Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Denna sida har endast begränsat stöd för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

⭐⭐⭐⭐⭐ 150.000+ nöjda kunder 💪 Premiumutrustning sedan 1993 💚

Skydd av personuppgifter

Integritetspolicy

Innehållsförteckning

Introduktion och översikt

Vi har utarbetat denna sekretesspolicy (version 06.09.2021-111824947) för att ge dig information i enlighet med kraven i allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och tillämpliga nationella lagar, vilka personuppgifter (förkortat data) vi som personuppgiftsansvarig - och de personuppgiftsbiträden (t.ex. leverantörer) som anlitats av oss - behandlar, kommer att behandla i framtiden och vilka lagliga alternativ du har. De termer som används ska förstås som könsneutrala.
I korthet: Vi ger dig omfattande information om de uppgifter som vi behandlar om dig.

Dataskyddsdeklarationer låter vanligtvis mycket tekniska och använder specialiserade juridiska termer. Denna integritetspolicy är å andra sidan avsedd att beskriva de viktigaste sakerna för dig så enkelt och transparent som möjligt. I den mån det bidrar till transparens, tekniska tekniska termer förklaras på ett läsvänligt sätt, Länkar till ytterligare information och grafik används. Vi informerar dig därför på ett tydligt och enkelt språk om att vi endast behandlar personuppgifter som en del av vår affärsverksamhet om det finns en motsvarande rättslig grund. Detta är absolut inte möjligt om vi ger förklaringar som är så korta, otydliga och juridiskt tekniska som möjligt, vilket ofta är standard på Internet när det gäller dataskydd. Jag hoppas att du finner följande förklaringar intressanta och informativa och kanske finns det en eller två delar av information som du ännu inte kände till.
Om du fortfarande har frågor vill vi be dig att kontakta det ansvariga organ som anges nedan eller i det juridiska meddelandet, att följa de länkar som anges och att titta på ytterligare information på tredje parts webbplatser. Våra kontaktuppgifter finns naturligtvis också i det rättsliga meddelandet.

Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy gäller för alla personuppgifter som behandlas av vårt företag och för alla personuppgifter som behandlas av företag som anlitats av oss (personuppgiftsbiträden). Med personuppgifter menar vi information i den mening som avses i artikel 4 nr 1 i GDPR, såsom en persons namn, e-postadress och postadress. Behandlingen av personuppgifter säkerställer att vi kan erbjuda och fakturera våra tjänster och produkter, oavsett om det är online eller offline. Tillämpningsområdet för denna integritetspolicy omfattar

 • alla online-närvaro (webbplatser, onlinebutiker) som vi driver
 • närvaro på sociala medier och e-postkommunikation
 • Mobilappar för smartphones och andra enheter

I korthet: Integritetspolicyn gäller för alla områden där personuppgifter behandlas i företaget på ett strukturerat sätt via de kanaler som nämns. Om vi ingår rättsliga förbindelser med dig utanför dessa kanaler kommer vi vid behov att informera dig separat.

Rättslig grund

I följande integritetspolicy ger vi dig transparent information om de rättsliga principer och bestämmelser, dvs. den rättsliga grunden för den allmänna dataskyddsförordningen, som gör det möjligt för oss att behandla personuppgifter.
När det gäller EU-rätten hänvisar vi till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. Du kan naturligtvis få tillgång till EU:s allmänna dataskyddsförordning online på EUR-Lex, ingångspunkten till EU-rätten, på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 .

Vi behandlar endast dina uppgifter om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

 1. Samtycke (artikel 6.1 a i GDPR): Du har gett oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter för ett visst ändamål. Ett exempel är lagring av de uppgifter som du har angett i ett kontaktformulär.
 2. Avtal (artikel 6.1 b i GDPR): Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig eller skyldigheter före avtalets ingående. Om vi t.ex. ingår ett köpeavtal med dig behöver vi personuppgifter i förväg.
 3. Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 lit. c i GDPR): Om vi omfattas av en rättslig förpliktelse behandlar vi dina uppgifter. Vi är t.ex. skyldiga enligt lag att spara fakturor för bokföringsändamål. Dessa innehåller vanligtvis personuppgifter.
 4. Berättigade intressen (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen): Om det finns berättigade intressen som inte begränsar dina grundläggande rättigheter förbehåller vi oss rätten att behandla personuppgifter. Vi behöver t.ex. behandla vissa uppgifter för att kunna driva vår webbplats på ett säkert och effektivt sätt. Denna behandling är därför ett berättigat intresse.

Andra villkor såsom fullgörande av uppdrag av allmänt intresse och myndighetsutövning samt skydd av vitala intressen gäller i allmänhet inte för oss. Om en sådan rättslig grund är relevant kommer den att anges vid lämplig tidpunkt.

Utöver EU-förordningen gäller även nationella lagar:

 • I Österrike är detta den federala lagen om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (dataskyddslagen), i korthet DSG.
 • I Tyskland den den federala dataskyddslageni korthet BDSG.

Om andra regionala eller nationella lagar gäller informerar vi dig om dem i följande avsnitt.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Om du har några frågor om dataskydd hittar du kontaktuppgifterna till den person eller det organ som är ansvarigt nedan:
ALPIN LOACKCKER GmbH
Gatuhus 59
A - 6842 Koblach

Behörig att företräda: Felix Loacker
Impressum: https://www.alpinloacker.com/pages/impressum

Lagringstid

Det är ett allmänt kriterium för oss att vi endast lagrar personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter. Detta innebär att vi raderar personuppgifter så snart anledningen till databehandlingen inte längre finns. I vissa fall är vi enligt lag skyldiga att lagra vissa uppgifter även efter det att det ursprungliga syftet har upphört, t.ex. för bokföringsändamål.

Om du vill att dina uppgifter ska raderas eller återkalla ditt samtycke till databehandling, kommer uppgifterna att raderas så snart som möjligt, förutsatt att det inte finns någon skyldighet att lagra dem.

Vi kommer att informera dig nedan om den specifika varaktigheten för respektive databehandling om vi har ytterligare information om detta.

Rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen

Enligt artikel 13 i GDPR har du följande rättigheter för att säkerställa en rättvis och transparent databehandling:

 • Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att få tillgång till information om huruvida vi behandlar uppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få en kopia av uppgifterna och följande information:
  • Det syfte för vilket vi behandlar uppgifterna;
  • Kategorierna, dvs. vilka typer av uppgifter som behandlas;
  • vem som tar emot dessa uppgifter och, om uppgifterna överförs till tredje land, hur säkerheten kan garanteras;
  • hur länge uppgifterna kommer att lagras;
  • Förekomsten av rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen och rätten att invända mot behandlingen;
  • att du kan lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (länkar till dessa myndigheter finns nedan);
  • uppgifternas ursprung om vi inte har samlat in dem från dig;
  • om profilering utförs, dvs. om uppgifterna analyseras automatiskt för att skapa en personlig profil av dig.
 • Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt till rättelse av uppgifterna, vilket innebär att vi måste korrigera uppgifterna om du upptäcker fel.
 • Enligt artikel 17 i GDPR har du rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"), vilket konkret innebär att du kan begära att dina uppgifter raderas.
 • Enligt artikel 18 i GDPR har du rätt till begränsning av behandlingen, vilket innebär att vi endast får lagra uppgifterna men inte använda dem vidare.
 • Enligt artikel 19 i GDPR har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att vi på begäran ska förse dig med dina uppgifter i ett allmänt använt format.
 • Enligt artikel 21 i GDPR har du rätt att göra invändningar, vilket innebär en ändring av behandlingen efter verkställighet.
  • Om behandlingen av dina uppgifter grundar sig på artikel 6.1 e (allmänt intresse, myndighetsutövning) eller artikel 6.1 f (berättigat intresse), kan du invända mot behandlingen. Vi kommer då så snart som möjligt att kontrollera om vi lagligen kan tillmötesgå denna invändning.
  • Om uppgifterna används för direkt marknadsföring kan du när som helst invända mot denna typ av databehandling. Vi får då inte längre använda dina uppgifter för direktmarknadsföring.
  • Om uppgifterna används för profilering kan du när som helst invända mot denna typ av databehandling. Vi får då inte längre använda dina uppgifter för profilering.
 • Enligt artikel 22 i GDPR kan du ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling (t.ex. profilering).

I korthet: Du har rättigheter - tveka inte att kontakta den personuppgiftsansvarige som anges ovan!

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen eller att dina dataskyddsrättigheter har kränkts på något annat sätt kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. I Österrike är detta dataskyddsmyndigheten, vars webbplats du hittar på https://www.dsb.gv.at/ hittar du på I Tyskland finns det ett dataskyddsombud för varje förbundsstat. Om du vill ha mer information kan du kontakta Den federala kommissionären för dataskydd och informationsfrihet (BfDI) för ytterligare information. Följande lokala dataskyddsmyndighet är ansvarig för vårt företag:

Österrikes dataskyddsmyndighet

Huvudkontor: Dr Andrea Jelinek
Adress:
Barichgasse 40-42, 1030 Wien
Telefon nr:
+43 1 52 152-0
E-postadress:
dsb@dsb.gv.at
Webbplats:
https://www.dsb.gv.at/

Dataöverföring till tredje land

Vi överför eller behandlar endast uppgifter till länder utanför EU (tredjeländer) om du samtycker till denna behandling, om detta krävs enligt lag eller avtal och under alla omständigheter endast i den utsträckning som detta är allmänt tillåtet. I de flesta fall är ditt samtycke det viktigaste skälet för oss att behandla uppgifter i tredje land. Behandlingen av personuppgifter i tredjeländer som USA, där många programvarutillverkare erbjuder tjänster och har sina serverplatser, kan innebära att personuppgifter behandlas och lagras på oväntade sätt.

Vi påpekar uttryckligen att det enligt EG-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföringar till USA. Databehandling av amerikanska tjänster (t.ex. Google Analytics) kan leda till att data inte behandlas och lagras i anonymiserad form. Dessutom kan amerikanska myndigheter få tillgång till enskilda uppgifter. Dessutom kan insamlade data länkas till data från andra tjänster från samma leverantör om du har ett motsvarande användarkonto. Om möjligt strävar vi efter att använda serverplatser inom EU om detta erbjuds.

Vi kommer att informera dig mer detaljerat om dataöverföring till tredje land, om tillämpligt, i lämpliga avsnitt i denna sekretesspolicy.

Säkerhet vid behandling av uppgifter

Vi har vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Om möjligt krypterar eller pseudonymiserar vi personuppgifter. På så sätt gör vi det så svårt som möjligt för tredje part att härleda personuppgifter från våra uppgifter.

Artikel 25 i GDPR hänvisar till "inbyggt dataskydd och dataskydd som standard", vilket innebär att vi alltid tänker på säkerheten och vidtar lämpliga åtgärder för både programvara (t.ex. formulär) och hårdvara (t.ex. tillgång till serverrummet). Vid behov kommer vi att gå in mer i detalj på specifika åtgärder nedan.

TLS-kryptering med https

TLS, kryptering och https låter väldigt tekniskt, och det är det också. Vi använder HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure står för "säkert hypertextöverföringsprotokoll") för att överföra data på ett avlyssningssäkert sätt på Internet.
Det innebär att hela överföringen av alla data från din webbläsare till vår webbserver är säkrad - ingen kan "lyssna".

Vi har därmed infört ytterligare ett lager av säkerhet och uppfyller dataskydd genom teknisk design Artikel 25.1 i dataskyddsförordningen). Genom att använda TLS (Transport Layer Security), ett krypteringsprotokoll för säker dataöverföring på Internet, kan vi garantera skyddet av konfidentiella uppgifter.
Du kan känna igen användningen av denna dataöverföringssäkerhet genom den lilla låssymbolen Lås längst upp till vänster i webbläsaren, till vänster om Internetadressen (t.ex. examplepage.com) och användningen av https-systemet (i stället för http) som en del av vår Internetadress.
Om du vill veta mer om kryptering rekommenderar vi att du söker på Google efter "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" för att få bra länkar till ytterligare information.

Kommunikation

Sammanfattning av kommunikation
👥 Registrerade: Alla som kommunicerar med oss via telefon, e-post eller onlineformulär
📓 Behandlade uppgifter: t.ex. telefonnummer, namn, e-postadress, inmatade formuläruppgifter. Du hittar mer information om detta i respektive kontakttyp som används
🤝 Syfte: Hantering av kommunikation med kunder, affärspartners etc.
📅 Lagringsperiod: Varaktigheten av affärsfallet och de lagstadgade bestämmelserna
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 b i GDPR (avtal), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Om du kontaktar oss och kommunicerar via telefon, e-post eller onlineformulär kan personuppgifter komma att behandlas.

Uppgifterna behandlas i syfte att hantera och bearbeta din förfrågan och den tillhörande affärstransaktionen. Uppgifterna kommer att lagras så länge som krävs enligt lag.

Berörda personer

Alla som kontaktar oss via de kommunikationskanaler som vi tillhandahåller påverkas av de ovan nämnda processerna.

Telefon

När du ringer till oss lagras samtalsuppgifterna pseudonymiserade på respektive slutenhet och hos den telekommunikationsleverantör som används. Dessutom kan uppgifter som namn och telefonnummer skickas via e-post och lagras i syfte att besvara förfrågningar. Uppgifterna kommer att raderas så snart affärstransaktionen har slutförts och rättsliga krav tillåter det.

E-post

Om du kommunicerar med oss via e-post kan uppgifterna lagras på respektive slutenhet (dator, bärbar dator, smartphone etc.) och uppgifterna kan lagras på e-postservern. Uppgifterna raderas så snart affärstransaktionen har slutförts och de rättsliga kraven tillåter det.

Online-formulär

Om du kommunicerar med oss via ett onlineformulär lagras uppgifterna på vår webbserver och kan vidarebefordras till en av våra e-postadresser. Uppgifterna kommer att raderas så snart affärstransaktionen har slutförts och de rättsliga kraven tillåter det.

Rättslig grund

Behandlingen av uppgifter baseras på följande rättsliga grunder:

 • Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (samtycke): Du ger oss ditt samtycke till att lagra dina uppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till affärstransaktionen;
 • Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (avtal): Det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller en personuppgiftsbiträde, t.ex. telefonoperatören, eller så måste vi behandla uppgifterna för aktiviteter före avtalets ingående, t.ex. utarbetande av en offert;
 • Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (berättigade intressen): Vi vill hantera kundförfrågningar och affärskommunikation på ett professionellt sätt. För detta krävs viss teknisk utrustning, t.ex. e-postprogram, växelservrar och mobiltelefonoperatörer, för att kommunikationen ska kunna fungera effektivt.

Cookies

Sammanfattning av cookies
👥 Berörda parter: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: beroende på respektive cookie. Du kan hitta mer information om detta nedan eller från tillverkaren av programvaran som ställer in cookien.
📓 Bearbetade uppgifter: Beror på vilken cookie som används. Du hittar mer information om detta nedan eller från tillverkaren av den programvara som ställer in cookien.
📅 Lagringstid: beror på vilken cookie det gäller, kan variera från timmar till år
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är cookies?

Vår webbplats använder HTTP-cookies för att lagra användarspecifika data.
Nedan förklarar vi vad cookies är och varför de används så att du bättre kan förstå följande sekretesspolicy.

När du surfar på internet använder du en webbläsare. Välkända webbläsare är Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer och Microsoft Edge. De flesta webbplatser lagrar små textfiler i din webbläsare. Dessa filer kallas cookies.

En sak går inte att förneka: Cookies är verkligen användbara små hjälpredor. Nästan alla webbplatser använder cookies. Mer exakt är det HTTP-cookies, eftersom det också finns andra cookies för andra användningsområden. HTTP-cookies är små filer som lagras på din dator av vår webbplats. Dessa cookie-filer lagras automatiskt i cookie-mappen, så att säga "hjärnan" i din webbläsare. En cookie består av ett namn och ett värde. När du definierar en cookie måste du också ange ett eller flera attribut.

Cookies lagrar vissa användardata om dig, t.ex. språk eller personliga sidinställningar. När du besöker vår webbplats igen skickar din webbläsare den "användarrelaterade" informationen tillbaka till vår webbplats. Tack vare cookies vet vår webbplats vem du är och erbjuder dig de inställningar du är van vid. I vissa webbläsare har varje cookie sin egen fil, i andra, t.ex. Firefox, lagras alla cookies i en enda fil.

Följande bild visar en möjlig interaktion mellan en webbläsare som Chrome och webbservern. Webbläsaren begär en webbplats och får en cookie tillbaka från servern, som webbläsaren använder igen så snart en annan sida begärs.

HTTP-cookies interaktion mellan webbläsare och webbserver

Det finns både förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies skapas direkt av vår webbplats, tredjepartscookies skapas av partnerwebbplatser (t.ex. Google Analytics). Varje cookie måste utvärderas individuellt, eftersom varje cookie lagrar olika data. Även giltighetstiden för en cookie varierar från några minuter till några år. Cookies är inte program och innehåller inte virus, trojaner eller annan "skadlig kod". Cookies kan inte heller komma åt information på din dator.

Så här kan cookiedata se ut, till exempel:

Namn: _ga
Värde: GA1.2.1326744211.152111824947-9
Avsedd användning: Differentiering av besökare på webbplatsen
Utgångsdatum: efter 2 år

En webbläsare bör kunna stödja dessa minimistorlekar:

 • Minst 4096 byte per cookie
 • Minst 50 cookies per domän
 • Minst 3000 cookies totalt

Vilka typer av cookies finns det?

Frågan om vilka cookies vi använder i synnerhet beror på vilka tjänster som används och klargörs i följande avsnitt i sekretesspolicyn. Här vill vi kortfattat förklara de olika typerna av HTTP-cookies.

Det finns 4 olika typer av cookies:

Viktiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att säkerställa grundläggande funktioner på webbplatsen. Till exempel behövs dessa cookies när en användare lägger en produkt i varukorgen, sedan fortsätter att surfa på andra sidor och senare går till kassan. Dessa cookies säkerställer att varukorgen inte raderas även om användaren stänger sitt webbläsarfönster.

Ändamålsenliga cookies
Dessa cookies samlar in information om användarens beteende och om användaren får några felmeddelanden. Dessa cookies används också för att mäta laddningstiden och beteendet på webbplatsen med olika webbläsare.

Riktade cookies
Dessa cookies säkerställer bättre användarvänlighet. Till exempel sparas inmatade platser, teckenstorlekar eller formulärdata.

Cookies för reklam
Dessa cookies är också kända som riktade cookies. De används för att leverera skräddarsydd reklam till användaren. Detta kan vara mycket praktiskt, men också mycket irriterande.

När du besöker en webbplats för första gången får du vanligtvis frågan om vilken av dessa typer av cookies du vill tillåta. Och naturligtvis sparas även detta beslut i en cookie.

Om du vill veta mer om cookies och inte är rädd för teknisk dokumentation rekommenderar vi https://tools.ietf.org/html/rfc6265Begäran om kommentarer från Internet Engineering Task Force (IETF) med titeln "HTTP State Management Mechanism".

Syfte med behandling via cookies

Syftet beror i slutändan på vilken cookie det rör sig om. Du kan hitta mer information om detta nedan eller från tillverkaren av den programvara som ställer in cookien.

Vilka uppgifter behandlas?

Cookies är små hjälpredor för många olika uppgifter. Tyvärr är det inte möjligt att generalisera vilka uppgifter som lagras i cookies, men vi kommer att informera dig om de behandlade eller lagrade uppgifterna i följande sekretesspolicy.

Lagringstid för cookies

Lagringstiden beror på vilken cookie det rör sig om och anges nedan. Vissa cookies raderas efter mindre än en timme, andra kan lagras på en dator i flera år.

Du kan också själv påverka lagringstiden. Du kan när som helst radera alla cookies manuellt via din webbläsare (se även "Rätt att göra invändningar" nedan). Dessutom raderas cookies som baseras på samtycke senast efter att du har återkallat ditt samtycke, varvid lagligheten av lagringen förblir opåverkad fram till dess.

Rätt att invända - hur kan jag radera cookies?

Du bestämmer själv hur och om du vill använda cookies. Oavsett vilken tjänst eller webbplats kakorna kommer ifrån har du alltid möjlighet att radera, inaktivera eller endast delvis godkänna kakor. Du kan t.ex. blockera tredjepartscookies men tillåta alla andra cookies.

Om du vill ta reda på vilka cookies som har lagrats i din webbläsare, om du vill ändra eller ta bort cookieinställningar, kan du hitta detta i dina webbläsarinställningar:

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har lagrat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska placeras. Du kan sedan bestämma för varje enskild cookie om du vill tillåta den eller inte. Förfarandet skiljer sig åt beroende på webbläsare. Det bästa är att söka efter instruktionerna i Google med sökordet "delete cookies Chrome" eller "deactivate cookies Chrome" om det gäller en Chrome-webbläsare.

Rättslig grund

Sedan 2009 finns de så kallade "cookie-riktlinjerna". Där anges att lagring av cookies är en samtycke (Artikel 6 para. 1 lit. a GDPR) från dig. Det finns dock fortfarande mycket olika reaktioner på dessa direktiv inom EU-länderna. I Österrike har detta direktiv dock implementerats i § 96.3 i telekommunikationslagen (TKG). I Tyskland har cookie-direktiven inte implementerats som nationell lag. Istället har detta direktiv till stor del implementerats i § 15 (3) i Telemediengesetz (TMG).

För absolut nödvändiga cookies, även om inget samtycke har givits berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR), som i de flesta fall är av ekonomisk natur. Vi vill ge besökare på webbplatsen en trevlig användarupplevelse och vissa cookies är ofta absolut nödvändiga för detta.

Om cookies som inte är absolut nödvändiga används, kommer detta endast att ske med ditt samtycke. Den rättsliga grunden i detta avseende är artikel 6.1 a i GDPR.

I följande avsnitt kommer du att informeras mer detaljerat om användningen av cookies om den använda programvaran använder cookies.

Webbhotell

Sammanfattning av webbhotell
👥 Påverkad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: professionell hosting av webbplatsen och säkerställande av dess drift
📓 Behandlade uppgifter: IP-adress, tid för besök på webbplatsen, webbläsare som används och andra uppgifter. Du hittar mer information om detta nedan eller från den webbhotellleverantör som används.
📅 Lagringsperiod: beror på respektive leverantör, men vanligtvis 2 veckor
⚖️ Rättslig grund: Art. 6 para. 1 lit.f GDPR (legitima intressen)

Vad är webbhotell?

När du besöker webbplatser idag skapas och lagras viss information - inklusive personuppgifter - automatiskt, inklusive på denna webbplats. Dessa uppgifter bör behandlas så sparsamt som möjligt och endast med motivering. Med webbplats menar vi helheten av alla webbsidor på en domän, dvs. allt från startsidan (hemsidan) till den allra sista undersidan (som den här). Med domän menar vi t.ex. example.de eller example.com.

Om du vill visa en webbplats på en skärm använder du ett program som kallas webbläsare. Du känner säkert till några webbläsare vid namn: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari.

Webbläsaren måste ansluta till en annan dator där webbplatsens kod finns lagrad: webbservern. Att driva en webbserver är en komplicerad och tidskrävande uppgift, vilket är anledningen till att detta vanligtvis görs av professionella leverantörer. Dessa leverantörer erbjuder webbhotell och säkerställer därmed tillförlitlig och felfri lagring av webbplatsdata.

Personuppgifter kan behandlas när webbläsaren på din dator (stationär, bärbar dator, smartphone) ansluts och under dataöverföring till och från webbservern. Å ena sidan lagrar din dator data, å andra sidan måste webbservern också lagra data under en viss tidsperiod för att säkerställa korrekt drift.

För att illustrera:

Webbläsare och webbserver

Varför behandlar vi personuppgifter?

Syftet med behandlingen av personuppgifter är

 1. Professionell hosting av webbplatsen och säkerställande av dess drift
 2. att upprätthålla drifts- och IT-säkerhet
 3. Anonym utvärdering av åtkomstbeteende för att förbättra vårt erbjudande och, om nödvändigt, för straffrättsligt åtal eller drivande av anspråk

Vilka uppgifter behandlas?

Även när du besöker vår webbplats sparar vår webbserver, dvs. den dator på vilken webbplatsen är lagrad, vanligtvis automatiskt uppgifter som

 • den fullständiga Internetadressen (URL) till den webbplats som besöks (t.ex. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111824947)
 • Webbläsare och webbläsarversion (t.ex. Chrome 87)
 • Operativsystem som används (t.ex. Windows 10)
 • adressen (URL) till den tidigare besökta sidan (referrer URL) (t.ex. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • värdnamn och IP-adress för den enhet från vilken åtkomst sker (t.ex. COMPUTERNAME och 194.23.43.121)
 • Datum och tid
 • i filer, de så kallade loggfilerna för webbservern

Hur länge lagras data?

I regel lagras ovan nämnda uppgifter i fjorton dagar och raderas sedan automatiskt. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter, men vi kan inte utesluta möjligheten att dessa uppgifter kan ses av myndigheterna i händelse av olagligt beteende.

Kort sagt: Ditt besök loggas av vår leverantör (företag som driver vår webbplats på särskilda datorer (servrar)), men vi vidarebefordrar inte dina uppgifter utan ditt samtycke!

Rättslig grund

Lagligheten i behandlingen av personuppgifter i samband med webbhotell följer av artikel 6.1 f GDPR (skydd av berättigade intressen), eftersom användningen av professionell hosting hos en leverantör är nödvändig för att presentera företaget säkert och användarvänligt på Internet och för att kunna driva attacker och krav från detta om det behövs.

Checkdomains integritetspolicy

Vi använder Checkdomain, en webbhotellleverantör, för vår webbplats. Tjänsteleverantören är det tyska företaget checkdomain GmbH, Große Burgstraße 27/29, 23552 Lübeck, Tyskland. Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom användning av Checkdomain i sekretesspolicyn på https://www.checkdomain.de/agb/datenschutz/ .

Sekretesspolicy för Facebook-pixlar

Vi använder Facebook-pixeln från Facebook på vår webbplats. Vi har implementerat en kod för detta på vår webbplats. Facebook-pixeln är ett kodavsnitt i JavaScript som laddar en samling funktioner med vilka Facebook kan spåra dina användaråtgärder om du har kommit till vår webbplats via Facebook-annonser. Om du till exempel köper en produkt på vår webbplats utlöses Facebook-pixeln och sparar dina handlingar på vår webbplats i en eller flera cookies. Dessa cookies gör det möjligt för Facebook att matcha dina användardata (kunddata som IP-adress, användar-ID) med uppgifterna i ditt Facebook-konto. Facebook raderar sedan dessa uppgifter igen. De insamlade uppgifterna är anonyma och kan inte ses av oss och kan endast användas i samband med annonser. Om du är en Facebook-användare och är inloggad, tilldelas ditt besök på vår webbplats automatiskt till ditt Facebook-användarkonto.

Vi vill bara visa våra tjänster och produkter för personer som verkligen är intresserade av dem. Med hjälp av Facebook-pixlar kan våra reklamåtgärder anpassas bättre till dina önskemål och intressen. Detta innebär att Facebook-användare (förutsatt att de har tillåtit personlig reklam) ser lämplig reklam. Facebook använder också de insamlade uppgifterna för analysändamål och egna annonser.

Nedan visar vi de cookies som skapades genom att integrera Facebook-pixlar på en testsida. Observera att detta endast är exempel på cookies. Olika cookies ställs in beroende på interaktionen på vår webbplats.

Namn: _fbp
Värde: fb.1.1568287647279.257405483-6111824947-7
Avsedd användning: Denna cookie används av Facebook för att visa reklamprodukter.
Förfallodatum: efter 3 månader

Namn: fr
Värde: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Avsedd användning: Denna cookie används för att säkerställa att Facebook Pixel fungerar korrekt.
Förfallodatum: efter 3 månader

Namn: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111824947-3
Värde: Författarens namn
Avsedd användning: Denna cookie lagrar text och namn på en användare som t.ex. lämnar en kommentar.
Utgångsdatum: efter 12 månader

Namn: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Värde: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (URL för författaren)
Avsedd användning: Denna cookie lagrar webbadressen till den webbplats som användaren anger i ett textfält på vår webbplats.
Förfallodatum: efter 12 månader

Namn: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Värde: E-postadress till författaren
Avsedd användning: Denna cookie lagrar användarens e-postadress om de har angett den på webbplatsen.
Förfallodatum: efter 12 månader

Anmärkning: De cookies som nämns ovan hänför sig till enskilda användares beteende. Särskilt vid användning av cookies kan förändringar i Facebook-beteendet aldrig uteslutas.

Om du är inloggad på Facebook kan du ändra dina inställningar för annonser under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen själv. Om du inte är Facebook-användare kan du klicka på http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ för att hantera din användningsbaserade onlineannonsering. Där har du möjlighet att avaktivera eller aktivera leverantörer.

Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Databehandlingen sker i huvudsak med hjälp av Facebook-pixlar. Detta kan leda till att uppgifter inte bearbetas och lagras i anonymiserad form. Dessutom kan amerikanska myndigheter få tillgång till enskilda uppgifter. Det är också möjligt att dessa uppgifter kan kopplas till uppgifter från andra Facebook-tjänster som du har ett användarkonto hos.

Om du vill veta mer om Facebooks dataskydd rekommenderar vi att du läser företagets egen datapolicy på https://www.facebook.com/policy.php.

Facebooks integritetspolicy för automatisk avancerad matchning

Vi har även aktiverat Automatic Advanced Matching som en del av Facebooks pixelfunktion. Denna funktion i pixeln gör det möjligt för oss att skicka hashade e-postmeddelanden, namn, kön, stad, stat, postnummer och födelsedatum eller telefonnummer som ytterligare information till Facebook, förutsatt att du har försett oss med dessa uppgifter. Denna aktivering gör det möjligt för oss att anpassa reklamkampanjer på Facebook ännu mer exakt till personer som är intresserade av våra tjänster eller produkter.

Integritetspolicy för Google Analytics

Sammanfattning av sekretesspolicyn för Google Analytics
👥 Registrerad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Utvärdering av besökarinformation för att optimera webbplatsen.
📓 Behandlade uppgifter: Åtkomststatistik som innehåller data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomstvaraktighet och tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Du hittar mer information om detta nedan i denna sekretesspolicy.
📅 Lagringstid: beroende på vilka egenskaper som används
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är Google Analytics?

På vår webbplats använder vi analysverktyget Google Analytics (GA) från det amerikanska företaget Google Inc. För den europeiska regionen ansvarar företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Google-tjänster. Google Analytics samlar in data om dina handlingar på vår webbplats. När du t.ex. klickar på en länk lagras denna åtgärd i en cookie och skickas till Google Analytics. De rapporter vi får från Google Analytics gör det möjligt för oss att bättre anpassa vår webbplats och våra tjänster efter dina önskemål. I det följande kommer vi att gå in mer i detalj på spårningsverktyget och informera dig särskilt om vilka data som lagras och hur du kan förhindra detta.

Google Analytics är ett spårningsverktyg som används för att analysera trafiken på vår webbplats. För att Google Analytics ska fungera integreras en spårningskod i koden på vår webbplats. När du besöker vår webbplats registrerar denna kod olika åtgärder som du utför på vår webbplats. Så snart du lämnar vår webbplats skickas dessa uppgifter till Google Analytics servrar och lagras där.

Google bearbetar uppgifterna och vi får rapporter om ditt användarbeteende. Det kan röra sig om följande rapporter:

 • Målgruppsrapporter: Vi använder målgruppsrapporter för att lära känna våra användare bättre och veta mer exakt vem som är intresserad av vår tjänst.
 • Annonsrapporter: Annonsrapporter gör det lättare för oss att analysera och förbättra vår onlineannonsering.
 • Förvärvsrapporter: Förvärvsrapporter ger oss användbar information om hur vi kan få fler människor intresserade av vår tjänst.
 • Beteenderapporter: Här får vi veta hur du interagerar med vår webbplats. Vi kan spåra vilken väg du tar på vår webbplats och vilka länkar du klickar på.
 • Konverteringsrapporter: Konvertering är en process där du utför en önskad åtgärd som ett resultat av ett marknadsföringsmeddelande. Till exempel när du konverterar från en vanlig webbplatsbesökare till en köpare eller nyhetsbrevsprenumerant. Med hjälp av dessa rapporter lär vi oss mer om hur våra marknadsföringsåtgärder tas emot av dig. Det är så vi vill öka vår konverteringsgrad.
 • Realtidsrapporter: Här vet vi alltid omedelbart vad som händer på vår webbplats. Vi kan till exempel se hur många användare som just nu läser den här texten.

Varför använder vi Google Analytics på vår webbplats?

Vårt mål med den här webbplatsen är tydligt: vi vill erbjuda dig bästa möjliga service. Statistik och data från Google Analytics hjälper oss att uppnå detta mål.

De statistiskt analyserade uppgifterna ger oss en tydlig bild av styrkorna och svagheterna på vår webbplats. Å ena sidan kan vi optimera vår webbplats så att den lättare kan hittas av intresserade personer på Google. Å andra sidan hjälper datan oss att bättre förstå dig som besökare. Vi vet därför exakt vad vi behöver förbättra på vår webbplats för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service. Uppgifterna hjälper oss också att genomföra våra reklam- och marknadsföringsåtgärder mer individuellt och kostnadseffektivt. När allt kommer omkring är det bara vettigt att visa våra produkter och tjänster för människor som är intresserade av dem.

Vilka uppgifter lagras av Google Analytics?

Google Analytics använder en spårningskod för att skapa ett slumpmässigt, unikt ID som är kopplat till din webbläsares cookie. På så sätt känner Google Analytics igen dig som en ny användare. Nästa gång du besöker vår webbplats identifieras du som en "återkommande" användare. Alla insamlade data lagras tillsammans med detta användar-ID. Detta gör det överhuvudtaget möjligt att analysera pseudonyma användarprofiler.

För att kunna analysera vår webbplats med Google Analytics måste ett fastighets-ID infogas i spårningskoden. Uppgifterna lagras sedan i den motsvarande egenskapen. Egenskapen Google Analytics 4 är standard för varje nyskapad egenskap. Alternativt kan du också skapa egenskapen Universal Analytics. Beroende på vilken egenskap som används lagras data under olika lång tid.

Dina interaktioner på vår webbplats mäts med hjälp av identifierare som cookies och appinstans-ID. Interaktioner är alla typer av åtgärder som du utför på vår webbplats. Om du även använder andra Google-system (t.ex. ett Google-konto) kan data som genereras via Google Analytics vara kopplade till tredjepartscookies. Google vidarebefordrar inga Google Analytics-data om inte vi som webbplatsoperatör godkänner detta. Undantag kan göras om det krävs enligt lag.

Följande cookies används av Google Analytics:

Namn: _ga
Värde: 2.1326744211.152111824947-5
Avsedd användning: Som standard använder analytics.js _ga-cookien för att lagra användar-ID. Det används i princip för att skilja mellan besökare på webbplatsen.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: _gid
Värde: 2.1687193234.152111824947-1
Avsedd användning: Cookien används också för att särskilja besökare på webbplatsen
Förfallodatum: efter 24 timmar

Namn: _gat_gtag_UA_
Värde: 1
Avsedd användning: Används för att minska antalet förfrågningar. Om Google Analytics tillhandahålls via Google Tag Manager får denna cookie namnet _dc_gtm_ .
Förfallodatum: efter 1 minut

Namn: AMP_TOKEN
Värde: ej specificerat
Avsedd användning: Cookien har en token som kan användas för att hämta ett användar-ID från AMP-klientens ID-tjänst. Andra möjliga värden indikerar en utloggning, en begäran eller ett fel.
Utgångsdatum: efter 30 sekunder upp till ett år

Namn: __utma
Värde: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Avsedd användning: Denna cookie används för att spåra ditt beteende på webbplatsen och mäta prestanda. Cookien uppdateras varje gång information skickas till Google Analytics.
Förfallodatum: efter 2 år

Namn: __utmt
Värde: 1
Avsedd användning: Cookien används som _gat_gtag_UA_ för att strypa förfrågningshastigheten.
Utgångsdatum: efter 10 minuter

Namn: __utmb
Värde: 3.10.1564498958
Avsedd användning: Denna cookie används för att fastställa nya sessioner. Den uppdateras varje gång ny data eller information skickas till Google Analytics.
Förfallodatum: efter 30 minuter

Namn: __utmc
Värde: 167421564
Avsedd användning: Denna cookie används för att skapa nya sessioner för återkommande besökare. Det är en sessionscookie och lagras bara tills du stänger webbläsaren.
Utgångsdatum: Efter stängning av webbläsaren

Namn: __utmz
Värde: m|utmccn=(hänvisning)|utmcmd=hänvisning|utmcct=/
Avsedd användning: Cookien används för att identifiera källan till trafiken till vår webbplats. Det innebär att cookien lagrar varifrån du kom till vår webbplats. Det kan ha varit en annan sida eller en annons.
Sista giltighetsdag: efter 6 månader

Namn: __utmv
Värde: ej specificerat
Avsedd användning: Cookien används för att lagra anpassade användardata. Den uppdateras alltid när information skickas till Google Analytics.
Förfallodatum: efter 2 år

Anmärkning: Denna lista gör inte anspråk på att vara uttömmande, eftersom Google ändrar sitt val av cookies från tid till annan.

Här ger vi dig en översikt över de viktigaste uppgifterna som samlas in med Google Analytics:

Heatmaps: Google skapar så kallade heatmaps. Med heatmaps kan du se exakt vilka områden du klickar på. Detta ger oss information om var du "reser" på vår webbplats.

Sessionens varaktighet: Google definierar sessionens varaktighet som den tid du tillbringar på vår webbplats utan att lämna den. Om du har varit inaktiv i 20 minuter avslutas sessionen automatiskt.

Avvisningsfrekvens (Avvisningsfrekvens:) En bounce är när du bara tittar på en sida på vår webbplats och sedan lämnar vår webbplats igen.

Skapande av konto: När du skapar ett konto på vår webbplats eller gör en beställning samlar Google Analytics in dessa uppgifter.

IP-adress: IP-adressen visas endast i förkortad form så att ingen tydlig tilldelning är möjlig.

Plats: IP-adressen kan användas för att bestämma landet och din ungefärliga plats. Denna process är också känd som IP-platsbestämning.

Teknisk information: Teknisk information inkluderar din webbläsartyp, din internetleverantör och din skärmupplösning.

Källa för ursprung: Google Analytics och vi är naturligtvis också intresserade av vilken webbplats eller vilken annons du kom till vår webbplats från.

Andra uppgifter omfattar kontaktuppgifter, eventuella betyg, uppspelning av media (t.ex. när du spelar upp en video på vår webbplats), delning av innehåll via sociala medier eller tillägg till dina favoriter. Listan är inte uttömmande och är endast avsedd att ge en allmän översikt över datalagring av Google Analytics.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Google har servrar över hela världen. De flesta av servrarna finns i USA och därför lagras dina uppgifter vanligtvis på amerikanska servrar. Här kan du läsa exakt var Googles datacenter finns: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Dina data distribueras på olika fysiska databärare. Detta har fördelen att uppgifterna kan nås snabbare och är bättre skyddade mot manipulation. Det finns lämpliga nödprogram för dina data i varje Google-datacenter. Om t.ex. hårdvaran hos Google går sönder eller naturkatastrofer lamslår servrar är risken för ett avbrott i tjänsten hos Google fortfarande låg.

Lagringsperioden för uppgifterna beror på vilka egenskaper som används. Vid användning av de nyare egenskaperna i Google Analytics 4 är lagringstiden för dina användardata fastställd till 14 månader. För andra så kallade händelsedata har vi möjlighet att välja en lagringsperiod på 2 månader eller 14 månader.

För Universal Analytics-egenskaper har Google Analytics en standardiserad lagringsperiod på 26 månader för dina användardata. Därefter raderas dina användaruppgifter. Vi har dock möjlighet att själva välja lagringstid för användardata. För detta har vi fem alternativ till vårt förfogande:

 • Radering efter 14 månader
 • Radering efter 26 månader
 • Annullering efter 38 månader
 • Annullering efter 50 månader
 • Ingen automatisk radering

Dessutom finns det också möjlighet att data endast raderas om du inte längre besöker vår webbplats inom den tidsperiod som valts av oss. I detta fall återställs lagringsperioden varje gång du besöker vår webbplats igen inom den angivna perioden.

När den angivna perioden har löpt ut raderas uppgifterna en gång i månaden. Denna lagringsperiod gäller för dina uppgifter som är kopplade till cookies, användarigenkänning och reklam-ID (t.ex. DoubleClick-domäncookies). Rapporteringsresultat baseras på aggregerade data och lagras oberoende av användardata. Aggregerade data är en sammanslagning av enskilda data till en större enhet.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra att de lagras?

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om dina uppgifter och att uppdatera, radera eller begränsa dem. Du kan använda webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) för att förhindra att Google Analytics använder dina data. Du kan ladda ner webbläsartillägget på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de och installera det. Observera att detta tillägg endast avaktiverar datainsamling av Google Analytics.

Om du generellt vill inaktivera, radera eller hantera cookies (oberoende av Google Analytics) finns det separata instruktioner för varje webbläsare:

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har lagrat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Rättslig grund

Användningen av Google Analytics kräver ditt samtycke, som vi har fått med vår cookie-popup. I enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (samtycke) den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, som kan uppstå när de samlas in av webbanalysverktyg.

Förutom samtycke har vi ett berättigat intresse av att analysera webbplatsbesökarnas beteende för att kunna förbättra vår webbplats tekniskt och ekonomiskt. Med hjälp av Google Analytics känner vi igen fel på webbplatsen, kan identifiera angrepp och förbättra effektiviteten. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen). Vi använder dock endast Google Analytics om du har gett ditt samtycke till detta.

Google behandlar bl.a. uppgifter i USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Google använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling med mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller dataöverföring till dessa länder. Dessa klausuler tvingar Google att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Vi hoppas att vi har kunnat ge dig den viktigaste informationen om Google Analytics databehandling. Om du vill veta mer om spårningstjänsten rekommenderar vi dessa två länkar: http://www.google.com/analytics/terms/de.html och https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Integritetspolicy för Google Tag Manager

Sammanfattning av sekretesspolicyn för Google Tag Manager
👥 Registrerad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Organisation av de enskilda spårningsverktygen
📓 Behandlade uppgifter: Google Tag Manager lagrar inga data i sig själv. Uppgifterna samlas in av taggarna i de webbanalysverktyg som används.
📅 Lagringstid: beror på vilket webbanalysverktyg som används
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är Google Tag Manager?

Vi använder Google Tag Manager från Google Inc. för vår webbplats. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarar för alla Google-tjänster i Europa. Denna Tag Manager är en av många användbara marknadsföringsprodukter från Google. Med Google Tag Manager kan vi centralt integrera och hantera kodavsnitt från olika spårningsverktyg som vi använder på vår webbplats.

I denna integritetspolicy vill vi förklara för dig mer i detalj vad Google Tag Manager gör, varför vi använder det och hur data behandlas.

Google Tag Manager är ett organisationsverktyg som gör det möjligt för oss att integrera och hantera webbplatstaggar centralt och via ett användargränssnitt. Taggar är små kodavsnitt som registrerar (spårar) dina aktiviteter på t.ex. vår webbplats. För detta ändamål infogas JavaScript-kodavsnitt i källkoden på vår webbplats. Taggarna kommer ofta från interna Google-produkter som Google Ads eller Google Analytics, men taggar från andra företag kan också integreras och hanteras via Manager. Sådana taggar utför olika uppgifter. De kan samla in webbläsardata, mata marknadsföringsverktyg med data, integrera knappar, ställa in cookies och även spåra användare över flera webbplatser.

Varför använder vi Google Tag Manager för vår webbplats?

Som man brukar säga: organisation är halva jobbet! Och detta gäller naturligtvis även för underhållet av vår webbplats. För att göra vår webbplats så bra som möjligt för dig och alla andra som är intresserade av våra produkter och tjänster behöver vi olika spårningsverktyg, t.ex. Google Analytics. De data som samlas in av dessa verktyg visar oss vad du är mest intresserad av, var vi kan förbättra våra tjänster och vilka personer vi ska visa våra erbjudanden för. Och för att denna spårning ska fungera måste vi integrera motsvarande JavaScript-koder på vår webbplats. I princip skulle vi kunna integrera varje kodavsnitt för de enskilda spårningsverktygen separat i vår källkod. Detta tar dock relativt lång tid och det är lätt att tappa spåret. Det är därför vi använder Google Tag Manager. Vi kan enkelt integrera de nödvändiga skripten och hantera dem från ett ställe. Google Tag Manager har dessutom ett användarvänligt gränssnitt och kräver inga programmeringskunskaper. Det gör att vi kan hålla ordning i vår taggdjungel.

Vilka data lagras av Google Tag Manager?

Tag Manager i sig är en domän som inte ställer in några cookies eller lagrar några data. Den fungerar endast som en "administratör" av de implementerade taggarna. Uppgifterna registreras av de enskilda taggarna i de olika webbanalysverktygen. Uppgifterna kanaliseras via Google Tag Manager till de enskilda spårningsverktygen och sparas inte.

Situationen är dock helt annorlunda med de integrerade taggarna i de olika webbanalysverktygen, till exempel Google Analytics. Beroende på analysverktyget samlas vanligtvis olika uppgifter om ditt webbbeteende in, lagras och bearbetas med hjälp av cookies. Läs våra dataskyddstexter för de enskilda analys- och spårningsverktyg som vi använder på vår webbplats.

I kontoinställningarna för Tag Manager har vi tillåtit Google att ta emot anonymiserade data från oss. Detta gäller dock endast användningen och utnyttjandet av vår Tag Manager och inte dina uppgifter som lagras via kodavsnitten. Vi tillåter Google och andra att ta emot utvalda data i anonymiserad form. Vi samtycker därför till anonym delning av våra webbplatsdata. Trots omfattande efterforskningar har vi inte kunnat ta reda på exakt vilka sammanfattade och anonyma uppgifter som vidarebefordras. I vilket fall som helst raderar Google all information som kan identifiera vår webbplats. Google sammanställer uppgifterna med hundratals andra anonyma webbplatsuppgifter och skapar användartrender som en del av benchmarkingåtgärder. Benchmarking innebär att våra egna resultat jämförs med våra konkurrenters. På grundval av den insamlade informationen kan processerna optimeras.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

När Google lagrar data lagras dessa data på Googles egna servrar. Servrarna är placerade över hela världen. De flesta av dem finns i USA. Under https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kan du ta reda på exakt var Googles servrar finns.

Du kan ta reda på hur länge de enskilda spårningsverktygen lagrar dina uppgifter i våra enskilda dataskyddstexter för de enskilda verktygen.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Google Tag Manager själv ställer inte in cookies, men hanterar taggar från olika spårningswebbplatser. I våra dataskyddstexter för de enskilda spårningsverktygen hittar du detaljerad information om hur du kan radera eller hantera dina data.

Observera att när du använder detta verktyg kan dina uppgifter också lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) betraktas inte som säkra enligt gällande europeisk dataskyddslagstiftning. Uppgifter får därför inte överföras till osäkra tredjeländer, lagras och behandlas där, om det inte finns lämpliga garantier (t.ex. EU-standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.

Rättslig grund

Användningen av Google Tag Manager kräver ditt samtycke, som vi har fått med vår cookie-popup. I enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (samtycke) den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, som kan uppstå när de samlas in av webbanalysverktyg.

Förutom samtycke har vi ett berättigat intresse av att analysera webbplatsbesökarnas beteende för att förbättra vår webbplats tekniskt och ekonomiskt. Google Tag Manager kan användas för att förbättra effektiviteten. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6.1 lit. f GDPR (berättigade intressen). Vi använder dock endast Google Tag Manager om du har gett ditt samtycke till detta.

Google behandlar även uppgifter i USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Google använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling med mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller dataöverföring dit. Dessa klausuler tvingar Google att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Klausulerna grundar sig på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Om du vill veta mer om Google Tag Manager rekommenderar vi de vanliga frågorna på https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

 

E-postmarknadsföring

Sammanfattning av e-postmarknadsföring
👥 Berörda parter: Prenumeranter på nyhetsbrev
🤝 Syfte: Direktreklam via e-post, meddelande om systemrelevanta händelser
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som anges under registreringen, men åtminstone e-postadressen. Mer information om detta hittar du i det verktyg för e-postmarknadsföring som används.
📅 Lagringsperiod: Prenumerationens varaktighet
⚖️ Rättslig grund: Art. 6.1 a GDPR (samtycke), Art. 6.1 f GDPR (berättigade intressen)

Vad är e-postmarknadsföring?

För att hålla dig uppdaterad använder vi också möjligheten till e-postmarknadsföring. Om du har samtyckt till att ta emot våra e-postmeddelanden eller nyhetsbrev kommer dina uppgifter också att behandlas och lagras. E-postmarknadsföring är ett delområde inom onlinemarknadsföring. Det handlar om att skicka nyheter eller allmän information om ett företag, produkter eller tjänster via e-post till en specifik grupp av personer som är intresserade av dem.

Om du vill ta del av vår e-postmarknadsföring (vanligtvis via nyhetsbrev) behöver du normalt bara registrera dig med din e-postadress. För att göra detta fyller du i ett onlineformulär och skickar iväg det. Vi kan dock också be dig att ange din titel och ditt namn så att vi kan skriva till dig personligen.

I princip fungerar prenumerationen på nyhetsbrev med hjälp av det så kallade "double opt-in-förfarandet". När du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev på vår webbplats kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar din registrering för nyhetsbrevet. Detta säkerställer att e-postadressen tillhör dig och att ingen har registrerat sig med en e-postadress från tredje part. Vi eller ett meddelandeverktyg som används av oss loggar varje enskild registrering. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna bevisa att registreringsprocessen är juridiskt korrekt. I regel sparas tidpunkten för registreringen, tidpunkten för registreringsbekräftelsen och din IP-adress. Dessutom loggas det också när du gör ändringar i dina lagrade data.

Varför använder vi e-postmarknadsföring?

Vi vill naturligtvis hålla kontakten med dig och alltid förse dig med de viktigaste nyheterna om vårt företag. För att göra detta använder vi e-postmarknadsföring - ofta bara kallat "nyhetsbrev" - som en viktig del av vår onlinemarknadsföring. Om du samtycker till detta eller om det är tillåtet enligt lag kommer vi att skicka nyhetsbrev, systemmeddelanden eller andra meddelanden till dig via e-post. När vi använder termen "nyhetsbrev" i följande text menar vi främst e-postmeddelanden som skickas regelbundet. Naturligtvis vill vi inte besvära dig på något sätt med våra nyhetsbrev. Därför strävar vi alltid efter att endast erbjuda relevant och intressant innehåll. Du kan t.ex. få veta mer om vårt företag, våra tjänster eller produkter. Eftersom vi ständigt förbättrar våra erbjudanden får du alltid veta via vårt nyhetsbrev när det finns nyheter eller när vi erbjuder speciella, lukrativa kampanjer. Om vi anlitar en tjänsteleverantör som erbjuder ett professionellt utskicksverktyg för vår e-postmarknadsföring, gör vi det för att kunna erbjuda dig snabba och säkra nyhetsbrev. Syftet med vår e-postmarknadsföring är i första hand att informera dig om nya erbjudanden och även att uppnå våra företagsmål.

Vilka uppgifter behandlas?

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev via vår webbplats bekräftar du ditt medlemskap i en e-postlista via e-post. Förutom din IP-adress och e-postadress kan även din titel, namn, adress och telefonnummer lagras. Dock endast om du samtycker till denna datalagring. De uppgifter som markeras som sådana är nödvändiga för att du ska kunna delta i den tjänst som erbjuds. Att tillhandahålla denna information är frivilligt, men om du inte tillhandahåller den kommer du inte att kunna använda tjänsten. Dessutom kan information om din enhet eller ditt favoritinnehåll på vår webbplats också lagras. Du kan läsa mer om lagring av data när du besöker en webbplats i avsnittet "Automatisk datalagring". Vi sparar din samtyckesförklaring så att vi alltid kan bevisa att den överensstämmer med våra lagar.

Varaktighet för databehandling

Om du avregistrerar din e-postadress från vår distributionslista för e-post/nyhetsbrev, kan vi lagra din adress i upp till tre år på grundval av våra legitima intressen så att vi fortfarande kan bevisa ditt samtycke vid den tidpunkten. Vi får endast behandla dessa uppgifter om vi måste försvara oss mot eventuella anspråk.

Om du bekräftar att du har gett oss ditt samtycke till nyhetsbrevsregistreringen kan du dock när som helst skicka in en individuell begäran om radering. Om du permanent återkallar ditt samtycke förbehåller vi oss rätten att lagra din e-postadress i en svart lista. Så länge du frivilligt har anmält dig till vårt nyhetsbrev kommer vi naturligtvis att behålla din e-postadress.

Rätt till invändning

Du har möjlighet att när som helst avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet. Allt du behöver göra är att återkalla ditt samtycke till prenumerationen på nyhetsbrevet. Detta tar normalt bara några sekunder eller ett eller två klick. I slutet av varje e-postmeddelande hittar du vanligtvis en länk för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet. Om du verkligen inte hittar länken i nyhetsbrevet, vänligen kontakta oss via e-post så kommer vi att avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet omedelbart.

Rättslig grund

Vårt nyhetsbrev skickas på grundval av din samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Det innebär att vi endast får skicka ett nyhetsbrev till dig om du aktivt har anmält dig till det. Vid behov kan vi även skicka reklam till dig på grundval av § 7.3 UWG, om du har blivit kund hos oss och inte har motsatt dig att din e-postadress används för direktreklam.

Information om särskilda e-postmarknadsföringstjänster och hur de behandlar personuppgifter, om de är tillgängliga, finns i följande avsnitt.

Marknadsföring online

Sammanfattning av integritetspolicyn för onlinemarknadsföring
👥 Registrerad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Utvärdering av besökarinformation för att optimera webbplatsen.
📓 Behandlade uppgifter: Åtkomststatistik som innehåller data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomstvaraktighet och tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Personuppgifter som namn eller e-postadress kan också behandlas. Mer information om detta hittar du i det verktyg för onlinemarknadsföring som används.
📅 Lagringsperiod: beroende på vilket marknadsföringsverktyg online som används
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är marknadsföring online?

Onlinemarknadsföring är alla åtgärder som genomförs online för att uppnå marknadsföringsmål som att öka varumärkeskännedomen eller avsluta en affär. Våra marknadsföringsåtgärder online syftar också till att göra människor uppmärksamma på vår webbplats. Vi använder därför onlinemarknadsföring för att visa vårt erbjudande för många intresserade personer. Vanligtvis handlar det om onlineannonsering, innehållsmarknadsföring eller sökmotoroptimering. För att vi ska kunna använda online-marknadsföring effektivt och målinriktat lagras och bearbetas även personuppgifter. Å ena sidan hjälper uppgifterna oss att bara visa vårt innehåll för de personer som faktiskt är intresserade av det och å andra sidan kan vi mäta reklamframgången för våra marknadsföringsåtgärder online.

Varför använder vi marknadsföringsverktyg online?

Vi vill visa vår webbplats för alla som är intresserade av vad vi har att erbjuda. Vi är medvetna om att detta inte är möjligt utan medvetet genomförda åtgärder. Det är därför vi använder marknadsföring online. Det finns olika verktyg som gör det lättare för oss att arbeta med våra marknadsföringsåtgärder online och även använda data för att ständigt ge förslag på förbättringar. På så sätt kan vi rikta våra kampanjer mer exakt till vår målgrupp. Syftet med dessa verktyg för onlinemarknadsföring är i slutändan att optimera vårt erbjudande.

Vilka uppgifter behandlas?

Användarprofiler skapas och data lagras i cookies (små textfiler), till exempel så att vår onlinemarknadsföring fungerar och framgången med åtgärderna kan mätas. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi inte bara annonsera på traditionellt sätt, utan också visa vårt innehåll direkt på vår webbplats på det sätt som du föredrar. Det finns olika verktyg från tredje part som erbjuder dessa funktioner och samlar in och lagrar dina uppgifter i enlighet därmed. Till exempel lagrar de namngivna cookies vilka webbsidor du har besökt på vår webbplats, hur länge du har tittat på dessa sidor, vilka länkar eller knappar du klickar på eller vilken webbplats du kom till oss från. Teknisk information kan också lagras. Till exempel din IP-adress, vilken webbläsare du använder, från vilken slutenhet du besöker vår webbplats eller tidpunkten när du gick in på vår webbplats och när du lämnade den igen. Om du har godkänt att vi även får fastställa din plats, kan vi också lagra och behandla detta.

Din IP-adress lagras i pseudonymiserad form (dvs. förkortad). Unika data som direkt identifierar dig som person, såsom ditt namn, adress eller e-postadress, lagras också endast i pseudonymiserad form som en del av reklam- och onlinemarknadsföringsprocessen. Vi kan därför inte identifiera dig som person; vi lagrar endast den pseudonymiserade, sparade informationen i användarprofilerna.

Cookies kan också användas, analyseras och användas för reklamändamål på andra webbplatser som arbetar med samma reklamverktyg. Uppgifterna kan då också lagras på servrarna hos leverantörerna av annonseringsverktygen.

I undantagsfall kan även unika uppgifter (namn, e-postadress etc.) lagras i användarprofilerna. Denna lagring sker t.ex. om du är medlem i en social mediekanal som vi använder för våra marknadsföringsåtgärder online och nätverket länkar tidigare mottagna uppgifter till användarprofilen.

Med alla de annonsverktyg vi använder som lagrar dina uppgifter på sina servrar får vi alltid bara sammanfattad information och aldrig uppgifter som gör att du kan identifieras som enskild person. Uppgifterna visar endast hur väl reklamåtgärderna fungerade. Vi kan t.ex. se vilka åtgärder som fick dig eller andra användare att besöka vår webbplats och köpa en tjänst eller produkt där. På grundval av analyserna kan vi i framtiden förbättra vårt reklamutbud och anpassa det ännu mer exakt till de berörda personernas behov och önskemål.

Varaktighet för databehandling

Vi kommer att informera dig om databehandlingens varaktighet nedan om vi har ytterligare information om detta. I allmänhet behandlar vi personuppgifter endast så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter. Uppgifter som lagras i cookies lagras under olika lång tid. Vissa cookies raderas så snart du lämnar webbplatsen, medan andra kan lagras i din webbläsare i flera år. Du kan vanligtvis hitta detaljerad information om de enskilda cookies som används av leverantören i respektive dataskyddsdeklarationer för de enskilda leverantörerna.

Rätt till invändning

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies eller tredjepartsleverantörer. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling via cookies genom att hantera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare. Detta påverkar inte lagligheten av behandlingen fram till tidpunkten för avbokningen.

Eftersom cookies i allmänhet kan användas med marknadsföringsverktyg online rekommenderar vi också att du läser vår allmänna sekretesspolicy om cookies. För att ta reda på exakt vilka av dina uppgifter som lagras och behandlas bör du läsa sekretesspolicyn för respektive verktyg.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användningen av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. I enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR (samtycke) är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, vilket kan inträffa när de samlas in med hjälp av marknadsföringsverktyg online.

Vi har också ett berättigat intresse av att mäta online-marknadsföringsåtgärder i anonymiserad form för att optimera vårt erbjudande och våra åtgärder med hjälp av de erhållna uppgifterna. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen). Vi använder dock endast verktygen om du har gett ditt samtycke.

Information om särskilda verktyg för onlinemarknadsföring - om sådana finns - finns i följande avsnitt.

Sammanfattning av sekretesspolicyn för Google Ads (Google AdWords) konverteringsspårning
👥 Registrerad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Ekonomisk framgång och optimering av våra tjänster.
📓 Bearbetade uppgifter: Åtkomststatistik som innehåller data som åtkomstplatser, enhetsdata, åtkomstvaraktighet och tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Personuppgifter som namn eller e-postadress kan också behandlas.
📅 Lagringsperiod: Omvandlingscookies upphör vanligtvis att gälla efter 30 dagar och överför inga personuppgifter
⚖️ Rättslig grund: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (samtycke), Art. 6 para. 1 lit.f GDPR (legitima intressen)

Vad är Google Ads konverteringsspårning?

Vi använder Google Ads (tidigare Google AdWords) som en marknadsföringsåtgärd online för att marknadsföra våra produkter och tjänster. På så sätt vill vi göra fler människor medvetna om den höga kvaliteten på våra erbjudanden på Internet. Som en del av våra annonseringsåtgärder via Google Ads använder vi konverteringsspårning från Google Inc. på vår webbplats. I Europa är dock Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarig för alla Google-tjänster. Med hjälp av detta kostnadsfria spårningsverktyg kan vi bättre anpassa vårt reklamerbjudande till dina intressen och behov. I följande artikel går vi närmare in på varför vi använder conversion tracking, vilka data som lagras och hur du kan förhindra denna datalagring.

Google Ads (tidigare Google AdWords) är det interna onlineannonseringssystemet för Google Inc. Vi är övertygade om kvaliteten på vårt erbjudande och vill att så många människor som möjligt ska lära känna vår webbplats. Inom online-sektorn erbjuder Google Ads den bästa plattformen för detta. Naturligtvis vill vi också få en exakt översikt över kostnads- och nyttofaktorn för våra reklamkampanjer. Därför använder vi Google Ads konverteringsspårningsverktyg.

Men vad är egentligen en konvertering? En konvertering inträffar när du går från att vara en rent intresserad besökare på webbplatsen till en aktiv besökare. Detta sker alltid när du klickar på vår annons och sedan utför en annan handling, t.ex. besöker vår webbplats. Vi använder Googles konverteringsspårningsverktyg för att registrera vad som händer efter att en användare klickar på vår Google Ads-annons. Vi kan t.ex. se om produkter köps, tjänster utnyttjas eller om användaren har anmält sig till vårt nyhetsbrev.

Varför använder vi Google Ads konverteringsspårning på vår webbplats?

Vi använder Google Ads för att uppmärksamma vårt erbjudande på andra webbplatser. Syftet är att säkerställa att våra reklamkampanjer endast når personer som är intresserade av våra erbjudanden. Med verktyget för konverteringsspårning kan vi se vilka sökord, annonser, annonsgrupper och kampanjer som leder till önskade kundåtgärder. Vi kan se hur många kunder som interagerar med våra annonser på en enhet och sedan genomför en konvertering. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att beräkna vår kostnadsnyttofaktor, mäta framgången för enskilda reklamåtgärder och följaktligen optimera våra marknadsföringsåtgärder online. Vi kan också använda de erhållna uppgifterna för att göra vår webbplats mer intressant för dig och anpassa vårt reklamerbjudande ännu mer individuellt till dina behov.

Vilka uppgifter lagras av Google Ads Conversion Tracking?

Vi har integrerat en conversion tracking-tagg eller kodavsnitt på vår webbplats för att bättre kunna analysera vissa användaråtgärder. Om du klickar på en av våra Google Ads-annonser lagras cookien "Conversion" från en Google-domän på din dator (vanligtvis i webbläsaren) eller mobila enhet. Cookies är små textfiler som lagrar information på din dator.

Här är uppgifterna om de viktigaste kakorna för Googles konverteringsspårning:

Namn: Konvertering
Värde: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111824947-3
Avsedd användning: Denna cookie lagrar varje konvertering du gör på vår webbplats efter att du har kommit till oss via en Google-annons.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Namn: _gac
Värde: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Avsedd användning: Detta är en klassisk Google Analytics-cookie och används för att registrera olika åtgärder på vår webbplats.
Förfallodatum: efter 3 månader

Anmärkning: Cookien _gac förekommer endast i samband med Google Analytics. Ovanstående lista är inte uttömmande, eftersom Google alltid använder andra cookies för analytiska analyser.

Så snart du utför en handling på vår webbplats känner Google igen cookien och sparar din handling som en så kallad konvertering. Så länge du surfar på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kommer vi och Google att känna igen att du har hittat oss via vår Google Ads-annons. Cookien läses och skickas tillbaka till Google Ads med konverteringsdata. Det är också möjligt att andra cookies används för att mäta konverteringar. Google Ads konverteringsspårning kan förfinas och förbättras ytterligare med hjälp av Google Analytics. För annonser som Google visar på olika platser på webben kan cookies med namnet "__gads" eller "_gac" ställas in under vår domän. Sedan september 2017 lagras olika kampanjuppgifter av analytics.js med hjälp av _gac-cookien. Cookien lagrar dessa data så snart du besöker en av våra sidor för vilken den automatiska taggmärkningen av Google Ads har ställts in. Till skillnad från cookies som är inställda för Google-domäner kan Google bara läsa dessa konverteringscookies när du är på vår webbplats. Vi samlar inte in eller tar emot några personuppgifter. Vi får en rapport med statistiska analyser från Google. Vi får t.ex. reda på det totala antalet användare som har klickat på vår annons och vi kan se vilka reklamåtgärder som har tagits emot väl.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Här vill vi påpeka att vi inte har något inflytande över hur Google använder de insamlade uppgifterna. Enligt Google krypteras uppgifterna och lagras på säkra servrar. I de flesta fall upphör konverteringscookies att gälla efter 30 dagar och överför inga personuppgifter. Cookies med namnet "Conversion" och "_gac" (som används i samband med Google Analytics) har ett utgångsdatum på 3 månader.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Du har möjlighet att inte delta i Google Ads konverteringsspårning. Om du avaktiverar Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare blockerar du konverteringsspårningen. I detta fall kommer du inte att inkluderas i spårningsverktygets statistik. Du kan när som helst ändra cookie-inställningarna i din webbläsare. Detta fungerar lite olika för olika webbläsare. Du hittar instruktioner om hur du hanterar cookies i din webbläsare här:

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har lagrat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska placeras. På så sätt kan du för varje enskild cookie bestämma om du vill tillåta den eller inte. Genom att ladda ner och installera detta webbläsarplugin på https://support.google.com/ads/answer/7395996 avaktiveras även alla "reklamcookies". Observera att avaktivering av dessa cookies inte förhindrar reklam, utan endast personlig reklam.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användningen av Google Ads konverteringsspårning är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. I enlighet med Art. 6.1 lit. a GDPR (samtycke) utgör den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som kan förekomma när de samlas in av Google Ads Conversion Tracking.

Vi har också ett berättigat intresse av att använda Google Ads Conversion Tracking för att optimera vår onlinetjänst och våra marknadsföringsåtgärder. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6.1 lit. f GDPR (berättigade intressen). Vi använder dock endast Google Ads Conversion Tracking om du har gett ditt samtycke till detta.

Google behandlar även uppgifter i USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Google använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling med mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller dataöverföring dit. Dessa klausuler tvingar Google att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Klausulerna grundar sig på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Om du vill veta mer om dataskydd hos Google rekommenderar vi Googles allmänna integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Sammanfattning av plattformen för hantering av samtycke till cookies
👥 Berörda parter: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Erhålla och hantera samtycke för vissa cookies och därmed användningen av vissa verktyg
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter för att hantera inställningarna för cookies, t.ex. IP-adress, tidpunkt för samtycke, typ av samtycke, individuella samtycken. Du hittar mer information om detta i respektive verktyg som används.
📅 Lagringsperiod: Beror på vilket verktyg som används, du måste vara beredd på perioder på flera år
⚖️ Rättslig grund: art. 6.1 a GDPR (samtycke), art. 6.1 f GDPR (berättigade intressen)

Vad är en plattform för hantering av cookie-samtycke?

Vi använder en Consent Management Platform (CMP) programvara på vår webbplats som gör det lättare för oss och dig att hantera skript och cookies korrekt och säkert. Programvaran skapar automatiskt en cookie-popup, skannar och kontrollerar alla skript och cookies, ger dig det samtycke till cookies som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och hjälper oss och dig att hålla reda på alla cookies. De flesta verktyg för hantering av cookie-medgivande identifierar och kategoriserar alla befintliga cookies. Som besökare på webbplatsen bestämmer du sedan själv om och vilka skript och cookies du tillåter eller inte tillåter. Följande grafik illustrerar förhållandet mellan webbläsare, webbserver och CMP.

Översikt över plattformen för samtyckeshantering

Varför använder vi ett verktyg för hantering av cookies?

Vårt mål är att erbjuda dig bästa möjliga transparens när det gäller dataskydd. Vi är också skyldiga att göra det enligt lag. Vi vill informera dig så mycket som möjligt om alla verktyg och alla cookies som kan lagra och bearbeta dina uppgifter. Det är också din rättighet att själv bestämma vilka cookies du accepterar och vilka du inte accepterar. För att kunna ge dig denna rättighet måste vi först veta exakt vilka cookies som har landat på vår webbplats i första hand. Tack vare ett verktyg för hantering av cookies som regelbundet söker igenom webbplatsen efter alla befintliga cookies, känner vi till alla cookies och kan ge dig GDPR-kompatibel information om dem. Du kan sedan acceptera eller avvisa cookies via samtyckessystemet.

Vilka uppgifter behandlas?

Som en del av vårt cookiehanteringsverktyg kan du själv hantera varje enskild cookie och ha fullständig kontroll över lagring och bearbetning av dina uppgifter. Ditt samtycke lagras så att vi inte behöver fråga dig varje gång du besöker vår webbplats och vi kan också bevisa ditt samtycke om det krävs enligt lag. Detta lagras antingen i en opt-in-cookie eller på en server. Lagringsperioden för ditt samtycke till cookies varierar beroende på leverantören av cookiehanteringsverktyget. I de flesta fall lagras dessa uppgifter (t.ex. pseudonymiserat användar-ID, tidpunkt för samtycke, uppgifter om cookie-kategorier eller verktyg, webbläsare, enhetsinformation) i upp till två år.

Varaktighet för databehandling

Vi kommer att informera dig om databehandlingens varaktighet nedan om vi har ytterligare information om detta. I allmänhet behandlar vi endast personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter. Uppgifter som lagras i cookies lagras under olika lång tid. Vissa cookies raderas så snart du lämnar webbplatsen, medan andra kan lagras i din webbläsare i flera år. Den exakta varaktigheten för databehandlingen beror på vilket verktyg som används, men i de flesta fall bör du vara beredd på en lagringsperiod på flera år. Du kan vanligtvis hitta exakt information om databehandlingens varaktighet i respektive dataskyddsdeklarationer från de enskilda leverantörerna.

Rätt till invändningar

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling via cookies genom att hantera, avaktivera eller radera cookies i din webbläsare.

Information om särskilda verktyg för hantering av cookies, om sådana finns, finns i följande avsnitt.

Rättslig grund

Om du samtycker till cookies kommer dina personuppgifter att behandlas och lagras via dessa cookies. Om vi informeras av din samtycke (artikel 6.1 a i GDPR), är detta samtycke också den rättsliga grunden för användningen av cookies och behandlingen av dina uppgifter. Programvara för hantering av samtycke till cookies används för att hantera ditt samtycke till cookies och för att du ska kunna ge ditt samtycke. Användningen av denna programvara gör det möjligt för oss att effektivt driva webbplatsen på ett juridiskt kompatibelt sätt, vilket är en berättigat intresse (artikel 6.1 f i GDPR).

Betalningsleverantör

Sammanfattning av betalningsleverantörens integritetspolicy
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Möjliggöra och optimera betalningsprocessen på vår webbplats
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som namn, adress, bankuppgifter (kontonummer, kreditkortsnummer, lösenord, TAN-nummer etc.), IP-adress och avtalsuppgifter
Du hittar mer information om detta i respektive betalningsleverantörs verktyg som används.
📅 Lagringsperiod: beroende på vilken betalningsleverantör som används
⚖️ Rättslig grund: Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (uppfyllande av ett avtal)

Vad är en betalningsleverantör?

Vi använder onlinebetalningssystem på vår webbplats som gör det möjligt för oss och dig att göra säkra och smidiga betalningar. Bland annat kan personuppgifter skickas till respektive betalningsleverantör, lagras och behandlas där. Betalningsleverantörer är onlinebetalningssystem som gör det möjligt för dig att göra en beställning via onlinebank. Betalningshanteringen utförs av den betalningsleverantör som du har valt. Vi får sedan information om den betalning som gjorts. Denna metod kan användas av alla användare som har ett aktivt bankkonto med PIN och TAN. Det finns knappast någon bank som inte erbjuder eller accepterar sådana betalningsmetoder.

Varför använder vi betalningsleverantörer på vår webbplats?

Vi vill naturligtvis erbjuda bästa möjliga service med vår webbplats och vår integrerade onlinebutik så att du känner dig bekväm på vår webbplats och utnyttjar våra erbjudanden. Vi vet att din tid är värdefull och att i synnerhet betalningstransaktioner måste fungera snabbt och smidigt. Därför erbjuder vi dig olika betalningsleverantörer. Du kan välja din favoritbetalningsleverantör och betala på vanligt sätt.

Vilka uppgifter behandlas?

Exakt vilka uppgifter som behandlas beror naturligtvis på betalningsleverantören i fråga. I allmänhet lagras dock uppgifter som namn, adress, bankuppgifter (kontonummer, kreditkortsnummer, lösenord, TAN, etc.). Detta är nödvändiga uppgifter för att överhuvudtaget kunna genomföra en transaktion. Dessutom kan eventuella avtalsdata och användardata, t.ex. när du besöker vår webbplats, vilket innehåll du är intresserad av eller vilka undersidor du klickar på, också lagras. Din IP-adress och information om den dator du använder lagras också av de flesta betalningsleverantörer.

Uppgifterna lagras och bearbetas vanligtvis på betalningsleverantörens servrar. Vi som webbplatsoperatör tar inte emot dessa uppgifter. Vi får endast information om huruvida betalningen har fungerat eller inte. För identitets- och kreditkontroller kan betalningsleverantörer vidarebefordra uppgifter till den relevanta organisationen. Respektive leverantörs affärs- och dataskyddsprinciper gäller alltid för alla betalningstransaktioner. Kontrollera därför alltid betalningsleverantörens allmänna villkor och integritetspolicy. Du har också rätt att när som helst få uppgifter raderade eller korrigerade. Kontakta respektive tjänsteleverantör angående dina rättigheter (rätt till annullering, rätt till information och rätt att bli påverkad).

Varaktighet för databehandling

Vi kommer att informera dig om databehandlingens varaktighet nedan om vi har ytterligare information om detta. I allmänhet behandlar vi personuppgifter endast så länge som det är absolut nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och produkter. Om det krävs enligt lag, till exempel när det gäller bokföring, kan denna lagringsperiod också överskridas. Vi lagrar t.ex. bokföringsdokument som rör ett avtal (fakturor, avtalsdokument, kontoutdrag etc.) i 10 år (§ 147 AO) och andra relevanta affärsdokument i 6 år (§ 247 HGB) efter att de har skapats.

Rätt till invändning

Du har alltid rätt till information, korrigering och radering av dina personuppgifter. Om du har några frågor kan du också när som helst kontakta den person som ansvarar för den betalningsleverantör som används. Kontaktuppgifter finns antingen i vår specifika integritetspolicy eller på webbplatsen för den relevanta betalningsleverantören.

Du kan radera, avaktivera eller hantera cookies som betalningsleverantörer använder för sina funktioner i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Observera dock att betalningsprocessen då eventuellt inte längre fungerar.

Rättslig grund

Vi erbjuder därför följande för behandling av avtalsmässiga eller rättsliga förhållanden (artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen)  andra betaltjänstleverantörer utöver konventionella bank- och kreditinstitut. I dataskyddsdeklarationerna för de enskilda betalningsleverantörerna (t.ex. Amazon Betalningar, Apple Betalning eller Discover) ger dig en detaljerad översikt över databehandling och datalagring. Dessutom kan du alltid kontakta de ansvariga personerna om du har några frågor om dataskydd.

Information om de specifika betalningsleverantörerna - om tillgängliga - finns i följande avsnitt.

Sekretesspolicy för Amazon Payments

Vi använder Amazon Payments, en tjänst för onlinebetalningsmetoder, på vår webbplats. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget Amazon.com Inc. Företaget Amazon Payments Europe S.C.A. (38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) är ansvarigt för den europeiska regionen.

Amazon behandlar även uppgifter i USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföringar till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Amazon använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46. para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling med mottagare baserade i tredje land (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt i USA) eller dataöverföring dit. Dessa klausuler tvingar Amazon att följa EU:s nivå av dataskydd vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Klausulerna grundar sig på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom användning av Amazon Payments i sekretesspolicyn på https://pay.amazon.de/help/201212490.

eps banköverföring integritetspolicy

Vi använder eps-Überweisung, en tjänst för onlinebetalningsmetoder, på vår webbplats. Tjänsteleverantören är det österrikiska företaget Stuzza GmbH, Frankgasse 10/8, 1090 Wien, Österrike. Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom användningen av eps-Überweisung i sekretesspolicyn på https://eservice.stuzza.at/de/datenschutzerklaerung.html.

giropay sekretesspolicy

Vi använder onlinebetalningsleverantören giropay på vår webbplats. Tjänsteleverantören är det tyska företaget paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland. Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom användningen av giropay i sekretesspolicyn på https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung/.

Integritetspolicy för Google Pay

Vi använder onlinebetalningsleverantören Google Pay på vår webbplats. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget Google Inc. För den europeiska regionen ansvarar företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Google-tjänster.

Google behandlar också data i bland annat USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföringar till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Google använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46 (2) och (3) GDPR) som grund för databehandling för mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt i USA) eller dataöverföring till dessa länder. Dessa klausuler tvingar Google att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom användning av Google Pay i sekretesspolicyn på https://policies.google.com/privacy.

Mastercards integritetspolicy

Vi använder betaltjänstleverantören Mastercard på vår webbplats. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget Mastercard Inc. Företaget Mastercard Europe SA (Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien) är ansvarigt för den europeiska regionen.

Mastercard behandlar även uppgifter i bl.a. USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföringar till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Mastercard använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46. para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling med mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller dataöverföring till dessa länder. Dessa klausuler tvingar Mastercard att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Klausulerna grundar sig på ett genomförandebeslut av EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom användning av Mastercard i sekretesspolicyn på https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html.

PayPals integritetspolicy

Vi använder onlinebetalningstjänsten PayPal på vår webbplats. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget PayPal Inc. Företaget PayPal Europe (S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg) är ansvarigt för det europeiska området.

PayPal behandlar även uppgifter i bl.a. USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföringar till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

PayPal använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46. para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling med mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller dataöverföring till dessa länder. Dessa klausuler tvingar PayPal att följa EU:s nivå för dataskydd vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom användning av PayPal i sekretesspolicyn på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Integritetspolicy för Klarna Checkout

Sammanfattning av integritetspolicyn för Klarna Checkout
👥 Registrerad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av betalningsprocessen på vår webbplats
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som namn, adress, bankuppgifter (kontonummer, kreditkortsnummer, lösenord, TAN, etc.), IP-adress och avtalsuppgifter
Du hittar mer information nedan i denna integritetspolicy.
📅 Lagringsperiod: Uppgifterna lagras så länge Klarna behöver dem för ändamålet med behandlingen.
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 c i GDPR (rättslig förpliktelse), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är Klarna Checkout?

Vi använder onlinebetalningssystemet Klarna Checkout från det svenska företaget Klarna Bank AB på vår webbplats. Klarna Bank har sitt huvudkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Om du väljer att använda denna tjänst kommer personuppgifter att skickas till Klarna, lagras och behandlas. I denna integritetspolicy vill vi ge dig en översikt över Klarnas behandling av personuppgifter.

Klarna Checkout är ett betalningssystem för beställningar i en onlinebutik. Användaren väljer betalningsmetod och Klarna Checkout hanterar hela betalningsprocessen. När en användare har gjort en betalning via kassasystemet och angett relevanta uppgifter kan framtida onlineköp göras ännu snabbare och enklare. Klarnas system känner igen den befintliga kunden så snart han eller hon anger sin e-postadress och postnummer.

Varför använder vi Klarna Checkout för vår webbplats?

Vårt mål med vår webbplats och vår integrerade onlinebutik är att erbjuda dig bästa möjliga service. Förutom den övergripande upplevelsen på webbplatsen och våra erbjudanden inkluderar detta också smidig, snabb och säker betalningshantering av dina beställningar. För att säkerställa detta använder vi betalningssystemet Klarna Checkout.

Vilka uppgifter lagras av Klarna Checkout?

Så snart du bestämmer dig för Klarnas betaltjänst och betalar via betalningsmetoden Klarna Checkout överför du också personuppgifter till företaget. På Klarna Checkout-sidan samlas tekniska uppgifter som webbläsartyp, operativsystem, vår Internetadress, datum och tid, språkinställningar, tidszonsinställningar och IP-adress in från dig och överförs till Klarnas servrar och lagras där. Dessa uppgifter lagras även om du ännu inte har slutfört en beställning.

Om du beställer en produkt eller tjänst via vår butik måste du ange dina personuppgifter i de angivna fälten. Dessa uppgifter behandlas av Klarna för betalningshantering. I synnerhet följande personuppgifter (samt allmän produktinformation) kan lagras och behandlas av Klarna för kredit- och identitetskontroller:

 • Kontaktuppgifter: Namn, födelsedatum, nationellt ID-nummer, titel, fakturerings- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, nationalitet eller lön.
 • Betalningsinformation såsom kreditkortsuppgifter eller ditt bankkontonummer
 • Produktinformation, t.ex. sändningsnummer, typ av artikel och produktens pris

Det finns också frivilliga uppgifter som kan samlas in om du fattar ett medvetet beslut om att göra det. Detta inkluderar politiska, religiösa eller ideologiska övertygelser eller olika hälsouppgifter.

Klarna kan också samla in uppgifter om de varor eller tjänster du köper eller beställer själv eller via tredje part (till exempel oss eller via offentliga databaser) utöver ovan nämnda uppgifter. Det kan t.ex. röra sig om sändningsnummer eller typ av beställd vara samt information om din kreditvärdighet, inkomst eller kreditbetyg. Klarna kan också vidarebefordra dina personuppgifter till tjänsteleverantörer såsom programvaruleverantörer, datalagringsleverantörer eller oss som handlare.

Om uppgifter automatiskt matas in i ett formulär används alltid cookies. Om du inte vill använda denna funktion kan du när som helst avaktivera dessa cookies. Längre ner i texten hittar du instruktioner om hur du raderar, avaktiverar eller hanterar cookies i din webbläsare. Våra tester har visat att Klarna inte sätter några cookies direkt. Om du väljer betalningsmetoden "Klarna Sofort" och klickar på "Beställ", kommer du att omdirigeras till Sofort-webbplatsen. Efter en lyckad betalning kommer du till vår tacksida. Följande cookie sätts där av sofort.com:

NamnSOFUEB
Värde: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111824947-4
Avsedd användning: Denna cookie lagrar ditt sessions-ID.
Förfallodatum: efter slutet av webbläsarsessionen

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Klarna strävar efter att lagra dina uppgifter endast inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Uppgifter kan dock även komma att överföras utanför EU/EES. Om detta sker säkerställer Klarna att dataskyddet är i enlighet med GDPR och att tredjelandet är föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska unionen. Uppgifterna lagras alltid så länge som Klarna behöver dem för behandlingsändamålet.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att Klarna behandlar dina personuppgifter. Du har också alltid rätt till information, rättelse och radering av dina personuppgifter. Allt du behöver göra är att kontakta företaget eller företagets dataskyddsteam via e-post på datenschutz@klarna.de kontakt. Om Klarnas webbplats "Min förfrågan om dataskydd" Du kan också kontakta Klarna direkt.

Du kan radera, avaktivera eller hantera cookies som Klarna kan använda för sina funktioner i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Följande instruktioner visar hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har lagrat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Rättslig grund

Vi erbjuder därför för behandling av avtalsmässiga eller rättsliga förhållanden (artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen)  betaltjänstleverantören Klarna Checkout utöver de konventionella bank- och kreditinstituten.

Vi hoppas att vi har gett dig en bra översikt över Klarnas databehandling. Om du vill veta mer om hur dina uppgifter hanteras rekommenderar vi att du läser Klarnas integritetspolicy på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy.

 

Stripe integritetspolicy

Sammanfattning av Stripe integritetspolicy
👥 Registrerad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av betalningsprocessen på vår webbplats
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som namn, adress, bankuppgifter (kontonummer, kreditkortsnummer, lösenord, TAN, etc.), IP-adress och avtalsuppgifter
Mer information finns längre ner i denna integritetspolicy
📅 Lagringsperiod: Uppgifterna lagras tills samarbetet med Stripe avslutas
⚖️ Rättslig grund: Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (avtalsbehandling), Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (samtycke)

Vad är Stripe?

På vår webbplats använder vi ett betalningsverktyg från det amerikanska teknikföretaget och onlinebetalningstjänsten Stripe. För kunder inom EU är det Stripe Payments Europe (Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland) som ansvarar. Detta innebär att om du väljer Stripe som betalningsmetod kommer din betalning att behandlas via Stripe Payments. De uppgifter som krävs för betalningsprocessen kommer att vidarebefordras till Stripe och lagras. I denna integritetspolicy ger vi dig en översikt över denna databehandling och lagring av Stripe och förklarar varför vi använder Stripe på vår webbplats.

Teknikföretaget Stripe erbjuder betalningslösningar för onlinebetalningar. Med Stripe är det möjligt att acceptera kredit- och betalkortsbetalningar i vår webbshop. Stripe tar hand om hela betalningsprocessen. En stor fördel med Stripe är att du aldrig behöver lämna vår webbplats eller butiken under betalningsprocessen och att betalningen behandlas mycket snabbt.

Varför använder vi Stripe för vår webbplats?

Med vår webbplats och vår integrerade onlinebutik vill vi naturligtvis erbjuda bästa möjliga service så att du känner dig bekväm på vår webbplats och utnyttjar våra erbjudanden. Vi vet att din tid är värdefull och att särskilt betalningshanteringen därför måste fungera snabbt och smidigt. Förutom våra andra betalningsleverantörer har vi hittat en partner i Stripe som garanterar säker och snabb betalningshantering.

Vilka uppgifter lagras av Stripe?

Om du väljer Stripe som betalningsmetod kommer dina personuppgifter också att överföras till Stripe och lagras där. Detta är transaktionsdata. Dessa uppgifter omfattar betalningsmetod (dvs. kreditkort, betalkort eller kontonummer), banksort, valuta, belopp och datum för betalningen. Under en transaktion kan även ditt namn, din e-postadress, fakturerings- eller leveransadress och ibland din transaktionshistorik överföras. Dessa uppgifter krävs för autentisering. Stripe kan också samla in ditt namn, adress, telefonnummer och land utöver tekniska uppgifter om din enhet (såsom IP-adress) för att förebygga bedrägerier, finansiell rapportering och för att kunna erbjuda sina egna tjänster fullt ut.

Stripe säljer inte några av dina uppgifter till oberoende tredje parter, såsom marknadsföringsbyråer eller andra företag som inte har något att göra med Stripe-företaget. Uppgifterna kan dock vidarebefordras till interna avdelningar, ett begränsat antal externa Stripe-partners eller för att följa rättsliga bestämmelser. Stripe använder också cookies för att samla in data. Här hittar du ett urval av cookies som Stripe kan ställa in under betalningsprocessen:

Namn: m
Värde: edd716e9-d28b-46f7-8a55-e05f1779e84e040456111824947-5
Avsedd användning: Denna cookie visas när du väljer betalningsmetod. Den lagrar och känner igen om du besöker vår webbplats via en dator, surfplatta eller smartphone.
Förfallodatum: efter 2 år

Namn: __stripe_mid
Värde: fc30f52c-b006-4722-af61-a7419a5b8819875de9111824947-1
Avsedd användning: Denna cookie krävs för att genomföra en kreditkortstransaktion. Cookien lagrar ditt sessions-ID för detta ändamål.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn: __stripe_sid
Värde: 6fee719a-c67c-4ed2-b583-6a9a50895b122753fe
Avsedd användning: Denna cookie lagrar också ditt ID och används av Stripe för betalningsprocessen på vår webbplats.
UtgångsdatumEfter att sessionen har löpt ut

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Personuppgifter lagras i allmänhet under den tid som tjänsten tillhandahålls. Detta innebär att uppgifterna lagras tills vi avslutar samarbetet med Stripe. För att uppfylla rättsliga och regulatoriska skyldigheter kan Stripe emellertid också lagra personuppgifter efter det att tjänsten har tillhandahållits. Eftersom Stripe är ett globalt företag kan uppgifter också lagras i alla länder där Stripe tillhandahåller tjänster. Det innebär att uppgifter även kan lagras utanför ditt land, till exempel i USA.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra att de lagras?

Observera att när du använder det här verktyget kan dina uppgifter också lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) anses inte vara säkra enligt gällande europeisk dataskyddslagstiftning. Uppgifter får därför inte bara överföras till osäkra tredjeländer, lagras och behandlas där, såvida det inte finns lämpliga garantier (t.ex. EU-standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.

Du har alltid rätt till information, korrigering och radering av dina personuppgifter. Om du har några frågor kan du också kontakta Stripe-teamet när som helst via https://support.stripe.com/contact/email kontakt.

Du kan radera, inaktivera eller hantera cookies som Stripe använder för sina funktioner i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Observera dock att betalningsprocessen då kanske inte längre fungerar. Följande instruktioner visar hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har lagrat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Rättslig grund

Vi erbjuder därför för behandling av avtalsmässiga eller rättsliga förhållanden (artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen)  förutom konventionella bank- / kreditinstitut erbjuder vi också betaltjänstleverantören Sofortüberweisung. En framgångsrik användning av tjänsten kräver också ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR)  i den mån godkännandet av cookies är nödvändigt för dess användning.

Stripe behandlar även uppgifter i bl.a. USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföringar till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Stripe använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46. para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling med mottagare baserade i tredje land (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt i USA) eller dataöverföring till dessa länder. Dessa klausuler tvingar Stripe att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler är baserade på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Vi har nu gett dig en allmän översikt över Stripes behandling och lagring av uppgifter. Om du vill ha ännu mer detaljerad information hänvisar vi till den detaljerade integritetspolicyn för Stripe på https://stripe.com/at/privacy är en bra källa.

Sekretesspolicy för Sofortüberweisung

Sammanfattning av Sofortüberweisungs integritetspolicy
👥 Registrerad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av betalningsprocessen på vår webbplats
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som namn, adress, bankuppgifter (kontonummer, kreditkortsnummer, lösenord, TAN, etc.), IP-adress och avtalsuppgifter
Du hittar mer information nedan i sekretesspolicyn
📅 Lagringsperiod: Uppgifterna lagras inom den lagstadgade lagringsperioden
⚖️ Rättslig grund: Art. 6 para. 1 lit. c GDPR (Rättslig förpliktelse), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (Berättigade intressen)

Vad är en "omedelbar banköverföring"?

Vi erbjuder betalningsmetoden "Sofortüberweisung" från Sofort GmbH för kontantlös betalning på vår webbplats. Sofort GmbH har varit en del av det svenska företaget Klarna sedan 2014, men har sitt säte i Tyskland, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Om du väljer denna betalningsmetod kommer dina personuppgifter att överföras till Sofort GmbH eller Klarna, lagras och bearbetas där. Denna dataskyddstext ger dig en översikt över Sofort GmbH:s databehandling.

Sofortüberweisung är ett onlinebetalningssystem som gör att du kan göra en beställning via onlinebank. Betalningsbearbetningen utförs av Sofort GmbH och vi får omedelbart information om den betalning som gjorts. Denna metod kan användas av alla användare som har ett aktivt bankkonto med PIN och TAN. Endast ett fåtal banker stöder ännu inte denna betalningsmetod.

Varför använder vi "Sofortüberweisung" på vår webbplats?

Vårt mål med vår webbplats och vår integrerade onlinebutik är att erbjuda dig bästa möjliga service. Förutom den övergripande upplevelsen på webbplatsen och våra erbjudanden inkluderar detta också smidig, snabb och säker betalningshantering av dina beställningar. För att säkerställa detta använder vi "Sofortüberweisung" som vårt betalningssystem.

Vilka uppgifter lagras av "Sofortüberweisung"?

När du gör en omedelbar banköverföring via tjänsten Sofort/Klarna lagras uppgifter som namn, kontonummer, sorteringskod, ämne, belopp och datum på företagets servrar. Vi får även denna information via betalningsbekräftelsen.

Som en del av kontotäckningskontrollen kontrollerar Sofort GmbH om ditt kontosaldo och övertrasseringsmöjlighet täcker betalningsbeloppet. I vissa fall kontrolleras det också om Sofort-överföringar har genomförts framgångsrikt under de senaste 30 dagarna. Dessutom samlas din användaridentifiering (t.ex. användarnummer eller avtalsnummer) in och lagras i förkortad ("hashad") form och din IP-adress. För SEPA-överföringar lagras även BIC och IBAN.

Enligt företaget samlas inga andra personuppgifter (såsom kontosaldon, omsättningsuppgifter, transaktionsgränser, kontolistor, mobiltelefonnummer, autentiseringscertifikat, säkerhetskoder eller PIN/TAN) in, lagras eller vidarebefordras till tredje part.

Sofortüberweisung använder också cookies för att göra sin egen tjänst mer användarvänlig. När du beställer en produkt kommer du att omdirigeras till Sofort eller Klarnas webbplats. Efter en lyckad betalning kommer du att omdirigeras till vår tacksida. Följande tre cookies används här:

NamnSOFUEB
Värde: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111824947-5
Avsedd användning: Denna cookie lagrar ditt sessions-ID.
Förfallodatum: efter slutet av webbläsarsessionen

NamnAnvändare[user_cookie_rules]
Värde: 1
Användning: Denna cookie lagrar ditt samtycke till användningen av cookies.
Sista giltighetsdag: efter 10 år

Namn: _ga
Värde: GA1.2.69759879.1589470706
Avsedd användning: Som standard använder analytics.js _ga-cookien för att lagra användar-ID. Det används i allmänhet för att skilja mellan besökare på webbplatsen. Detta är en cookie från Google Analytics.
Utgångsdatum: efter 2 år

Anmärkning: De cookies som anges här gör inte anspråk på att vara uttömmande. Det är alltid möjligt att Sofortüberweisung också använder andra cookies.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Alla insamlade uppgifter lagras inom den lagstadgade lagringstiden. Denna skyldighet kan vara mellan tre och tio år.

Klarna/Sofort GmbH strävar efter att endast lagra uppgifter inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om data överförs utanför EU/EES måste dataskyddet överensstämma med GDPR och landet måste vara i ett beslut om adekvat skyddsnivå i EU.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att Klarna behandlar personuppgifter. Du har också alltid rätt till information, rättelse och radering av dina personuppgifter. För att göra detta kan du helt enkelt kontakta företagets dataskyddsteam genom att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@sofort.com.

Du kan hantera, radera eller inaktivera alla cookies som används av Sofortüberweisung i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Följande instruktioner visar hur du hanterar cookies i de vanligaste webbläsarna:

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har lagrat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Rättslig grund

Vi erbjuder därför för behandling av avtalsmässiga eller rättsliga förhållanden (artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen)  förutom konventionella bank- / kreditinstitut erbjuder vi också betaltjänstleverantören Sofortüberweisung. En framgångsrik användning av tjänsten kräver också ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR)  i den mån godkännandet av cookies är nödvändigt för dess användning.

Om du vill veta mer om databehandling av "Sofortüberweisung" från Sofort GmbH, rekommenderar vi att du läser sekretesspolicyn på https://www.sofort.de/datenschutz.html.

Sociala medier

Sammanfattning av integritetspolicyn för sociala medier
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Presentation och optimering av våra tjänster, kontakt med besökare, intresserade parter etc., reklam
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som telefonnummer, e-postadresser, kontaktuppgifter, uppgifter om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress.
Mer information om detta hittar du i respektive verktyg för sociala medier som används.
📅 Lagringstid: beroende på vilka sociala medieplattformar som används
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är sociala medier?

Förutom på vår webbplats är vi också aktiva på olika sociala medieplattformar. Användardata kan behandlas så att vi kan rikta in oss på användare som är intresserade av oss via de sociala nätverken. Dessutom kan delar av en social medieplattform också bäddas in direkt på vår webbplats. Detta är t.ex. fallet om du klickar på en social knapp på vår webbplats och vidarebefordras direkt till vår närvaro på sociala medier. Sociala medier eller sociala medier avser webbplatser och appar genom vilka registrerade medlemmar kan producera innehåll, dela innehåll öppet eller i specifika grupper och nätverka med andra medlemmar.

Varför använder vi sociala medier?

I flera år har sociala medieplattformar varit den plats där människor kommunicerar och umgås online. Med vår närvaro i sociala medier kan vi föra våra produkter och tjänster närmare intresserade parter. De sociala medieelement som är integrerade på vår webbplats hjälper dig att snabbt och utan komplikationer växla till vårt innehåll i sociala medier.

De uppgifter som lagras och bearbetas genom din användning av en social mediekanal används i första hand för att genomföra webbanalyser. Syftet med dessa analyser är att kunna utveckla mer exakta och personliga marknadsförings- och reklamstrategier. Beroende på ditt beteende på en social medieplattform kan de analyserade uppgifterna användas för att dra slutsatser om dina intressen och skapa användarprofiler. Detta gör det också möjligt för plattformarna att presentera anpassade annonser för dig. För detta ändamål placeras vanligtvis cookies i din webbläsare, som lagrar data om ditt användarbeteende.

I regel utgår vi från att vi förblir ansvariga enligt dataskyddslagstiftningen, även om vi använder tjänster från en social medieplattform. EU-domstolen har dock beslutat att operatören av den sociala medieplattformen i vissa fall kan vara gemensamt ansvarig med oss i den mening som avses i artikel 26 i GDPR. Om så är fallet kommer vi att påpeka detta separat och arbeta på grundval av ett avtal om detta. Kärnan i avtalet återges sedan nedan för den berörda plattformen.

Observera att när du använder de sociala medieplattformarna eller våra inbyggda element kan dina uppgifter också behandlas utanför Europeiska unionen, eftersom många sociala mediekanaler, till exempel Facebook eller Twitter, är amerikanska företag. Detta kan leda till att du inte lika enkelt kan hävda eller genomdriva dina rättigheter i fråga om dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlas?

Exakt vilka uppgifter som lagras och behandlas beror på leverantören av den sociala medieplattformen i fråga. Vanligtvis är det dock uppgifter som telefonnummer, e-postadresser, uppgifter som du anger i ett kontaktformulär, användardata som vilka knappar du klickar på, vem du gillar eller följer, när du besökte vilka sidor, information om din enhet och din IP-adress. De flesta av dessa uppgifter lagras i cookies. Särskilt om du själv har en profil på den sociala mediekanal du besöker och är inloggad kan uppgifter kopplas till din profil.

Alla uppgifter som samlas in via en social medieplattform lagras också på leverantörens servrar. Detta innebär att endast leverantörerna har tillgång till uppgifterna och kan ge dig lämplig information eller göra ändringar.

Om du vill veta exakt vilka uppgifter som lagras och behandlas av leverantörerna av sociala medier och hur du kan invända mot databehandling, bör du läsa företagets sekretesspolicy noggrant. Vi rekommenderar också att du kontaktar leverantören direkt om du har några frågor om datalagring och databehandling eller vill hävda motsvarande rättigheter.

Varaktighet för databehandling

Vi kommer att informera dig om varaktigheten av databehandlingen nedan om vi har ytterligare information om detta. Till exempel lagrar den sociala medieplattformen Facebook uppgifter tills de inte längre behövs för sina egna syften. Kunddata som jämförs med våra egna användardata raderas dock inom två dagar. I allmänhet behandlar vi endast personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster och produkter. Om det krävs enligt lag, t.ex. vid bokföring, kan denna lagringstid överskridas.

Rätt till invändning

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies eller tredjepartsleverantörer som inbäddade sociala medieelement. Detta fungerar antingen via vårt cookiehanteringsverktyg eller via andra opt-out-funktioner. Du kan till exempel också förhindra datainsamling via cookies genom att hantera, avaktivera eller radera cookies i din webbläsare.

Eftersom cookies kan användas med verktyg för sociala medier rekommenderar vi också att du läser vår allmänna sekretesspolicy om cookies. För att ta reda på exakt vilka av dina uppgifter som lagras och behandlas bör du läsa sekretesspolicyn för respektive verktyg.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras av integrerade sociala medieelement, är detta samtycke den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 lit. a i GDPR). I princip kommer dina uppgifter också att behandlas på grundval av vårt legitima intresse om samtycke har lämnats. (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR) i snabb och bra kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners. Vi använder dock endast verktygen om du har gett ditt samtycke. De flesta sociala medieplattformar ställer också in cookies i din webbläsare för att lagra data. Vi rekommenderar därför att du läser vår dataskyddstext om cookies noggrant och tar del av respektive tjänsteleverantörs integritetspolicy eller riktlinjer för cookies.

Information om specifika sociala medieplattformar - om sådana finns - finns i följande avsnitt.

Facebooks integritetspolicy

Sammanfattning av Facebooks integritetspolicy
👥 Registrerad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av våra tjänsters prestanda
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som kunddata, uppgifter om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress.
Du hittar mer information nedan i sekretesspolicyn.
📅 Lagringsperiod: tills uppgifterna inte längre är användbara för Facebooks syften
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är Facebooks verktyg?

Vi använder utvalda verktyg från Facebook på vår webbplats. Facebook är ett nätverk för sociala medier som tillhör företaget Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Med hjälp av dessa verktyg kan vi erbjuda dig och personer som är intresserade av våra produkter och tjänster bästa möjliga erbjudande.

Om uppgifter samlas in och vidarebefordras från dig via våra inbäddade Facebook-element eller via vår Facebook-sida (fansida), är både vi och Facebook Ireland Ltd. ansvariga för detta. Facebook är ensamt ansvarigt för den fortsatta behandlingen av dessa uppgifter. Våra gemensamma skyldigheter har också fastställts i ett offentligt tillgängligt avtal på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum förankrad. Det innebär t.ex. att vi tydligt måste informera dig om användningen av Facebook-verktyg på vår webbplats. Dessutom ansvarar vi för att verktygen integreras på ett säkert sätt på vår webbplats i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook är å andra sidan ansvarigt för datasäkerheten för till exempel Facebook-produkter. Om du har några frågor om datainsamling och databehandling av Facebook kan du kontakta företaget direkt. Om du ställer frågan till oss är vi skyldiga att vidarebefordra den till Facebook.

Nedan ger vi en översikt över de olika Facebook-verktygen, vilka data som skickas till Facebook och hur du kan radera dessa data.

Förutom många andra produkter erbjuder Facebook också de så kallade "Facebook Business Tools". Detta är den officiella termen som används av Facebook. Men eftersom termen är knappast känd har vi beslutat att helt enkelt kalla dem Facebook-verktyg. Dessa inkluderar bland annat:

 • Facebook Pixel
 • Sociala plug-ins (t.ex. knappen "Gilla" eller "Dela")
 • Facebook-inloggning
 • Kontokit
 • API:er (gränssnitt för applikationsprogrammering)
 • SDK (samling av programmeringsverktyg)
 • Plattformsintegrationer
 • Plugins
 • Koder
 • Specifikationer
 • Dokumentationer
 • Teknik och tjänster

Genom dessa verktyg utökar Facebook sina tjänster och har möjlighet att få information om användarnas aktiviteter utanför Facebook.

Varför använder vi Facebook-verktyg på vår webbplats?

Vi vill bara visa våra tjänster och produkter för personer som verkligen är intresserade av dem. Med hjälp av annonser (Facebook Ads) kan vi nå just dessa personer. Facebook behöver dock information om människors önskemål och behov för att kunna visa användarna lämpliga annonser. Företaget får därför information om användarnas beteende (och kontaktuppgifter) på vår webbplats. På så sätt samlar Facebook in bättre användardata och kan visa intresserade personer lämpliga annonser om våra produkter och tjänster. Verktygen möjliggör därmed skräddarsydda reklamkampanjer på Facebook.

Facebook kallar data om ditt beteende på vår webbplats för "händelsedata". Dessa används också för mät- och analystjänster. Facebook kan på så sätt skapa "kampanjrapporter" för vår räkning om effekten av våra reklamkampanjer. Dessutom ger analyser oss en bättre inblick i hur du använder våra tjänster, vår webbplats eller våra produkter. Detta gör det möjligt för oss att optimera din användarupplevelse på vår webbplats med några av dessa verktyg. Du kan t.ex. använda de sociala insticksprogrammen för att dela innehåll på vår webbplats direkt på Facebook.

Vilka uppgifter lagras av Facebook-verktyg?

Genom att använda enskilda Facebook-verktyg kan personuppgifter (kunddata) skickas till Facebook. Beroende på vilka verktyg som används kan kunddata som namn, adress, telefonnummer och IP-adress skickas.

Facebook använder denna information för att matcha uppgifterna med de uppgifter de har om dig (om du är en Facebook-medlem). Innan kunddata överförs till Facebook hashas de. Det innebär att en datauppsättning av valfri storlek omvandlas till en teckensträng. Detta tjänar också till att kryptera data.

Utöver kontaktuppgifterna överförs även "händelsedata". "Händelsedata" avser den information vi får om dig på vår webbplats. Till exempel vilka undersidor du besöker eller vilka produkter du köper från oss. Facebook delar inte den mottagna informationen med tredje part (t.ex. annonsörer) om inte företaget har ett uttryckligt tillstånd eller är juridiskt skyldigt att göra det. "Händelsedata" kan också kopplas till kontaktuppgifter. Detta gör det möjligt för Facebook att erbjuda bättre personlig reklam. Efter den ovan nämnda matchningsprocessen raderar Facebook kontaktuppgifterna igen.

För att kunna leverera optimerade annonser använder Facebook endast händelsedata om de har kombinerats med andra data (som samlats in av Facebook på andra sätt). Facebook använder också dessa händelsedata för säkerhets-, skydds-, utvecklings- och forskningsändamål. En stor del av dessa uppgifter överförs till Facebook via cookies. Cookies är små textfiler som används för att lagra data eller information i webbläsare. Beroende på vilka verktyg som används och om du är Facebook-medlem lagras olika antal cookies i din webbläsare. Vi går närmare in på enskilda Facebook-cookies i beskrivningarna av de enskilda Facebook-verktygen. Du kan också hitta allmän information om användningen av Facebook-cookies på https://www.facebook.com/policies/cookies.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

I princip lagrar Facebook data tills de inte längre behövs för sina egna tjänster och Facebook-produkter. Facebook har servrar över hela världen där dess data lagras. Kunddata raderas dock inom 48 timmar efter att den har jämförts med företagets egna användardata.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt till tillgång, rättelse, portabilitet och radering av dina uppgifter.

Dina uppgifter kommer endast att raderas helt om du raderar ditt Facebook-konto helt. Så här går det till när du raderar ditt Facebook-konto:

1) Klicka på Inställningar till höger på Facebook.

2) Klicka sedan på "Din Facebook-information" i den vänstra kolumnen.

3) Klicka nu på "Avaktivering och radering".

4) Välj nu "Radera konto" och klicka sedan på "Fortsätt och radera konto"

5) Ange nu ditt lösenord, klicka på "Nästa" och sedan på "Radera konto"

De uppgifter som Facebook tar emot via vår webbplats lagras med hjälp av cookies (t.ex. för sociala plugins). Du kan avaktivera, radera eller hantera enskilda eller alla cookies i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Följande instruktioner visar hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har lagrat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska placeras. På så sätt kan du bestämma för varje enskild cookie om du vill tillåta den eller inte.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras av integrerade Facebook-verktyg, är detta samtycke den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 a i GDPR). I princip behandlas dina uppgifter också på grundval av vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR) Vi lagrar och behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera snabbt och bra med dig eller andra kunder och affärspartners. Vi använder dock endast dessa verktyg om du har gett ditt samtycke. De flesta sociala medieplattformar ställer också in cookies i din webbläsare för att lagra data. Vi rekommenderar därför att du läser vår dataskyddstext om cookies noggrant och tar en titt på Facebooks integritetspolicy eller cookie-riktlinjer.

Facebook behandlar också data i bland annat USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföringar till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Facebook använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling med mottagare baserade i tredje land (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt i USA) eller för dataöverföring dit. Dessa klausuler tvingar Facebook att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Klausulerna grundar sig på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Vi hoppas att vi har gett dig den viktigaste informationen om användningen och databehandlingen av Facebook-verktygen. Om du vill veta mer om hur Facebook använder dina uppgifter rekommenderar vi att du läser datariktlinjerna på https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Sekretesspolicy för Facebooks sociala plug-ins

Sociala plug-ins från Facebook Inc. är integrerade på vår webbplats. Du känner igen dessa knappar på den klassiska Facebook-logotypen, till exempel "Gilla"-knappen (handen med en upphöjd tumme) eller på en tydlig "Facebook plug-in"-etikett. En social plug-in är en liten del av Facebook som är integrerad på vår webbplats. Varje plug-in har sin egen funktion. De vanligaste funktionerna är de välkända knapparna "Gilla" och "Dela".

Följande sociala plug-ins erbjuds av Facebook:

 • "Spara"-knappen
 • "Gilla"-knapp, dela, skicka och citera
 • Plug-in för sidor
 • Kommentarer
 • Insticksprogram för Messenger
 • Inbäddade inlägg och videospelare
 • Insticksprogram för grupper

Till https://developers.facebook.com/docs/plugins hittar du mer information om hur de enskilda plug-ins används. Vi använder de sociala plug-ins dels för att ge dig en bättre användarupplevelse på vår webbplats, dels för att Facebook kan använda dem för att optimera våra annonser.

Om du har ett Facebook-konto eller facebook.com har Facebook redan placerat minst en cookie i din webbläsare. I detta fall skickar din webbläsare information till Facebook via denna cookie så snart du besöker vår webbplats eller interagerar med sociala plug-ins (t.ex. "Gilla"-knappen).

Den mottagna informationen raderas eller anonymiseras inom 90 dagar. Enligt Facebook omfattar dessa uppgifter din IP-adress, vilken webbplats du har besökt, datum, tid och annan information som rör din webbläsare.

För att förhindra att Facebook samlar in mycket data under ditt besök på vår webbplats och kopplar den till Facebook-data måste du logga ut från Facebook under ditt besök på webbplatsen.

Om du inte är inloggad på Facebook eller inte har ett Facebook-konto kommer din webbläsare att skicka mindre information till Facebook eftersom du har färre Facebook-cookies. Trots detta kan uppgifter som din IP-adress eller vilken webbplats du besöker överföras till Facebook. Vi vill uttryckligen påpeka att vi inte känner till det exakta innehållet i uppgifterna. Vi strävar dock efter att ge dig så mycket information som möjligt om databehandlingen utifrån vår nuvarande kunskap. Hur Facebook använder uppgifterna kan du också läsa om i företagets datapolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/update .

Följande cookies placeras i din webbläsare som ett minimum när du besöker en webbplats med sociala plug-ins från Facebook:

Namn: dpr
Värde: ej specificerat
Avsedd användning: Denna cookie används för att få de sociala insticksprogrammen på vår webbplats att fungera.
Förfallodatum: efter sessionens slut

Namn: fr
Värde: 0jieyh4111824947c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Avsedd användning: Cookien är också nödvändig för att plug-ins ska fungera korrekt.
Utgångsdatum:: efter 3 månader

Anmärkning: Dessa cookies ställdes in efter ett test, även om du inte är medlem i Facebook.

Om du är inloggad på Facebook kan du ändra dina inställningar för annonser under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen själv. Om du inte är Facebook-användare kan du klicka på http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/för att hantera din användningsbaserade onlineannonsering. Där har du möjlighet att avaktivera eller aktivera leverantörer.

Om du vill veta mer om Facebooks dataskydd rekommenderar vi att du läser företagets egen datapolicy på https://www.facebook.com/policy.php.

Sekretesspolicy för Facebook-inloggning

Vi har integrerat den praktiska Facebook-inloggningen på vår webbplats. Detta gör att du enkelt kan logga in med ditt Facebook-konto utan att behöva skapa ett annat användarkonto. Om du väljer att registrera dig via Facebook-inloggningen kommer du att omdirigeras till Facebooks sociala medienätverk. Där kan du logga in med dina Facebook-användardata. Genom detta inloggningsförfarande lagras och överförs uppgifter om dig och ditt användarbeteende till Facebook.

Facebook använder olika cookies för att lagra uppgifterna. Nedan visar vi dig de viktigaste cookies som ställs in i din webbläsare eller redan finns när du loggar in på vår webbplats via Facebook-inloggningen:

Namn: fr
Värde: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j...1.0.Bde09j
Avsedd användning: Denna cookie används för att få det sociala insticksprogrammet på vår webbplats att fungera så bra som möjligt.
Förfallodatum: efter 3 månader

Namn: Datr
Värde: 4Jh7XUA2111824947SEmPsSfzCOO4JFFl
Avsedd användning: Facebook placerar cookien "datr" när en webbläsare besöker facebook.com, och cookien hjälper till att identifiera inloggningsaktivitet och skydda användare.
Förfallodatum: efter 2 år

Namn: _js_datr
Värde: borttagen
Avsedd användning: Facebook placerar denna sessionskaka för spårningsändamål, även om du inte har ett Facebook-konto eller är utloggad.
Sista giltighetsdag: efter sessionens slut

Anmärkning: De cookies som listas är endast ett litet urval av de cookies som är tillgängliga för Facebook. Andra cookies inkluderar _ fbp, sb eller wd. En fullständig lista är inte möjlig, eftersom Facebook har ett stort antal cookies och använder dem på olika sätt.

Facebook-inloggningen ger dig å ena sidan en snabb och enkel registreringsprocess och å andra sidan ger den oss möjlighet att dela data med Facebook. Detta gör det möjligt för oss att bättre anpassa vårt erbjudande och våra reklamkampanjer till dina intressen och behov. Uppgifter som vi får från Facebook på detta sätt är offentliga uppgifter som

 • Ditt Facebook-namn
 • Din profilbild
 • en e-postadress i registret
 • Listor över vänner
 • Knappinformation (t.ex. "Gilla"-knapp)
 • Födelsedatum
 • Språk
 • Bosättningsort

I gengäld förser vi Facebook med information om dina aktiviteter på vår webbplats. Detta inkluderar information om vilken enhet du använder, vilka undersidor du besöker på vår webbplats eller vilka produkter du har köpt från oss.

Genom att använda Facebook Login samtycker du till databehandling. Du kan när som helst återkalla detta avtal. Om du vill ha mer information om Facebooks databehandling rekommenderar vi att du läser Facebooks sekretesspolicy på https://de-de.facebook.com/policy.php.

Om du är inloggad på Facebook kan du ändra dina inställningar för annonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen själv.

Integritetspolicy för Instagram

Sammanfattning av integritetspolicyn för Instagram
👥 Registrerad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av våra tjänsters prestanda
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som t.ex. uppgifter om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress.
Du hittar mer information nedan i sekretesspolicyn.
📅 Lagringsperiod: tills Instagram inte längre behöver uppgifterna för sina syften
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är Instagram?

Vi har integrerat Instagram-funktioner på vår webbplats. Instagram är en plattform för sociala medier som tillhör företaget Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram är sedan 2012 ett dotterbolag till Facebook Inc. och är en Facebook-produkt. Inbäddning av Instagram-innehåll på vår webbplats kallas inbäddning. Detta gör det möjligt för oss att visa dig innehåll som knappar, foton eller videor från Instagram direkt på vår webbplats. När du besöker webbsidor på vår webbplats som har en Instagram-funktion integrerad, överförs data till Instagram, lagras och bearbetas. Instagram använder samma system och teknik som Facebook. Dina uppgifter behandlas därför i alla Facebook-företag.

I det följande vill vi ge dig en mer detaljerad inblick i varför Instagram samlar in data, vilka data som är inblandade och hur du i stor utsträckning kan kontrollera databehandlingen. Eftersom Instagram tillhör Facebook Inc. får vi vår information från Instagram-riktlinjerna å ena sidan, men också från Facebook-datariktlinjerna själva å andra sidan.

Instagram är ett av de mest kända sociala medienätverken i världen. Instagram kombinerar fördelarna med en blogg med fördelarna med audiovisuella plattformar som YouTube eller Vimeo. Du kan ladda upp foton och korta videor till "Insta" (som många användare kallar plattformen), redigera dem med olika filter och även dela dem på andra sociala nätverk. Och om du inte vill vara aktiv själv kan du också bara följa andra intressanta användare.

Varför använder vi Instagram på vår webbplats?

Instagram är den sociala medieplattform som verkligen har gått genom taket de senaste åren. Och naturligtvis har vi också svarat på denna boom. Vi vill att du ska känna dig så bekväm som möjligt på vår webbplats. Därför är en varierad presentation av vårt innehåll en självklarhet för oss. De inbäddade Instagram-funktionerna gör det möjligt för oss att berika vårt innehåll med användbart, roligt eller spännande innehåll från Instagram-världen. Eftersom Instagram är ett dotterbolag till Facebook kan de insamlade uppgifterna också vara användbara för oss för personlig reklam på Facebook. Det innebär att endast personer som verkligen är intresserade av våra produkter eller tjänster får våra annonser.

Instagram använder också de insamlade uppgifterna för mätnings- och analysändamål. Vi får sammanfattad statistik och får på så sätt mer insikt i dina önskemål och intressen. Det är viktigt att notera att dessa rapporter inte identifierar dig personligen.

Vilka uppgifter lagras av Instagram?

När du besöker en av våra sidor som har Instagram-funktioner (t.ex. Instagram-bilder eller plug-ins), ansluter din webbläsare automatiskt till Instagrams servrar. I den processen skickas data till Instagram, lagras och bearbetas. Detta sker oavsett om du har ett Instagram-konto eller inte. Detta inkluderar information om vår webbplats, din dator, köp som gjorts, annonser du ser och hur du använder vår webbplats. Datum och tid för din interaktion med Instagram lagras också. Om du har ett Instagram-konto eller är inloggad lagrar Instagram betydligt fler uppgifter om dig.

Facebook skiljer mellan kunddata och händelsedata. Vi antar att detta är exakt fallet med Instagram. Kunddata inkluderar till exempel namn, adress, telefonnummer och IP-adress. Dessa kunddata överförs till Instagram först efter att de har "hashats". Hashing innebär att en datapost omvandlas till en teckensträng. På så sätt kan kontaktuppgifterna krypteras. Dessutom överförs de "händelsedata" som nämns ovan. Med "händelsedata" avser Facebook - och följaktligen Instagram - data om ditt användarbeteende. Kontaktuppgifter kan också kombineras med händelsedata. De insamlade kontaktuppgifterna jämförs med de uppgifter som Instagram redan har om dig.

De insamlade uppgifterna överförs till Facebook via små textfiler (cookies), som vanligtvis ställs in i din webbläsare. Beroende på vilka Instagram-funktioner som används och om du själv har ett Instagram-konto lagras olika mängder data.

Vi utgår från att Instagram behandlar data på samma sätt som Facebook. Detta innebär att om du har ett Instagram-konto eller www.instagram.com Instagram åtminstone har placerat en cookie. Om så är fallet skickar din webbläsare information till Instagram via cookien så snart du kommer i kontakt med en Instagram-funktion. Dessa uppgifter raderas eller anonymiseras senast efter 90 dagar (efter avstämning). Även om vi intensivt har analyserat Instagrams databehandling kan vi inte säga exakt vilka uppgifter Instagram samlar in och lagrar.

Nedan visar vi de minsta cookies som ställs in i din webbläsare när du klickar på en Instagram-funktion (t.ex. en knapp eller en Insta-bild). I vårt test antar vi att du inte har ett Instagram-konto. Om du är inloggad på Instagram kommer naturligtvis betydligt fler cookies att placeras i din webbläsare.

Dessa cookies användes i vårt test:

Namn: csrftoken
Värde: “”
Avsedd användning: Denna cookie används troligen av säkerhetsskäl för att förhindra förfalskade förfrågningar. Vi kunde dock inte ta reda på mer om detta.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn: Mid
Värde: “”
Avsedd användning: Instagram ställer in denna cookie för att optimera sina egna tjänster och erbjudanden inom och utanför Instagram. Cookien definierar ett unikt användar-ID.
Förfallodatum: Efter slutet av sessionen

Namn: fbsr_111824947124024
Värde: ej specificerat
Avsedd användning: Denna cookie lagrar inloggningsbegäran för användare av Instagram-appen.
Utgångsdatum: efter slutet av sessionen

Namn: Rur
Värde: ATN
Avsedd användning: Detta är en Instagram-cookie som säkerställer funktionaliteten på Instagram.
Förfallodatum: efter sessionens slut

Namn: Urlgen
Värde: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111824947”
Avsedd användning: Denna cookie används för marknadsföring via Instagram.
Förfallodatum: efter sessionens slut

Anmärkning: Vi kan inte göra anspråk på fullständighet här. Vilka cookies som ställs in i enskilda fall beror på de inbäddade funktionerna och din användning av Instagram.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Instagram delar den information som erhålls mellan Facebook-företagen med externa partner och med personer som du har kontakt med över hela världen. Databehandlingen sker i enlighet med den egna datapolicyn. Av bland annat säkerhetsskäl distribueras dina uppgifter på Facebook-servrar runt om i världen. De flesta av dessa servrar finns i USA.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Tack vare den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt till åtkomst, portabilitet, rättelse och radering av dina uppgifter. Du kan hantera dina uppgifter i Instagram-inställningarna. Om du helt vill radera dina uppgifter på Instagram måste du ta bort ditt Instagram-konto permanent.

Och så här fungerar det att radera ditt Instagram-konto:

Öppna först Instagram-appen. Gå till botten på din profilsida och klicka på "Hjälp". Du kommer nu att tas till företagets webbplats. På webbplatsen klickar du på "Hantera ditt konto" och sedan på "Ta bort ditt konto".

Om du raderar ditt konto helt kommer Instagram att radera inlägg som dina foton och statusuppdateringar. Information som andra personer har delat om dig tillhör inte ditt konto och kommer därför inte att raderas.

Som nämnts ovan lagrar Instagram dina uppgifter främst via cookies. Du kan hantera, inaktivera eller radera dessa cookies i din webbläsare. Beroende på din webbläsare fungerar hanteringen alltid lite annorlunda. Här visar vi dig instruktionerna för de viktigaste webbläsarna.

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har lagrat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Du kan också ställa in din webbläsare så att du alltid informeras när en cookie ska placeras. Du kan då alltid bestämma individuellt om du vill tillåta cookien eller inte.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras av integrerade sociala medieelement, är detta samtycke den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 lit. a i GDPR). I princip behandlas dina uppgifter också på grundval av vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR) i snabb och bra kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners. Vi använder dock endast de integrerade sociala medieelementen om du har gett ditt samtycke. De flesta sociala medieplattformar ställer också in cookies i din webbläsare för att lagra data. Vi rekommenderar därför att du läser vår dataskyddstext om cookies noggrant och läser respektive tjänsteleverantörs integritetspolicy eller riktlinjer för cookies.

Instagram och Facebook behandlar också data i bland annat USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Facebook använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling med mottagare baserade i tredje land (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt i USA) eller för dataöverföring dit. Dessa klausuler tvingar Facebook att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Klausulerna grundar sig på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Vi har försökt att ge dig den viktigaste informationen om databehandling av Instagram. På https://help.instagram.com/519522125107875
kan du ta en närmare titt på Instagrams datapolicy.

Integritetspolicy för LinkedIn

Sammanfattning av LinkedIns integritetspolicy
👥 Registrerad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av våra tjänsters prestanda
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som t.ex. uppgifter om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress.
Du hittar mer information nedan i sekretesspolicyn.
📅 Lagringsperiod: Uppgifterna raderas i allmänhet inom 30 dagar
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är LinkedIn?

Vi använder sociala plug-ins från det sociala medienätverket LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, på vår webbplats. De sociala insticksprogrammen kan vara flöden, innehållsdelning eller länkar till vår LinkedIn-sida. De sociala insticksprogrammen är tydligt märkta med den välbekanta LinkedIn-logotypen och gör det t.ex. möjligt att dela intressant innehåll direkt via vår webbplats. För Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz är LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place i Dublin ansvarig för databehandlingen.

Genom att bädda in sådana plug-ins kan data skickas till LinkedIn, lagras och behandlas där. I denna integritetspolicy vill vi informera dig om vilka data det handlar om, hur nätverket använder dessa data och hur du kan hantera eller förhindra datalagring.

LinkedIn är det största sociala nätverket för affärskontakter. Till skillnad från t.ex. Facebook fokuserar företaget uteslutande på att skapa affärskontakter. På plattformen kan företag presentera sina tjänster och produkter och etablera affärsrelationer. Många använder också LinkedIn för att söka jobb eller för att hitta lämpliga medarbetare till det egna företaget. Enbart i Tyskland har nätverket över 11 miljoner medlemmar. I Österrike finns det cirka 1,3 miljoner.

Varför använder vi LinkedIn på vår webbplats?

Vi vet hur upptagen du är. Du kan inte följa alla sociala mediekanaler individuellt. Även om det, som i vårt fall, skulle vara värt det. För vi lägger alltid upp intressanta nyheter eller rapporter som är värda att dela. Därför har vi på vår webbplats skapat möjligheten att dela intressant innehåll direkt på LinkedIn eller att länka direkt till vår LinkedIn-sida. Vi betraktar integrerade sociala plug-ins som en utökad tjänst på vår webbplats. De uppgifter som LinkedIn samlar in hjälper oss också att visa möjliga reklamåtgärder endast för personer som är intresserade av vårt erbjudande.

Vilka uppgifter lagras av LinkedIn?

LinkedIn lagrar inga personuppgifter enbart genom att integrera de sociala plugin-programmen. LinkedIn kallar dessa data, som genereras av plug-ins, för passiva visningar. Men om du klickar på en social plug-in, till exempel för att dela vårt innehåll, lagrar plattformen personuppgifter som så kallade "aktiva visningar". Detta sker oavsett om du har ett LinkedIn-konto eller inte. Om du är inloggad kommer de insamlade uppgifterna att tilldelas ditt konto.

Din webbläsare upprättar en direkt anslutning till LinkedIns servrar när du interagerar med våra plug-ins. På detta sätt loggar företaget olika användningsdata. Förutom din IP-adress kan detta inkludera inloggningsdata, enhetsinformation eller information om din internet- eller mobilleverantör. Om du använder LinkedIns tjänster via din smartphone kan även din position fastställas (efter att du har godkänt detta). LinkedIn kan också vidarebefordra dessa uppgifter till tredjepartsannonsörer i hashad form. Hashing innebär att en datapost omvandlas till en teckensträng. På så sätt kan uppgifterna krypteras på ett sådant sätt att enskilda personer inte längre kan identifieras.

De flesta uppgifterna om ditt användarbeteende lagras i cookies. Det är små textfiler som vanligtvis placeras i din webbläsare. LinkedIn kan också använda webbfyrar, pixeltaggar, visningstaggar och andra enhetskännetecken.

Olika tester visar också vilka cookies som ställs in när en användare interagerar med en social plug-in. De uppgifter som finns kan inte göra anspråk på att vara fullständiga och tjänar endast som exempel. Följande cookies placerades utan att användaren var inloggad på LinkedIn:

Namn: bcookie
Värde: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16111824947-
Avsedd användning: Cookien är en så kallad "browser ID cookie" och lagrar därför ditt identifikationsnummer (ID).
Förfallodatum: Efter 2 år

Namn: lång
Värde: v=2&lang=en-de
Avsedd användning: Denna cookie sparar ditt förinställda eller föredragna språk.
Förfallodatum: efter sessionens slut

Namn: Lidc
Värde: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G111824947…
Avsedd användning: Denna cookie används för routing. Routing registrerar på vilket sätt du kom till LinkedIn och hur du navigerar på webbplatsen.
Utgångsdatum: efter 24 timmar

Namn: rtc
Värde: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX
Avsedd användning: Ingen ytterligare information kunde hittas om denna cookie.
Förfallodatum: efter 2 minuter

Namn: JSESSIONID
Värde: ajax:1118249472900777718326218137
Avsedd användning: Detta är en sessionscookie som LinkedIn använder för att upprätthålla anonyma användarsessioner via servern.
Utgångsdatum: Efter sessionens slut

Namn: bscookie
Värde: "v=1&201910230812...
Avsedd användning: Denna cookie är en säkerhetscookie. LinkedIn beskriver den som en säker cookie för webbläsar-ID.
Förfallodatum: efter 2 år

Namn: Fid
Värde: AQHj7Ii23ZBcqAAAA...
Avsedd användning: Ingen ytterligare information kunde hittas för denna cookie.
Förfallodatum: efter 7 dagar

Anmärkning: LinkedIn arbetar också med tredjepartsleverantörer. Därför kände vi också igen de två Google Analytics-cookies _ga och _gat under vårt test.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

I princip lagrar LinkedIn dina personuppgifter så länge som företaget anser att det är nödvändigt för att tillhandahålla sina egna tjänster. LinkedIn raderar dock dina personuppgifter när du tar bort ditt konto. I vissa undantagsfall behåller LinkedIn vissa uppgifter i aggregerad och anonymiserad form även efter att du har raderat ditt konto. Så snart du har raderat ditt konto kommer andra personer inte längre att kunna se dina uppgifter inom en dag. LinkedIn raderar i allmänhet uppgifterna inom 30 dagar. LinkedIn behåller dock uppgifter om det krävs enligt lag. Uppgifter som inte längre kan hänföras till en person lagras även efter att kontot har stängts. Uppgifterna lagras på olika servrar i USA och förmodligen även i Europa.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra att de lagras?

Du har rätt att när som helst få tillgång till och radera dina personuppgifter. Du kan hantera, ändra och radera dina uppgifter i ditt LinkedIn-konto. Du kan också begära en kopia av dina personuppgifter från LinkedIn.

Så här får du tillgång till kontouppgifterna i din LinkedIn-profil:

I LinkedIn klickar du på din profilikon och väljer avsnittet "Inställningar och sekretess". Klicka nu på "Privacy" och sedan på "Change" i avsnittet "How LinkedIn uses your data". På kort tid kan du hämta utvalda uppgifter om din webbaktivitet och din kontohistorik.

Du har också möjlighet att i din webbläsare förhindra LinkedIn från att behandla dina uppgifter. Som nämnts ovan lagrar LinkedIn de flesta av uppgifterna via cookies som ställs in i din webbläsare. Du kan hantera, avaktivera eller radera dessa cookies. Beroende på vilken webbläsare du har fungerar hanteringen lite olika. Här hittar du instruktioner för de vanligaste webbläsarna:

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har lagrat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Du kan också ställa in din webbläsare så att du alltid informeras när en cookie ska placeras. Du kan då alltid bestämma individuellt om du vill tillåta cookien eller inte.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras av integrerade sociala medieelement, är detta samtycke den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 lit. a i GDPR). I princip behandlas dina uppgifter också på grundval av vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR) Vi lagrar och behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera snabbt och bra med dig eller andra kunder och affärspartners. Vi använder dock endast de integrerade sociala medieelementen om du har gett ditt samtycke. De flesta sociala medieplattformar ställer också in cookies i din webbläsare för att lagra data. Vi rekommenderar därför att du läser vår dataskyddstext om cookies noggrant och läser respektive tjänsteleverantörs integritetspolicy eller riktlinjer för cookies.

LinkedIn behandlar också uppgifter i bland annat USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

LinkedIn använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling med mottagare baserade i tredje land (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt i USA) eller dataöverföring dit. Dessa klausuler ålägger LinkedIn att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Klausulerna bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Vi har försökt att ge dig den viktigaste informationen om LinkedIns databehandling. På https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy kan du läsa mer om databehandling hos det sociala medienätverket LinkedIn.

Integritetspolicy för SoundCloud

Sammanfattning av SoundClouds integritetspolicy
👥 Registrerad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av våra tjänsters prestanda
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som kontaktuppgifter, uppgifter om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress kan lagras.
Du hittar mer information om detta nedan i denna sekretesspolicy.
📅 Lagringstid: Uppgifter lagras i allmänhet så länge som det krävs för tjänstens syfte
⚖️ Rättslig grund: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (samtycke), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är SoundCloud?

På vår webbplats använder vi funktioner (widgetar) från det sociala medienätverket SoundCloud från SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Tyskland. Du känner igen widgetarna på den välbekanta orangefärgade logotypen. Genom att använda funktioner som att spela musik överförs data till SoundCloud, lagras och analyseras. I denna integritetspolicy visar vi dig vilka uppgifter det handlar om, varför vi använder SoundCloud och hur du kan hantera eller förhindra dina uppgifter eller dataöverföring.

Det sociala medienätverket SoundCloud är en musikplattform online som används för att dela och distribuera ljudfiler. Musiker och podcastare erbjuder sina ljudfiler för nedladdning på SoundCloud. SoundCloud kan också användas för att integrera ljudfiler på andra webbplatser. Och det är precis vad vi har gjort. Typiskt för SoundCloud är de grafiska representationerna av ljudfilerna i vågform och kommentarsfältet. Där kan registrerade användare när som helst lyssna på och kommentera musikspår eller podcasts.

Varför använder vi SoundCloud på vår webbplats?

Vårt mål är att ge dig bästa möjliga service på vår webbplats. Med detta menar vi inte bara våra produkter eller tjänster. Övergripande kundservice inkluderar också hur bekväm du känner dig på vår webbplats och hur hjälpsam vår webbplats är för dig. Tack vare den inbäddade SoundCloud-uppspelningsfunktionen kan vi förse dig med akustiskt innehåll direkt och kostnadsfritt. Du behöver inte följa en länk för att lyssna på en ljudfil, du kan börja direkt via vår webbplats.

Vilka uppgifter lagras på SoundCloud?

Så snart du besöker en av våra webbplatser som har en widget (gilla- eller dela-knapp eller uppspelningsfunktion), ansluter din webbläsare till en SoundCloud-server. Dina uppgifter kan överföras till SoundCloud, hanteras och lagras där. SoundCloud får t.ex. reda på din IP-adress och vilken sida (i detta fall vår) du besökte och när. Om du har ett SoundCloud-konto och är inloggad medan du surfar på vår webbplats, kommer de insamlade uppgifterna att tilldelas direkt till ditt konto/konto. Du kan endast förhindra detta genom att logga ut från SoundCloud medan du är på vår webbplats. Förutom den information som nämns ovan lagras även uppgifter om ditt användarbeteende i cookies. När du t.ex. klickar på en knapp, spelar upp eller pausar ett musikstycke lagras denna information i kakorna. Widgeten eller SoundCloud kan därför känna igen dig och ibland används widgeten också för att ge dig personligt anpassat innehåll. SoundCloud använder inte bara sina egna cookies, utan även cookies från tredjepartsleverantörer som Facebook eller Google Analytics. Dessa cookies hjälper företaget att få mer information om ditt beteende på externa webbplatser och den egna plattformen. Som webbplatsoperatör får vi ingen information om ditt användarbeteende genom de cookies som används av SoundCloud. Dataöverföringen och därmed även informationen om tekniska enheter och ditt beteende på webbplatsen sker mellan dig och SoundCloud.

Nedan visar vi cookies som ställs in när du besöker en webbplats som har integrerade SoundCloud-funktioner. Denna lista är endast ett exempel på möjliga cookies och gör inte anspråk på att vara uttömmande. I detta exempel har användaren inget SoundCloud-konto:

Namn: sc_anonymous_id
Värde: 208165-986996-398971-423805111824947-0
Avsedd användning: Denna cookie gör det möjligt att integrera filer eller annat innehåll på webbplatser och lagrar ett användar-ID.
Förfallodatum: efter 10 år

Anmärkning:
Cookien sc_anonymous_id sätts omedelbart om du är på en av våra webbplatser som har en Soundcloud-funktion inbyggd. Du behöver inte interagera med funktionen för att göra detta.

Namn: __qca
Värde: P0-1223379886-1579605792812111824947-7
Avsedd användning: Denna cookie är en tredjepartscookie från Quantcast och samlar in data som hur ofta du besöker webbplatsen eller hur länge du stannar på webbplatsen. Den insamlade informationen vidarebefordras sedan till SoundCloud.
Utgångsdatum: efter ett år

Namn: Sclocale
Värde: de
Avsedd användning: Cookien sparar den språkinställning som du har gjort.
Förfallodatum: efter ett år

Namn: _soundcloud_session
Värde: /
Avsedd användning: Vi kunde inte ta reda på någon specifik information om denna cookie.
Förfallodatum: efter sessionens slut

Namn: _session_auth_key
Värde: /
Syfte: Cookien kan användas för att lagra sessionsinformation (dvs. användarbeteende) och autentisera en klientförfrågan.
Utgångsdatum: efter 10 år

SoundCloud använder även andra tredjepartscookies som _fbp, _ga, gid från Facebook och Google Analytics. SoundCloud använder all information som lagras i kakorna för att förbättra sina egna tjänster och för att visa personligt anpassad reklam.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

I princip lagras de insamlade uppgifterna hos SoundCloud så länge som ett användarkonto existerar eller är nödvändigt för att SoundCloud ska kunna uppnå sina affärsmål. Exakt hur länge uppgifterna lagras varierar beroende på sammanhang och rättsliga skyldigheter. Även om du inte har ett konto och personuppgifter har lagrats har du rätt att begära att dina uppgifter raderas.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra att de lagras?

Om du har ett SoundCloud-konto kan du hantera databehandling eller radera hela ditt konto via "Inställningar". Du kan dock också hantera, radera eller inaktivera cookies i din webbläsare exakt enligt dina krav. Tillvägagångssättet beror alltid på vilken webbläsare du använder. Om du väljer att radera eller avaktivera cookies bör du vara medveten om att alla funktioner då eventuellt inte är tillgängliga. Följande instruktioner förklarar hur du kan hantera, radera eller avaktivera cookies i din webbläsare.

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har lagrat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras av integrerade SoundCloud-element är detta samtycke den rättsliga grunden för databehandling (artikel 6.1 a i GDPR). I princip behandlas dina uppgifter också på grundval av vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR) för snabb och bra kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners. Vi använder dock endast de integrerade SoundCloud-elementen om du har gett ditt samtycke till detta. SoundCloud placerar också cookies i din webbläsare för att lagra data. Vi rekommenderar därför att du läser vår dataskyddstext om cookies noggrant och läser respektive tjänsteleverantörs integritetspolicy eller riktlinjer för cookies.

Vi hoppas att vi har gett dig en bra översikt över datatrafiken via SoundCloud. Om du vill veta mer om SoundClouds integritetspolicy och allmänna hantering av data rekommenderar vi att du läser företagets integritetspolicy på https://soundcloud.com/pages/privacy.

Integritetspolicy för YouTube

Sammanfattning av YouTubes integritetspolicy
👥 Registrerad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av våra tjänsters prestanda
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som kontaktuppgifter, uppgifter om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress kan lagras.
Du hittar mer information om detta nedan i denna sekretesspolicy.
📅 Lagringstid: Uppgifter lagras i allmänhet så länge som det krävs för tjänstens syfte
⚖️ Rättslig grund: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (samtycke), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitima intressen)

Vad är YouTube?

Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats. På så sätt kan vi presentera intressanta videor direkt på vår webbplats. YouTube är en videoportal som sedan 2006 är ett dotterbolag till Google. Videoportalen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. När du öppnar en sida på vår webbplats som har en inbäddad YouTube-video, ansluter din webbläsare automatiskt till YouTube- eller Google-servrarna. Olika data överförs (beroende på inställningarna). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) är ansvarig för all databehandling i Europa.

I det följande vill vi förklara mer i detalj vilka uppgifter som behandlas, varför vi har integrerat YouTube-videor och hur du kan hantera eller radera dina uppgifter.

YouTube gör det möjligt för användare att titta på, betygsätta, kommentera och ladda upp videor gratis. Under de senaste åren har YouTube blivit en av de viktigaste sociala mediekanalerna i världen. För att vi ska kunna visa videor på vår webbplats tillhandahåller YouTube ett kodavsnitt som vi har integrerat på vår webbplats.

Varför använder vi YouTube-videor på vår webbplats?

YouTube är den videoplattform som har flest besökare och det bästa innehållet. Vi strävar efter att erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats. Och då är intressanta videor naturligtvis ett måste. Med hjälp av våra inbäddade videor ger vi dig ytterligare användbart innehåll utöver våra texter och bilder. De inbäddade videorna gör det också lättare att hitta vår webbplats i Googles sökmotor. Även om vi annonserar via Google Ads kan Google - tack vare de insamlade uppgifterna - endast visa dessa annonser för personer som är intresserade av våra erbjudanden.

Vilka uppgifter lagras av YouTube?

Så snart du besöker en av våra sidor som har en YouTube-video inbäddad, sätter YouTube minst en cookie som lagrar din IP-adress och vår URL. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube vanligtvis tilldela dina interaktioner på vår webbplats till din profil med hjälp av cookies. Detta inkluderar data som sessionslängd, avvisningsfrekvens, ungefärlig plats, teknisk information som webbläsartyp, skärmupplösning eller din internetleverantör. Andra uppgifter kan vara kontaktuppgifter, eventuella betyg, delning av innehåll via sociala medier eller tillägg till dina favoriter på YouTube.

Om du inte är inloggad på ett Google-konto eller ett YouTube-konto lagrar Google data med en unik identifierare som är kopplad till din enhet, webbläsare eller app. Till exempel sparas din föredragna språkinställning. Men många interaktionsdata kan inte sparas eftersom färre cookies ställs in.

I följande lista visar vi cookies som ställdes in i ett test i webbläsaren. Å ena sidan visar vi cookies som ställs in utan ett inloggat YouTube-konto. Å andra sidan visar vi cookies som ställs in med ett inloggat konto. Listan kan inte göra anspråk på att vara uttömmande eftersom användardata alltid beror på interaktionerna på YouTube.

Namn: YSC
Värde: b9-CV6ojI5Y111824947-1
Avsedd användning: Denna cookie registrerar ett unikt ID för att lagra statistik över den video som visats.
Förfallodatum: efter sessionens slut

Namn: PREF
Värde: f1=50000000
Avsedd användning: Denna cookie registrerar också ditt unika ID. Google får statistik om hur du använder YouTube-videor på vår webbplats via PREF.
Förfallodatum: efter 8 månader

Namn: GPS
Värde: 1
Avsedd användning: Denna cookie registrerar ditt unika ID på mobila enheter för att spåra GPS-plats.
Förfallodatum: efter 30 minuter

Namn: BESÖKARE_INFO1_LIVE
Värde: 95Chz8bagyU
Avsedd användning: Denna cookie försöker uppskatta användarens bandbredd på våra webbplatser (med integrerad YouTube-video).
Förfallodatum: efter 8 månader

Andra cookies som ställs in när du är inloggad på ditt YouTube-konto:

Namn: APISID
Värde: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111824947-
Avsedd användning: Denna cookie används för att skapa en profil över dina intressen. Uppgifterna används för personligt anpassade annonser.
Förfallodatum: efter 2 år

Namn: SAMTYCKE
Värde: YES+AT.de+20150628-20-0
Avsedd användning: Cookien lagrar statusen för användarens samtycke till användning av olika Google-tjänster. CONSENT används också i säkerhetssyfte för att kontrollera användare och skydda användardata från obehöriga angrepp.
Sista giltighetsdag: efter 19 år

Namn: HSID
Värde: AcRwpgUik9Dveht0I
Avsedd användning: Denna cookie används för att skapa en profil över dina intressen. Dessa uppgifter hjälper till att visa personlig reklam.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: LOGIN_INFO
Värde: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Avsedd användning: Denna cookie lagrar information om dina inloggningsuppgifter.
Förfallodatum: efter 2 år

Namn: SAPISID
Värde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Avsedd användning: Denna cookie fungerar genom att unikt identifiera din webbläsare och enhet. Den används för att skapa en profil över dina intressen.
Förfallodatum: efter 2 år

Namn: SID
Värde: oQfNKjAsI111824947-
Avsedd användning: Denna cookie lagrar ditt Google-konto-ID och din senaste inloggningstid i digitalt signerad och krypterad form.
Utgångsdatum: efter 2 år

Namn: SIDCC
Värde: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Avsedd användning: Denna cookie lagrar information om hur du använder webbplatsen och vilka annonser du kan ha sett innan du besökte vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Hur länge och var lagras uppgifterna?

De uppgifter som YouTube tar emot och behandlar från dig lagras på Googles servrar. De flesta av dessa servrar finns i USA. På https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kan du se exakt var Googles datacenter är belägna. Dina data distribueras över servrarna. Det innebär att det går snabbare att komma åt uppgifterna och att de är bättre skyddade mot manipulation.

Google lagrar de insamlade uppgifterna under olika lång tid. Vissa uppgifter kan du radera när som helst, andra raderas automatiskt efter en begränsad tid och andra lagras av Google under en längre tid. Vissa data (t.ex. element från "Min aktivitet", foton eller dokument, produkter) som lagras i ditt Google-konto förblir lagrade tills du tar bort dem. Även om du inte är inloggad på ett Google-konto kan du radera vissa data som är kopplade till din enhet, webbläsare eller app.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

I princip kan du radera data i ditt Google-konto manuellt. Med den automatiska raderingsfunktionen för plats- och aktivitetsdata som infördes 2019 lagras informationen i antingen 3 eller 18 månader, beroende på ditt beslut, och raderas sedan.

Oavsett om du har ett Google-konto eller inte kan du konfigurera din webbläsare så att cookies raderas eller inaktiveras av Google. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Följande instruktioner visar hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Chrome: Ta bort, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har lagrat på din dator

Internet Explorer: Ta bort och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska placeras. På så sätt kan du bestämma för varje enskild cookie om du vill tillåta den eller inte.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras av integrerade YouTube-element, är detta samtycke den rättsliga grunden för databehandling (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). I princip behandlas dina uppgifter också på grundval av vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR) för snabb och bra kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners. Vi använder dock endast de integrerade YouTube-elementen om du har gett ditt samtycke. YouTube placerar också cookies i din webbläsare för att lagra data. Vi rekommenderar därför att du läser vår dataskyddstext om cookies noggrant och läser respektive tjänsteleverantörs integritetspolicy eller riktlinjer för cookies.

YouTube behandlar också data i bland annat USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföringar till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

YouTube använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46. para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling med mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller dataöverföring till dessa länder. Dessa klausuler tvingar YouTube att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Klausulerna grundar sig på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Eftersom YouTube är ett dotterbolag till Google finns det en gemensam integritetspolicy. Om du vill veta mer om hur dina uppgifter hanteras rekommenderar vi att du läser integritetspolicyn på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integritetspolicy för YouTube Subscribe Button

Vi har integrerat YouTube-prenumerationsknappen på vår webbplats. Du känner vanligtvis igen knappen på den klassiska YouTube-logotypen. Logotypen visar orden "Prenumerera" eller "YouTube" mot en röd bakgrund med vita bokstäver och den vita "Play"-symbolen till vänster om den. Knappen kan dock även visas i en annan design.

Vår YouTube-kanal erbjuder dig alltid roliga, intressanta eller spännande videor. Med den inbyggda knappen "Prenumerera" kan du prenumerera på vår kanal direkt från vår webbplats utan att behöva gå till YouTube-webbplatsen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att få tillgång till vårt omfattande innehåll. Observera att YouTube kan lagra och behandla dina uppgifter som ett resultat av detta.

Om du ser en inbyggd prenumerationsknapp på vår webbplats sätter YouTube - enligt Google - minst en cookie. Denna cookie lagrar din IP-adress och vår URL. YouTube kan också ta reda på information om din webbläsare, din ungefärliga plats och ditt standardspråk. I vårt test placerades följande fyra cookies utan att du var inloggad på YouTube:

Namn: YSC
Värde: b9-CV6ojI5111824947Y
Avsedd användning: Denna cookie registrerar ett unikt ID för att lagra statistik över den video som visas.
Förfallodatum: efter sessionens slut

Namn: PREF
Värde: f1=50000000
Avsedd användning: Denna cookie registrerar också ditt unika ID. Google får statistik om hur du använder YouTube-videor på vår webbplats via PREF.
Förfallodatum: efter 8 månader

Namn: GPS
Värde: 1
Avsedd användning: Denna cookie registrerar ditt unika ID på mobila enheter för att spåra GPS-plats.
Förfallodatum: efter 30 minuter

Namn: BESÖKARE_INFO1_LIVE
Värde: 11182494795Chz8bagyU
Avsedd användning: Denna cookie används för att beräkna användarens bandbredd på våra webbplatser (med integrerad YouTube-video).
Förfallodatum: efter 8 månader

Anmärkning: Dessa cookies sattes efter ett test och kan inte göra anspråk på att vara uttömmande.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube spara många av dina handlingar/interaktioner på vår webbplats med hjälp av cookies och tilldela dem till ditt YouTube-konto. YouTube får t.ex. information om hur länge du surfar på vår webbplats, vilken typ av webbläsare du använder, vilken skärmupplösning du föredrar eller vilka åtgärder du utför.

YouTube använder dessa uppgifter dels för att förbättra sina egna tjänster och erbjudanden, dels för att tillhandahålla analyser och statistik för annonsörer (som använder Google Ads).

Integritetspolicy för Google reCAPTCHA

Sammanfattning av Googles integritetspolicy för reCAPTCHA
👥 Registrerad: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av våra tjänsters prestanda och skydd mot cyberattacker
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som IP-adress, webbläsarinformation, ditt operativsystem, begränsad plats och användningsdata
Du hittar mer information nedan i denna sekretesspolicy.
📅 Lagringstid: beroende på vilka uppgifter som lagras
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 a i GDPR (samtycke), artikel 6.1 f i GDPR (berättigade intressen)

Vad är reCAPTCHA?

Vårt främsta mål är att säkra och skydda vår webbplats på bästa möjliga sätt för dig och för oss. För att säkerställa detta använder vi Google reCAPTCHA från Google Inc. För den europeiska regionen är företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarigt för alla Google-tjänster. Med reCAPTCHA kan vi avgöra om du verkligen är en person av kött och blod och inte en robot eller annan skräppostprogramvara. Med skräppost menar vi all oönskad information som skickas till oss elektroniskt. Med de klassiska CAPTCHAS var du vanligtvis tvungen att lösa text- eller bildpussel för verifiering. Med reCAPTCHA från Google behöver vi vanligtvis inte besvära dig med sådana pussel. I de flesta fall räcker det med att kryssa i en ruta för att bekräfta att du inte är en bot. Med den nya Invisible reCAPTCHA-versionen behöver du inte ens kryssa i rutan längre. Exakt hur detta fungerar och framför allt vilka uppgifter som används för detta kan du läsa om i denna integritetspolicy.

reCAPTCHA är en kostnadsfri captcha-tjänst från Google som skyddar webbplatser från spam-programvara och missbruk av icke-mänskliga besökare. Denna tjänst används oftast när du fyller i formulär på Internet. En Captcha-tjänst är en typ av automatiskt Turing-test som är utformat för att säkerställa att en åtgärd på Internet utförs av en människa och inte av en bot. I det klassiska Turingtestet (uppkallat efter datavetaren Alan Turing) är det en människa som avgör skillnaden mellan en bot och en människa. Med captchas är det datorn eller ett program som gör detta. Klassiska captchas arbetar med små uppgifter som är lätta för människor att lösa men som innebär stora svårigheter för maskiner. Med reCAPTCHA behöver du inte längre aktivt lösa pussel. Verktyget använder moderna risktekniker för att skilja människor från robotar. Allt du behöver göra är att kryssa i textfältet "Jag är inte en robot" eller, med Invisible reCAPTCHA, inte ens det är längre nödvändigt. Med reCAPTCHA integreras ett JavaScript-element i källkoden och sedan körs verktyget i bakgrunden och analyserar ditt användarbeteende. Programvaran beräknar en så kallad captcha score utifrån dessa användaråtgärder. Google använder denna poäng för att beräkna sannolikheten för att du är en människa redan innan du anger captcha. reCAPTCHA eller captchas i allmänhet används alltid när robotar kan manipulera eller missbruka vissa åtgärder (t.ex. registreringar, undersökningar etc.).

Varför använder vi reCAPTCHA på vår webbplats?

Vi vill bara välkomna människor av kött och blod på vår webbplats. Bots eller spam-program av alla slag kan lugnt stanna hemma. Därför gör vi allt vi kan för att skydda oss och erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse. Av den anledningen använder vi Google reCAPTCHA från Google. På så sätt kan vi vara ganska säkra på att vi förblir en "bot-fri" webbplats. Genom att använda reCAPTCHA överförs data till Google för att avgöra om du faktiskt är en människa. reCAPTCHA tjänar därför till att säkerställa säkerheten på vår webbplats och, i förlängningen, din säkerhet. Utan reCAPTCHA skulle det t.ex. kunna hända att en bot registrerar så många e-postadresser som möjligt vid registreringen för att sedan "spamma" forum eller bloggar med oönskat reklaminnehåll. Med reCAPTCHA kan vi förhindra sådana botattacker.

Vilka data lagras av reCAPTCHA?

reCAPTCHA samlar in personuppgifter från användare för att avgöra om handlingarna på vår webbplats faktiskt härrör från människor. IP-adressen och andra uppgifter som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten kan därför skickas till Google. IP-adresser förkortas nästan alltid inom EU:s medlemsländer eller andra stater som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan uppgifterna skickas till en server i USA. IP-adressen kombineras inte med andra Google-data om du inte är inloggad med ditt Google-konto när du använder reCAPTCHA. Först kontrollerar reCAPTCHA-algoritmen om Google-cookies från andra Google-tjänster (YouTube, Gmail etc.) redan har placerats i din webbläsare. Sedan placerar reCAPTCHA ytterligare en cookie i din webbläsare och tar en ögonblicksbild av ditt webbläsarfönster.

Följande lista över insamlade webbläsar- och användardata är inte avsedd att vara uttömmande. Snarare är de exempel på data som, enligt vår kunskap, behandlas av Google.

 • Referrer URL (adressen till den sida som besökaren kom från)
 • IP-adress (t.ex. 256.123.123.1)
 • Information om operativsystemet (den programvara som gör det möjligt att använda din dator. Vanliga operativsystem är Windows, Mac OS X eller Linux)
 • Cookies (små textfiler som lagrar data i din webbläsare)
 • Mus- och tangentbordsbeteende (varje åtgärd du utför med musen eller tangentbordet sparas)
 • Datum och språkinställningar (vilket språk eller datum du har förinställt på din dator sparas)
 • Alla JavaScript-objekt (JavaScript är ett programmeringsspråk som gör det möjligt för webbplatser att anpassa sig till användaren. JavaScript-objekt kan samla in alla typer av data under ett namn)
 • Skärmupplösning (visar hur många pixlar bildskärmen består av)

Det är obestridligt att Google använder och analyserar dessa data redan innan du klickar på kryssrutan "Jag är ingen robot". Med Invisible reCAPTCHA-versionen behöver du inte ens kryssa i rutan och hela igenkänningsprocessen körs i bakgrunden. Google berättar inte i detalj exakt hur mycket och vilka data de lagrar.

Följande cookies används av reCAPTCHA: Här hänvisar vi till demoversionen av reCAPTCHA från Google på https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Alla dessa cookies kräver en unik identifierare för spårningsändamål. Här är en lista över cookies som Google reCAPTCHA har ställt in på demoversionen:

Namn: IDE
Värde: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-111824947-8
Avsedd användning: Denna cookie sätts av företaget DoubleClick (som också ägs av Google) för att registrera och rapportera vad en användare gör på webbplatsen när han eller hon interagerar med annonser. Detta gör det möjligt att mäta reklamens effektivitet och vidta lämpliga optimeringsåtgärder. IDE lagras i webbläsare under domänen doubleclick.net.
Förfallodatum: efter ett år

Namn: 1P_JAR
Värde: 2019-5-14-12
Syfte: Denna cookie samlar in statistik om användningen av webbplatsen och mäter konverteringar. En konvertering sker till exempel när en användare blir en köpare. Cookien används också för att visa relevanta annonser för användarna. Cookien kan också användas för att förhindra att en användare ser samma annons mer än en gång.
Utgångsdatum: efter en månad

Namn: ANID
Värde: U7j1v3dZa1118249470xgZFmiqWppRWKOr
Avsedd användning: Vi kunde inte ta reda på mycket information om denna cookie. I Googles sekretesspolicy nämns cookien i samband med "reklamcookies" som "DSID", "FLC", "AID", "TAID". ANID lagras under domänen google.com.
Förfallodatum: efter 9 månader

Namn: SAMTYCKE
Värde: YES+AT.de+20150628-20-0
Avsedd användning: Cookien lagrar statusen för en användares samtycke till användning av olika Google-tjänster. CONSENT används också i säkerhetssyfte för att verifiera användare, förhindra bedrägliga inloggningsuppgifter och skydda användardata från obehöriga attacker.
Förfallodatum: efter 19 år

Namn: NID
Värde: 0WmuWqy111824947zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Avsedd användning: NID används av Google för att anpassa annonser till dina sökningar på Google. Med hjälp av cookien "kommer Google ihåg" dina vanligaste sökfrågor eller din tidigare interaktion med annonser. Detta innebär att du alltid får anpassade annonser. Cookien innehåller ett unikt ID för att samla in användarens personliga inställningar för reklamändamål.
Förfallodatum: efter 6 månader

Namn: DV
Värde: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc111824947-4
Avsedd användning: När du har kryssat i rutan "Jag är inte en robot" kommer denna cookie att sparas. Cookien används av Google Analytics för personlig annonsering. DV samlar in information i anonymiserad form och används också för att särskilja användare.
Utgångsdatum: efter 10 minuter

Anmärkning: Denna lista gör inte anspråk på att vara uttömmande, eftersom erfarenheten har visat att Google ändrar sitt val av cookies från tid till annan.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Genom att infoga reCAPTCHA överförs data från dig till Googles server. Var exakt dessa data lagras klargörs inte av Google, inte ens efter upprepade förfrågningar. Utan att ha fått bekräftelse från Google kan det antas att data som musinteraktion, tid som spenderas på webbplatsen eller språkinställningar lagras på de europeiska eller amerikanska Google-servrarna. Den IP-adress som din webbläsare överför till Google slås inte samman med andra Google-data från andra Google-tjänster. Om du är inloggad på ditt Google-konto när du använder reCAPTCHA plug-in kommer dock uppgifterna att slås samman. Googles avvikande dataskyddsbestämmelser gäller.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?

Om du inte vill att data om dig och ditt beteende ska överföras till Google måste du logga ut helt från Google och radera alla Google-cookies innan du besöker vår webbplats eller använder reCAPTCHA-programvaran. I princip överförs uppgifterna automatiskt till Google så snart du besöker vår webbplats. För att radera dessa uppgifter igen måste du kontakta Googles support på https://support.google.com/?hl=de&tid=111824947 Kontakta Googles support.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att Google LLC och dess representanter automatiskt kan samla in, bearbeta och använda data.

Observera att när du använder det här verktyget kan dina uppgifter också lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) anses inte vara säkra enligt gällande europeisk dataskyddslagstiftning. Uppgifter får därför inte bara överföras till osäkra tredjeländer, lagras och behandlas där, om det inte finns lämpliga garantier (t.ex. EU-standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till användningen av Google reCAPTCHA, är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. I enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (samtycke) den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, vilket kan inträffa när Google reCAPTCHA används.

Vi har också ett legitimt intresse av att använda Google reCAPTCHA för att optimera vår onlinetjänst och göra den säkrare. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (berättigade intressen). Vi använder dock endast Google reCAPTCHA om du har gett ditt samtycke till detta.

Google behandlar även uppgifter i USA. Vi vill påpeka att det enligt EU-domstolens uppfattning för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för dataöverföring till USA. Detta kan medföra olika risker för databehandlingens laglighet och säkerhet.

Google använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= Art. 46 para. 2 och 3 GDPR) som grund för databehandling med mottagare baserade i tredjeländer (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet i USA) eller dataöverföring till dessa länder. Dessa klausuler tvingar Google att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler baseras på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Du kan läsa mer om reCAPTCHA på Googles sida för webbutvecklare på https://developers.google.com/recaptcha/. Även om Google går in mer i detalj på den tekniska utvecklingen av reCAPTCHA här, kommer du att leta förgäves efter exakt information om datalagring och dataskyddsfrågor. En bra översikt över den grundläggande användningen av data hos Google finns i företagets egen integritetspolicy på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Alla texter är skyddade av upphovsrätt.

Källa: Skapad med hjälp av generator för dataskydd från AdSimple