Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Den här sidan har begränsat stöd för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

⭐⭐⭐⭐⭐ 80 000+ nöjda kunder 💪 Premiumutrustning sedan 1993 💚

AGB

1. tillämpningsområde

1.1För affärsrelationen mellan ALPIN LOACKER GmbH, Kirlastraße 9, 6840 Götzis (nedan kallad "säljaren") och kunden (nedan kallad "kunden") vid köp av sport- och friluftsartiklar gäller uteslutande följande allmänna villkor i den version som gällde vid beställningstillfället. Införandet av kundens egna villkor är härmed inte tillåtet om inget annat avtalats.

1.2Dessa allmänna villkor gäller i enlighet med detta för köp av kuponger, om inte annat uttryckligen överenskommits.

1.3En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i ett syfte som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet (§ 13 BGB).
 

Slutande av kontraktet

2.1Produktbeskrivningarna i Säljarens webbutik är inte bindande erbjudanden från Säljarens sida, utan tjänar till att ge kunden ett bindande erbjudande.

2.2Kunden kan lämna in sitt anbud via det beställningsformulär som finns integrerat i Säljarens webbutik. På så sätt gör kunden, efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella kundvagnen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen, ett juridiskt bindande avtalserbjudande om varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen.

2.3Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

  • genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid det är avgörande att kunden tar emot orderbekräftelsen, eller
  • genom att leverera de beställda varorna till kunden, i vilket fall det är avgörande att kunden tar emot varorna, eller
  • genom att begära betalning från kunden efter att kunden har lagt sin beställning.

Om flera av de ovannämnda alternativen finns ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar först. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovannämnda perioden ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4Tiden för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats.

2.5När ett erbjudande lämnas via säljarens beställningsformulär online ska avtalstexten lagras av säljaren och skickas till kunden i textform (t.ex. via e-post eller fax) efter att kunden har skickat sin beställning tillsammans med dessa allmänna villkor. Avtalstexten arkiveras dessutom på säljarens webbplats och kan kostnadsfritt nås av kunden via hans lösenordsskyddade kundkonto genom att tillhandahålla relevanta inloggningsuppgifter, förutsatt att kunden har skapat ett kundkonto i säljarens nätbutik innan han eller hon lämnar in sin beställning.

2.6Innan kunden lämnar in en bindande beställning via säljarens beställningsformulär på nätet kan han/hon löpande korrigera sina uppgifter med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna. Dessutom visas alla uppgifter på nytt i ett bekräftelsefält innan beställningen lämnas in och kan där korrigeras med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna.

2.7Endast de tyska och engelska språken är tillgängliga för att ingå avtalet.

2.8Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. Särskilt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren anlitat för att behandla beställningen kan levereras.

2.9Du samtycker till att ta emot fakturor elektroniskt. Elektroniska fakturor skickas till dig i PDF-format via e-post eller finns tillgängliga för nedladdning på ditt kundkonto.

2.10 Fakturabeloppet ska betalas inom 14 dagar. I annat fall förbehåller sig säljaren rätten att dra tillbaka erbjudandet.
 

3. Rätt till återkallelse.

3.1Konsumenter har i allmänhet rätt till en ångerrätt. Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerpolicy.
 

4. priser och leveransvillkor

4.1Alla priser som anges på säljarens webbplats är inklusive tillämplig lagstadgad mervärdesskatt.

4.2 En faktura i form av en PDF-fil skickas till kunden via e-post efter att beställningen har gjorts. Villkoren för transaktionen sammanfattas på denna faktura. Säljaren förbinder sig att endast ge kunden en följesedel vid leverans, men inte en kopia av fakturan. En utskrift av fakturan kan göras på det personliga kontot.

4.3 Utöver de angivna priserna tar säljaren ut fraktkostnader för leveransen. Fraktkostnaderna meddelas tydligt till köparen på sidan för fraktkostnader och under beställningsprocessen.

4.4 Vid leveranser till länder utanför EU kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som kunden ska stå för. Dessa inkluderar till exempel kostnader för kreditinstitutens överföring av pengar (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importavgifter eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföringen av medel om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4.5 Kunden har tillgång till olika betalningsalternativ som anges i säljarens webbutik.

4.6 Kunden kan betala med kreditkort, via sofortüberweisung.de eller Paypal. Säljaren förbehåller sig dock rätten att för varje beställning inte erbjuda vissa betalningsmetoder och att hänvisa till andra betalningsmetoder.

4.7 Om kunden är i dröjsmål med betalningen har säljaren rätt att kräva en dröjsmålsränta på 5 % över den basränta per år som meddelats av Europeiska centralbanken. Om det går att bevisa en högre skada till följd av försummelse har säljaren rätt att kräva detta.

4.8 Säljaren har rätt att använda sig av betrodda tredje parters tjänster för att hantera betalningen. Om kunden är i dröjsmål med betalningen kan säljaren överlåta sina fordringar till ett inkassobolag och överföra de personuppgifter som krävs för att behandla betalningen till denna tredje part. Om tredje part är inblandad i behandlingen av betalningar ska betalningen anses ha gjorts i förhållande till oss först när beloppet har ställts till tredje partens förfogande i enlighet med avtalet så att tredje parten kan förfoga över det utan begränsningar.

4.9 Varorna säljs endast i mängder som är vanliga i handeln. Med detta avses både antalet varor som beställs i en beställning och flera beställningar av samma varor där de enskilda beställningarna omfattar en mängd som är vanlig i hushållet.

 

5. Förbehåll för äganderätten.

Om säljaren utför förskottsbetalning ska han behålla äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.
 

6. Garanti enligt § 477 I BGB.

Den treåriga tillverkargarantin beviljas från och med inköpsdatumet av ALPIN LOACKER GmbH, Kirlastraße 9, A - 6840 Götzis. Det är giltigt i hela Europa. Den lagstadgade garantirätten (ansvar för fel) begränsas inte av garantin. Garantin täcker alla reparations- och fraktkostnader för defekter som uppstår under garantiperioden och som inte beror på slitage, normal användning eller felaktig hantering. Vid ett garantianspråk ska du kontakta den tidigare namngivna borgensmannen. Efter att ha skickat in produkten och uppvisat inköpsbeviset repareras produkten kostnadsfritt eller ersätts med en likvärdig produkt.
 

7. Inlösen av kuponger.

7.1Kuponger som köpts via säljarens webbutik kan endast lösas in i säljarens webbutik med hjälp av det beställningsformulär som tillhandahålls för detta ändamål. Inlösen via telefon, brev, fax eller e-post är inte möjligt.

7.2Kuponger och återstående kupongkrediter kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då kupongen köptes. Återstående kreditsaldo kommer att krediteras kundens kupongkonto fram till utgångsdatumet.

7.3Kupongerna kan endast användas för att köpa varor och inte för att köpa ytterligare kuponger.

7.4Om värdet på kupongen inte räcker till för att täcka beställningen kan du välja en av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder för att reglera skillnaden.

7.5Flera kuponger kan också lösas in för en och samma beställning.

7.6Kontant betalning av kuponger eller kupongkrediter är inte möjlig.

7.7Kupongen kan överlåtas. Säljaren får göra en betalning med befrielseeffekt till respektive innehavare som löser in kupongen i säljarens nätbutik. Detta gäller inte om säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst ignorerar att respektive innehavare är obehörig, rättsligt oförmögen eller saknar representativ befogenhet.
 

8. Tillämplig lag.

Alla rättsliga förbindelser mellan parterna ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning, med undantag för lagstiftningen om internationell försäljning av lös egendom. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.
 

9. Meddelande enligt artikel 14 i ODR-förordningen.

9.1 KUNDER som är konsumenter i den mening som avses i § 13 i den tyska civillagen (BGB) har möjlighet att genomföra ett online-förlikningsförfarande i händelse av en tvist på EU-portalen "Ditt Europa" (http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm) med deltagande av ett erkänt förlikningsorgan. För att göra det kan de logga in på EU:s onlineplattform för förlikning på URL: http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.2 Förlikningsförfarandet online är inte en obligatorisk förutsättning för att vända sig till de behöriga ordinarie domstolarna, utan är ett alternativt sätt att lösa tvister som kan uppstå inom ramen för ett avtalsförhållande.

9.3 Andra nationella bestämmelser för genomförandet av skiljeförfaranden påverkas inte av ovanstående bestämmelser i avsnitten 9.1 och 9.2.

Vi vill påpeka att EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattform) som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr ännu inte är i drift.
Vår e-postadress är: bestellung@alpinloacker.at


10. behörighetsort

Om kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond med säte i Förbundsrepubliken Tyskland, ska säljarens säte vara exklusivt behörig för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal. Om kunden har sitt säte utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium ska säljarens säte vara exklusivt behörig domstol för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal om avtalet eller anspråk som uppstår i samband med avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall ska säljaren dock i alla fall ha rätt att väcka talan vid domstol på kundens verksamhetsställe.

Ändring av försäljningsvillkorenSäljaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar på sin webbplats och i dessa allmänna villkor. De villkor som gäller vid den tidpunkt då beställningen görs av kunden gäller för beställningen om inte en ändring av dessa villkor krävs enligt lag eller myndighetsbeslut (i så fall gäller de även för beställningar som tidigare gjorts av dig). Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses vara avskiljbar och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser.

Mindre:Vi erbjuder inga produkter som kan köpas av minderåriga. Våra produkter får endast köpas av vuxna. Om kunden är under 18 år får han/hon endast använda webbutiken med hjälp av en förälder eller vårdnadshavare.

11.Gratis produktkampanjer

När vi erbjuder gratis produkter i en kampanj. Kunden kan då köpa en produkt per beställning eller köpa den gratis. Dessa kampanjer är normalt begränsade, så det skulle inte vara rättvist mot andra kunder om de fick beställa fler produkter. Därför har en kund endast rätt till en gratis produkt.x

12.Skydd av ungdomar

Försäljning av alkohol till ungdomar under 18 år är förbjuden enligt lag. Vårt vinutbud riktar sig därför uteslutande till vuxna. Med din beställning försäkrar du oss om att mottagaren av varorna är över 18 år.