Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Denna sida har endast begränsat stöd för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

🌞 Summer Sale bis zu -30% 📢 nur für eine kurze Zeit

⭐⭐⭐⭐⭐ 150.000+ zufriedene Kunden 💪 Premium Ausrüstung seit 1993 💚

GTC

1. Tillämpningsområde

1.1 För affärsrelationen mellan ALPIN LOACKER GmbH, Straßenhäuser 59, 6842 Koblach (nedan kallad "säljaren") och kunden (nedan kallad "kunden") för köp av sport- och utomhusartiklar gäller följande allmänna villkor uteslutande i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen. Inkludering av kundens egna villkor avvisas härmed, såvida inte annat överenskommits.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller även för köp av värdebevis, såvida inte annat uttryckligen avtalats.

1.3 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ett ändamål som inte huvudsakligen kan hänföras till dennes kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet (avsnitt 13 i BGB).
 

2 Ingående av avtal

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande till kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via det onlinebeställningsformulär som är integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha lagt de utvalda varorna i den virtuella varukorgen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande avseende de varor som finns i varukorgen genom att klicka på knappen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

  • genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post) till kunden, varvid kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande i detta avseende, eller
  • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varorna är avgörande, eller
  • genom att begära betalning från kunden efter det att beställningen har gjorts.

Om flera av de ovan nämnda alternativen föreligger, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen först inträffar. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom ovan angiven tid, skall detta anses som ett avvisande av anbudet med följd att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Tidsfristen för att acceptera erbjudandet börjar löpa dagen efter det att erbjudandet avsänts av kunden och löper ut vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet avsänts.

2.5 När ett erbjudande lämnas via säljarens onlinebeställningsformulär, sparas avtalstexten av säljaren och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post eller fax) efter att beställningen har skickats, tillsammans med dessa allmänna villkor. Dessutom arkiveras avtalstexten på säljarens webbplats och kan nås kostnadsfritt av kunden via hans lösenordsskyddade kundkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter, förutsatt att kunden har skapat ett kundkonto i säljarens onlinebutik innan han skickade sin beställning. 

2.6 Innan beställningen skickas via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden när som helst korrigera sina uppgifter med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna. Dessutom visas alla uppgifter igen i ett bekräftelsefält innan beställningen skickas och kan även korrigeras där med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna.

2.7 Endast språken tyska och engelska är tillgängliga för avtalets ingående.

2.8 Orderhantering och kontakt sker i allmänhet via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som tillhandahålls av honom för orderbehandling är korrekt så att de e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som har fått i uppdrag av säljaren att behandla beställningen kan levereras.

2.9 Du samtycker till att ta emot fakturor elektroniskt. Elektroniska fakturor kommer att skickas till dig via e-post i PDF-format eller göras tillgängliga för nedladdning inom ditt kundkonto.

2.10 Fakturabeloppet som ska betalas måste betalas inom 14 dagar. I annat fall förbehåller sig säljaren rätten att återkalla erbjudandet.
 

3. Rätt till avbeställning

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt. Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerpolicy.
 

4. Priser och leveransvillkor

4.1 Alla priser som anges på säljarens webbplats inkluderar tillämplig lagstadgad mervärdesskatt.

4.2 Kunden kommer att få en faktura i form av en PDF-fil via e-post efter att ha lagt beställningen. Denna faktura sammanfattar villkoren för transaktionen. Säljaren förbinder sig att vid leveransen endast förse kunden med följesedeln, men inte med en kopia av fakturan. Fakturan kan skrivas ut i det personliga kontot.

4.3 Utöver de angivna priserna debiterar säljaren fraktkostnader för leverans. Fraktkostnaderna kommuniceras tydligt till köparen på sidan för fraktkostnader och under beställningsprocessen.

4.4 För leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader uppstå i enskilda fall för vilka säljaren inte är ansvarig och som ska bäras av kunden. Hit hör t.ex. kostnader för överföring av pengar via kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importavgifter eller skatter (t.ex. tullavgifter). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföring av medel om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.

4.5 Olika betalningsalternativ är tillgängliga för kunden, vilka anges i säljarens onlinebutik.

4.6 Kunden kan betala med kreditkort, via sofortüberweisung.de eller via Paypal. Säljaren förbehåller sig dock rätten att inte erbjuda vissa betalningsmetoder för varje beställning och att hänvisa till andra betalningsmetoder.

4.7 Om kunden är i dröjsmål med betalningen har säljaren rätt att debitera dröjsmålsränta med en räntesats på 5% över den basränta per år som meddelats av Europeiska centralbanken. Om en högre skada orsakad av dröjsmålet kan bevisas, har säljaren rätt att kräva detta.

4.8 Säljaren är bemyndigad att använda tjänster från pålitliga tredje parter för att bearbeta betalningen. Om kunden inte betalar får säljaren överlåta sina fordringar till en inkassobyrå och överföra de personuppgifter som krävs för betalningshanteringen till denna tredje part. Om en tredje part är involverad i hanteringen av betalningar, ska betalningen inte anses ha gjorts i förhållande till oss förrän beloppet har gjorts tillgängligt för den tredje parten i enlighet med avtalet, så att den tredje parten kan förfoga över det utan begränsning.

4.9 Varorna får endast säljas i sedvanliga kvantiteter. Detta avser både det antal varor som beställs som en del av en order och att göra flera beställningar av samma varor, där de enskilda beställningarna utgör en sedvanlig hushållskvantitet.

 

5. Förbehåll om äganderätt.

Om säljaren erlägger förskottsbetalning, skall han förbehålla sig äganderätten till de levererade varorna till dess att den utestående köpeskillingen har betalats i sin helhet.
 

6. Garanti enligt § 477 I BGB

Den 1-åriga tillverkargarantin gäller från och med inköpsdatumet hos ALPIN LOACKER GmbH, Kirlastraße 9, A - 6840 Götzis. Den gäller i hela Europa. Den lagstadgade garantirätten (ansvar för defekter) begränsas inte av garantin. Garantin täcker alla reparations- och fraktkostnader för defekter som uppstår under garantiperioden och som inte beror på slitage, normal användning eller felaktig hantering. I händelse av ett garantianspråk, vänligen kontakta den ovan nämnda garantigivaren. När du har skickat in produkten och visat upp inköpsbeviset kommer produkten att repareras kostnadsfritt eller ersättas med en likvärdig produkt.
 

7. inlösen av värdebevis

7.1 Vouchers som köpts via säljarens onlinebutik kan endast lösas in i säljarens onlinebutik med hjälp av det onlinebeställningsformulär som tillhandahålls för detta ändamål. Det är inte möjligt att lösa in värdebevis via telefon, brev, fax eller e-post.

7.2 Kuponger och återstående kupongkredit kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då kupongen köptes. Återstående tillgodohavande krediteras kundens voucherkonto fram till utgångsdatumet.

7.3 Värdecheckar kan endast användas för köp av varor och inte för köp av ytterligare värdecheckar.

7.4 Om värdet på värdebeviset inte är tillräckligt för att täcka beställningen, kan en av de andra betalningsmetoder som erbjuds av säljaren väljas för att reglera skillnaden.

7.5 Flera värdecheckar kan lösas in för en beställning.

7.6 En kontant betalning av kuponger eller kupongkredit är inte möjlig.

7.7 Vouchern är överförbar. Säljaren kan göra betalning med befriande verkan till respektive innehavare som löser in värdebeviset i säljarens webbutik. Detta gäller inte om säljaren har kunskap eller grovt vårdslös okunnighet om den respektive innehavarens icke-auktorisation, rättsliga oförmåga eller brist på representationsmakt.
 

8 Tillämplig lag

Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas på alla rättsliga förhållanden mellan parterna med undantag för lagarna om internationellt köp av rörliga varor. När det gäller konsumenter ska detta val av lag endast gälla i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte återkallas.
 

9. Meddelande enligt artikel 14 i ODR-förordningen

9.1 KUNDER som är konsumenter enligt § 13 i den tyska civillagen (BGB) har möjlighet att genomföra ett tvistlösningsförfarande online på EU-portalen "Ditt Europa" (http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm) med medverkan av ett erkänt skiljedomsorgan. För att göra detta kan de få tillgång till EU:s plattform för tvistlösning online på webbadressen http//ec.europa.eu/consumers/odr/. 

9.2 Förfarandet för tvistlösning online är inte en obligatorisk förutsättning för att vända sig till de behöriga allmänna domstolarna, utan utgör ett alternativt sätt att lösa tvister som kan uppstå i samband med ett avtalsförhållande. 

9.3 Övriga nationella bestämmelser om genomförande av skiljeförfaranden påverkas inte av ovanstående bestämmelser i avsnitt 9.1 och 9.2. 

Vi vill påpeka att EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning utanför domstol (ODR-plattform) som tillhandahålls på http://ec.europa.eu/consumers/odr ännu inte är i drift. 
Vår e-postadress är: bestellung@alpinloacker.at


10. Ort för domstols behörighet

Om kunden agerar som en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt med sitt säte inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium, ska den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår till följd av detta avtal vara säljarens säte. Om kunden har sitt säte utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium, ska säljarens affärsställe vara den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår från detta avtal om avtalet eller krav som uppstår från avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall har säljaren dock under alla omständigheter rätt att överklaga till domstolen på kundens verksamhetsställe.

Ändring av försäljningsvillkorenSäljaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar på sin webbplats och i dessa allmänna villkor. Beställningen kommer att omfattas av de villkor som gäller vid den tidpunkt då kunden gör beställningen, såvida inte en ändring av dessa villkor krävs enligt lag eller myndighetsbeslut (i vilket fall de också kommer att gälla för beställningar som du tidigare har gjort). Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses vara avskiljbar och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

Minderåriga: Vi erbjuder inte produkter som kan köpas av minderåriga. Våra produkter kan endast köpas av vuxna. Om kunden är under 18 år får de endast använda onlinebutiken med hjälp av en förälder eller vårdnadshavare

11 Kampanjer med gratis produkter

Om vi erbjuder gratisprodukter i en kampanj. Då kan en kund köpa en produkt per beställning eller köpa den gratis. Dessa kampanjer är normalt begränsade, så det skulle inte vara rättvist mot andra kunder om de fick beställa fler. Därför har en kund endast rätt till en gratisprodukt.x

12.Skydd av minderåriga

Försäljning av alkohol till ungdomar under 18 år är förbjudet enligt lag. Vårt erbjudande om vin riktar sig därför uteslutande till vuxna. Med din beställning försäkrar du oss om att mottagaren av varorna är äldre än 18 år.