website voor de eerste keer bezoekt, gevraagd welke van deze soorten cookies u wilt toestaan. En natuurlijk wordt deze beslissing ook opgeslagen in een cookie.

Als u meer wilt weten over cookies en niet bang bent voor technische documentatie, raden wij u aan https://tools.ietf.org/html/rfc6265, het verzoek om commentaar van de Internet Engineering Task Force (IETF), genaamd "HTTP State Management Mechanism".

Doel van de verwerking via cookies

Het doel hangt uiteindelijk af van het cookie in kwestie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Cookies zijn kleine hulpjes voor veel verschillende taken. Helaas is het niet mogelijk om te veralgemenen welke gegevens in cookies worden opgeslagen, maar wij zullen u informeren over de gegevens die worden verwerkt of opgeslagen in het kader van de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

Opslagperiode van cookies

De opslagperiode hangt af van het cookie in kwestie en wordt hieronder nader gespecificeerd. Sommige cookies worden na minder dan een uur verwijderd, andere kunnen verscheidene jaren op een computer opgeslagen blijven.

U kunt de opslagperiode ook zelf beïnvloeden. U kunt alle cookies op elk moment handmatig verwijderen via uw browser (zie ook "Recht op verzet" hieronder). Bovendien worden cookies die op toestemming zijn gebaseerd uiterlijk na het intrekken van uw toestemming verwijderd, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot dan toe onverlet blijft.

Recht van bezwaar - hoe kan ik cookies verwijderen?

U beslist hoe en of u cookies wilt gebruiken. Ongeacht van welke dienst of website de cookies afkomstig zijn, hebt u altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen, te deactiveren of slechts gedeeltelijk toe te staan. U kunt bijvoorbeeld cookies van derden blokkeren, maar alle andere cookies toestaan.

Als u wilt weten welke cookies in uw browser zijn opgeslagen, als u de cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, kunt u dit vinden in de instellingen van uw browser:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. De procedure varieert naargelang de browser. U kunt het beste naar de instructies zoeken in Google met de zoekterm "Delete Cookies Chrome" of "Deactivate Cookies Chrome" in het geval van een Chrome browser.

Rechtsgrondslag

De zogenaamde "cookierichtsnoeren" zijn sinds 2009 van kracht. Daarin staat dat het opslaan van cookies een rechtshandeling is. toestemming (Artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO) van u. Binnen de EU-landen zijn er echter nog steeds zeer uiteenlopende reacties op deze richtlijnen. In Oostenrijk is deze richtlijn echter ten uitvoer gelegd in § 96, lid 3, van de telecommunicatiewet (TKG). In Duitsland is de Cookierichtlijn niet als nationale wet omgezet. In plaats daarvan werd deze richtlijn grotendeels ten uitvoer gelegd in § 15, lid 3, van de Telemediawet (TMG).

Voor cookies die absoluut noodzakelijk zijn, zelfs als er geen toestemming is gegeven, zijn er rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO), die in de meeste gevallen van economische aard zijn. Wij willen de bezoekers van de website een prettige gebruikerservaring bieden en daarvoor zijn bepaalde cookies vaak absoluut noodzakelijk.

Wanneer cookies worden gebruikt die niet strikt noodzakelijk zijn, gebeurt dit enkel met uw toestemming. De rechtsgrondslag in dit verband is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

In de volgende paragrafen wordt u meer gedetailleerd geïnformeerd over het gebruik van cookies, voor zover de gebruikte software cookies gebruikt.

Web hosting

Web hosting samenvatting
👥 Betrokken partijen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: professionele hosting van de website en beveiliging van de werking.
📓 Verwerkte gegevens: IP-adres, tijdstip van websitebezoek, gebruikte browser en andere gegevens. Meer details vindt u hieronder of bij de respectieve gebruikte webhostingprovider.
📅 Bewaartermijn: afhankelijk van de leverancier, maar gewoonlijk 2 weken.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (rechtmatige belangen)

Wat is webhosting?

Wanneer u tegenwoordig websites bezoekt, wordt bepaalde informatie - waaronder persoonsgegevens - automatisch gecreëerd en opgeslagen, ook op deze website. Deze gegevens moeten zo spaarzaam mogelijk worden verwerkt en alleen met een rechtvaardiging. Met website bedoelen we overigens het geheel van alle webpagina's op een domein, d.w.z. alles vanaf de homepage (startpagina) tot de allerlaatste subpagina (zoals deze). Met domein bedoelen we bijvoorbeeld example.de of example.com.

Als u een website op een scherm wilt bekijken, gebruikt u daarvoor een programma dat een webbrowser wordt genoemd. Waarschijnlijk kent u sommige webbrowsers bij naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari.

Deze webbrowser moet verbinding maken met een andere computer waar de code van de website is opgeslagen: de webserver. Het beheren van een webserver is een ingewikkelde en kostbare taak, en daarom wordt dit meestal gedaan door professionele aanbieders. Deze bieden webhosting aan en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens.

Wanneer de browser op uw computer (desktop, laptop, smartphone) verbinding maakt en tijdens de gegevensoverdracht van en naar de webserver, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. Enerzijds slaat uw computer gegevens op; anderzijds moet de webserver ook een tijdje gegevens opslaan om goed te kunnen functioneren.

Ter illustratie:

Browser en webserver

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn:

 1. Professionele hosting van de website en beveiliging van de werking ervan
 2. om de operationele en IT-beveiliging te handhaven
 3. Anonieme evaluatie van het toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, om vorderingen te vervolgen of voort te zetten

Welke gegevens worden verwerkt?

Zelfs terwijl u onze website nu bezoekt, slaat onze webserver, de computer waarop deze website is opgeslagen, gewoonlijk automatisch gegevens op zoals

 • het volledige internetadres (URL) van de website die u bezoekt (bv. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111824947)
 • Browser en browserversie (bijv. Chrome 87)
 • het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 10)
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (referrer URL) (b.v. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • de hostnaam en het IP-adres van het apparaat waartoe toegang wordt verkregen (bijvoorbeeld COMPUTERNAME en 194.23.43.121)
 • Datum en tijd
 • in bestanden, de zogenaamde web server log files

Hoe lang worden gegevens bewaard?

In de regel worden deze gegevens veertien dagen bewaard en daarna automatisch gewist. Wij geven deze gegevens niet door, maar kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens in geval van onwettig gedrag door de autoriteiten worden ingezien.

In het kort: Uw bezoek wordt gelogd door onze provider (bedrijf dat onze website draait op speciale computers (servers)), maar wij geven uw gegevens niet door zonder toestemming!

Rechtsgrondslag

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (bescherming van gerechtvaardigde belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een provider noodzakelijk is om het bedrijf op een veilige en gebruikersvriendelijke manier op het internet te presenteren en om hieruit zo nodig aanvallen en vorderingen te kunnen instellen.

Checkdomain privacybeleid

Wij gebruiken voor onze website onder andere checkdomain, een webhostingprovider. De dienstverlener is de Duitse onderneming checkdomain GmbH, Große Burgstraße 27/29, 23552 Lübeck, Duitsland. U kunt meer te weten komen over de gegevens die verwerkt worden door het gebruik van checkdomain in het privacybeleid op https://www.checkdomain.de/agb/datenschutz/ .

Facebook Pixel Privacybeleid

Wij gebruiken de Facebook Pixel van Facebook op onze website. Daartoe hebben wij op onze website een code ingevoerd. De Facebook pixel is een stukje JavaScript-code dat een verzameling functies laadt waarmee Facebook uw gebruikersacties kan volgen als u via Facebook-advertenties op onze website bent terechtgekomen. Wanneer u bijvoorbeeld een product op onze website koopt, wordt de Facebook-pixel geactiveerd en slaat deze uw acties op onze website op in een of meer cookies. Deze cookies stellen Facebook in staat om uw gebruikersgegevens (klantgegevens zoals IP-adres, gebruikers-ID) te matchen met uw Facebook-accountgegevens. Facebook verwijdert deze gegevens vervolgens weer. De verzamelde gegevens zijn anoniem en niet zichtbaar voor ons en kunnen alleen worden gebruikt in het kader van advertentieplaatsingen. Als u een Facebook-gebruiker bent en ingelogd bent, wordt uw bezoek aan onze website automatisch toegewezen aan uw Facebook-gebruikersaccount.

Wij willen onze diensten en producten alleen laten zien aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van Facebook-pixels kunnen onze reclamemaatregelen beter op uw wensen en interesses worden afgestemd. Op die manier krijgen Facebook-gebruikers (mits zij gepersonaliseerde reclame hebben toegestaan) passende reclame te zien. Bovendien gebruikt Facebook de verzamelde gegevens voor analysedoeleinden en voor zijn eigen advertenties.

Hieronder tonen wij u de cookies die werden ingesteld door de integratie van Facebook Pixel op een testpagina. Let wel, dit zijn slechts voorbeeld cookies. Afhankelijk van de interactie op onze website worden verschillende cookies geplaatst.

Naam: _fbp
Waarde: fb.1.1568287647279.257405483-6111824947-7
Doel van het gebruik: Deze cookie wordt door Facebook gebruikt om advertentieproducten weer te geven.
Vervaldatum: Na 3 maanden

Naam:fr
Waarde: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om Facebook Pixel goed te laten werken.
Vervaldatum: Na 3 maanden

Naam: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111824947-3
Waarde: Naam van de auteur
Bedoeld gebruik: Deze cookie slaat bijvoorbeeld de tekst en naam op van een gebruiker die een reactie achterlaat.
Vervaldatum: Na 12 maanden

Naam: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Waarde: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (URL van de auteur)
Bedoeld gebruik: Deze cookie slaat de URL op van de website die de gebruiker invoert in een tekstveld op onze website.
Vervaldatum: Na 12 maanden

Naam: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Waarde: Emailadres van de auteur
Doel van het gebruik: Deze cookie slaat het e-mailadres van de gebruiker op, indien hij dat op de website heeft verstrekt.
Vervaldatum: Na 12 maanden

Opmerking:De hierboven genoemde cookies hebben betrekking op individueel gebruikersgedrag. Vooral met het gebruik van cookies zijn veranderingen bij Facebook nooit uit te sluiten.

Als u ingelogd bent bij Facebook, kunt u uw instellingen voor advertenties wijzigen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenverander ze zelf. Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunt u klikken op http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ om uw op gebruik gebaseerde online reclame te beheren. Daar hebt u de mogelijkheid om providers te deactiveren of te activeren.

Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. De gegevensverwerking wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door Facebook Pixel. Dit kan ertoe leiden dat gegevens niet worden verwerkt en anoniem worden opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. Het kan ook gebeuren dat deze gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere Facebook-diensten waar u een gebruikersaccount hebt.

Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Facebook, raden wij u aan het gegevensbeleid van het bedrijf zelf te lezen op https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook automatisch verbeterde afstemming privacybeleid

Wij hebben ook Automatic Advanced Matching ingeschakeld als onderdeel van de Facebook Pixel-functie. Deze functie van de Pixel stelt ons in staat om gehashte e-mails, naam, geslacht, stad, staat, postcode en geboortedatum of telefoonnummer als aanvullende informatie naar Facebook te sturen indien u ons deze informatie hebt verstrekt. Door deze activering kunnen wij reclamecampagnes op Facebook nog nauwkeuriger afstemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten of producten.

Google Analytics privacy beleid

Google Analytics Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals de plaats van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Bewaartijd: afhankelijk van de gebruikte eigenschappen
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Google Analytics?

Op onze website gebruiken wij het analyseprogramma Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Wanneer u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en doorgestuurd naar Google Analytics. De rapporten die wij van Google Analytics ontvangen, helpen ons om onze website en dienstverlening beter af te stemmen op uw voorkeuren. Hierna gaan wij dieper in op het tracking-instrument en informeren wij u met name over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Google Analytics is een tracking-instrument dat wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren. Om Google Analytics te laten werken, is een tracking code ingebouwd in de code van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, registreert deze code verschillende handelingen die u op onze website verricht. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens doorgestuurd naar de servers van Google Analytics en daar opgeslagen.

Google verwerkt de gegevens en wij ontvangen rapporten over uw gebruikersgedrag. Deze verslagen kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, het volgende omvatten

 • Audience-rapporten: Audience-rapporten helpen ons om onze gebruikers beter te leren kennen en preciezer te weten wie in onze dienst geïnteresseerd is.
 • Ad-rapporten: Ad-rapporten helpen ons bij het analyseren en verbeteren van onze online reclame.
 • Acquisitierapporten: Acquisitierapporten verschaffen ons nuttige informatie over hoe we meer mensen voor onze dienst kunnen aantrekken.
 • Gedragsrapporten: deze vertellen ons hoe u omgaat met onze website. Wij kunnen volgen welk pad u op onze site aflegt en op welke links u klikt.
 • Conversierapporten: Conversie is wanneer u een gewenste actie onderneemt als gevolg van een marketingboodschap. Bijvoorbeeld wanneer u van een gewone websitebezoeker overgaat naar een koper of abonnee op een nieuwsbrief. Deze rapporten helpen ons meer te weten te komen over hoe onze marketinginspanningen voor u werken. Zo willen we onze conversieratio verhogen.
 • Real-time rapporten: Hier weten we altijd onmiddellijk wat er op onze website gebeurt. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers deze tekst lezen.

Waarom gebruiken wij Google Analytics op onze website?

Ons doel met deze website is duidelijk: wij willen u de best mogelijke service bieden. De statistieken en gegevens van Google Analytics helpen ons om dit doel te bereiken.

De statistisch geëvalueerde gegevens geven ons een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van onze website. Enerzijds kunnen we onze site optimaliseren zodat hij gemakkelijker wordt gevonden door geïnteresseerden op Google. Aan de andere kant helpen de gegevens ons om u als bezoeker beter te begrijpen. Zo weten wij precies wat wij op onze website moeten verbeteren om u de best mogelijke service te bieden. De gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingacties op een meer individuele en kosteneffectieve manier uit te voeren. Het is immers alleen maar zinvol onze producten en diensten te tonen aan mensen die daarin geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen?

Google Analytics gebruikt een traceercode om een willekeurige, unieke ID te maken die is gekoppeld aan uw browsercookie. Dit is hoe Google Analytics u herkent als een nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een "terugkerende" gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Dit maakt het in de eerste plaats mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren.

Om onze website met Google Analytics te kunnen analyseren, moet in de trackingcode een property-ID worden ingevoegd. De gegevens worden dan opgeslagen in de overeenkomstige eigenschap. Voor elke nieuw aangemaakte eigenschap, is de Google Analytics 4 eigenschap standaard. Als alternatief kunt u ook de Universal Analytics eigenschap aanmaken. Afhankelijk van de gebruikte eigenschap worden de gegevens gedurende verschillende perioden opgeslagen.

Tags zoals cookies en app instance ID's worden gebruikt om uw interacties op onze website te meten. Interacties zijn alle soorten acties die u op onze website onderneemt. Als u ook gebruik maakt van andere Google-systemen (zoals een Google-account), kunnen gegevens die via Google Analytics worden gegenereerd, worden gekoppeld aan cookies van derden. Google deelt geen Google Analytics-gegevens met anderen, tenzij wij, als websitebeheerder, daarvoor toestemming geven. Uitzonderingen zijn mogelijk indien wettelijk vereist.

De volgende cookies worden door Google Analytics gebruikt:

Naam: _ga
Waarde: 2.1326744211.152111824947-5
Doel van het gebruik: Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om onderscheid te maken tussen websitebezoekers.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: _gid
Waarde: 2.1687193234.152111824947-1
Doel:De cookie wordt ook gebruikt om onderscheid te maken tussen websitebezoekers
Vervaldatum:Na 24 uur

Naam: _gat_gtag_UA_
Waarde: 1
Doel: Wordt gebruikt om het aanvraagpercentage te verlagen. Indien Google Analytics wordt aangeboden via Google Tag Manager, wordt deze cookie _dc_gtm_ genoemd .
Vervaldatum: Na 1 minuut

Naam: AMP_TOKEN
Waarde: geen gegevens
Bedoeld gebruik: De cookie heeft een token dat kan worden gebruikt om een gebruikers-ID op te halen bij de AMP client ID service. Andere mogelijke waarden duiden op een logout, een verzoek of een fout.
Vervaldatum:Na 30 seconden tot een jaar

Naam: __utma
Waarde: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Bedoeld gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om uw gedrag op de website te volgen en de prestaties te meten. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: __utmt
Waarde: 1
Doel: De cookie wordt net als _gat_gtag_UA_gebruikt om de verzoeksnelheid af te zwakken.
Vervaldatum:Na 10 minuten

Naam: __utmb
Waarde: 3.10.1564498958
Bedoeld gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Het wordt bijgewerkt telkens wanneer nieuwe gegevens of informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum:Na 30 minuten

Naam: __utmc
Waarde: 167421564
Bedoeld gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende bezoekers. Dit is een sessiecookie en wordt alleen opgeslagen totdat u de browser weer sluit.
Vervaldatum: Na het sluiten van de browser

Naam: __utmz
Waarde: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Bedoeld gebruik: De cookie wordt gebruikt om de bron van het verkeer naar onze website te identificeren. Dit betekent dat de cookie opslaat van waar u naar onze website bent gekomen. Dit kan een andere pagina geweest zijn of een advertentie.
Vervaldatum: Na 6 maanden

Naam: __utmv
Waarde: Geen specificatie
Bedoeld gebruik: De cookie wordt gebruikt om aangepaste gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt altijd bijgewerkt wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Opmerking:Deze lijst kan niet pretenderen volledig te zijn, aangezien Google ook de keuze van haar cookies van tijd tot tijd wijzigt.

Hier tonen wij u een overzicht van de belangrijkste gegevens die met Google Analytics worden verzameld:

Heatmaps: Google maakt zogenaamde heatmaps. Met heatmaps kunt u precies die gebieden zien waar u op klikt. Dit geeft ons informatie over waar u "reist" op onze site.

Duur van de sessie: Google definieert sessieduur als de tijd die u op onze site doorbrengt zonder die te verlaten. Als u 20 minuten inactief bent geweest, wordt de sessie automatisch beëindigd.

Bounce rate (Bouncepercentage: er is sprake van een bounce wanneer u slechts één pagina van onze website bekijkt en vervolgens onze website weer verlaat.

Account aanmaken: Wanneer u een account aanmaakt of een bestelling plaatst op onze website, verzamelt Google Analytics deze gegevens.

IP adres: Het IP-adres wordt alleen in afgekorte vorm weergegeven, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is.

Locatie: Het land en uw geschatte locatie kunnen worden bepaald via het IP-adres. Dit proces wordt ook wel IP-locatiebepaling genoemd.

Technische informatie: Technische informatie omvat uw browsertype, uw internetprovider of uw schermresolutie.

Bron van oorsprong: Google Analytics of, natuurlijk, zijn wij ook geïnteresseerd in van welke website of welke advertenties u naar onze site bent gekomen.

Andere gegevens zijn onder meer contactgegevens, eventuele beoordelingen, het afspelen van media (bijvoorbeeld als u via onze site een video afspeelt), het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten. Deze lijst pretendeert niet volledig te zijn en dient slechts als een algemene oriëntatie van de gegevens die door Google Analytics worden opgeslagen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google heeft zijn servers over de hele wereld verspreid. De meeste servers bevinden zich in Amerika en bijgevolg worden uw gegevens meestal op Amerikaanse servers opgeslagen. Waar de datacentra van Google zich precies bevinden, kunt u hier vinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Uw gegevens worden verspreid op verschillende fysieke media. Dit heeft het voordeel dat de gegevens sneller kunnen worden geraadpleegd en beter beschermd zijn tegen manipulatie. In elk datacenter van Google zijn er overeenkomstige noodprogramma's voor uw gegevens. Als bijvoorbeeld de hardware bij Google uitvalt of natuurrampen servers lamleggen, blijft het risico van een dienstonderbreking bij Google nog steeds gering.

De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van de gebruikte eigenschappen. Wanneer u de nieuwere eigenschappen van Google Analytics 4 gebruikt, is de bewaarperiode van uw gebruikersgegevens vastgesteld op 14 maanden. Voor andere zogenaamde gebeurtenisgegevens hebben wij de keuze tussen een bewaartermijn van 2 maanden of 14 maanden.

Voor Universal Analytics-eigenschappen is de standaardbewaartermijn voor uw gebruikersgegevens 26 maanden. Uw gebruikersgegevens worden dan gewist. Wij hebben echter de mogelijkheid om zelf de bewaartermijn van de gebruikersgegevens te kiezen. Hiervoor staan ons vijf varianten ter beschikking:

 • Verwijdering na 14 maanden
 • Schrapping na 26 maanden
 • Schrapping na 38 maanden
 • Schrapping na 50 maanden
 • Geen automatische verwijdering

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat gegevens pas worden gewist wanneer u onze website niet meer bezoekt binnen de door ons gekozen termijn. In dat geval wordt de bewaartermijn opnieuw ingesteld telkens wanneer u onze website binnen de gestelde termijn opnieuw bezoekt.

Zodra de gespecificeerde periode is verstreken, worden de gegevens één keer per maand gewist. Deze bewaartermijn is van toepassing op uw gegevens in verband met cookies, gebruikersherkenning en reclame-ID's (bijv. DoubleClick-domeincookies). Rapporteringsresultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden apart van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn een samenvoeging van afzonderlijke gegevens tot een grotere eenheid.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Krachtens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hebt u het recht uw gegevens in te zien, bij te werken, te wissen of te beperken. U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt door de browser add-on te gebruiken om Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) uit te schakelen. U kunt de browser add-on downloaden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en installeer het. Let op: deze add-on deactiveert alleen de gegevensverzameling door Google Analytics.

Als u cookies in het algemeen wilt deactiveren, verwijderen of beheren (onafhankelijk van Google Analytics), zijn er afzonderlijke instructies voor elke browser:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Analytics vereist uw toestemming, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Volgens de Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling door webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van websitebezoekers om ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Analytics herkennen wij websitefouten, kunnen wij aanvallen opsporen en de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (rechtmatige belangen). Wij maken echter alleen gebruik van Google Analytics als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Google ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Wij hopen dat wij u de belangrijkste informatie hebben kunnen verstrekken over de verwerking van Google Analytics-gegevens. Als u meer wilt weten over de trackingdienst, raden wij u deze twee links aan: http://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Tag Manager Privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Google Tag Manager
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: organisatie van de individuele traceringsinstrumenten
📓 Verwerkte gegevens: De Google Tag Manager slaat zelf geen gegevens op. De gegevens worden verzameld door de tags van de gebruikte webanalyse-instrumenten.
📅 Opslagperiode: hangt af van het gebruikte webanalysetool.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is de Google Tag Manager?

Voor onze website gebruiken wij de Google Tag Manager van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Deze tag manager is een van de vele handige marketingproducten van Google. Via de Google Tag Manager kunnen wij codeonderdelen van verschillende trackingtools die wij op onze website gebruiken, centraal integreren en beheren.

In dit privacybeleid willen wij nader toelichten wat de Google Tag Manager doet, waarom wij deze gebruiken en in welke vorm gegevens worden verwerkt.

De Google Tag Manager is een organisatie-instrument waarmee wij website-tags centraal en via een gebruikersinterface kunnen opnemen en beheren. Tags zijn kleine stukjes code die bijvoorbeeld uw activiteiten op onze website registreren (bijhouden). Daartoe worden delen van de JavaScript-code in de broncode van onze pagina ingevoegd. De tags zijn vaak afkomstig van Google-interne producten zoals Google Ads of Google Analytics, maar ook tags van andere bedrijven kunnen via de manager worden geïntegreerd en beheerd. Dergelijke tags voeren verschillende taken uit. Zij kunnen browsergegevens verzamelen, marketingtools met gegevens voeden, knoppen insluiten, cookies instellen en ook gebruikers over meerdere websites volgen.

Waarom gebruiken wij de Google Tag Manager voor onze website?

Zoals het spreekwoord zegt: organisatie is het halve werk! En natuurlijk geldt dit ook voor het onderhoud van onze website. Om onze website zo goed mogelijk te maken voor u en alle mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten, hebben we verschillende tracking tools nodig, zoals Google Analytics. De door deze instrumenten verzamelde gegevens laten ons zien waarin u het meest geïnteresseerd bent, waar wij onze diensten kunnen verbeteren en aan welke mensen wij onze aanbiedingen nog moeten laten zien. En om deze tracking te laten werken, moeten we de juiste JavaScript-codes in onze website inbouwen. In principe zouden we elk code-onderdeel van de afzonderlijke tracking tools afzonderlijk in onze broncode kunnen opnemen. Dit kost echter veel tijd en het is gemakkelijk het overzicht te verliezen. Daarom gebruiken wij de Google Tag Manager. We kunnen gemakkelijk de nodige scripts integreren en ze vanuit één plaats beheren. Bovendien biedt de Google Tag Manager een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en is er geen programmeerkennis vereist. Zo houden we orde in onze tag jungle.

Welke gegevens worden opgeslagen door de Google Tag Manager?

De Tag Manager zelf is een domein dat geen cookies instelt en geen gegevens opslaat. Het fungeert als een eenvoudige "beheerder" van de geïmplementeerde tags. De gegevens worden verzameld door de individuele tags van de verschillende webanalyse-instrumenten. De gegevens worden virtueel doorgegeven aan de individuele tracking tools in de Google Tag Manager en worden niet opgeslagen.

De situatie is echter volledig anders met de geïntegreerde tags van de verschillende webanalyse-instrumenten, zoals Google Analytics. Afhankelijk van het analyse-instrument worden diverse gegevens over uw webgedrag gewoonlijk verzameld, opgeslagen en verwerkt met behulp van cookies. Lees hiervoor onze teksten over gegevensbescherming met betrekking tot de individuele analyse- en traceringsinstrumenten die wij op onze website gebruiken.

In de Tag Manager-accountinstellingen hebben wij Google toestemming gegeven om geanonimiseerde gegevens van ons te ontvangen. Het gaat hier echter alleen om het gebruik en de inzet van onze Tag Manager en niet om uw gegevens die via de codedelen zijn opgeslagen. Wij staan Google en anderen toe geselecteerde gegevens in geanonimiseerde vorm te ontvangen. Wij stemmen dus in met het anoniem delen van onze websitegegevens. Welke samengevatte en anonieme gegevens precies worden doorgegeven, konden wij - ondanks langdurig onderzoek - niet te weten komen. In ieder geval verwijdert Google alle informatie die onze website zou kunnen identificeren. Google combineert de gegevens met honderden andere anonieme websitegegevens en creëert gebruikstrends als onderdeel van benchmarkingmaatregelen. Benchmarking vergelijkt onze eigen resultaten met die van onze concurrenten. Processen kunnen worden geoptimaliseerd op basis van de verzamelde informatie.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wanneer Google gegevens opslaat, worden deze opgeslagen op de eigen servers van Google. De servers zijn over de hele wereld verspreid. De meeste bevinden zich in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kunt u precies lezen waar de servers van Google zich bevinden.

Hoe lang de afzonderlijke tracking tools gegevens van u opslaan, kunt u lezen in onze afzonderlijke teksten over gegevensbescherming voor de afzonderlijke tools.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

De Google Tag Manager plaatst zelf geen cookies, maar beheert tags van verschillende trackingwebsites. In onze teksten over gegevensbescherming voor de afzonderlijke tracking tools vindt u gedetailleerde informatie over hoe u uw gegevens kunt wissen of beheren.

Wanneer u dit instrument gebruikt, kunnen uw gegevens buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens naar onveilige derde landen mogen daar dus niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende waarborgen bestaan (zoals contractuele standaardbepalingen van de EU) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Rechtsgrondslag

Voor het gebruik van de Google Tag Manager is uw toestemming vereist, die wij hebben verkregen met onze cookie pop-up. Volgens de Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden bij de verzameling door webanalysetools.

Naast toestemming hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van websitebezoekers om ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Tag Managers kunnen we de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (rechtmatige belangen). Niettemin gebruiken wij de Google Tag Manager alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Google ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Als u meer wilt weten over de Google Tag Manager, raden wij u de FAQ's aan op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.


E-mail marketing

Samenvatting e-mailmarketing
👥 Betrokken partijen: abonnees op de nieuwsbrief
🤝 Doel: direct marketing via e-mail, kennisgeving van systeemrelevante gebeurtenissen
📓 Verwerkte gegevens: Bij de registratie ingevoerde gegevens, maar ten minste het e-mailadres. Meer details zijn te vinden in het respectieve e-mailmarketinginstrument dat wordt gebruikt.
📅 Opslagperiode: Duur van het abonnement.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen).

Wat is e-mailmarketing?

Om u op de hoogte te houden, maken wij ook gebruik van de mogelijkheid van e-mailmarketing. Indien u hebt ingestemd met het ontvangen van onze e-mails of nieuwsbrieven, worden uw gegevens ook verwerkt en opgeslagen. E-mailmarketing is een deelgebied van online marketing. Hierbij wordt nieuws of algemene informatie over een bedrijf, producten of diensten per e-mail verzonden naar een specifieke groep mensen die daarin geïnteresseerd zijn.

Als u wilt deelnemen aan onze e-mailmarketing (meestal via een nieuwsbrief), hoeft u zich meestal alleen maar te registreren met uw e-mailadres. Om dit te doen, vult u een online formulier in en verstuurt u het. Het kan echter ook gebeuren dat wij u vragen naar uw titel en naam, zodat wij u persoonlijk kunnen schrijven.

In principe werkt het abonneren op nieuwsbrieven met behulp van de zogenaamde "dubbele opt-in procedure". Nadat u zich op onze website hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail om uw inschrijving voor de nieuwsbrief te bevestigen. Dit garandeert dat het e-mailadres aan u toebehoort en dat niemand zich heeft geregistreerd met een e-mailadres van een derde partij. Wij of een meldingsinstrument dat wij gebruiken, logt elk individueel abonnement. Dit is nodig om te kunnen bewijzen dat de registratie wettelijk correct is verlopen. In de regel worden het tijdstip van registratie, het tijdstip van de registratiebevestiging en uw IP-adres opgeslagen. Bovendien wordt ook geregistreerd wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw opgeslagen gegevens.

Waarom gebruiken we e-mailmarketing?

Wij willen natuurlijk met u in contact blijven en u steeds het belangrijkste nieuws over ons bedrijf meedelen. Daartoe maken wij onder meer gebruik van e-mailmarketing - vaak gewoon "nieuwsbrieven" genoemd - als een essentieel onderdeel van onze online marketing. Mits u hiermee instemt of het wettelijk is toegestaan, sturen wij u nieuwsbrieven, systeeme-mails of andere kennisgevingen per e-mail. Wanneer wij in de volgende tekst de term "nieuwsbrief" gebruiken, bedoelen wij hoofdzakelijk regelmatig verzonden e-mails. Uiteraard willen wij u op geen enkele manier lastig vallen met onze nieuwsbrieven. Daarom proberen wij echt altijd alleen relevante en interessante inhoud aan te bieden. Zo kunt u bijvoorbeeld meer te weten komen over ons bedrijf, onze diensten of producten. Aangezien wij ons aanbod voortdurend verbeteren, zult u via onze nieuwsbrief altijd vernemen wanneer er nieuws is of wanneer wij speciale, lucratieve promoties aanbieden. Als wij voor onze e-mailmarketing gebruik maken van een dienstverlener die een professionele mailingtool aanbiedt, doen wij dat om u snelle en veilige nieuwsbrieven te kunnen aanbieden. Het doel van onze e-mailmarketing is hoofdzakelijk om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en ook om dichter bij onze bedrijfsdoelstellingen te komen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als u via onze website abonnee wordt van onze nieuwsbrief, bevestigt u per e-mail het lidmaatschap van een e-maillijst. Naast uw IP-adres en e-mailadres kunnen ook uw titel, naam, adres en telefoonnummer worden opgeslagen. Echter, alleen als u instemt met deze gegevensopslag. De als zodanig gemerkte gegevens zijn noodzakelijk om u in staat te stellen deel te nemen aan de aangeboden dienst. Het verstrekken van deze informatie is vrijwillig, maar indien u deze niet verstrekt, kunt u geen gebruik maken van de dienst. Daarnaast kan informatie over uw apparaat of de door u gewenste inhoud op onze website worden opgeslagen. U kunt meer te weten komen over de opslag van gegevens wanneer u een website bezoekt in de rubriek "Automatische gegevensopslag". Wij registreren uw toestemming, zodat wij altijd kunnen aantonen dat deze in overeenstemming is met onze wetten.

Duur van de gegevensverwerking

Als u uw e-mailadres uitschrijft van onze distributielijst voor e-mails/nieuwsbrieven, kunnen wij uw adres tot drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, zodat wij uw toestemming op dat moment nog kunnen bewijzen. Wij mogen deze gegevens alleen verwerken als wij ons tegen eventuele vorderingen moeten verdedigen.

Als u echter bevestigt dat u ons toestemming hebt gegeven om u op de nieuwsbrief te abonneren, kunt u op elk moment een individueel verzoek tot verwijdering indienen. Indien u blijvend bezwaar maakt tegen de toestemming, behouden wij ons het recht voor uw e-mailadres in een zwarte lijst op te slaan. Zolang u zich vrijwillig hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uiteraard ook uw e-mailadres.

Recht van bezwaar

U hebt de mogelijkheid om uw abonnement op de nieuwsbrief op elk moment te annuleren. Het enige wat u hoeft te doen, is uw toestemming voor het abonnement op de nieuwsbrief intrekken. Dit duurt meestal maar een paar seconden of één of twee klikken. In de meeste gevallen vindt u aan het eind van elke e-mail een link om uw abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. Als u de link in de nieuwsbrief echt niet kunt vinden, neem dan per e-mail contact met ons op en wij zullen uw abonnement op de nieuwsbrief onmiddellijk annuleren.

Rechtsgrondslag

De verzending van onze nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO). Dit betekent dat wij u alleen een nieuwsbrief mogen sturen als u zich daarvoor van tevoren actief hebt aangemeld. Indien van toepassing kunnen wij u ook reclameboodschappen sturen op basis van artikel 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG), op voorwaarde dat u klant bij ons bent geworden en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor directe reclame.

Informatie over speciale e-mailmarketingdiensten en hoe zij persoonsgegevens verwerken - indien beschikbaar - vindt u in de volgende rubrieken.

Online marketing

Online marketing privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt. Meer details hierover vindt u in het respectieve online marketinginstrument dat wordt gebruikt.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de gebruikte online marketinginstrumenten.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is online marketing?

Online marketing verwijst naar alle maatregelen die online worden uitgevoerd om marketingdoelstellingen te bereiken, zoals het vergroten van de naamsbekendheid of het sluiten van een deal. Voorts hebben onze online-marketingmaatregelen tot doel de aandacht van de mensen op onze website te vestigen. Om ons aanbod aan veel belangstellenden te kunnen tonen, doen wij daarom aan online marketing. Meestal gaat het om online adverteren, content marketing of zoekmachineoptimalisatie. Om onlinemarketing efficiënt en gericht te kunnen inzetten, worden ook persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Enerzijds helpen de gegevens ons om onze inhoud alleen te tonen aan die mensen die er werkelijk in geïnteresseerd zijn, en anderzijds kunnen wij het publicitaire succes van onze online-marketingmaatregelen meten.

Waarom gebruiken we online marketing tools?

Wij willen onze website laten zien aan iedereen die geïnteresseerd is in wat wij te bieden hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet mogelijk is zonder bewust vastgestelde maatregelen. Dat is waarom wij aan online marketing doen. Er zijn verschillende hulpmiddelen die het ons gemakkelijker maken om aan onze online-marketingmaatregelen te werken en die bovendien via gegevens altijd suggesties voor verbetering geven. Op die manier kunnen wij onze campagnes beter afstemmen op onze doelgroep. Het doel van deze online marketinginstrumenten die wij gebruiken is dus uiteindelijk om ons aanbod te optimaliseren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Om onze online marketing te laten werken en het succes van de maatregelen te kunnen meten, worden gebruikersprofielen aangemaakt en gegevens opgeslagen, bijvoorbeeld in cookies (dit zijn kleine tekstbestanden). Met behulp van deze gegevens kunnen wij niet alleen reclame plaatsen in de klassieke zin, maar ook rechtstreeks op onze website, onze inhoud weergeven op de manier die u verkiest. Voor dit doel zijn er verschillende hulpmiddelen van derden die deze functies aanbieden en dienovereenkomstig ook gegevens van u verzamelen en opslaan. De genoemde cookies slaan bijvoorbeeld op welke webpagina's u op onze website hebt bezocht, hoe lang u deze pagina's hebt bekeken, op welke links of knoppen u klikt of van welke website u naar ons bent gekomen. Daarnaast kan ook technische informatie worden opgeslagen. Bijvoorbeeld uw IP-adres, welke browser u gebruikt, vanaf welk eindapparaat u onze website bezoekt of het tijdstip waarop u onze website hebt bezocht en weer hebt verlaten. Indien u ons toestemming hebt gegeven om ook uw locatie te bepalen, kunnen wij deze ook opslaan en verwerken.

Uw IP-adres wordt in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen (d.w.z. afgekort). Unieke gegevens die u rechtstreeks als persoon identificeren, zoals uw naam, adres of e-mailadres, worden ook alleen in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen als onderdeel van de reclame- en onlinemarketingprocessen. Wij kunnen u dus niet als persoon identificeren, maar beschikken alleen over de gepseudonimiseerde informatie die in de gebruikersprofielen is opgeslagen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen de cookies ook worden gebruikt op andere websites die met dezelfde reclamemiddelen werken, geanalyseerd en gebruikt voor reclamedoeleinden. De gegevens kunnen vervolgens ook worden opgeslagen op de servers van de aanbieders van reclamemiddelen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen ook unieke gegevens (naam, e-mailadres, enz.) in de gebruikersprofielen worden opgeslagen. Deze gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen als u lid bent van een socialemediakanaal dat wij gebruiken voor onze online-marketingmaatregelen en het netwerk eerder ontvangen gegevens koppelt aan het gebruikersprofiel.

Bij alle reclametools die wij gebruiken en die gegevens van u op hun servers opslaan, ontvangen wij alleen geaggregeerde informatie en nooit gegevens die u als individu identificeerbaar maken. Uit de gegevens blijkt alleen hoe goed de reclamemaatregelen hebben gewerkt. Zo zien wij bijvoorbeeld welke maatregelen u of andere gebruikers hebben overgehaald om naar onze website te komen en daar een dienst of product te kopen. Op basis van de analyses kunnen wij ons reclameaanbod in de toekomst verbeteren en nog preciezer afstemmen op de behoeften en wensen van geïnteresseerden.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om onze diensten en producten te leveren. In cookies opgeslagen gegevens worden voor verschillende tijdsduur opgeslagen. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen gedurende enkele jaren in uw browser worden opgeslagen. In de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders krijgt u meestal precieze informatie over de afzonderlijke cookies die door de aanbieder worden gebruikt.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. De rechtmatigheid van de verwerking blijft ongewijzigd tot de intrekking.

Aangezien online-marketingtools over het algemeen gebruik kunnen maken van cookies, raden wij u ook aan onze algemene verklaring inzake gegevensbescherming over cookies te lezen. Om precies te weten te komen welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve instrumenten te lezen.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van derde aanbieders, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens de Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden wanneer deze worden verzameld door online-marketinginstrumenten.

Wij hebben ook een rechtmatig belang bij het meten van online-marketingmaatregelen in geanonimiseerde vorm om ons aanbod en onze maatregelen met behulp van de verkregen gegevens te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen). Wij gebruiken de instrumenten echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Informatie over specifieke online-marketinginstrumenten - indien beschikbaar - is te vinden in de volgende hoofdstukken.

Google Ads (Google AdWords) Conversie bijhouden Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: economisch succes en optimalisering van onze dienstprestaties.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt.
📅 Opslagperiode: Conversiecookies verstrijken gewoonlijk na 30 dagen en geven geen persoonsgegevens door.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is Google Ads Conversion Tracking?

Wij gebruiken Google Ads (voorheen Google AdWords) als een online marketing maatregel om onze producten en diensten te promoten. Op die manier willen wij meer mensen attent maken op de hoge kwaliteit van onze aanbiedingen op het internet. In het kader van onze reclamemaatregelen via Google Ads maken wij op onze website gebruik van de conversietracking van het bedrijf Google Inc. In Europa is echter het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met behulp van dit gratis opsporingsinstrument kunnen wij ons reclameaanbod beter afstemmen op uw interesses en behoeften. In het volgende artikel gaan we dieper in op de vraag waarom we conversietracking gebruiken, welke gegevens daarbij worden opgeslagen en hoe u deze gegevensopslag kunt voorkomen.

Google Ads (voorheen Google AdWords) is het eigen online advertentiesysteem van Google Inc. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons aanbod en willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met onze website. In de online sector biedt Google Ads hiervoor het beste platform. Natuurlijk willen wij ook een nauwkeurig overzicht krijgen van de kosten/baten-factor van onze reclamecampagnes. Daarom gebruiken we de Google Ads conversion tracking tool.

Maar wat is een conversie eigenlijk? Een conversie vindt plaats wanneer u van een louter geïnteresseerde websitebezoeker overgaat naar een handelende bezoeker. Dit gebeurt wanneer u op onze advertentie klikt en vervolgens een andere actie uitvoert, zoals het bezoeken van onze website. Met de conversietool van Google registreren wij wat er gebeurt nadat een gebruiker op onze Google Ads-advertentie heeft geklikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of producten zijn gekocht, diensten zijn gebruikt of gebruikers zich hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Waarom gebruiken we Google Ads conversion tracking op onze website?

Wij gebruiken Google Ads om op andere websites de aandacht te vestigen op ons aanbod. Het doel is ervoor te zorgen dat onze reclamecampagnes alleen die mensen bereiken die in onze aanbiedingen geïnteresseerd zijn. Met de conversie tracking tool kunnen we zien welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes leiden tot de gewenste klantacties. We zien hoeveel klanten op een bepaald apparaat interactie hebben met onze advertenties en vervolgens overgaan tot een conversie. Met deze gegevens kunnen wij onze kosten-batenfactor berekenen, het succes van afzonderlijke reclamemaatregelen meten en bijgevolg onze online-marketingmaatregelen optimaliseren. Wij kunnen de verkregen gegevens ook gebruiken om onze website voor u interessanter te maken en ons reclameaanbod nog individueler op uw behoeften af te stemmen.

Welke gegevens worden opgeslagen met Google Ads conversie tracking?

Wij hebben een conversie tracking tag of code snippet op onze website geïntegreerd om bepaalde gebruikersacties beter te kunnen analyseren. Als u nu op een van onze Google Ads-advertenties klikt, wordt de "Conversion"-cookie door een Google-domein op uw computer (meestal in de browser) of mobiele apparaat opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie op uw computer opslaan.

Hier zijn de gegevens van de belangrijkste cookies voor Google's conversie-tracering:

Naam: Conversie
Waarde:EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111824947-3
Doel van de betaling: Deze cookie slaat elke conversie op die u op onze site maakt nadat u via een Google-advertentie bij ons terecht bent gekomen.
Vervaldatum: Na 3 maanden

Naam: _gac
Waarde:1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Bedoeld gebruik:Dit is een klassieke Google Analytics cookie en wordt gebruikt om verschillende acties op onze website te registreren.
Vervaldatum: Na 3 maanden

Opmerking: De cookie _gac verschijnt alleen in verband met Google Analytics. De bovenstaande lijst is niet volledig, aangezien Google ook andere cookies voor analytische doeleinden gebruikt.

Zodra u op onze website een actie uitvoert, herkent Google de cookie en slaat uw actie op als een zogenaamde conversie. Zolang u op onze website surft en de cookie nog niet is verlopen, zullen wij en Google herkennen dat u ons via onze Google Ads-advertentie hebt gevonden. De cookie wordt gelezen en teruggestuurd naar Google Ads met de conversiegegevens. Het is ook mogelijk dat andere cookies worden gebruikt om conversies te meten. De conversietracking van Google Ads kan verder worden verfijnd en verbeterd met behulp van Google Analytics. Voor advertenties die Google op verschillende plaatsen op het web weergeeft, kunnen cookies met de naam "__gads" of "_gac" onder ons domein worden geplaatst. Sinds september 2017 wordt diverse campagne-informatie door analytics.js opgeslagen met het _gac cookie. De cookie slaat deze gegevens op zodra u een van onze pagina's oproept waarvoor de automatische tagging van Google Ads is ingesteld. In tegenstelling tot cookies die voor Google-domeinen worden geplaatst, kan Google deze conversiecookies alleen lezen wanneer u op onze website bent. Wij verzamelen of ontvangen geen persoonlijke gegevens. Wij ontvangen een rapport van Google met statistische evaluaties. Zo leren wij bijvoorbeeld het totale aantal gebruikers kennen dat op onze advertentie heeft geklikt en zien wij welke reclamemaatregelen goed werden ontvangen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Op dit punt willen wij erop wijzen dat wij geen invloed hebben op de manier waarop Google de verzamelde gegevens gebruikt. Volgens Google worden de gegevens versleuteld en op beveiligde servers opgeslagen. In de meeste gevallen verlopen conversiecookies na 30 dagen en worden er geen persoonsgegevens doorgegeven. De cookies genaamd "Conversion" en "_gac" (die wordt gebruikt in verband met Google Analytics) hebben een vervaldatum van 3 maanden.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt de mogelijkheid om niet deel te nemen aan de conversietracking van Google Ads. Als u de cookie voor het bijhouden van conversies van Google uitschakelt via uw browser, blokkeert u het bijhouden van conversies. In dat geval wordt u niet opgenomen in de statistieken van het opsporingsinstrument. U kunt de cookie-instellingen in uw browser op elk moment wijzigen. Dit werkt voor elke browser iets anders. Hier vindt u de instructies over hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elke cookie afzonderlijk beslissen of u de cookie toestaat of niet. Door het downloaden en installeren van deze browser plug-in op https://support.google.com/ads/answer/7395996 zal ook alle "reclamecookies" deactiveren. Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van deze cookies niet de advertenties verhindert, maar alleen de gepersonaliseerde advertenties.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Ads Conversion Tracking, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens de Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door Google Ads Conversion Tracking.

Van onze kant is er ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Ads Conversion Tracking om onze onlinedienst en onze marketingmaatregelen te optimaliseren. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (rechtmatige belangen). Wij maken echter alleen gebruik van Google Ads Conversion Tracking als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Google ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Als u meer wilt weten over gegevensbescherming bij Google, raden wij u het algemene privacybeleid van Google aan: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Samenvatting van het Cookie Consent Management Platform
👥 Betrokken partijen: Website bezoekers
Doel: Het verkrijgen en beheren van toestemming voor bepaalde cookies en dus voor het gebruik van bepaalde hulpmiddelen.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens die worden gebruikt om de ingestelde cookie-instellingen te beheren, zoals IP-adres, tijdstip van toestemming, type toestemming, individuele toestemmingen. Meer details zijn te vinden bij het respectieve gebruikte instrument.
📅 Bewaartijd: Afhankelijk van het gebruikte gereedschap, moet u voorbereid zijn op perioden van verscheidene jaren.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (legitieme belangen).

Wat is een Cookie Consent Management Platform?

Wij gebruiken een Consent Management Platform (CMP) software op onze website, die het voor ons en voor u gemakkelijker maakt om correct en veilig om te gaan met gebruikte scripts en cookies. De software creëert automatisch een cookie-pop-up, scant en controleert alle scripts en cookies, geeft u toestemming voor cookies zoals vereist door de wet op de gegevensbescherming en helpt ons en u om alle cookies bij te houden. Met de meeste hulpmiddelen voor het beheer van de toestemming voor cookies worden alle bestaande cookies geïdentificeerd en gecategoriseerd. U als websitebezoeker bepaalt dan zelf of en welke scripts en cookies u wel of niet toestaat. De volgende grafiek illustreert de relatie tussen browser, webserver en CMP.

Overzicht toestemmingsbeheerplatform

Waarom gebruiken wij een tool voor cookiebeheer?

Ons doel is u de best mogelijke transparantie te bieden op het gebied van gegevensbescherming. Bovendien zijn wij daartoe ook wettelijk verplicht. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over alle hulpmiddelen en alle cookies die gegevens van u kunnen opslaan en verwerken. Het is ook uw recht om zelf te beslissen welke cookies u accepteert en welke niet. Om u dit recht te kunnen verlenen, moeten wij eerst precies weten welke cookies er op onze website terecht zijn gekomen. Dankzij een cookiebeheerprogramma dat de website regelmatig scant op alle bestaande cookies, zijn wij op de hoogte van alle cookies en kunnen wij u hierover DSGVO-conforme informatie verstrekken. U kunt dan cookies accepteren of weigeren via het toestemmingssysteem.

Welke gegevens worden verwerkt?

In het kader van onze tool voor cookiebeheer kunt u elke cookie afzonderlijk zelf beheren en hebt u volledige controle over de opslag en verwerking van uw gegevens. De verklaring van uw toestemming wordt opgeslagen, zodat wij u niet bij elk nieuw bezoek aan onze website hoeven te ondervragen en wij uw toestemming ook kunnen bewijzen indien de wet dat vereist. Dit wordt opgeslagen in een opt-in cookie of op een server. Afhankelijk van de aanbieder van het cookiebeheerprogramma varieert de opslagperiode van uw toestemming voor cookies. In de meeste gevallen worden deze gegevens (bv. pseudonieme gebruikers-ID, tijdstip van toestemming, details van cookie-categorieën of -tools, browser- en apparaatinformatie) maximaal twee jaar bewaard.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om onze diensten en producten te leveren. In cookies opgeslagen gegevens worden voor verschillende tijdsduur opgeslagen. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, andere kunnen gedurende enkele jaren in uw browser worden opgeslagen. De precieze duur van de gegevensverwerking hangt af van het gebruikte instrument, maar in de meeste gevallen moet u rekening houden met een opslagperiode van enkele jaren. In de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders krijgt u doorgaans precieze informatie over de duur van de gegevensverwerking.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Informatie over speciale hulpmiddelen voor het beheer van cookies, indien beschikbaar, vindt u in de volgende rubrieken.

Rechtsgrondslag

Indien u cookies accepteert, worden uw persoonsgegevens via deze cookies verwerkt en opgeslagen. Als wij worden geïnformeerd door uw toestemming (artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO), is deze toestemming ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies of de verwerking van uw gegevens. Om de toestemming voor cookies te kunnen beheren en u in staat te stellen uw toestemming te geven, gebruiken wij software voor het beheer van cookies. Het gebruik van deze software stelt ons in staat de website efficiënt te exploiteren op een wijze die in overeenstemming is met de wet, hetgeen een rechtmatig belang (Artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO).

Betalingsprovider

Samenvatting privacybeleid betalingsprovider
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Het mogelijk maken en optimaliseren van het betalingsproces op onze website.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, kredietkaartnummer, paswoorden, TAN's, enz.), IP-adres en contractgegevens.
Meer details hierover vindt u in het gebruikte betaalproviderhulpmiddel.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de gebruikte betalingsprovider
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (uitvoering van een contract)

Wat is een betalingsprovider?

Wij gebruiken online betalingssystemen op onze website die ons en u een veilig en vlot betalingsproces mogelijk maken. Daarbij kunnen ook persoonsgegevens aan de respectieve betalingsprovider worden toegezonden, en daar worden opgeslagen en verwerkt. Betalingsproviders zijn online betaalsystemen waarmee u een bestelling kunt plaatsen via online bankieren. In dat geval wordt de betaling afgehandeld door de betalingsprovider die u hebt gekozen. Wij ontvangen dan informatie over de verrichte betaling. Deze methode kan worden gebruikt door elke gebruiker die een actieve online bankrekening heeft met PIN en TAN. Er zijn bijna geen banken meer die dergelijke betaalmethoden niet aanbieden of aanvaarden.

Waarom maken wij gebruik van betalingsproviders op onze website?

Uiteraard willen wij met onze website en onze geïntegreerde online winkel de best mogelijke service bieden, zodat u zich op uw gemak voelt op onze site en gebruik kunt maken van onze aanbiedingen. Wij weten dat uw tijd kostbaar is en dat met name betalingsprocessen snel en soepel moeten verlopen. Om deze redenen bieden wij u verschillende betalingsproviders aan. U kunt de betalingsprovider van uw voorkeur kiezen en op de gebruikelijke manier betalen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden verwerkt, hangt uiteraard af van de betrokken betalingsprovider. Maar in principe worden gegevens als naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, kredietkaartnummer, wachtwoorden, TAN's, enz.) opgeslagen. Dit zijn noodzakelijke gegevens om überhaupt een transactie te kunnen uitvoeren. Daarnaast kunnen ook contractuele gegevens en gebruikersgegevens, zoals wanneer u onze website bezoekt, in welke inhoud u geïnteresseerd bent of op welke subpagina's u klikt, worden opgeslagen. Uw IP-adres en informatie over de computer die u gebruikt, worden ook door de meeste betalingsproviders opgeslagen.

De gegevens worden gewoonlijk opgeslagen en verwerkt op de servers van de betalingsproviders. Wij als websitebeheerder ontvangen deze gegevens niet. Wij worden alleen geïnformeerd of de betaling al dan niet heeft gewerkt. Voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles kunnen betalingsdienstaanbieders gegevens doorsturen naar het bevoegde bureau. De bedrijfs- en gegevensbeschermingsbeginselen van de desbetreffende aanbieder zijn altijd van toepassing op alle betalingstransacties. Controleer daarom altijd de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betalingsprovider. U hebt ook het recht om op elk moment gegevens te laten wissen of corrigeren. Gelieve contact op te nemen met de respectieve dienstverlener met betrekking tot uw rechten (herroepingsrecht, recht op informatie en recht om te worden getroffen).

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking indien wij hierover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Indien de wet zulks voorschrijft, bijvoorbeeld in het geval van de boekhouding, kan deze bewaartermijn worden overschreden. Zo bewaren wij boekhoudkundige documenten met betrekking tot een contract (facturen, contractdocumenten, rekeningoverzichten, enz.) gedurende 10 jaar (§ 147 AO) en andere relevante zakelijke documenten gedurende 6 jaar (§ 247 HGB) nadat ze zijn opgesteld.

Recht van bezwaar

U hebt altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt, kunt u ook te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke personen van de gebruikte betalingsprovider. Contactgegevens vindt u in ons specifieke privacybeleid of op de website van de desbetreffende betalingsprovider.

U kunt cookies die betalingsproviders gebruiken voor hun functies in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat het betalingsproces dan mogelijk niet meer werkt.

Rechtsgrondslag

Voor de verwerking van contractuele of rechtsbetrekkingen bieden wij derhalve het volgende aan (Art. 6, lid 1, onder b), DSGVO)  andere betalingsdienstaanbieders, naast de traditionele banken/kredietinstellingen. In de gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke betalingsdienstaanbieders (zoals bijv. Amazon Betalingen, Apple Pay of Ontdek) zal u een gedetailleerd overzicht geven van gegevensverwerking en gegevensopslag. Bovendien kunt u, indien u vragen hebt over onderwerpen die verband houden met gegevensbescherming, altijd contact opnemen met de verantwoordelijke personen.

Informatie over de specifieke betalingsproviders - indien beschikbaar - is te vinden in de volgende rubrieken.

Amazon Betalingen privacybeleid

Wij gebruiken Amazon Payments op onze website, een dienst voor online betalingsprocedures. De dienstverlener is de Amerikaanse onderneming Amazon.com Inc. Amazon Payments Europe S.C.A. (38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) is verantwoordelijk voor de Europese regio.

Amazon verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Amazon gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) gevestigd zijn of een doorgifte van gegevens daarheen. Deze clausules verplichten Amazon ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die verwerkt worden door het gebruik van Amazon Payments in het Privacybeleid op https://pay.amazon.de/help/201212490.

eps bankoverschrijving privacybeleid

Wij gebruiken eps-Überweisung, een online betalingsdienst, op onze website. De dienstverlener is de Oostenrijkse onderneming Stuzza GmbH, Frankgasse 10/8, 1090 Wenen, Oostenrijk. Meer informatie over de gegevens die door het gebruik van eps-Überweisung worden verwerkt, kunt u vinden in de verklaring gegevensbescherming op https://eservice.stuzza.at/de/datenschutzerklaerung.html.

giropay privacy beleid

Wij maken op onze website gebruik van de online betalingsprovider giropay. De dienstverlener is de Duitse onderneming paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland. Meer informatie over de gegevens die door het gebruik van giropay worden verwerkt, kunt u vinden in de verklaring gegevensbescherming op https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung/.

Google Pay privacybeleid

Wij gebruiken de online betalingsprovider Google Pay op onze website. De dienstverlener is de Amerikaanse onderneming Google Inc. Voor de Europese ruimte is de onderneming Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor de gegevensverwerking voor ontvangers die in derde landen gevestigd zijn (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Google ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die verwerkt worden door het gebruik van Google Pay in het Privacybeleid op https://policies.google.com/privacy.

Mastercard privacybeleid

Wij maken op onze website gebruik van de betalingsdienstaanbieder Mastercard. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Mastercard Inc. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Europese regio is Mastercard Europe SA (Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België).

Mastercard verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Mastercard gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen gevestigd zijn (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of een doorgifte van gegevens daarheen. Deze clausules verplichten Mastercard tot naleving van het EU-niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die verwerkt worden door het gebruik van Mastercard in het Privacybeleid op https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html.

PayPal-privacybeleid

Wij gebruiken de online betalingsdienst PayPal op onze website. De dienstverlener is de Amerikaanse onderneming PayPal Inc. De onderneming PayPal Europe (S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg) is verantwoordelijk voor de Europese regio.

PayPal verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name de VS) of een gegevensoverdracht daarheen, maakt PayPal gebruik van door de EU-Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). Deze bepalingen verplichten PayPal ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

U kunt meer te weten komen over de gegevens die door het gebruik van PayPal worden verwerkt in het Privacybeleid op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna Checkout Privacybeleid

Klarna Checkout Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van het betalingsproces op onze website
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, kredietkaartnummer, paswoorden, TAN's, enz.), IP-adres en contractgegevens.
Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Opslagperiode: De gegevens worden opgeslagen zolang Klarna ze nodig heeft voor het verwerkingsdoel.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO (wettelijke verplichting), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen)

Wat is Klarna Checkout?

Wij gebruiken op onze website het online betalingssysteem Klarna Checkout van het Zweedse bedrijf Klarna Bank AB. Klarna Bank heeft haar hoofdkantoor te Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. Indien u van deze dienst gebruik maakt, worden onder meer uw persoonsgegevens naar Klarna gestuurd, opgeslagen en verwerkt. In dit privacybeleid willen wij u een overzicht geven van de gegevensverwerking door Klarna.

Klarna Checkout is een betalingssysteem voor bestellingen in een online winkel. De gebruiker selecteert de betaalmethode en Klarna Checkout handelt het hele betalingsproces af. Zodra een gebruiker via het kassasysteem een betaling heeft verricht en de relevante gegevens heeft verstrekt, kunnen toekomstige onlineaankopen nog sneller en gemakkelijker worden gedaan. Het Klarna-systeem herkent de bestaande klant dan al na het invoeren van het e-mailadres en de postcode.

Waarom gebruiken wij Klarna Checkout voor onze website?

Ons doel met onze website en geïntegreerde online winkel is om u de best mogelijke service te bieden. Dit omvat niet alleen de algemene ervaring op de website en naast onze aanbiedingen, maar ook een vlotte, snelle en veilige verwerking van de betaling van uw bestellingen. Om dit te garanderen, gebruiken wij het betalingssysteem Klarna Checkout.

Welke gegevens worden door Klarna Checkout opgeslagen?

Zodra u besluit gebruik te maken van de Klarna betaaldienst en betaalt via de betaalmethode Klarna Checkout, geeft u ook persoonlijke gegevens door aan het bedrijf. Op de afrekenpagina van Klarna worden technische gegevens zoals browsertype, besturingssysteem, ons internetadres, datum en tijd, taalinstellingen, tijdzone-instellingen en IP-adres van u verzameld en doorgestuurd naar de servers van Klarna en daar opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen, ook als u nog geen bestelling hebt geplaatst.

Wanneer u via onze webwinkel een product of dienst bestelt, moet u in de daarvoor bestemde velden persoonsgegevens invullen. Deze gegevens worden door Klarna verwerkt voor de verwerking van de betaling. Daarbij kunnen de volgende persoonsgegevens (alsmede algemene productinformatie) door Klarna specifiek worden opgeslagen en verwerkt voor kredietwaardigheids- en identiteitscontroles:

 • Contactinformatie: Naam, geboortedatum, nationaal identificatienummer, titel, facturerings- en verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit of salaris.
 • Betalingsinformatie zoals kredietkaartgegevens of uw rekeningnummer
 • Productinformatie, zoals zendingnummer, type artikel en prijs van het product.

Daarnaast zijn er ook gegevens die optioneel kunnen worden verzameld als u daar bewust voor kiest. Dit zijn bijvoorbeeld politieke, religieuze of ideologische overtuigingen of diverse gezondheidsgegevens.

Klarna kan ook zelf of via derden (zoals via ons of via openbare databanken) gegevens verzamelen over de goederen of diensten die u koopt of bestelt, in aanvulling op de hierboven genoemde gegevens. Dit kan bijvoorbeeld het zendingsnummer zijn of het soort artikel dat is besteld, maar ook informatie over uw kredietwaardigheid, over uw inkomen of uw krediettoelagen. Klarna kan uw persoonsgegevens ook delen met dienstverleners, zoals softwareleveranciers, aanbieders van gegevensopslag of ons als handelaar.

Wanneer gegevens automatisch in een formulier worden ingevoerd, zijn daar altijd cookies bij betrokken. Indien u deze functie niet wenst te gebruiken, kunt u deze cookies op elk moment deactiveren. Verderop in de tekst vindt u instructies over hoe u cookies in uw browser in principe kunt verwijderen, deactiveren of beheren. Onze tests hebben uitgewezen dat Klarna niet direct cookies plaatst. Als u de betaalmethode "Klarna Sofort" selecteert en op "Bestellen" klikt, wordt u doorgestuurd naar de Sofort-website. Na de succesvolle betaling, wordt u naar onze dank u pagina gebracht. De volgende cookie wordt daar geplaatst door sofort.com:

Naam: SOFUEB
Waarde: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111824947-4
Reden voor betaling: Deze cookie slaat uw sessie-ID op.
Vervaldatum: Na het einde van de browser sessie

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Klarna streeft ernaar uw gegevens alleen binnen de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) op te slaan. Het kan echter voorkomen dat gegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven. Als dit gebeurt, zorgt Klarna ervoor dat de gegevensbescherming in overeenstemming is met de GDPR en dat het derde land onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Unie valt. De gegevens worden altijd bewaard zolang Klarna ze nodig heeft voor het verwerkingsdoel.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U kunt uw toestemming voor Klarna om persoonsgegevens te verwerken te allen tijde intrekken. U hebt ook altijd het recht op toegang tot, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daartoe volstaat het contact op te nemen met de onderneming of met het team gegevensbescherming van de onderneming via e-mail op het volgende adres datenschutz@klarna.de contact. Over de website van Klarna "Mijn verzoek om gegevensbeschermingkunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Klarna.

U kunt cookies die Klarna voor haar functies gebruikt in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Rechtsgrondslag

Daarom bieden wij voor de verwerking van contractuele of rechtsbetrekkingen (Art. 6, lid 1, onder b), DSGVO)  Naast de gebruikelijke bank- en kredietinstellingen bieden wij ook de betalingsdienstaanbieder Klarna Checkout aan.

Wij hopen dat wij u een goed overzicht hebben gegeven van de gegevensverwerking door Klarna. Als u meer wilt weten over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna te lezen op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy.


Stripe privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Stripe
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van het betalingsproces op onze website.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, kredietkaartnummer, paswoorden, TAN's, enz.), IP-adres en contractgegevens.
Meer details vindt u verderop in dit privacybeleid.
📅 Opslagperiode: Gegevens worden opgeslagen totdat de samenwerking met Stripe wordt beëindigd.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (contractuele verwerking), Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming)

Wat is Stripe?

Wij gebruiken op onze website een betaalmiddel van het Amerikaanse technologiebedrijf en online betaaldienst Stripe. Voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe (Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland) verantwoordelijk. Dit betekent dat als u Stripe kiest als uw betaalmethode, uw betaling zal worden verwerkt via Stripe Payments. In dit proces worden gegevens die nodig zijn voor het betalingsproces doorgestuurd naar Stripe en opgeslagen. In dit privacybeleid geven wij u een overzicht van deze gegevensverwerking en -opslag door Stripe en leggen wij uit waarom wij Stripe gebruiken op onze website.

Het technologiebedrijf Stripe biedt betaaloplossingen voor online betalingen. Met Stripe is het mogelijk om credit en debit card betalingen te accepteren in onze webshop. Stripe zorgt voor het hele betalingsproces. Een groot voordeel van Stripe is bijvoorbeeld dat u tijdens het betaalproces nooit onze website of winkel hoeft te verlaten en dat de betalingsverwerking zeer snel verloopt.

Waarom gebruiken we Stripe voor onze website?

Uiteraard willen wij met onze website en onze geïntegreerde online winkel de best mogelijke service bieden, zodat u zich op uw gemak voelt op onze site en gebruik kunt maken van onze aanbiedingen. Wij weten dat uw tijd kostbaar is en daarom moeten met name betalingsprocessen snel en soepel verlopen. Naast onze andere betalingsproviders hebben wij in Stripe een partner gevonden die garant staat voor een veilige en snelle betalingsverwerking.

Welke gegevens worden door Stripe opgeslagen?

Indien u Stripe als betaalmethode kiest, worden uw persoonsgegevens eveneens aan Stripe doorgegeven en daar opgeslagen. Dit zijn transactiegegevens. Deze gegevens omvatten de betalingsmethode (d.w.z. kredietkaart, debetkaart of rekeningnummer), bankcode, munteenheid, bedrag en datum van betaling. In geval van een transactie kunnen ook uw naam, e-mailadres, factuur- of verzendadres en soms uw transactiegeschiedenis worden doorgegeven. Deze gegevens zijn nodig voor de authenticatie. Stripe kan ook uw naam, adres, telefoonnummer en land verzamelen, naast technische gegevens over uw apparaat (zoals IP-adres) voor fraudepreventie, financiële rapportage en om haar diensten volledig te kunnen leveren.

Stripe verkoopt geen van uw gegevens aan onafhankelijke derden, zoals marketingbureaus of andere bedrijven die niets te maken hebben met het bedrijf Stripe. De gegevens kunnen echter worden gedeeld met interne afdelingen, een beperkt aantal externe Stripe-partners of voor naleving van de regelgeving. Stripe gebruikt ook cookies om gegevens te verzamelen. Hier is een selectie van cookies die Stripe kan plaatsen tijdens het betalingsproces:

Naam: m
Waarde: edd716e9-d28b-46f7-8a55-e05f1779e84e040456111824947-5
Reden voor betaling: Deze cookie verschijnt wanneer u de betalingsmethode selecteert. Het slaat op en herkent of u onze website bezoekt via een pc, tablet of smartphone.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: __stripe_mid
Waarde: fc30f52c-b006-4722-af61-a7419a5b8819875de9111824947-1
Reden voor betaling: Om een kredietkaarttransactie uit te voeren, is deze cookie vereist. Daartoe slaat de cookie uw sessie-ID op.
Vervaldatum: Na een jaar

Naam: __stripe_sid
Waarde: 6fee719a-c67c-4ed2-b583-6a9a50895b122753fe
Reden voor betaling: Deze cookie slaat ook uw ID op en wordt gebruikt voor het betalingsproces op onze website door Stripe.
Vervaldatum: na afloop van de sessie

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Persoonsgegevens worden in het algemeen opgeslagen voor de duur van de dienstverlening. Dit betekent dat de gegevens worden opgeslagen totdat wij de samenwerking met Stripe beëindigen. Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, kan Stripe echter ook persoonsgegevens opslaan na de duur van de dienstverlening. Aangezien Stripe een wereldwijd bedrijf is, kunnen gegevens ook worden opgeslagen in elk land waar Stripe diensten verleent. De gegevens kunnen dus ook buiten uw land worden opgeslagen, bijvoorbeeld in de VS.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Wanneer u dit instrument gebruikt, kunnen uw gegevens ook buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens naar onveilige derde landen mogen daar dus niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende waarborgen bestaan (zoals contractuele standaardbepalingen van de EU) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

U hebt altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt, kunt u ook altijd contact opnemen met het Stripe-team via https://support.stripe.com/contact/email contact.

U kunt cookies die Stripe gebruikt voor haar functies in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat het betalingsproces dan mogelijk niet meer werkt. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Rechtsgrondslag

Daarom bieden wij voor de verwerking van contractuele of rechtsbetrekkingen (Art. 6, lid 1, onder b), DSGVO)  Naast de conventionele banken/kredietinstellingen bieden wij ook de betalingsdienstaanbieder Sofortüberweisung aan. Voor een succesvol gebruik van de dienst is voorts uw toestemming vereist (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO)  voor zover het gebruik van cookies noodzakelijk is.

Stripe verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Stripe gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Stripe te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

We hebben u nu een algemeen overzicht gegeven van hoe Stripe gegevens verwerkt en opslaat. Als u nog meer en nog gedetailleerdere informatie wenst te verkrijgen, kunt u de gedetailleerde privacyverklaring van Stripe raadplegen op https://stripe.com/at/privacyals een goede bron.

Stripe privacybeleid

Sofortüberweisung Samenvatting van het privacybeleid
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van het betalingsproces op onze website
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, kredietkaartnummer, paswoorden, TAN's, enz.), IP-adres en contractgegevens.
Meer details hierover vindt u hieronder in het privacybeleid
📅 Bewaartermijn: De gegevens worden bewaard binnen de wettelijke bewaartermijn.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO (wettelijke verplichting), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen)

Wat is een "onmiddellijke overschrijving"?

Wij bieden op onze website de betaalmethode "Sofortüberweisung" van de firma Sofort GmbH aan voor contante betaling. Sofort GmbH maakt sinds 2014 deel uit van het Zweedse bedrijf Klarna, maar is gevestigd in Duitsland, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Indien u besluit gebruik te maken van deze betaalmethode, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan Sofort GmbH respectievelijk Klarna, en daar opgeslagen en verwerkt. Deze gegevensbeschermingstekst geeft u een overzicht van de gegevensverwerking door Sofort GmbH.

Sofortüberweisung is een online betalingssysteem waarmee u een bestelling kunt plaatsen via online bankieren. De betalingsverwerking wordt door Sofort GmbH uitgevoerd en wij ontvangen onmiddellijk informatie over de verrichte betaling. Elke gebruiker die een actieve online bankrekening heeft met PIN en TAN kan deze methode gebruiken. Slechts enkele banken ondersteunen deze betaalmethode nog niet.

Waarom gebruiken wij "Sofortüberweisung" op onze website?

Ons doel met onze website en onze geïntegreerde online winkel is om u de best mogelijke service te bieden. Naast de algemene ervaring op de website en naast onze aanbiedingen, omvat dit ook een vlotte, snelle en veilige verwerking van de betaling van uw bestellingen. Om dit te garanderen, gebruiken wij "Sofortüberweisung" als betalingssysteem.

Welke gegevens worden door de "Sofortüberweisung" opgeslagen?

Wanneer u een onmiddellijke overschrijving via de Sofort/Klarna-dienst uitvoert, worden gegevens zoals naam, rekeningnummer, bankcode, onderwerp, bedrag en datum op de servers van het bedrijf opgeslagen. Wij ontvangen deze informatie ook via de betalingsbevestiging.

Sofort GmbH controleert in het kader van de rekeningdekking of het saldo van uw rekening en uw rekening-courantkrediet het betalingsbedrag dekken. In sommige gevallen wordt ook gecontroleerd of Sofort-overboekingen in de afgelopen 30 dagen met succes zijn uitgevoerd. Daarnaast worden uw gebruikersidentificatie (zoals uw gebruikersnummer of contractnummer) in verkorte vorm ("hashed") en uw IP-adres verzameld en opgeslagen. Voor SEPA-overschrijvingen worden ook de BIC en het IBAN opgeslagen.

Volgens de onderneming worden geen andere persoonsgegevens (zoals rekeningsaldi, omzetgegevens, opnamelimieten, rekeninglijsten, mobieletelefoonnummer, authenticatiecertificaten, veiligheidscodes of PIN/TAN) verzameld, opgeslagen of aan derden doorgegeven.

Sofortüberweisung gebruikt ook cookies om de eigen service gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer u een product bestelt, wordt u doorgestuurd naar de website van Sofort of Klarna. Na succesvolle betaling, wordt u doorgestuurd naar onze dank u pagina. De volgende drie cookies worden hier geplaatst:

Naam: SOFUEB
Waarde: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111824947-5
Reden voor betaling: Deze cookie slaat uw sessie-ID op.
Vervaldatum: Na het einde van de browser sessie

Naam: user[user_cookie_rules]
Waarde: 1
Doel: Deze cookie slaat uw toestemming voor het gebruik van cookies op.
Vervaldatum: Na 10 jaar

Naam: _ga
Waarde: GA1.2.69759879.1589470706
Doel van de betaling: Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om onderscheid te maken tussen websitebezoekers. Dit is een cookie van Google Analytics.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Opmerking: De hier vermelde cookies pretenderen niet volledig te zijn. Het is altijd mogelijk dat de Sofortüberweisung ook andere cookies gebruikt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Alle verzamelde gegevens worden bewaard binnen de wettelijke bewaarplicht. Deze verplichting kan tussen drie en tien jaar duren.

Klarna/Sofort GmbH streeft ernaar om gegevens alleen binnen de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) op te slaan. Als gegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven, moet de gegevensbescherming in overeenstemming zijn met de GDPR en moet het land onder een EU-toereikendheidsbesluit vallen.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U kunt uw toestemming voor Klarna om persoonsgegevens te verwerken te allen tijde intrekken. U hebt ook altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u contact opnemen met het team gegevensbescherming van het bedrijf door een e-mail te sturen naar datenschutz@sofort.com.

U kunt eventuele door Sofortüberweisung gebruikte cookies in uw browser beheren, verwijderen of deactiveren. Afhankelijk van de browser van uw voorkeur, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies kunt beheren in de meest populaire browsers:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Rechtsgrondslag

Daarom bieden wij voor de verwerking van contractuele of rechtsbetrekkingen (Art. 6, lid 1, onder b), DSGVO)  Naast de conventionele banken/kredietinstellingen bieden wij ook de betalingsdienstaanbieder Sofortüberweisung aan. Voor een succesvol gebruik van de dienst is voorts uw toestemming vereist (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO)  voor zover het gebruik van cookies noodzakelijk is.

Als u meer wilt weten over de gegevensverwerking door de "Sofortüberweisung" van de firma Sofort GmbH, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring te lezen onder https://www.sofort.de/datenschutz.html.

Sociale media

Samenvatting privacybeleid sociale media
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Presentatie en optimalisering van onze dienstverlening, contact met bezoekers, geïnteresseerden, etc., reclame
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u in het desbetreffende socialemedia-instrument.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de gebruikte socialemediaplatforms.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is sociale media?

Naast onze website zijn wij ook actief op diverse social media platforms. In dit verband kunnen gebruikersgegevens worden verwerkt zodat wij ons via de sociale netwerken kunnen richten op gebruikers die in ons geïnteresseerd zijn. Daarnaast kunnen elementen van een socialemediaplatform ook rechtstreeks in onze website worden ingebed. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u op een zogenaamde sociale knop op onze website klikt en rechtstreeks wordt doorverwezen naar onze aanwezigheid in de sociale media. Zogenaamde sociale media zijn websites en apps via welke geregistreerde leden inhoud kunnen produceren, inhoud openlijk of in specifieke groepen kunnen delen en met andere leden kunnen netwerken.

Waarom gebruiken we sociale media?

Sociale-mediaplatforms zijn al jaren de plaats waar mensen online communiceren en met elkaar in contact komen. Met onze aanwezigheid in de sociale media kunnen wij onze producten en diensten dichter bij potentiële klanten brengen. De sociale media-elementen die op onze website zijn ingebed, helpen u om snel en zonder complicaties over te schakelen naar onze sociale media-inhoud.

De gegevens die worden opgeslagen en verwerkt door uw gebruik van een socialemediakanaal zijn in de eerste plaats bedoeld voor het uitvoeren van webanalyses. Het doel van deze analyses is preciezere en meer gepersonaliseerde marketing- en reclamestrategieën te kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van uw gedrag op een socialemediaplatform kunnen met behulp van de geëvalueerde gegevens passende conclusies worden getrokken over uw interesses en kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden opgesteld. Dit stelt de platforms ook in staat u advertenties op maat aan te bieden. Daartoe worden in uw browser gewoonlijk cookies geplaatst, die gegevens over uw gebruiksgedrag opslaan.

Wij gaan er in het algemeen van uit dat wij verantwoordelijk blijven krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming, ook als wij gebruik maken van diensten van een socialemediaplatform. Het Europees Hof van Justitie heeft echter geoordeeld dat in bepaalde gevallen de exploitant van het socialemediaplatform samen met ons verantwoordelijk kan zijn in de zin van art. 26 DSGVO. Voor zover dit het geval is, wijzen wij hierop afzonderlijk en werken wij op basis van een overeenkomst in die zin. De essentie van de overeenkomst wordt dan hieronder weergegeven voor het betrokken platform.

Wij wijzen u erop dat bij gebruik van de socialemediaplatforms of onze ingebouwde elementen ook gegevens van u buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt, aangezien veel socialemediakanalen, bijvoorbeeld Facebook of Twitter, Amerikaanse bedrijven zijn. Dit kan het voor u minder gemakkelijk maken om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op te eisen of af te dwingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, hangt af van de aanbieder van het socialemediaplatform. Maar meestal gaat het om gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, gegevens die u invult in een contactformulier, gebruikersgegevens zoals op welke knoppen u klikt, wie u leuk vindt of volgt, wanneer u welke pagina's bezocht, informatie over uw apparaat en uw IP-adres. De meeste van deze gegevens worden opgeslagen in cookies. Vooral als u een profiel hebt op het bezochte socialemediakanaal en bent ingelogd, kunnen gegevens aan uw profiel worden gekoppeld.

Alle gegevens die via een socialemediaplatform worden verzameld, worden ook opgeslagen op de servers van de aanbieders. Alleen de providers hebben dus toegang tot de gegevens en kunnen u de juiste informatie geven of wijzigingen aanbrengen.

Als u precies wilt weten welke gegevens door de aanbieders van sociale media worden opgeslagen en verwerkt en hoe u bezwaar kunt maken tegen de gegevensverwerking, dient u het desbetreffende privacybeleid van het bedrijf zorgvuldig te lezen. Wij raden u ook aan rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder indien u vragen hebt over de opslag en verwerking van gegevens of indien u overeenkomstige rechten wenst te doen gelden.

Duur van de gegevensverwerking

Wij zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover wij daarover meer informatie hebben. Het socialemediaplatform Facebook slaat bijvoorbeeld gegevens op totdat deze niet meer nodig zijn voor het eigen doel. Gegevens van klanten die met onze eigen gebruikersgegevens worden vergeleken, worden echter binnen twee dagen gewist. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens niet langer dan absoluut noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten. Indien de wet zulks voorschrijft, bijvoorbeeld in het geval van de boekhouding, kan deze bewaartermijn eveneens worden overschreden.

Recht van bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of diensten van derden, zoals ingesloten elementen van sociale media, te allen tijde in te trekken. Dit werkt ofwel via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-out-functies. U kunt bijvoorbeeld ook voorkomen dat gegevens via cookies worden verzameld door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen.

Aangezien cookies kunnen worden gebruikt met sociale media-instrumenten, raden wij u ook aan onze algemene verklaring inzake gegevensbescherming over cookies te lezen. Om precies te weten welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt, dient u de privacyverklaringen van de respectieve hulpmiddelen te lezen.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u door geïntegreerde sociale media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, wordt deze toestemming beschouwd als de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In beginsel worden uw gegevens ook verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang als u daarvoor toestemming hebt gegeven. (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de instrumenten echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te bekijken.

Informatie over specifieke sociale-mediaplatforms - indien beschikbaar - is te vinden in de volgende punten.

Facebook privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Facebook
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals klantgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw toestel en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: totdat de gegevens niet langer nuttig zijn voor de doeleinden van Facebook.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat zijn Facebook-tools?

Wij gebruiken geselecteerde tools van Facebook op onze website. Facebook is een sociaal medianetwerk van het bedrijf Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Deze hulpmiddelen stellen ons in staat u en mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten de best mogelijke ervaring te bieden.

Als er gegevens van u worden verzameld en doorgestuurd via onze ingesloten Facebook-elementen of via onze Facebook-pagina (Fanpage), zijn zowel wij als Facebook Ireland Ltd. hiervoor verantwoordelijk. Facebook is als enige verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze gegevens. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn ook uiteengezet in een voor het publiek toegankelijke overeenkomst op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum verankerd. Daarin staat bijvoorbeeld dat wij u duidelijk moeten informeren over het gebruik van Facebook-tools op onze website. Bovendien zijn wij er ook verantwoordelijk voor dat de hulpmiddelen veilig in onze website worden geïntegreerd, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook daarentegen is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van bijvoorbeeld Facebook-producten. Als u vragen hebt over het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf. Als u de vraag aan ons richt, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende Facebook-tools, welke gegevens naar Facebook worden gestuurd en hoe u deze gegevens kunt verwijderen.

Naast vele andere producten biedt Facebook ook de zogenaamde "Facebook Business Tools" aan. Dit is de officiële naam van Facebook. Aangezien de term echter nauwelijks bekend is, hebben wij besloten ze gewoon Facebook Tools te noemen. Onder hen zijn:

 • Facebook Pixel
 • Sociale plug-ins (zoals de "Vind ik leuk"- of "Deel"-knop)
 • Facebook Inloggen
 • Account Kit
 • API's (Application Programming Interface)
 • SDK's (verzameling programmeergereedschappen)
 • Platform integraties
 • Plugins
 • Codes
 • Specificaties
 • Documentaties
 • Technologieën en diensten

Via deze tools breidt Facebook diensten uit en heeft het de mogelijkheid om informatie over gebruikersactiviteiten buiten Facebook te verkrijgen.

Waarom gebruiken wij Facebook-tools op onze website?

Wij willen onze diensten en producten alleen laten zien aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van Facebook Ads kunnen we precies deze mensen bereiken. Facebook heeft echter informatie nodig over de wensen en behoeften van mensen om hen geschikte advertenties te kunnen tonen. Aldus wordt informatie over gebruikersgedrag (en contactgegevens) op onze website ter beschikking gesteld van het bedrijf. Daardoor verzamelt Facebook betere gebruikersgegevens en kan het geïnteresseerden de juiste advertenties over onze producten of diensten tonen. De hulpmiddelen maken dus reclamecampagnes op maat op Facebook mogelijk.

Facebook noemt gegevens over uw gedrag op onze website "event data". Dit wordt ook gebruikt voor meet- en analysediensten. Zo kan Facebook namens ons "campagnerapporten" opstellen over het effect van onze reclamecampagnes. Bovendien geven analytics ons een beter inzicht in hoe u onze diensten, website of producten gebruikt. Daarom gebruiken wij sommige van deze hulpmiddelen om uw gebruikerservaring op onze website te optimaliseren. Social plug-ins stellen u bijvoorbeeld in staat om inhoud van onze site rechtstreeks op Facebook te delen.

Welke gegevens slaan Facebook-tools op?

Door het gebruik van individuele Facebook-tools kunnen persoonsgegevens (klantgegevens) aan Facebook worden doorgegeven. Afhankelijk van de gebruikte instrumenten kunnen klantgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en IP-adres worden verzonden.

Facebook gebruikt deze informatie om de gegevens te matchen met de gegevens die het zelf over u heeft (als u lid bent van Facebook). Voordat klantgegevens naar Facebook worden gestuurd, vindt een proces plaats dat "hashing" wordt genoemd. Dit betekent dat een gegevensrecord van enige omvang wordt omgezet in een reeks karakters. Dit dient ook om gegevens te coderen.

Naast contactgegevens worden ook "gebeurtenisgegevens" doorgegeven. Gebeurtenisgegevens" verwijst naar de informatie die wij over u ontvangen op onze website. Bijvoorbeeld welke subpagina's u bezoekt of welke producten u bij ons koopt. Facebook deelt de informatie die het ontvangt niet met derden (zoals adverteerders), tenzij het daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen of daartoe wettelijk verplicht is. "Gebeurtenisgegevens" kunnen ook worden gekoppeld aan contactgegevens. Hierdoor kan Facebook beter gepersonaliseerde reclame aanbieden. Na het reeds genoemde matchingproces verwijdert Facebook de contactgegevens weer.

Om advertenties op een geoptimaliseerde manier te kunnen leveren, gebruikt Facebook eventgegevens alleen als deze zijn gecombineerd met andere gegevens (die Facebook op andere manieren heeft verzameld). Facebook gebruikt deze gebeurtenisgegevens ook voor beveiliging, bescherming, ontwikkeling en onderzoeksdoeleinden. Veel van deze gegevens worden via cookies doorgegeven aan Facebook. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om gegevens of informatie in browsers op te slaan. Afhankelijk van de tools die u gebruikt en of u lid bent van Facebook, worden er verschillende aantallen cookies in uw browser geplaatst. We gaan meer in detail in op individuele Facebook cookies in de beschrijvingen van elke Facebook tool. U kunt ook algemene informatie over het gebruik van Facebook-cookies vinden op https://www.facebook.com/policies/cookies.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

In principe slaat Facebook gegevens op tot ze niet meer nodig zijn voor zijn eigen diensten en Facebook-producten. Facebook heeft over de hele wereld servers waar zijn gegevens worden opgeslagen. Gegevens van klanten worden echter binnen 48 uur nadat zij met de eigen gegevens van de gebruiker zijn vergeleken, gewist.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Overeenkomstig de basisverordening gegevensbescherming heeft u recht op informatie, correctie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens.

Een volledige verwijdering van de gegevens vindt alleen plaats als u uw Facebook-account volledig verwijdert. En dit is hoe het verwijderen van je Facebook account werkt:

1) Klik op Instellingen aan de rechterkant van Facebook.

2) Klik vervolgens op "Uw Facebook-informatie" in de linkerkolom.

3) Klik nu op "Deactiveren en verwijderen".

4) Selecteer nu "Account verwijderen" en klik dan op "Doorgaan en account verwijderen".

5) Voer nu uw wachtwoord in, klik op "Doorgaan" en vervolgens op "Account verwijderen".

De opslag van gegevens die Facebook via onze site ontvangt, vindt onder meer plaats via cookies (bijv. voor social plugins). In uw browser kunt u individuele of alle cookies deactiveren, verwijderen of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat uw gegevens door geïntegreerde Facebook-tools worden verwerkt en opgeslagen, vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In beginsel worden uw gegevens ook verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). De tools worden opgeslagen en verwerkt met het oog op een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de instrumenten echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van Facebook te bekijken.

Facebook verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor de gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Facebook door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). Deze clausules verplichten Facebook om bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU het EU-niveau voor gegevensbescherming in acht te nemen. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Wij hopen dat wij u dichter hebben gebracht bij de belangrijkste informatie over het gebruik en de verwerking van gegevens door Facebook tools. Als u meer wilt weten over hoe Facebook uw gegevens gebruikt, raden wij u aan het gegevensbeleid te lezen op https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Facebook Social Plug-ins Privacybeleid

Zogenaamde social plug-ins van het bedrijf Facebook Inc. worden op onze website geïnstalleerd. U kunt deze knoppen herkennen aan het klassieke Facebook-logo, zoals de "Vind ik leuk"-knop (het handje met opgestoken duim) of aan een duidelijk "Facebook Plug-in"-label. Een social plug-in is een klein onderdeel van Facebook dat in onze site is geïntegreerd. Elke plug-in heeft zijn eigen functie. De meest gebruikte functies zijn de bekende "Vind ik leuk"- en "Deel"-knoppen.

De volgende sociale plug-ins worden aangeboden door Facebook:

 • "Opslaan" knop
 • "Vind ik leuk" knop, delen, verzenden en citeren
 • Invoegtoepassing voor pagina's
 • Opmerkingen
 • Messenger plug-in
 • Ingebedde berichten en videospeler
 • Groep plug-in

Op https://developers.facebook.com/docs/plugins vindt u meer gedetailleerde informatie over hoe de afzonderlijke plug-ins worden gebruikt. Wij gebruiken de sociale plug-ins enerzijds om u een betere gebruikerservaring te bieden op onze site, en anderzijds omdat Facebook via deze plug-ins onze advertenties kan optimaliseren.

Als u een Facebook-account hebt of facebook.com Facebook heeft al minstens één cookie in uw browser geplaatst. In dat geval stuurt uw browser via deze cookie informatie naar Facebook zodra u onze site bezoekt of interactie hebt met sociale plug-ins (bijv. de "Vind ik leuk"-knop).

De ontvangen informatie wordt binnen 90 dagen gewist of opnieuw geanonimiseerd. Volgens Facebook omvatten deze gegevens uw IP-adres, welke website u hebt bezocht, de datum, de tijd en verdere informatie over uw browser.

Om te voorkomen dat Facebook tijdens uw bezoek aan onze website veel gegevens verzamelt en koppelt aan de gegevens van Facebook, moet u zich tijdens uw bezoek aan de website afmelden bij Facebook.

Als u niet bent ingelogd bij Facebook of geen Facebook-account hebt, stuurt uw browser minder informatie naar Facebook omdat u minder Facebook-cookies hebt. Desondanks kunnen gegevens zoals uw IP-adres of welke website u bezoekt, aan Facebook worden doorgegeven. Wij willen erop wijzen dat wij de precieze inhoud van de gegevens niet kennen. Wij proberen u echter zo goed mogelijk te informeren over de gegevensverwerking volgens de huidige stand van onze kennis. U kunt ook nagaan hoe Facebook de gegevens gebruikt in het gegevensbeleid van het bedrijf onder https://www.facebook.com/about/privacy/update lees erover.

De volgende cookies worden minimaal in uw browser geplaatst wanneer u een website met social plug-ins van Facebook bezoekt:

Naam: dpr
Waarde: geen specificatie
Bedoeld gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om de sociale plug-ins op onze website te laten werken.
Vervaldatum: Na afloop van de zitting

Naam: fr
Waarde: 0jieyh4111824947c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Doel:De cookie is ook nodig om de plug-ins goed te laten werken.
Vervaldatum::na 3 maanden

Opmerking: Deze cookies zijn na een test geplaatst, ook als u geen lid bent van Facebook.

Als u ingelogd bent bij Facebook, kunt u uw instellingen voor advertenties wijzigen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenjezelf. Als u geen Facebook-gebruiker bent, kunt u klikken op http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/om uw op gebruik gebaseerde online reclame te beheren. Daar hebt u de mogelijkheid om providers te deactiveren of te activeren.

Als u meer wilt weten over de gegevensbescherming door Facebook, raden wij u aan het eigen gegevensbeleid van het bedrijf te lezen op https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook-inloggen Privacybeleid

Wij hebben de praktische Facebook Login op onze site geïntegreerd. Hierdoor kunt u gemakkelijk inloggen op onze site met uw Facebook-account, zonder dat u een andere gebruikersaccount hoeft aan te maken. Als u besluit zich te registreren via de Facebook-login, wordt u doorgestuurd naar het sociale-medianetwerk Facebook. Daar vindt de registratie plaats via uw Facebook-gebruikersgegevens. Via deze aanmeldingsprocedure worden gegevens over u of uw gebruikersgedrag opgeslagen en aan Facebook doorgegeven.

Facebook gebruikt verschillende cookies om deze gegevens op te slaan. Hieronder tonen wij u de belangrijkste cookies die in uw browser worden ingesteld of al bestaan wanneer u zich op onze site aanmeldt via de Facebook login:

Naam: fr
Waarde: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j...1.0.Bde09j
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om de sociale plugin op onze website zo goed mogelijk te laten werken.
Vervaldatum:Na 3 maanden

Naam: datr
Waarde: 4Jh7XUA2111824947SEmPsSfzCOO4JFFl
Doel van het gebruik: Facebook stelt de "datr"-cookie in wanneer een webbrowser facebook.com bezoekt, en de cookie helpt bij het identificeren van inlogactiviteiten en het beschermen van gebruikers.
Vervaldatum:Na 2 jaar

Naam: _js_datr
Waarde: verwijderd
Doel: Deze sessiecookie wordt door Facebook ingesteld voor traceringsdoeleinden, zelfs als u geen Facebook-account hebt of bent uitgelogd.
Vervaldatum: Na afloop van de zitting

Opmerking: De vermelde cookies zijn slechts een kleine selectie van de cookies waarover Facebook beschikt. Andere cookies zijn _ fbp, sb of wd. Een volledige lijst is niet mogelijk, aangezien Facebook een groot aantal cookies heeft en deze op verschillende manieren gebruikt.

Enerzijds biedt de Facebook login u een snel en gemakkelijk registratieproces, anderzijds geeft het ons de mogelijkheid gegevens met Facebook te delen. Zo kunnen wij ons aanbod en onze reclamecampagnes beter afstemmen op uw interesses en behoeften. Gegevens die wij op deze manier van Facebook ontvangen zijn openbare gegevens zoals

 • Uw Facebook-naam
 • Uw profielfoto
 • een opgeslagen e-mail adres
 • Vrienden lijsten
 • Knopinformatie (bv. "Vind ik leuk"-knop)
 • Verjaardag
 • Taal
 • Woonplaats

In ruil daarvoor verstrekken wij Facebook informatie over uw activiteiten op onze website. Dit omvat informatie over het apparaat dat u gebruikt, welke van onze subpagina's u bezoekt of welke producten u bij ons hebt gekocht.

Door Facebook Login te gebruiken, stemt u in met de gegevensverwerking. U kunt deze overeenkomst te allen tijde herroepen. Indien u meer informatie wenst over de verwerking van gegevens door Facebook, raden wij u aan het privacybeleid van Facebook te lezen op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Op voorwaarde dat u ingelogd bent bij Facebook, kunt u uw instellingen voor advertenties wijzigen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenverander ze zelf.

Instagram privacybeleid

Samenvatting privacybeleid Instagram
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw toestel en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: totdat Instagram de gegevens niet meer nodig heeft voor haar doeleinden.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen).

Wat is Instagram?

Wij hebben Instagram-functies op onze website geïntegreerd. Instagram is een socialemediaplatform van het bedrijf Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS. Instagram is sinds 2012 een dochteronderneming van Facebook Inc. en is een van de producten van Facebook. Het insluiten van Instagram-inhoud op onze website wordt embedden genoemd. Hierdoor kunnen wij u content zoals buttons, foto's of video's van Instagram direct op onze website laten zien. Wanneer u webpagina's op onze website oproept waarin een Instagram-functie is geïntegreerd, worden gegevens doorgestuurd naar Instagram, opgeslagen en verwerkt. Instagram maakt gebruik van dezelfde systemen en technologieën als Facebook. Uw gegevens worden dus door alle Facebook-bedrijven verwerkt.

In het volgende willen wij u een meer gedetailleerd inzicht geven in waarom Instagram gegevens verzamelt, om welke gegevens het gaat en hoe u de gegevensverwerking grotendeels kunt controleren. Aangezien Instagram tot Facebook Inc. behoort, ontlenen wij onze informatie enerzijds aan het Instagram-beleid, maar anderzijds ook aan het gegevensbeleid van Facebook zelf.

Instagram is een van de populairste sociale medianetwerken ter wereld. Instagram combineert de voordelen van een blog met de voordelen van audiovisuele platforms zoals YouTube of Vimeo. Je kunt foto's en korte video's uploaden op "Insta" (zoals veel gebruikers het platform terloops noemen), ze bewerken met verschillende filters en ze ook verspreiden op andere sociale netwerken. En als je zelf niet actief wilt zijn, kun je ook gewoon andere interessante gebruikers volgen.

Waarom gebruiken we Instagram op onze website?

Instagram is het socialemediaplatform dat de laatste jaren echt door het dak is gegaan. En natuurlijk hebben wij ook op deze hausse gereageerd. Wij willen dat u zich zo comfortabel mogelijk voelt op onze website. Daarom is een gevarieerde presentatie van onze inhoud voor ons een vanzelfsprekendheid. Door de ingebouwde Instagram-functies kunnen we onze inhoud verrijken met nuttige, grappige of spannende inhoud uit de Instagram-wereld. Aangezien Instagram een dochteronderneming van Facebook is, kunnen de verzamelde gegevens ook nuttig zijn voor ons voor gepersonaliseerde reclame op Facebook. Op die manier krijgen alleen mensen die echt geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten onze advertenties te zien.

Instagram gebruikt de verzamelde gegevens ook voor meet- en analysedoeleinden. Wij krijgen geaggregeerde statistieken en dus meer inzicht in uw wensen en interesses. Het is belangrijk op te merken dat deze rapporten u niet persoonlijk identificeren.

Welke gegevens slaat Instagram op?

Wanneer u een van onze pagina's tegenkomt waarin Instagram-functies (zoals Instagram-afbeeldingen of -plug-ins) zijn ingebouwd, maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van Instagram. Daarbij worden gegevens naar Instagram gestuurd, opgeslagen en verwerkt. En dit is ongeacht of je een Instagram-account hebt of niet. Dit omvat informatie over onze website, over uw computer, over aankopen die u hebt gedaan, over advertenties die u ziet en hoe u ons aanbod gebruikt. Bovendien worden ook de datum en het tijdstip van uw interactie met Instagram opgeslagen. Als je een Instagram-account hebt of ingelogd bent, slaat Instagram aanzienlijk meer gegevens over je op.

Facebook maakt een onderscheid tussen klantgegevens en gebeurtenisgegevens. Wij gaan ervan uit dat dit precies het geval is met Instagram. Klantgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer en IP-adres. Deze klantgegevens worden alleen doorgegeven aan Instagram als ze van tevoren zijn "gehasht". Hashing betekent dat een gegevensrecord wordt omgezet in een tekenreeks. Dit maakt het mogelijk de contactgegevens te coderen. Daarnaast worden ook de bovengenoemde "gebeurtenisgegevens" doorgegeven. Onder "event data" verstaat Facebook - en dus ook Instagram - gegevens over uw gebruikersgedrag. Het kan ook voorkomen dat contactgegevens worden gecombineerd met gebeurtenisgegevens. De verzamelde contactgegevens worden vergeleken met de gegevens die Instagram al over u heeft.

De verzamelde gegevens worden aan Facebook doorgegeven via kleine tekstbestanden (cookies), die gewoonlijk in uw browser worden geplaatst. Afhankelijk van de gebruikte Instagram-functies en of u zelf een Instagram-account hebt, worden verschillende hoeveelheden gegevens opgeslagen.

Wij gaan ervan uit dat Instagram gegevens op dezelfde manier verwerkt als Facebook. Dit betekent: als je een Instagram account hebt of www.instagram.com Instagram heeft op zijn minst een cookie geplaatst. Als dit het geval is, stuurt uw browser via de cookie informatie naar Instagram zodra u in contact komt met een Instagram-functie. Na uiterlijk 90 dagen (na matching) worden deze gegevens weer gewist of geanonimiseerd. Hoewel wij de gegevensverwerking door Instagram intensief hebben bestudeerd, kunnen wij niet precies zeggen welke gegevens Instagram verzamelt en opslaat.

In het volgende laten we u cookies zien die in ieder geval in uw browser worden ingesteld wanneer u op een Instagram-functie klikt (zoals een knop of een Insta-afbeelding). In onze test gaan we ervan uit dat u geen Instagram-account hebt. Als u bent ingelogd op Instagram, worden er natuurlijk aanzienlijk meer cookies in uw browser geplaatst.

Deze cookies werden gebruikt in onze test:

Naam: csrftoken
Waarde: “”
Doel:Deze cookie wordt waarschijnlijk om veiligheidsredenen geplaatst om vervalsing van verzoeken te voorkomen. Meer konden wij hierover echter niet te weten komen.
Vervaldatum: Na een jaar

Naam: midden
Waarde: “”
Doel: Instagram plaatst deze cookie om zijn eigen diensten en aanbiedingen op en buiten Instagram te optimaliseren. De cookie stelt een unieke gebruikers-ID in.
Vervaldatum: Na afloop van de sessie

Naam: fbsr_111824947124024
Waarde: Geen gegevens
Bedoeld gebruik:Deze cookie slaat het inlogverzoek op voor gebruikers van de Instagram-app.
Vervaldatum: Na afloop van de sessie

Naam: rur
Waarde: ATN
Doel van het gebruik: Dit is een Instagram-cookie dat zorgt voor functionaliteit op Instagram.
Vervaldatum: Na afloop van de sessie

Naam: urlgen
Waarde: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111824947”
Doel: Deze cookie wordt gebruikt voor de marketingdoeleinden van Instagram.
Vervaldatum: Na afloop van de sessie

Opmerking: We kunnen hier geen volledigheid claimen. Welke cookies in individuele gevallen worden geplaatst, hangt af van de ingesloten functies en uw gebruik van Instagram.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Instagram deelt de informatie die het ontvangt tussen Facebook-bedrijven met externe partners en met mensen waarmee u over de hele wereld in contact komt. De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met zijn eigen gegevensbeleid. Uw gegevens worden verspreid over Facebook-servers over de hele wereld, deels om veiligheidsredenen. De meeste van deze servers bevinden zich in de VS.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Dankzij de basisverordening inzake gegevensbescherming hebt u recht op informatie, portabiliteit, correctie en verwijdering van uw gegevens. U kunt uw gegevens beheren in de Instagram-instellingen. Als u uw gegevens op Instagram volledig wilt verwijderen, moet u uw Instagram-account permanent verwijderen.

En dit is hoe het verwijderen van je Instagram account werkt:

Open eerst de Instagram app. Op je profielpagina, ga naar beneden en klik op "Help gebied". Nu kom je op de website van het bedrijf. Klik op de website op "Beheer account" en vervolgens op "Verwijder uw account".

Als je je account helemaal verwijdert, verwijdert Instagram berichten zoals je foto's en statusupdates. Informatie die andere mensen over u hebben gedeeld, behoort niet tot uw account en wordt bijgevolg niet verwijderd.

Zoals hierboven vermeld, slaat Instagram uw gegevens voornamelijk op via cookies. U kunt deze cookies beheren, deactiveren of verwijderen in uw browser. Afhankelijk van uw browser, werkt het beheer altijd een beetje anders. Hier tonen wij u de instructies voor de belangrijkste browsers.

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser ook zo instellen dat u altijd bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u de cookie wilt toestaan of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat uw gegevens via geïntegreerde sociale media-elementen kunnen worden verwerkt en opgeslagen, wordt deze toestemming beschouwd als de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In beginsel worden uw gegevens ook verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de geïntegreerde sociale media-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze tekst over gegevensbescherming met betrekking tot cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of het cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

Instagram of Facebook verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor de gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Facebook door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). Deze clausules verplichten Facebook om bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU het EU-niveau voor gegevensbescherming in acht te nemen. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Wij hebben getracht u dichter bij de belangrijkste informatie over gegevensverwerking door Instagram te brengen. Op https://help.instagram.com/519522125107875
kunt u het gegevensbeleid van Instagram nader bekijken.

LinkedIn privacybeleid

Samenvatting privacybeleid LinkedIn
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw toestel en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: de gegevens worden doorgaans binnen 30 dagen gewist.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is LinkedIn?

Wij maken op onze website gebruik van social plug-ins van het social media netwerk LinkedIn, van het bedrijf LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. De sociale plug-ins kunnen feeds zijn, het delen van inhoud of links naar onze LinkedIn-pagina. De social plug-ins zijn duidelijk gemarkeerd met het bekende LinkedIn-logo en maken het bijvoorbeeld mogelijk om interessante inhoud rechtstreeks via onze website te delen. Voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place in Dublin verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Door dergelijke plug-ins in te bouwen, kunnen gegevens naar LinkedIn worden gestuurd, daar worden opgeslagen en verwerkt. In dit privacybeleid willen wij u informeren over om welke gegevens het gaat, hoe het netwerk deze gegevens gebruikt en hoe u de opslag van gegevens kunt beheren of voorkomen.

LinkedIn is het grootste sociale netwerk voor zakelijke contacten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook, richt het zich uitsluitend op het opbouwen van zakelijke contacten. Bedrijven kunnen op het platform diensten en producten presenteren en zakelijke relaties aanknopen. Veel mensen gebruiken LinkedIn ook om op zoek te gaan naar een baan of om geschikte werknemers voor hun eigen bedrijf te vinden. Alleen al in Duitsland heeft het netwerk meer dan 11 miljoen leden. In Oostenrijk zijn er ongeveer 1,3 miljoen.

Waarom gebruiken we LinkedIn op onze website?

We weten hoe druk je het hebt. Je kunt niet alle sociale mediakanalen afzonderlijk volgen. Zelfs als het de moeite waard zou zijn, zoals in ons geval. Omdat we steeds weer interessant nieuws of verslagen plaatsen die de moeite waard zijn om te verspreiden. Daarom hebben wij op onze website de mogelijkheid gecreëerd om interessante content direct op LinkedIn te delen of om direct naar onze LinkedIn pagina te linken. Wij beschouwen ingebouwde sociale plug-ins als een verbeterde dienst op onze website. De gegevens die LinkedIn verzamelt, helpen ons ook om mogelijke reclameacties alleen te tonen aan mensen die in ons aanbod geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door LinkedIn opgeslagen?

LinkedIn slaat geen persoonsgegevens op louter door de integratie van de sociale plug-ins. LinkedIn noemt deze door plug-ins gegenereerde gegevens passieve impressies. Wanneer u echter op een sociale plug-in klikt, bijvoorbeeld om onze inhoud te delen, slaat het platform persoonsgegevens op als zogenaamde "actieve indrukken". En dit is ongeacht of je een LinkedIn account hebt of niet. Als u ingelogd bent, worden de verzamelde gegevens aan uw account toegewezen.

Uw browser maakt een directe verbinding met de servers van LinkedIn wanneer u onze plug-ins gebruikt. Op die manier registreert het bedrijf verschillende gebruiksgegevens. Naast uw IP-adres kan dit ook inloggegevens, toestelinformatie of informatie over uw internet- of mobiele provider omvatten. Als u via uw smartphone toegang hebt tot LinkedIn-diensten, kan uw locatie (nadat u dat hebt toegestaan) ook worden bepaald. LinkedIn kan deze gegevens ook delen met derde adverteerders in een "gehashte" vorm. Hashing betekent dat een gegevensrecord wordt omgezet in een reeks tekens. Dit maakt het mogelijk de gegevens zodanig te versleutelen dat personen niet meer kunnen worden geïdentificeerd.

De meeste gegevens over uw gebruikersgedrag worden opgeslagen in cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die meestal in uw browser worden ingesteld. LinkedIn kan ook gebruik maken van web beacons, pixel tags, display tags en andere apparaat identificatoren.

Verschillende tests tonen ook aan welke cookies worden geplaatst wanneer een gebruiker interactie heeft met een sociale plug-in. De gevonden gegevens kunnen geen aanspraak maken op volledigheid en dienen slechts als voorbeeld. De volgende cookies werden geplaatst zonder op LinkedIn ingelogd te zijn:

Naam: bcookie
Waarde: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16111824947-
Doel van het gebruik: De cookie is een zogenaamde "browser ID cookie" en slaat bijgevolg uw identificatienummer (ID) op.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: lang
Waarde: v=2&lang=en-en
Bedoeld gebruik: Deze cookie slaat uw vooringestelde of voorkeurstaal op.
Vervaldatum: Na afloop van de zitting

Naam: lidc
Waarde: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G111824947…
Doel van het gebruik: Deze cookie wordt gebruikt voor de routering. Routing registreert de manieren waarop je naar LinkedIn bent gekomen en hoe je daar door de website navigeert.
Vervaldatum: Na 24 uur

Naam: rtc
Waarde: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKX
Doel van het gebruik:Over deze cookie kon geen verdere informatie worden verkregen.
Vervaldatum: na 2 minuten

Naam: JSESSIONID
Waarde: ajax:1118249472900777718326218137
Reden voor betaling: Dit is een sessiecookie dat LinkedIn gebruikt om anonieme gebruikerssessies via de server te onderhouden.
Vervaldatum: Na afloop van de zitting

Naam: bscookie
Waarde: "v=1&201910230812...
Doel van het gebruik: Dit cookie is een beveiligingscookie. LinkedIn beschrijft het als een beveiligde browser ID cookie.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: fid
Waarde: AQHj7Ii23ZBcqAAAA...
Doel van het gebruik: Er kon geen verdere informatie over dit cookie worden gevonden.
Vervaldatum: Na 7 dagen

Opmerking: LinkedIn werkt ook met derde partijen. Daarom hebben we tijdens onze test ook de twee Google Analytics-cookies _ga en _gat gedetecteerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

LinkedIn bewaart uw persoonsgegevens in principe zo lang als het bedrijf het nodig acht om zijn eigen diensten aan te bieden. LinkedIn verwijdert echter uw persoonlijke gegevens wanneer u uw account verwijdert. In sommige uitzonderlijke gevallen kan LinkedIn sommige gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm bewaren, zelfs nadat u uw account hebt verwijderd. Zodra u uw account verwijdert, kunnen andere mensen uw gegevens binnen een dag niet meer zien. LinkedIn verwijdert gegevens over het algemeen binnen 30 dagen. LinkedIn bewaart echter gegevens als dat om juridische redenen noodzakelijk is. Gegevens die niet langer aan een persoon kunnen worden toegewezen, blijven bewaard, ook nadat de rekening is gesloten. De gegevens worden opgeslagen op verschillende servers in Amerika en vermoedelijk ook in Europa.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

U hebt te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op verwijdering ervan. U kunt uw gegevens beheren, wijzigen en verwijderen in uw LinkedIn-account. Daarnaast kunt u bij LinkedIn ook een kopie van uw persoonsgegevens opvragen.

Zo krijgt u toegang tot de accountgegevens in uw LinkedIn-profiel:

In LinkedIn, klik op je profiel icoon en selecteer de "Instellingen en Privacy" sectie. Klik nu op "Privacy" en dan op "Wijzigen" in de sectie "Hoe LinkedIn uw gegevens gebruikt". In slechts een korte tijd kunt u geselecteerde gegevens over uw webactiviteit en accountgeschiedenis downloaden.

U hebt ook de mogelijkheid om in uw browser te verhinderen dat LinkedIn uw gegevens verwerkt. Zoals hierboven vermeld, slaat LinkedIn de meeste gegevens op via cookies die in uw browser worden geplaatst. U kunt deze cookies beheren, deactiveren of verwijderen. Afhankelijk van welke browser je hebt, werkt het beheer iets anders. U kunt de instructies voor de meest gebruikte browsers hier vinden:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser ook zo instellen dat u altijd bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst. Dan kunt u altijd individueel beslissen of u de cookie wilt toestaan of niet.

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat uw gegevens door geïntegreerde sociale media-elementen worden verwerkt en opgeslagen, vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In beginsel worden uw gegevens ook verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). De gegevens worden opgeslagen en verwerkt met het oog op een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Wij gebruiken de geïntegreerde sociale media-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste socialemediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze tekst over gegevensbescherming in verband met cookies aandachtig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of het cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

LinkedIn verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die in derde landen zijn gevestigd (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen, gebruikt LinkedIn door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO). Deze clausules verplichten LinkedIn om het EU-niveau van gegevensbescherming na te leven wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Wij hebben geprobeerd u dichter bij de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking door LinkedIn te brengen. Op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy kunt u nog meer te weten komen over de gegevensverwerking van het sociale-medianetwerk LinkedIn.

Privacybeleid SoundCloud

Samenvatting privacybeleid SoundCloud
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: De gegevens worden in het algemeen bewaard zolang als nodig is voor het doel van de dienst.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is SoundCloud?

Wij gebruiken functies (widgets) van het sociale medianetwerk SoundCloud van het bedrijf SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland op onze website. U herkent de widgets aan het bekende oranje logo. Door gebruik te maken van functies zoals het afspelen van muziek, worden gegevens doorgestuurd naar SoundCloud, opgeslagen en geanalyseerd. In dit privacybeleid laten wij u zien om welke gegevens het gaat, waarom wij SoundCloud gebruiken en hoe u uw gegevens of de overdracht van gegevens kunt beheren of voorkomen.

Het sociale medianetwerk SoundCloud is een online muziekplatform dat dient voor de uitwisseling en distributie van audiobestanden. Op SoundCloud bieden muzikanten of podcasters hun audiobestanden aan om te downloaden. Bovendien kunt u met SoundCloud de audiobestanden ook insluiten op andere websites. En dat is precies wat we deden. Typisch voor SoundCloud zijn de grafische voorstellingen van de audiobestanden in golfvorm en de commentaarbalk. Op die manier kunnen geregistreerde gebruikers op elk moment muzieknummers of podcasts beluisteren en becommentariëren.

Waarom gebruiken we SoundCloud op onze website?

Ons doel is om u de best mogelijke service te bieden op onze website. En dan bedoelen we niet alleen onze producten of diensten. Een holistische klantenservice houdt ook in hoe comfortabel u zich voelt op onze website en hoe behulpzaam onze website voor u is. Via de geïntegreerde SoundCloud-afspeelfunctie kunnen wij u rechtstreeks en gratis akoestische inhoud leveren. U hoeft geen link te volgen om een audiobestand te beluisteren, maar kunt meteen vanaf onze website beginnen.

Welke gegevens worden opgeslagen op SoundCloud?

Zodra je een van onze websites bezoekt die een widget (like of share button of afspeelfunctie) ingebouwd heeft, maakt je browser verbinding met een SoundCloud server. In dit proces kunnen gegevens van u worden overgedragen aan SoundCloud, en daar worden beheerd en opgeslagen. SoundCloud leert op deze manier bijvoorbeeld uw IP-adres en welke pagina (in dit geval de onze) u bezocht en wanneer. Als u een SoundCloud-account hebt en ingelogd bent terwijl u onze website doorbladert, worden de verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. U kunt dit alleen voorkomen door uit te loggen bij SoundCloud terwijl u op onze website bent. Naast de hierboven vermelde informatie worden in de cookies ook gegevens over uw gebruikersgedrag opgeslagen. Wanneer u bijvoorbeeld op een knop klikt of een muziekstuk afspeelt of pauzeert, wordt deze informatie in de cookies opgeslagen. De widget of SoundCloud kan u dus herkennen en soms wordt de widget ook gebruikt om u gepersonaliseerde inhoud te leveren. SoundCloud gebruikt niet alleen zijn eigen cookies, maar ook cookies van derde aanbieders zoals Facebook of Google Analytics. Deze cookies dienen het bedrijf om meer informatie te krijgen over uw gedrag op externe websites en het eigen platform. Wij als websitebeheerder ontvangen geen informatie over uw gebruikersgedrag via de door SoundCloud gebruikte cookies. De gegevensoverdracht en daarmee ook de informatie over technische apparaten en uw gedrag op de website vindt plaats tussen u en SoundCloud.

In het volgende tonen we cookies die worden geplaatst wanneer u naar een website gaat waar SoundCloud-functies zijn ingebed. Deze lijst is slechts een voorbeeld van mogelijke cookies en kan niet de pretentie hebben volledig te zijn. In dit voorbeeld heeft de gebruiker geen SoundCloud-account:

Naam:sc_anonymous_id
Waarde: 208165-986996-398971-423805111824947-0
Doel: Deze cookie maakt het mogelijk om bestanden of andere inhoud in websites in te sluiten en slaat een gebruikers-ID op.
Vervaldatum: Na 10 jaar

Opmerking:
De sc_anonymous_id cookie wordt onmiddellijk geplaatst wanneer u zich op een van onze websites bevindt waar een Soundcloud-functie is ingebouwd. U hoeft hiervoor nog geen interactie met de functie te hebben.

Naam:__qca
Waarde:P0-1223379886-1579605792812111824947-7
Reden voor betaling: Deze cookie is een cookie van Quantcast en verzamelt gegevens zoals hoe vaak u de site bezoekt of hoe lang u op de site blijft. De verzamelde informatie wordt vervolgens gedeeld met SoundCloud.
Vervaldatum: Na een jaar

Naam: Sclocale
Waarde:en
Bedoeld gebruik: Het cookie bewaart de taalinstelling die u vooraf hebt ingesteld.
Vervaldatum: Na een jaar

Naam:_soundcloud_session
Waarde: /
Doel: We hebben geen specifieke informatie over dit cookie kunnen vinden.
Vervaldatum: Na afloop van de zitting

Naam:_session_auth_key
Waarde: /
Doel: De cookie kan worden gebruikt om sessie-informatie (d.w.z. gebruikersgedrag) op te slaan en een clientverzoek te authenticeren.
Vervaldatum: Na 10 jaar

SoundCloud gebruikt ook andere cookies van derden, zoals _fbp, _ga, gid van Facebook en Google Analytics. SoundCloud gebruikt alle in de cookies opgeslagen informatie om zijn eigen diensten te verbeteren en om gepersonaliseerde reclame aan te bieden.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

In principe blijven de verzamelde gegevens door SoundCloud opgeslagen zolang een gebruikersaccount bestaat of zolang dat nodig is voor SoundCloud om haar zakelijke doelstellingen te bereiken. Hoe lang precies wordt opgeslagen, hangt af van de context en de wettelijke verplichtingen. Ook als u geen account hebt en er persoonsgegevens zijn opgeslagen, hebt u het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Als u een SoundCloud-account hebt, kunt u de gegevensverwerking beheren of uw hele account verwijderen via "Instellingen". Maar u kunt cookies ook beheren, verwijderen of deactiveren in uw browser, precies volgens uw behoeften. De aanpak hangt altijd af van de browser die u gebruikt. Indien u besluit cookies te verwijderen of te deactiveren, gelieve er dan rekening mee te houden dat alle functies dan mogelijk niet meer beschikbaar zijn. De volgende instructies vertellen u hoe u cookies in uw browser kunt beheren, verwijderen of uitschakelen.

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Rechtsgrondslag

Indien u ermee hebt ingestemd dat gegevens van u kunnen worden verwerkt en opgeslagen door ingesloten SoundCloud-elementen, wordt deze toestemming beschouwd als de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In beginsel worden uw gegevens ook verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Niettemin gebruiken wij de geïntegreerde SoundCloud-elementen alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. SoundCloud plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de desbetreffende dienstverlener te bekijken.

Wij hopen dat wij u een goed overzicht hebben gegeven van het dataverkeer via SoundCloud. Als u meer wilt weten over het privacybeleid en de algemene behandeling van gegevens door SoundCloud, raden wij u aan het privacybeleid van het bedrijf te lezen op https://soundcloud.com/pages/privacy.

YouTube privacybeleid

Samenvatting privacybeleid YouTube
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden in het algemeen bewaard zolang als nodig is voor het doel van de dienst.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is YouTube?

Wij hebben YouTube-video's geïntegreerd op onze website. Hierdoor kunnen wij interessante video's direct op onze site presenteren. YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming van Google is. Het videoportaal wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina van onze website oproept waarin een YouTube-video is ingesloten, maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van YouTube of Google. Daarbij worden verschillende gegevens overgedragen (afhankelijk van de instellingen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking in Europa.

In het volgende willen wij meer in detail uitleggen welke gegevens worden verwerkt, waarom wij YouTube-video's hebben opgenomen en hoe u uw gegevens kunt beheren of verwijderen.

Op YouTube kunnen gebruikers zelf gratis video's bekijken, beoordelen, becommentariëren en uploaden. De afgelopen jaren is YouTube uitgegroeid tot een van de belangrijkste socialemediakanalen wereldwijd. Om ons in staat te stellen video's op onze website weer te geven, levert YouTube een codefragment dat wij in onze site hebben ingebouwd.

Waarom gebruiken we YouTube-video's op onze website?

YouTube is het videoplatform met de meeste bezoekers en de beste inhoud. Wij streven ernaar u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden op onze website. En natuurlijk kunnen we niet zonder interessante video's. Met behulp van onze embedded video's bieden wij u naast onze teksten en afbeeldingen nog meer nuttige inhoud aan. Bovendien maken de embedded video's onze website beter vindbaar in de zoekmachine van Google. Ook kan Google, wanneer wij advertenties via Google Ads laten lopen, dankzij de verzamelde gegevens deze advertenties echt alleen laten zien aan mensen die geïnteresseerd zijn in wat wij te bieden hebben.

Welke gegevens worden door YouTube opgeslagen?

Zodra u een van onze pagina's bezoekt waarin een YouTube-video is ingesloten, plaatst YouTube ten minste één cookie die uw IP-adres en onze URL opslaat. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw interacties op onze website gewoonlijk aan uw profiel toewijzen met behulp van cookies. Dit omvat gegevens zoals sessieduur, bouncepercentage, geschatte locatie, technische informatie zoals browsertype, schermresolutie of uw internetprovider. Andere gegevens kunnen zijn: contactgegevens, eventuele beoordelingen, het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten op YouTube.

Als u niet bent aangemeld bij een Google-account of een YouTube-account, slaat Google gegevens op met een unieke identificatiecode die is gekoppeld aan uw apparaat, browser of app. Uw voorkeurstaalinstelling blijft bijvoorbeeld behouden. Maar veel interactiegegevens kunnen niet worden opgeslagen omdat er minder cookies worden geplaatst.

In de volgende lijst tonen wij cookies die in een test in de browser werden geplaatst. Aan de ene kant tonen we cookies die worden geplaatst zonder dat er een ingelogd YouTube-account is. Anderzijds tonen wij cookies die zijn ingesteld met een ingelogde account. De lijst kan niet beweren volledig te zijn omdat de gebruikersgegevens altijd afhankelijk zijn van de interacties op YouTube.

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5Y111824947-1
Doel van de betaling: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: Na afloop van de zitting

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt via PREF statistieken over hoe u YouTube-video's op onze website gebruikt.
Vervaldatum: Na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Bedoeld gebruik: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum:Na 30 minuten

Naam: BEZOEKER_INFO1_LIVE
Waarde: 95Chz8bagyU
Bedoeld gebruik: Deze cookie probeert een schatting te maken van de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina's (met ingesloten YouTube-video).
Vervaldatum:Na 8 maanden

Andere cookies die worden geplaatst wanneer u bent ingelogd met uw YouTube-account:

Naam: APISID
Waarde: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111824947-
Doel van de betaling: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel over uw interesses aan te maken. De gegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: TOESTEMMING
Waarde: YES+AT.de+20150628-20-0
Doel van het gebruik: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker om verschillende Google-diensten te gebruiken. CONSENT wordt ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden om gebruikers te verifiëren en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: Na 19 jaar

Naam: HSID
Waarde: AcRwpgUik9Dveht0I
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel over uw interesses aan te maken. Deze gegevens helpen om gepersonaliseerde reclame te tonen.
Vervaldatum:Na 2 jaar

Naam: LOGIN_INFO
Waarde: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Bedoeld gebruik: Deze cookie slaat informatie op over uw inloggegevens.
Vervaldatum:Na 2 jaar

Naam: SAPISID
Waarde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Doel van het gebruik: Deze cookie identificeert uw browser en apparaat op een unieke manier. Het wordt gebruikt om een profiel over uw interesses op te stellen.
Vervaldatum:Na 2 jaar

Naam: SID
Waarde: oQfNKjAsI111824947-
Reden voor betaling: Dit cookie slaat uw Google-account-ID en uw laatste inlogtijd op in digitaal ondertekende en gecodeerde vorm.
Vervaldatum:Na 2 jaar

Naam: SIDCC
Waarde: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Doel: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en welke advertenties u mogelijk hebt gezien voordat u onze site bezocht.
Vervaldatum:Na 3 maanden

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens die YouTube van u ontvangt en verwerkt, worden opgeslagen op servers van Google. De meeste van deze servers bevinden zich in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kunt u precies zien waar de datacentra van Google zich bevinden. Uw gegevens zijn verdeeld over de servers. Dit betekent dat de gegevens sneller kunnen worden geraadpleegd en beter beschermd zijn tegen manipulatie.

Google slaat de verzamelde gegevens gedurende verschillende perioden op. Sommige gegevens kunt u op elk moment verwijderen, andere worden na een beperkte tijd automatisch verwijderd en weer andere worden door Google voor een langere periode opgeslagen. Sommige gegevens (zoals items uit "Mijn Activiteit", foto's of documenten, producten) die in uw Google-account zijn opgeslagen, blijven bewaard totdat u ze verwijdert. Zelfs als u niet bent aangemeld bij een Google-account, kunt u bepaalde gegevens verwijderen die aan uw apparaat, browser of app zijn gekoppeld.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

In principe kunt u gegevens in uw Google-account handmatig verwijderen. Met de in 2019 ingevoerde automatische verwijderingsfunctie van locatie- en activiteitsgegevens wordt de informatie afhankelijk van uw beslissing opgeslagen - 3 of 18 maanden en vervolgens verwijderd.

Of u nu een Google-account hebt of niet, u kunt uw browser configureren om cookies van Google te verwijderen of uit te schakelen. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat hij u altijd informeert wanneer een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u voor elk cookie afzonderlijk beslissen of u het toestaat of niet.

Rechtsgrondslag

Als u ermee hebt ingestemd dat uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen door ingesloten YouTube-elementen, wordt deze toestemming geacht de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking te zijn (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In beginsel worden uw gegevens ook verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO). in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. Niettemin gebruiken wij de ingesloten YouTube-elementen alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. YouTube plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Wij raden u daarom aan onze tekst over gegevensbescherming bij cookies zorgvuldig te lezen en de gegevensbeschermingsverklaring of cookierichtlijnen van de desbetreffende dienstverlener te raadplegen.

YouTube verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt YouTube door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO). Deze clausules verplichten YouTube ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming na te leven wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Aangezien YouTube een dochteronderneming van Google is, is er een gezamenlijk privacybeleid. Als u meer wilt weten over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, raden wij u het privacybeleid aan op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube Abonneren knop Privacybeleid

We hebben de YouTube Subscribe knop geïntegreerd op onze website. Je kunt de knop meestal herkennen aan het klassieke YouTube-logo. In het logo staan de woorden "Subscribe" of "YouTube" in witte letters tegen een rode achtergrond en het witte "Play"-symbool links daarvan. De knop kan echter ook in een ander design worden weergegeven.

Ons YouTube-kanaal biedt u altijd grappige, interessante of spannende video's. Met de ingebouwde "Abonneer" knop, kunt u zich abonneren op ons kanaal direct vanaf onze website en hoeft u niet naar de YouTube website te gaan. Wij willen het u zo gemakkelijk mogelijk maken om toegang te krijgen tot onze uitgebreide inhoud. Houdt u er rekening mee dat YouTube uw gegevens kan opslaan en verwerken.

Als u op onze site een ingebouwde abonnementsknop ziet, plaatst YouTube - volgens Google - ten minste één cookie. Deze cookie slaat uw IP-adres en onze URL op. YouTube kan op deze manier ook informatie over je browser, je geschatte locatie en je ingestelde taal te weten komen. In onze test werden de volgende vier cookies geplaatst zonder dat je was ingelogd op YouTube:

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5111824947Y
Doel van de betaling: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: Na afloop van de zitting

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Doel: Deze cookie registreert ook uw unieke ID. Google krijgt via PREF statistieken over hoe u YouTube-video's op onze website gebruikt.
Vervaldatum:Na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Bedoeld gebruik: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum:Na 30 minuten

Naam: BEZOEKER_INFO1_LIVE
Waarde: 11182494795Chz8bagyU
Doel van het gebruik: Deze cookie probeert een schatting te maken van de bandbreedte van de gebruiker op onze webpagina's (met ingesloten YouTube-video).
Vervaldatum:Na 8 maanden

Opmerking: Deze cookies werden geplaatst na een test en kunnen niet beweren volledig te zijn.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube veel van uw acties/interacties op onze website opslaan met behulp van cookies en deze toewijzen aan uw YouTube-account. YouTube ontvangt bijvoorbeeld informatie over hoe lang u op onze site surft, welk browsertype u gebruikt, welke schermresolutie uw voorkeur heeft of welke acties u uitvoert.

YouTube gebruikt deze gegevens enerzijds om zijn eigen diensten en aanbiedingen te verbeteren, en anderzijds om analyses en statistieken te verstrekken aan adverteerders (die Google Ads gebruiken).

Google reCAPTCHA Privacybeleid

Google reCAPTCHA Privacybeleid Samenvatting
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: Optimalisering van onze dienstprestaties en bescherming tegen cyberaanvallen.
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres, browserinformatie, uw besturingssysteem, beperkte locatie en gebruiksgegevens.
Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de opgeslagen gegevens
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gewettigde belangen)

Wat is reCAPTCHA?

Ons belangrijkste doel is om onze website voor u en voor ons zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen. Om dit te garanderen gebruiken wij Google reCAPTCHA van de firma Google Inc. Voor het Europese gebied is de firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met reCAPTCHA kunnen wij vaststellen of u werkelijk een mens van vlees en bloed bent en geen robot of andere spamsoftware. Onder spam verstaan wij alle ongevraagde informatie die ons elektronisch wordt toegezonden. Bij de klassieke CAPTCHAS moest je meestal tekst- of beeldpuzzels oplossen om de informatie te verifiëren. Met reCAPTCHA van Google hoeven we u meestal niet lastig te vallen met dergelijke puzzels. Hier volstaat het in de meeste gevallen een vakje aan te kruisen en zo te bevestigen dat u geen bot bent. Met de nieuwe Invisible reCAPTCHA versie hoeft u niet eens meer een vinkje te zetten. Hoe dat precies in zijn werk gaat en vooral welke gegevens daarvoor worden gebruikt, komt u te weten in dit privacybeleid.

reCAPTCHA is een gratis captcha-dienst van Google die websites beschermt tegen spamsoftware en misbruik door niet-menselijke bezoekers. Deze dienst wordt het meest gebruikt wanneer u formulieren op het internet invult. Een captcha-dienst is een soort automatische Turing-test die ervoor moet zorgen dat een actie op het internet door een mens wordt uitgevoerd en niet door een bot. Bij de klassieke Turingtest (genoemd naar de computerwetenschapper Alan Turing) bepaalt een mens het onderscheid tussen een bot en een mens. Bij captcha's wordt dit ook gedaan door de computer of een softwareprogramma. Klassieke captcha's werken met kleine taken die voor mensen gemakkelijk op te lossen zijn, maar voor machines aanzienlijke moeilijkheden opleveren. Met reCAPTCHA hoeft u niet langer actief puzzels op te lossen. Het instrument gebruikt moderne risico-technieken om mensen van bots te onderscheiden. Hier hoeft u alleen het tekstveld "I am not a robot" aan te vinken of met Invisible reCAPTCHA is zelfs dat niet meer nodig. Met reCAPTCHA wordt een JavaScript-element in de broncode geïntegreerd en vervolgens draait de tool op de achtergrond en analyseert uw gebruikersgedrag. Uit deze gebruikersacties berekent de software een zogenaamde captcha-score. Google gebruikt deze score om te berekenen hoe waarschijnlijk het is dat je een mens bent, zelfs voordat de captcha is ingevoerd. reCAPTCHA of captcha's in het algemeen worden altijd gebruikt wanneer bots bepaalde acties zouden kunnen manipuleren of misbruiken (zoals registraties, enquêtes, enz.).

Waarom gebruiken wij reCAPTCHA op onze website?

We willen alleen mensen van vlees en bloed verwelkomen op onze site. Bots of spamsoftware van welke soort dan ook kunnen veilig thuis blijven. Daarom halen wij alles uit de kast om onszelf te beschermen en u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Om deze reden gebruiken wij Google reCAPTCHA van Google. Op die manier kunnen we er vrij zeker van zijn dat we een "bot-vrije" website blijven. Door reCAPTCHA te gebruiken, worden gegevens doorgestuurd naar Google om te bepalen of u daadwerkelijk een mens bent. reCAPTCHA dient dus de veiligheid van onze website en, bij uitbreiding, uw veiligheid. Zonder reCAPTCHA zou het bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat een bot tijdens de registratie zoveel mogelijk e-mailadressen registreert om forums of blogs te "spammen" met ongewenste reclame-inhoud. Met reCAPTCHA kunnen we dergelijke botaanvallen vermijden.

Welke gegevens worden door reCAPTCHA opgeslagen?

reCAPTCHA verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers om te bepalen of de acties op onze website daadwerkelijk van mensen afkomstig zijn. Het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst kunnen dus aan Google worden doorgegeven. IP-adressen worden bijna altijd vooraf ingekort binnen de lidstaten van de EU of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat de gegevens op een server in de VS terechtkomen. Het IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google, tenzij u tijdens het gebruik van reCAPTCHA bent ingelogd met uw Google-account. Eerst controleert het reCAPTCHA-algoritme of er al Google-cookies van andere Google-diensten (YouTube. Gmail, enz.) in uw browser zijn geplaatst. Vervolgens plaatst reCAPTCHA een extra cookie in uw browser en maakt een snapshot van uw browservenster.

De volgende lijst van verzamelde browser- en gebruikersgegevens pretendeert niet volledig te zijn. Het zijn veeleer voorbeelden van gegevens die, voor zover wij weten, door Google worden verwerkt.

 • Referrer URL (het adres van de pagina waar de bezoeker vandaan kwam)
 • IP-adres (b.v. 256.123.123.1)
 • Informatie over het besturingssysteem (de software die uw computer in staat stelt te werken. Bekende besturingssystemen zijn Windows, Mac OS X of Linux).
 • Cookies (kleine tekstbestanden die gegevens in uw browser opslaan)
 • Muis- en toetsenbordgedrag (elke actie die u met de muis of het toetsenbord uitvoert, wordt opgeslagen).
 • Datum- en taalinstellingen (welke taal of datum u vooraf op uw PC hebt ingesteld, wordt opgeslagen)
 • Alle JavaScript-objecten (JavaScript is een programmeertaal waarmee websites zich aan de gebruiker kunnen aanpassen. JavaScript-objecten kunnen allerlei soorten gegevens onder één naam verzamelen)
 • Schermresolutie (geeft aan uit hoeveel pixels het beeldscherm bestaat)

Het staat buiten kijf dat Google deze gegevens gebruikt en analyseert nog voordat u het vakje "Ik ben geen robot" aanklikt. Met de Invisible reCAPTCHA versie wordt zelfs het vinkje weggelaten en loopt het hele herkenningsproces op de achtergrond. Google vertelt u niet in detail hoeveel en welke gegevens het opslaat.

De volgende cookies worden gebruikt door reCAPTCHA: Hier verwijzen we naar de reCAPTCHA demoversie van Google op https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Al deze cookies vereisen een unieke identificatiecode voor traceringsdoeleinden. Hier is een lijst van cookies die Google reCAPTCHA heeft ingesteld op de demo-versie:

Naam: IDE
Waarde:WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-111824947-8
Doel van het gebruik: Deze cookie wordt ingesteld door DoubleClick (ook eigendom van Google) om de handelingen van een gebruiker op de website te registreren en te rapporteren wanneer het gaat om advertenties. Hierdoor kan de doeltreffendheid van de reclame worden gemeten en kunnen passende optimaliseringsmaatregelen worden genomen. IDE wordt in browsers opgeslagen onder het domein doubleclick.net.
Vervaldatum: Na een jaar

Naam: 1P_JAR
Waarde: 2019-5-14-12
Doel: Deze cookie verzamelt statistieken over het gebruik van de website en meet conversies. Er is bijvoorbeeld sprake van een conversie wanneer een gebruiker een koper wordt. De cookie wordt ook gebruikt om relevante advertenties aan gebruikers te tonen. Bovendien kan de cookie worden gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meer dan eens te zien krijgt.
Vervaldatum: Na een maand

Naam: ANID
Waarde:U7j1v3dZa1118249470xgZFmiqWppRWKOr
Doel van de betaling: We konden niet veel informatie over deze cookie vinden. In het privacybeleid van Google wordt de cookie vermeld in verband met "reclamecookies" zoals "DSID", "FLC", "AID", "TAID". ANID is opgeslagen onder domein google.com.
Vervaldatum: Na 9 maanden

Naam: TOESTEMMING
Waarde:YES+AT.de+20150628-20-0
Doel van het gebruik: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker om verschillende Google-diensten te gebruiken. CONSENT wordt ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden om gebruikers te verifiëren, aanmeldingsfraude te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: Na 19 jaar

Naam: NID
Waarde: 0WmuWqy111824947zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Bedoeld gebruik: NID wordt door Google gebruikt om advertenties af te stemmen op uw Google-zoekopdrachten. Met behulp van de cookie "onthoudt" Google uw vaakst ingevoerde zoekopdrachten of uw eerdere interactie met advertenties. Op deze manier krijg je altijd advertenties op maat. De cookie bevat een unieke ID om de persoonlijke instellingen van de gebruiker te verzamelen voor reclamedoeleinden.
Vervaldatum: Na 6 maanden

Naam: DV
Waarde: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc111824947-4
Doel van de betaling: Zodra u het vakje "Ik ben geen robot" hebt aangevinkt, zal dit cookie worden ingesteld. De cookie wordt door Google Analytics gebruikt voor gepersonaliseerde reclame. DV verzamelt informatie in anonieme vorm en wordt ook gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
Vervaldatum: Na 10 minuten

Opmerking:Deze lijst kan niet pretenderen volledig te zijn, aangezien uit de ervaring van Google blijkt dat het zijn keuze van cookies telkens weer wijzigt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Door reCAPTCHA in te voegen, worden gegevens van u naar de server van Google verzonden. Google maakt niet duidelijk waar deze gegevens precies worden opgeslagen, zelfs niet na herhaalde navraag. Zonder bevestiging van Google kan worden aangenomen dat gegevens zoals muisinteractie, de tijd die op de website wordt doorgebracht of taalinstellingen worden opgeslagen op de Europese of Amerikaanse servers van Google. Het IP-adres dat uw browser aan Google doorgeeft, wordt doorgaans niet samengevoegd met andere gegevens van Google uit andere Google-diensten. Als u echter ingelogd bent op uw Google-account terwijl u de reCAPTCHA-plug-in gebruikt, zullen de gegevens worden samengevoegd. De afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van het bedrijf Google zijn hierop van toepassing.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

Als u niet wilt dat er gegevens over u en uw gedrag aan Google worden doorgegeven, moet u zich volledig bij Google uitloggen en alle Google-cookies verwijderen voordat u onze website bezoekt of de reCAPTCHA-software gebruikt. In principe worden de gegevens automatisch aan Google doorgegeven zodra u onze site bezoekt. Om deze gegevens weer te verwijderen, moet u contact opnemen met Google support op https://support.google.com/?hl=de&tid=111824947 contact.

Door onze website te gebruiken, stemt u dus in met de automatische verzameling, verwerking en gebruik van gegevens door Google LLC en zijn agenten.

Wanneer u dit instrument gebruikt, kunnen uw gegevens ook buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens naar onveilige derde landen mogen daarom niet zomaar worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende waarborgen bestaan (zoals contractuele standaardclausules van de EU) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Rechtsgrondslag

Indien u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google reCAPTCHA, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens de Art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die zich kan voordoen bij het verzamelen door Google reCAPTCHA.

Wij hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google reCAPTCHA om onze online dienst te optimaliseren en veiliger te maken. De overeenkomstige rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, onder f), DSGVO (rechtmatige belangen). Niettemin gebruiken wij Google reCAPTCHA alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder meer de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens aan de VS. Dit kan gepaard gaan met diverse risico's voor de wettigheid en de veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen (= Art. 46. par. 2 en 3 DSGVO) als basis voor gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Google ertoe het EU-niveau van gegevensbescherming in acht te nemen wanneer het relevante gegevens buiten de EU verwerkt. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU-Commissie. U kunt het besluit en de clausules onder meer hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

U kunt wat meer te weten komen over reCAPTCHA op Google's webontwikkelaarspagina op https://developers.google.com/recaptcha/. Google gaat hier wel dieper in op de technische ontwikkeling van reCAPTCHA, maar ook daar zult u tevergeefs zoeken naar precieze informatie over gegevensopslag en gegevensbeschermings-relevante onderwerpen. Een goed overzicht van het basisgebruik van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van het bedrijf zelf op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Bron: Gemaakt met de Gegevensbescherming Generator van AdSimple