Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Deze pagina heeft beperkte ondersteuning voor uw browser. Wij raden u aan over te schakelen op Edge, Chrome, Safari of Firefox.

⭐⭐⭐⭐⭐ 61.300 tevreden klanten 💪 Premium uitrusting sinds 1993 💚

bis zum 19.12 bestellen und pünktlich zu Weihnachten erhalten

AGB

1. toepassingsgebied

1.1Voor de zakelijke relatie tussen ALPIN LOACKER GmbH, Kirlastraße 9, 6840 Götzis (hierna te noemen de "Verkoper") en de klant (hierna te noemen de "Klant") voor de aankoop van Sport & Outdoor artikelen zijn uitsluitend onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden in de op het moment van de bestelling geldige versie. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij afgewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.2Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op de aankoop van vouchers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat met een doel dat overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven (§ 13 BGB).
 

Sluiting van het contract

2.1De productbeschrijvingen in de onlineshop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen om de klant een bindend aanbod te doen.

2.2De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de Verkoper is geïntegreerd. Op die manier doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, door op de knop te klikken een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje.

2.3De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
  • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
  • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod.

2.5Wanneer een aanbod wordt gedaan via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van het contract door de Verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bv. per e-mail of fax) aan de Klant toegezonden, nadat de Klant zijn bestelling samen met deze Algemene Voorwaarden heeft verzonden. Bovendien wordt de tekst van het contract gearchiveerd op de website van de Verkoper en kan hij gratis door de Klant worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount door het verstrekken van de relevante logingegevens, op voorwaarde dat de Klant een klantenaccount heeft aangemaakt in de online winkel van de Verkoper alvorens zijn bestelling te plaatsen.

2.6Alvorens een bindende bestelling te doen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant zijn gegevens voortdurend corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle gegevens vóór de bindende indiening van de bestelling nogmaals in een bevestigingsveld weergegeven en kunnen ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.7Voor het sluiten van de overeenkomst zijn alleen de Duitse en de Engelse taal beschikbaar.

2.8De verwerking van en het contact met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

2.9U stemt ermee in facturen elektronisch te ontvangen. Elektronische facturen worden u per e-mail in PDF-formaat toegestuurd of kunnen in uw klantenaccount worden gedownload.

2.10 Het verschuldigde factuurbedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Anders behoudt de verkoper zich het recht voor om het aanbod in te trekken.
 

3. herroepingsrecht

3.1Consumenten hebben in het algemeen het recht van herroeping. Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de verkoper.
 

4. prijzen en verzendingsvoorwaarden

4.1Alle op de website van de Verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

4.2 Een factuur in de vorm van een PDF wordt per e-mail naar de klant gestuurd nadat de bestelling is geplaatst. De voorwaarden van de transactie zijn samengevat op deze factuur. De Verkoper verbindt zich ertoe de Klant bij de levering enkel de leveringsbon, maar geen kopie van de factuur te bezorgen. Een afdruk van de factuur kan worden gemaakt in de persoonlijke rekening.

4.3 Naast de vermelde prijzen, rekent de Verkoper verzendingskosten aan voor de levering. De verzendkosten zullen duidelijk aan de Koper worden meegedeeld op de pagina verzendkosten en tijdens het bestelproces.

4.4 Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die ten laste van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.5 Er staan de klant verschillende betalingsmogelijkheden ter beschikking, die in de onlineshop van de verkoper worden aangegeven.

4.6 De klant kan betalen met een creditcard, via sofortüberweisung.de of via Paypal. De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om voor elke bestelling bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen.

4.7 Indien de klant met de betaling in gebreke is, is de verkoper gerechtigd een vertragingsrente van 5% boven de door de Europese Centrale Bank bekendgemaakte basisrentevoet per jaar in rekening te brengen. Indien een hogere schade ten gevolge van verzuim kan worden bewezen, is de Verkoper gerechtigd deze te doen gelden.

4.8 De Verkoper is gerechtigd voor de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden. Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, kan de Verkoper zijn vorderingen overdragen aan een incassobureau en de persoonsgegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken, aan deze derde partij overdragen. In geval van betrokkenheid van derden bij de afwikkeling van betalingen, wordt de betaling ten opzichte van ons pas geacht te zijn verricht, wanneer het bedrag overeenkomstig het contract aan de derde ter beschikking is gesteld, zodat de derde er onbeperkt over kan beschikken.

4.9 De goederen worden slechts verkocht in de in de handel gebruikelijke hoeveelheden. Dit heeft zowel betrekking op het aantal goederen dat als onderdeel van één bestelling wordt besteld als op het plaatsen van verschillende bestellingen voor dezelfde goederen waarbij de afzonderlijke bestellingen een in het huishouden gebruikelijke hoeveelheid omvatten.

 

5. eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitprestaties verricht, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.
 

6. garantie overeenkomstig § 477 I BGB

De 3 jaar fabrieksgarantie wordt verleend vanaf de datum van aankoop door ALPIN LOACKER GmbH, Kirlastraße 9, A - 6840 Götzis. Het geldt voor heel Europa. Het wettelijke garantierecht (aansprakelijkheid voor gebreken) wordt door de garantie niet beperkt. De garantie omvat de overname van alle reparatie- en verzendkosten in geval van gebreken die zich voordoen tijdens de garantieperiode en die niet te wijten zijn aan slijtage, normaal verbruik of onjuiste behandeling. In geval van een garantieclaim, gelieve u zich te wenden tot de eerder genoemde borg. Na inzending van het product en overlegging van het aankoopbewijs, wordt het product gratis gerepareerd of vervangen door een gelijkwaardig product.
 

7. inwisseling van vouchers

7.1Vouchers die via de online shop van de Verkoper zijn gekocht, kunnen alleen in de online shop van de Verkoper worden ingewisseld via het daartoe bestemde online bestelformulier. Inwisseling per telefoon, brief, fax of e-mail is niet mogelijk.

7.2Vouchers en resterende vouchertegoeden kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar na het jaar van aankoop van de voucher. Resterende tegoeden zullen tot de vervaldatum op de tegoedbonrekening van de klant worden bijgeschreven.

7.3Waardebonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere waardebonnen.

7.4Als de waarde van de bon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalwijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

7.5Meerdere vouchers kunnen ook voor één bestelling worden ingewisseld.

7.6Contante betaling van vouchers of tegoeden op vouchers is niet mogelijk.

7.7De voucher is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met bevrijdende werking verrichten aan de respectieve houder die de voucher in de onlinewinkel van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de verkoper kennis heeft van de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder, of dit door grove nalatigheid veronachtzaamt.
 

8. toepasselijk recht

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.
 

9. kennisgeving uit hoofde van artikel 14 van de ODR-verordening

9.1 KLANTEN die consumenten zijn in de zin van § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) hebben de mogelijkheid om in geval van een geschil op het EU-portaal "Uw Europa" (http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm) een online bemiddelingsprocedure te voeren met inschakeling van een erkend bemiddelingsorgaan. Daartoe kunnen zij inloggen op het online bemiddelingsplatform van de EU op URL: http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.2 De online bemiddelingsprocedure is geen verplichte voorwaarde om een beroep te kunnen doen op de bevoegde gewone rechter, maar is een alternatieve manier om geschillen die in het kader van een contractuele relatie kunnen ontstaan, op te lossen.

9.3. Andere nationale regelingen voor de toepassing van arbitrageprocedures blijven onverlet door de bovengenoemde regelingen in de punten 9.1 en 9.2.

Wij wijzen erop dat het onlineplatform van de EU-Commissie voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) dat op http://ec.europa.eu/consumers/odr is voorzien, nog niet operationeel is.
Ons e-mailadres is: bestellung@alpinloacker.at


10. plaats van jurisdictie

Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de Verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In de bovengenoemde gevallen heeft de Verkoper echter in ieder geval het recht een vordering in te stellen bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de Klant.

Wijziging van de verkoopvoorwaardenDe Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan zijn website en aan deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst, zijn van toepassing op de bestelling, tenzij een wijziging van deze Algemene Voorwaarden wordt vereist door de wet of een overheidsbesluit (in welk geval zij ook van toepassing zijn op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst). Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar is, zal die bepaling scheidbaar worden geacht en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Minderjarigen:Wij bieden geen producten aan voor aankoop door minderjarigen. Onze producten mogen alleen door volwassenen worden gekocht. Indien de klant jonger is dan 18 jaar, mag hij/zij de onlineshop alleen gebruiken onder begeleiding van een ouder of voogd

11. Gratis productpromoties

Wanneer we gratis producten aanbieden in een promotie. Dan kan een klant één product per bestelling kopen of het gratis kopen. Deze promoties zijn normaal beperkt, zodat het niet eerlijk zou zijn tegenover andere klanten indien zij meer producten zouden mogen bestellen. Daarom heeft een klant slechts recht op één gratis product.x

12.Jeugdbescherming

De verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is bij wet verboden. Ons wijnaanbod is dan ook uitsluitend gericht op volwassenen. Met uw bestelling verzekert u ons dat de ontvanger van de goederen ouder is dan 18 jaar.