Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Den här sidan har begränsat stöd för din webbläsare. Vi rekommenderar att du byter till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.

⭐ 100 000+ nöjda kunder 💪 Premiumutrustning sedan 1993 💚

Uppgiftsskydd

Integritetspolicy

Innehållsförteckning

Inledning och översikt

Vi har skapat denna sekretesspolicy (version 06.09.2021-111824947) för att kunna ge dig bästa möjliga service i enlighet med kraven i Allmän dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och tillämpliga nationella lagar, för att förklara för dig vilka personuppgifter (kort sagt uppgifter) som vi i egenskap av registeransvarig - och de registerförare (t.ex. leverantörer) som vi anlitar - behandlar, kommer att behandla i framtiden och vilka lagliga alternativ du har. De termer som används ska uppfattas som könsneutrala.
I korthet: Vi informerar dig utförligt om de uppgifter vi behandlar om dig.

Dataskyddsförklaringar låter vanligtvis mycket tekniska och använder juridisk terminologi. Denna integritetspolicy är däremot avsedd att beskriva de viktigaste sakerna för dig så enkelt och öppet som möjligt. I den mån det bidrar till öppenhet, teknisk Termerna förklaras på ett lättfattligt sätt., Länkar till ytterligare information och Grafik används. På så sätt informerar vi på ett tydligt och enkelt språk att vi endast behandlar personuppgifter inom ramen för vår affärsverksamhet om det finns en motsvarande rättslig grund. Detta är definitivt inte möjligt genom att ge så kortfattade, otydliga och legalistiska förklaringar som möjligt, vilket ofta är standardpraxis på internet när det gäller dataskydd. Jag hoppas att du tycker att följande förklaringar är intressanta och informativa och att det kanske finns en eller två saker som du inte kände till ännu.
Om du fortfarande har frågor ber vi dig att kontakta det ansvariga kontoret som nämns nedan eller i impressum, att följa länkarna och att ta del av ytterligare information på tredje parts webbplatser. Du hittar naturligtvis också våra kontaktuppgifter i trycket.

Tillämpningsområde

Denna dataskyddsförklaring gäller för alla personuppgifter som behandlas av oss i företaget och för alla personuppgifter som behandlas av företag som vi anlitar (uppdragsgivare). Med personuppgifter menar vi information enligt artikel 4.1 i DSGVO, t.ex. en persons namn, e-postadress och postadress. Behandlingen av personuppgifter säkerställer att vi kan erbjuda och fakturera våra tjänster och produkter, både online och offline. Denna sekretesspolicy omfattar:

 • alla online-nätverk (webbplatser, onlinebutiker) som vi driver.
 • Närvaro i sociala medier och e-postkommunikation
 • Mobilappar för smartphones och andra enheter.

I korthet: Dataskyddsdeklarationen gäller för alla områden där personuppgifter behandlas strukturerat i företaget via de ovannämnda kanalerna. Om vi ingår rättsliga förbindelser med dig utanför dessa kanaler kommer vi att informera dig separat om detta i förekommande fall.

Rättslig grund

I följande dataskyddsdeklaration ger vi dig transparent information om de rättsliga principer och bestämmelser, dvs. de rättsliga grunderna för den allmänna dataskyddsförordningen, som gör det möjligt för oss att behandla personuppgifter.
När det gäller EU-lagstiftningen hänvisar vi till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. Du kan naturligtvis få tillgång till EU:s allmänna dataskyddsförordning online på EUR-Lex, som är en samlingspunkt för EU-lagstiftning, på följande adress. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 Läs upp.

Vi behandlar dina uppgifter endast om minst ett av följande villkor är uppfyllda:

 1. Samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO): Du har gett oss ditt samtycke till att behandla uppgifter för ett specifikt ändamål. Ett exempel är lagring av de uppgifter som du har angett i ett kontaktformulär.
 2. Kontrakt (artikel 6.1 b i DSGVO): Vi behandlar dina uppgifter för att kunna uppfylla ett avtal eller förpliktelser som föregår ett avtal med dig. Om vi till exempel ingår ett försäljningsavtal med dig behöver vi personuppgifter i förväg.
 3. Rättslig skyldighet (artikel 6.1 c i DSGVO): Om vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt en rättslig förpliktelse. Vi är till exempel juridiskt skyldiga att spara fakturor för bokföringsändamål. Dessa innehåller vanligtvis personuppgifter.
 4. Legitima intressen (artikel 6.1 f i DSGVO): Om det finns legitima intressen som inte begränsar dina grundläggande rättigheter förbehåller vi oss rätten att behandla personuppgifter. Vi måste till exempel behandla vissa uppgifter för att kunna driva vår webbplats på ett säkert och ekonomiskt effektivt sätt. Behandlingen är därför ett legitimt intresse.

Andra villkor, som t.ex. att utföra inspelningar i allmänhetens intresse och utöva offentlig makt samt skydda vitala intressen, är vanligtvis inte aktuella för oss. Om en sådan rättslig grund är relevant kommer den att anges på lämpligt ställe.

Utöver EU-förordningen gäller även nationell lagstiftning:

 • Österrike Detta är den federala lagen om skydd av enskilda personer vid behandling av personuppgifter (Dataskyddslagen), i korthet DSG.
 • Tyskland tillämpar den Den federala dataskyddslagenKort sagt BDSG.

Om andra regionala eller nationella lagar är tillämpliga kommer vi att informera dig om dem i följande avsnitt.

Kontaktuppgifter till den ansvariga personen

Om du har några frågor om dataskydd hittar du kontaktuppgifterna till den ansvariga personen eller kontoret nedan:
ALPIN LOACKCKER GmbH
Kirlastraße 9
A - 6840 Götzis

Behörig att företräda: Felix Loacker
E-post: felix@alpinloacker.at
Telefon: +43 5523 55819
Tryck: https://www.alpinloacker.com/pages/impressum

Lagringsperiod

Det faktum att vi endast lagrar personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och produkter gäller som ett allmänt kriterium hos oss. Detta innebär att vi raderar personuppgifter så snart skälet till att uppgifterna inte längre behandlas finns. I vissa fall är vi juridiskt skyldiga att lagra vissa uppgifter även efter det att det ursprungliga syftet har upphört, till exempel för bokföringsändamål.

Om du vill att dina uppgifter ska raderas eller om du återkallar ditt samtycke till databehandling kommer uppgifterna att raderas så snart som möjligt och i den mån det inte finns någon skyldighet att lagra dem.

Vi kommer att informera dig om den specifika varaktigheten för respektive databehandling nedan, om vi har ytterligare information om detta.

Rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen

Enligt artikel 13 i GDPR har du följande rättigheter för att se till att uppgifterna behandlas på ett rättvist och öppet sätt:

 • Du har rätt till tillgång enligt artikel 15 i GDPR för att få veta om vi behandlar uppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få en kopia av uppgifterna och följande information:
  • Det syfte för vilket vi utför behandlingen;
  • kategorierna, dvs. vilka typer av uppgifter som behandlas;
  • vem som får dessa uppgifter och om uppgifterna överförs till tredje land, hur säkerheten kan garanteras;
  • hur länge uppgifterna kommer att lagras;
  • Förekomsten av rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen och rätten att invända mot behandlingen;
  • att du kan lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (länkar till dessa myndigheter finns nedan);
  • Uppgifternas ursprung om vi inte har samlat in dem från dig;
  • Om profilering utförs, dvs. om uppgifter analyseras automatiskt för att skapa en personlig profil av dig.
 • Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att rätta uppgifterna, vilket innebär att vi måste rätta uppgifterna om du hittar fel.
 • Du har rätt till radering ("rätt att bli bortglömd") enligt artikel 17 i GDPR, vilket innebär att du kan begära att dina uppgifter raderas.
 • Du har rätt att begränsa behandlingen enligt artikel 18 i GDPR, vilket innebär att vi endast får lagra uppgifterna men inte använda dem vidare.
 • Enligt artikel 19 i GDPR har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att vi på begäran ska ge dig dina uppgifter i ett gemensamt format.
 • Du har rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i GDPR, vilket innebär en ändring av behandlingen efter verkställandet.
  • Om behandlingen av dina uppgifter grundar sig på artikel 6.1 e (allmänintresse, myndighetsutövning) eller artikel 6.1 f (berättigat intresse) kan du invända mot behandlingen. Vi kommer sedan att så snart som möjligt kontrollera om vi lagligen kan uppfylla denna invändning.
  • Om uppgifterna används för direktreklam kan du när som helst invända mot denna typ av databehandling. Vi får då inte längre använda dina uppgifter för direktmarknadsföring.
  • Om uppgifterna används för profilering kan du när som helst invända mot denna typ av databehandling. Därefter får vi inte längre använda dina uppgifter för profilering.
 • Enligt artikel 22 i GDPR kan du ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling (t.ex. profilering).

I ett nötskal: Du har rättigheter - tveka inte att kontakta den personuppgiftsansvarige som anges ovan tillsammans med oss!

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen eller att dina dataskyddsrättigheter har kränkts på något annat sätt kan du klaga till tillsynsmyndigheten. I Österrike är detta dataskyddsmyndigheten, vars webbplats finns på följande adress https://www.dsb.gv.at/ webbplats. I Tyskland finns det en dataskyddsombudsman för varje delstat. För mer detaljerad information kan du kontakta Förbundskommissionär för dataskydd och informationsfrihet (BfDI) för mer information. Följande lokala dataskyddsmyndighet är ansvarig för vårt företag:

Österrikes dataskyddsmyndighet

Huvud: Andrea Jelinek, läkare
Adress:
Barichgasse 40-42, 1030 Wien
Telefon nr.:
+43 1 52 152-0
E-postadress:
dsb@dsb.gv.at
Webbplats:
https://www.dsb.gv.at/

Överföring av uppgifter till tredjeländer

Vi överför eller behandlar uppgifter till länder utanför EU (tredjeländer) endast om du samtycker till behandlingen, om detta krävs enligt lag eller är avtalsenligt nödvändigt och i alla fall endast i den utsträckning som detta är allmänt tillåtet. Ditt samtycke är i de flesta fall det viktigaste skälet för oss att låta uppgifter behandlas i tredje land. Behandling av personuppgifter i tredjeländer som USA, där många programvaruleverantörer tillhandahåller tjänster och har sina serverplatser, kan innebära att personuppgifter behandlas och lagras på oväntade sätt.

Vi påpekar uttryckligen att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Databehandling av amerikanska tjänster (t.ex. Google Analytics) kan leda till att uppgifter inte behandlas och lagras anonymt. Dessutom kan amerikanska myndigheter få tillgång till enskilda uppgifter. Dessutom är det möjligt att insamlade uppgifter kan kopplas till uppgifter från andra tjänster från samma leverantör, förutsatt att du har ett motsvarande användarkonto. Om det är möjligt försöker vi använda serverplatser inom EU, om detta erbjuds.

Vi kommer att informera dig mer detaljerat om dataöverföring till tredje land, där det är tillämpligt, på lämpliga ställen i denna sekretesspolicy.

Säkerhet vid behandling av uppgifter

För att skydda personuppgifter har vi vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder. När det är möjligt krypterar eller pseudonymiserar vi personuppgifter. På så sätt gör vi det så svårt som möjligt för tredje part att härleda personlig information från våra uppgifter, inom ramen för våra möjligheter.

I artikel 25 i dataskyddsförordningen talas det om "dataskydd genom teknisk utformning och dataskyddsvänliga standardinställningar", vilket innebär att både mjukvara (t.ex. formulär) och hårdvara (t.ex. tillgång till serverrummet) alltid utformas med säkerhet i åtanke och att lämpliga åtgärder vidtas. I det följande kommer vi vid behov att gå in mer i detalj på specifika åtgärder.

TLS-kryptering med https

TLS, kryptering och https låter väldigt tekniskt och det är de också. Vi använder HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure står för "secure hypertext transfer protocol") för att överföra data på ett säkert sätt på internet.
Detta innebär att hela överföringen av alla data från din webbläsare till vår webbserver är säkrad - ingen kan "lyssna in".

Vi har därför infört ytterligare ett säkerhetslager och genomför dataskydd genom teknisk design. Artikel 25.1 i DSGVO). Genom att använda TLS (Transport Layer Security), ett krypteringsprotokoll för säker dataöverföring på Internet, kan vi garantera skyddet av konfidentiella uppgifter.
Du kan känna igen användningen av detta skydd för dataöverföring genom den lilla låssymbolen. högst upp till vänster i webbläsaren, till vänster om internetadressen (t.ex. beispielseite.de) och användningen av https-systemet (i stället för http) som en del av vår internetadress.
Om du vill veta mer om kryptering rekommenderar vi att du gör en Google-sökning på "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" för att få bra länkar till mer information.

Kommunikation

Sammanfattning av kommunikationen
👥 Berörda parter: Alla som kommunicerar med oss via telefon, e-post eller onlineformulär.
📓 Behandlade uppgifter: t.ex. telefonnummer, namn, e-postadress, inmatade uppgifter i formuläret. Du hittar mer information om detta i respektive kontakttyp som används.
Syfte: Hantering av kommunikation med kunder, affärspartner osv.
📅 Lagringsperiod: den tid som affärsidén och de rättsliga kraven varar.
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 b DSGVO (avtal), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

När du kontaktar oss och kommunicerar via telefon, e-post eller onlineformulär kan personuppgifter behandlas.

Uppgifterna behandlas för att hantera och behandla din fråga och den relaterade affärstransaktionen. Uppgifterna lagras under samma tidsperiod eller så länge som lagen kräver.

Berörda personer

Alla som söker kontakt med oss via de kommunikationskanaler som vi tillhandahåller berörs av de ovannämnda processerna.

Telefon

När du ringer till oss lagras samtalsuppgifterna pseudonymt på respektive slutenhet och hos den använda teleoperatören. Dessutom kan uppgifter som namn och telefonnummer senare skickas via e-post och lagras för att svara på förfrågningar. Uppgifterna raderas så snart affärsidén har slutförts och de rättsliga kraven tillåter det.

E-post

Om du kommunicerar med oss via e-post kan uppgifter lagras på respektive slutenhet (dator, bärbar dator, smartphone, ...) och uppgifter lagras på e-postservern. Uppgifterna raderas så snart affärstransaktionen har slutförts och de rättsliga kraven tillåter det.

Formulär på nätet

Om du kommunicerar med oss med hjälp av onlineformulär lagras uppgifterna på vår webbserver och kan vidarebefordras till en av våra e-postadresser. Uppgifterna raderas så snart affärstransaktionen har slutförts och de rättsliga kraven tillåter det.

Rättslig grund

Behandlingen av uppgifter grundar sig på följande rättsliga grunder:

 • Artikel 6.1 a i DSGVO (samtycke): Du ger oss ditt samtycke till att lagra dina uppgifter och att använda dem för ändamål som är relaterade till affärsidén;
 • Artikel 6.1 b i DSGVO (avtal): Det finns ett behov av att fullgöra ett avtal med dig eller en bearbetare, t.ex. telefonleverantören, eller om vi behöver behandla uppgifterna för aktiviteter före avtalstillfället, t.ex. för att utarbeta ett erbjudande;
 • Artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen): Vi vill hantera kundförfrågningar och affärskommunikation på ett professionellt sätt. För detta ändamål behövs vissa tekniska hjälpmedel, t.ex. e-postprogram, växelservrar och mobiloperatörer, för att kommunikationen ska fungera effektivt.

Cookies

Sammanfattning av cookies
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: beroende på kakan. Mer information finns nedan eller hos tillverkaren av programvaran som sätter cookien.
📓 Behandlade uppgifter: Beroende på vilken kaka som används. Mer information finns nedan eller hos tillverkaren av programvaran som sätter cookien.
📅 Lagringstid: Beroende på kakan kan den variera från några timmar till flera år.
⚖Rättslig grund: Artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är kakor?

Vår webbplats använder HTTP-cookies för att lagra användarspecifika uppgifter.
Nedan förklarar vi vad cookies är och varför de används så att du bättre kan förstå följande sekretesspolicy.

När du surfar på internet använder du en webbläsare. Populära webbläsare är Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer och Microsoft Edge. De flesta webbplatser lagrar små textfiler i din webbläsare. Dessa filer kallas cookies.

En sak kan inte förnekas: Kakor är verkligen användbara små hjälpare. Nästan alla webbplatser använder cookies. Mer exakt är de HTTP-cookies, eftersom det även finns andra cookies för andra tillämpningar. HTTP-cookies är små filer som lagras på din dator av vår webbplats. Dessa cookie-filer placeras automatiskt i cookie-mappen, som är webbläsarens "hjärna". En cookie består av ett namn och ett värde. När du definierar en cookie måste du också ange ett eller flera attribut.

Cookies lagrar vissa användaruppgifter om dig, till exempel språk eller personliga sidinställningar. När du återvänder till vår webbplats skickar din webbläsare den "användarrelaterade" informationen tillbaka till vår webbplats. Tack vare cookies vet vår webbplats vem du är och erbjuder dig den inställning som du är van vid. I vissa webbläsare har varje cookie en egen fil, i andra, t.ex. Firefox, lagras alla cookies i en enda fil.

Följande bild visar en möjlig interaktion mellan en webbläsare som Chrome och webbservern. Här begär webbläsaren en webbplats och får en cookie tillbaka från servern, som webbläsaren använder igen när en annan sida begärs.

HTTP-cookie interaktion mellan webbläsare och webbserver

Det finns både förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies skapas direkt av vår webbplats, tredjepartscookies skapas av partnerwebbplatser (t.ex. Google Analytics). Varje cookie ska bedömas individuellt, eftersom varje cookie lagrar olika uppgifter. En kakas utgångstid varierar också från några minuter till några år. Cookies är inte programvaror och innehåller inte virus, trojaner eller andra "skadedjur". Cookies kan inte heller få tillgång till information på din dator.

Så här kan till exempel uppgifter om cookies se ut:

Namn: _ga
Värde:GA1.2.1326744211.152111824947-9
Användningsändamål: Distinktion av webbplatsbesökare
Utgångsdatum:Efter 2 år

En webbläsare bör ha stöd för dessa minimistorlekar:

 • Minst 4096 bytes per kaka
 • Minst 50 kakor per domän
 • Minst 3000 kakor totalt

Vilka är de olika typerna av kakor?

Frågan om vilka cookies vi använder beror på vilka tjänster som används och förklaras i följande avsnitt av sekretesspolicyn. Här vill vi kort diskutera de olika typerna av HTTP-cookies.

Vi kan skilja mellan fyra typer av cookies:

Oumbärliga kakor
Dessa cookies är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens grundläggande funktioner. Dessa cookies behövs till exempel när en användare lägger en produkt i kundvagnen, fortsätter att surfa på andra sidor och sedan går till kassan. Dessa cookies raderar inte kundvagnen även om användaren stänger sitt webbläsarfönster.

Ändamålsenliga kakor
Dessa cookies samlar in information om användarens beteende och om användaren får några felmeddelanden. Dessutom används dessa cookies också för att mäta laddningstiden och webbplatsens beteende med olika webbläsare.

Målinriktade kakor
Dessa cookies ger en bättre användarupplevelse. Till exempel sparas inmatade platser, teckensnittsstorlekar eller formulärdata.

Reklamkakor
Dessa cookies kallas också för målinriktade cookies. De används för att leverera individuellt anpassad reklam till användaren. Detta kan vara mycket praktiskt, men också mycket irriterande.

När du besöker en webbplats för första gången brukar du bli tillfrågad om vilken typ av kakor du vill tillåta. Naturligtvis lagras detta beslut också i en cookie.

Om du vill veta mer om cookies och inte är rädd för teknisk dokumentation rekommenderar vi följande https://tools.ietf.org/html/rfc6265, begäran om kommentarer från IETF (Internet Engineering Task Force) med namnet "HTTP State Management Mechanism".

Syftet med behandlingen via cookies

Syftet beror i slutändan på kakan i fråga. Mer information finns nedan eller hos tillverkaren av programvaran som sätter cookien.

Vilka uppgifter behandlas?

Kakor är små hjälpmedel för många olika uppgifter. Tyvärr är det inte möjligt att generalisera vilka uppgifter som lagras i cookies, men vi kommer att informera dig om de uppgifter som behandlas eller lagras inom ramen för följande dataskyddsdeklaration.

Lagringsperiod för cookies

Lagringsperioden beror på respektive cookie och specificeras nedan. Vissa cookies raderas efter mindre än en timme, medan andra kan lagras på en dator i flera år.

Du kan också själv påverka lagringstiden. Du kan när som helst radera alla cookies manuellt via din webbläsare (se även "Rätt att invända" nedan). Dessutom raderas cookies som baseras på samtycke senast efter att du har återkallat ditt samtycke, varvid lagligheten av lagringen inte påverkas fram till dess.

Rätt till invändning - hur kan jag radera cookies?

Du bestämmer själv hur och om du vill använda cookies. Oavsett vilken tjänst eller webbplats cookies kommer från har du alltid möjlighet att radera, inaktivera eller endast delvis tillåta cookies. Du kan till exempel blockera cookies från tredje part men tillåta alla andra cookies.

Om du vill ta reda på vilka cookies som har lagrats i din webbläsare eller om du vill ändra eller radera cookie-inställningar kan du hitta detta i inställningarna för din webbläsare:

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Om du generellt sett inte vill ha kakor kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en kaka ska sättas. På så sätt kan du för varje enskild cookie bestämma om du vill tillåta cookien eller inte. Förfarandet varierar beroende på webbläsare. Det är bäst att söka efter instruktionerna i Google med sökordet "Delete Cookies Chrome" eller "Deactivate Cookies Chrome" om du använder webbläsaren Chrome.

Rättslig grund

De så kallade riktlinjerna för cookies har funnits sedan 2009. I dessa anges att lagring av cookies är en juridisk handling. samtycke (artikel 6.1 a DSGVO) från dig. Inom EU-länderna finns det dock fortfarande mycket olika reaktioner på dessa direktiv. I Österrike har detta direktiv dock genomförts genom § 96.3 i telelagen (TKG). I Tyskland har direktivet om kakor inte genomförts som nationell lag. I stället genomfördes detta direktiv till stor del genom § 15.3 i telelagen (TMG).

För cookies som är absolut nödvändiga, även om inget samtycke har getts, finns följande legitima intressen (artikel 6.1 f i DSGVO), som i de flesta fall är av ekonomisk natur. Vi vill ge besökarna på webbplatsen en trevlig användarupplevelse och därför är vissa cookies ofta absolut nödvändiga.

Om cookies används som inte är strikt nödvändiga, sker detta endast med ditt samtycke. Den rättsliga grunden i detta avseende är artikel 6.1 a i DSGVO.

I följande avsnitt får du mer detaljerad information om användningen av cookies, i den mån den använda programvaran använder cookies.

Webbhotell

Sammanfattning av webbhotell
👥 Berörda parter: Besökare på webbplatsen.
🤝 Syfte: professionell hosting av webbplatsen och säkerställande av driften.
📓 Behandlade uppgifter: IP-adress, tidpunkt för besök på webbplatsen, använd webbläsare och andra uppgifter. Mer information finns nedan eller hos respektive webbhotellsleverantör.
📅 Lagringstid: beror på respektive leverantör, men vanligtvis 2 veckor.
⚖️ Rättslig grund: Art. 6.1 lit.f DSGVO (berättigade intressen)

Vad är webbhotell?

När du besöker webbplatser i dag skapas och lagras viss information - inklusive personuppgifter - automatiskt, även på denna webbplats. Dessa uppgifter bör behandlas så sparsamt som möjligt och endast med motivering. Med webbplats menas förresten alla webbsidor på en domän, dvs. allt från startsidan (homepage) till den allra sista undersidan (som den här). Med domän menar vi till exempel example.de eller example.com.

Om du vill visa en webbplats på en skärm använder du ett program som kallas webbläsare. Du känner säkert till vissa webbläsare vid namn: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari.

Webbläsaren måste ansluta till en annan dator där webbplatsens kod lagras: webbservern. Att driva en webbserver är en komplicerad och kostsam uppgift, vilket är anledningen till att det vanligtvis utförs av professionella leverantörer. De erbjuder webbhotell och garanterar därmed tillförlitlig och felfri lagring av webbplatsdata.

När webbläsaren på din dator (stationär dator, bärbar dator, smartphone) ansluter och under dataöverföringen till och från webbservern kan personuppgifter behandlas. Å ena sidan lagrar din dator data, å andra sidan måste webbservern också lagra data ett tag för att fungera korrekt.

För att illustrera:

Webbläsare och webbserver

Varför behandlar vi personuppgifter?

Syftet med databehandlingen är:

 1. Professionell hosting av webbplatsen och säkerställande av dess drift
 2. att upprätthålla drifts- och IT-säkerheten
 3. Anonym utvärdering av åtkomstbeteende för att förbättra vårt erbjudande och, om det är nödvändigt, för att åtala eller fullfölja krav.

Vilka uppgifter behandlas?

Även när du besöker vår webbplats just nu sparar vår webbserver, som är den dator där webbplatsen är lagrad, vanligtvis automatiskt uppgifter som t.ex.

 • Den fullständiga internetadressen (URL) för den webbplats du besöker (t.ex. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111824947).
 • Webbläsare och webbläsarversion (t.ex. Chrome 87)
 • det använda operativsystemet (t.ex. Windows 10)
 • adressen (URL) till den tidigare besökta sidan (referrer URL) (t.ex. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • värdnamn och IP-adress för den enhet som nås (t.ex. COMPUTERNAME och 194.23.43.121).
 • Datum och tid
 • i filer, så kallade loggfiler för webbservern

Hur länge lagras uppgifterna?

Uppgifterna lagras i regel i fjorton dagar och raderas sedan automatiskt. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter, men vi kan inte utesluta att de kan komma att granskas av myndigheter i händelse av olagligt beteende.

I korthet: Ditt besök loggas av vår leverantör (företaget som driver vår webbplats på särskilda datorer (servrar)), men vi lämnar inte vidare dina uppgifter utan samtycke!

Rättslig grund

Lagligheten av behandlingen av personuppgifter i samband med webbhotell följer av artikel 6.1 f i DSGVO (skydd av berättigade intressen), eftersom användningen av professionellt webbhotell hos en leverantör är nödvändig för att presentera företaget på internet på ett säkert och användarvänligt sätt och för att kunna genomföra attacker och anspråk från detta vid behov.

Checkdomain sekretesspolicy

Vi använder bland annat checkdomain, en webbhotellleverantör, för vår webbplats. Tjänsteleverantören är det tyska företaget checkdomain GmbH, Große Burgstraße 27/29, 23552 Lübeck, Tyskland. Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom användning av checkdomain i sekretesspolicyn på https://www.checkdomain.de/agb/datenschutz/ .

Integritetspolicy för Facebook Pixel

Vi använder Facebook Pixel från Facebook på vår webbplats. Vi har infört en kod på vår webbplats för detta ändamål. Facebook-pixeln är en bit JavaScript-kod som laddar en samling funktioner som gör det möjligt för Facebook att spåra dina användaråtgärder om du har kommit till vår webbplats via Facebook-annonser. När du till exempel köper en produkt på vår webbplats aktiveras Facebook-pixeln och lagrar dina åtgärder på vår webbplats i en eller flera cookies. Dessa cookies gör det möjligt för Facebook att matcha dina användardata (kunddata som IP-adress, användar-ID) med dina Facebook-kontodata. Facebook raderar sedan dessa uppgifter igen. De insamlade uppgifterna är anonyma och inte synliga för oss och kan endast användas i samband med annonsplaceringar. Om du är Facebook-användare och är inloggad tilldelas ditt besök på vår webbplats automatiskt ditt Facebook-konto.

Vi vill bara visa våra tjänster och produkter för personer som verkligen är intresserade av dem. Med hjälp av Facebook-pixlar kan våra annonseringsåtgärder anpassas bättre till dina önskemål och intressen. På så sätt kan Facebook-användare (om de har tillåtit personlig reklam) se lämplig reklam. Dessutom använder Facebook de insamlade uppgifterna för analysändamål och för sina egna annonser.

Nedan visar vi de cookies som sattes genom att integrera Facebook Pixel på en testsida. Observera att detta bara är exempelkakor. Olika cookies sätts beroende på hur du interagerar på vår webbplats.

Namn: _fbp
Värde: fb.1.1568287647279.257405483-6111824947-7
Användningsändamål: Denna cookie används av Facebook för att visa reklamprodukter.
Utgångsdatum: Efter 3 månader

Namn:fr
Värde: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Syfte: Den här cookien används för att Facebook Pixel ska fungera korrekt.
Utgångsdatum: Efter 3 månader

Namn: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111824947-3
Värde: Författarens namn
Avsedd användning: Denna cookie lagrar texten och namnet på en användare som lämnar en kommentar, till exempel.
Utgångsdatum: Efter 12 månader

Namn: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Värde: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (författarens URL)
Avsedd användning: Denna cookie lagrar webbadressen till den webbplats som användaren anger i ett textfält på vår webbplats.
Utgångsdatum: Efter 12 månader

Namn: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Värde: Författarens e-postadress
Användningsändamål: Den här cookien lagrar användarens e-postadress om han eller hon har angett den på webbplatsen.
Utgångsdatum: Efter 12 månader

Anmärkning:De cookies som nämns ovan avser enskilda användares beteende. Särskilt med hjälp av cookies kan förändringar hos Facebook aldrig uteslutas.

Om du är inloggad på Facebook kan du ändra dina inställningar för annonser på följande adress https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenändra dem själv. Om du inte är Facebook-användare kan du klicka på http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ för att hantera din användningsbaserade reklam på nätet. Där har du möjlighet att avaktivera eller aktivera leverantörer.

Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Databehandlingen utförs huvudsakligen av Facebook Pixel. Detta kan leda till att uppgifter inte behandlas och lagras anonymt. Dessutom kan amerikanska myndigheter få tillgång till enskilda uppgifter. Det kan också hända att dessa uppgifter kopplas till uppgifter från andra Facebook-tjänster där du har ett användarkonto.

Om du vill veta mer om Facebooks sekretesspolicy rekommenderar vi att du läser företagets egen datapolicy på följande adress https://www.facebook.com/policy.php.

Facebooks sekretesspolicy för automatisk förbättrad matchning

Vi har också aktiverat automatisk avancerad matchning som en del av Facebook Pixel-funktionen. Den här funktionen i Pixel gör det möjligt för oss att skicka hashad e-post, namn, kön, stad, stat, postnummer och födelsedatum eller telefonnummer som ytterligare information till Facebook om du har gett oss den här informationen. Denna aktivering gör det möjligt för oss att skräddarsy reklamkampanjer på Facebook ännu mer exakt till personer som är intresserade av våra tjänster eller produkter.

Integritetspolicy för Google Analytics

Sammanfattning av sekretesspolicyn för Google Analytics
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Utvärdering av besökarinformation för att optimera webbutbudet.
📓 Behandlade uppgifter: Åtkomststatistik som innehåller uppgifter om t.ex. åtkomstplatser, enhetsuppgifter, åtkomsttid och -tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Mer information finns nedan i denna sekretesspolicy.
📅 Lagringstid: beroende på de egenskaper som används.
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är Google Analytics?

På vår webbplats använder vi analysverktyget Google Analytics (GA) från det amerikanska företaget Google Inc. För det europeiska området ansvarar företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Google-tjänster. Google Analytics samlar in data om dina aktiviteter på vår webbplats. När du till exempel klickar på en länk lagras denna åtgärd i en cookie och skickas till Google Analytics. De rapporter vi får från Google Analytics hjälper oss att bättre anpassa vår webbplats och våra tjänster till dina önskemål. I det följande kommer vi att gå in mer i detalj på spårningsverktyget och informera dig särskilt om vilka uppgifter som lagras och hur du kan förhindra detta.

Google Analytics är ett spårningsverktyg som används för att analysera trafiken på vår webbplats. För att Google Analytics ska fungera finns en spårningskod inbyggd i koden på vår webbplats. När du besöker vår webbplats registrerar denna kod olika åtgärder som du vidtar på vår webbplats. Så snart du lämnar vår webbplats skickas dessa uppgifter till Google Analytics-servrarna och lagras där.

Google behandlar uppgifterna och vi får rapporter om ditt användarbeteende. Dessa rapporter kan omfatta, men är inte begränsade till, följande:

 • Publikrapporter: Publikrapporter hjälper oss att lära känna våra användare bättre och veta mer exakt vilka som är intresserade av våra tjänster.
 • Annonsrapporter: Annonsrapporter hjälper oss att analysera och förbättra vår onlineannonsering.
 • Anskaffningsrapporter: Anskaffningsrapporter ger oss nyttig information om hur vi kan locka fler människor till vår tjänst.
 • Beteenderapporter: Här får vi veta hur du interagerar med vår webbplats. Vi kan spåra vilken väg du tar på vår webbplats och vilka länkar du klickar på.
 • Konverteringsrapporter: Konvertering är när du vidtar en önskad åtgärd till följd av ett marknadsföringsmeddelande. Till exempel när du går från att bara vara en besökare på webbplatsen till en köpare eller prenumerant på ett nyhetsbrev. Dessa rapporter hjälper oss att lära oss mer om hur våra marknadsföringsinsatser fungerar för dig. Det är så här vi vill öka vår konverteringsgrad.
 • Rapporter i realtid: Här vet vi alltid omedelbart vad som händer på vår webbplats. Vi kan till exempel se hur många användare som läser den här texten.

Varför använder vi Google Analytics på vår webbplats?

Vårt mål med den här webbplatsen är tydligt: vi vill erbjuda dig bästa möjliga service. Statistiken och uppgifterna från Google Analytics hjälper oss att uppnå detta mål.

De statistiskt utvärderade uppgifterna ger oss en tydlig bild av vår webbplats styrkor och svagheter. Å ena sidan kan vi optimera vår webbplats så att den lättare hittas av intresserade personer på Google. Å andra sidan hjälper uppgifterna oss att bättre förstå dig som besökare. På så sätt vet vi exakt vad vi behöver förbättra på vår webbplats för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service. Uppgifterna hjälper oss också att genomföra våra reklam- och marknadsföringsåtgärder på ett mer individuellt och kostnadseffektivt sätt. Det är trots allt logiskt att visa våra produkter och tjänster för människor som är intresserade av dem.

Vilka uppgifter lagras i Google Analytics?

Google Analytics använder en spårningskod för att skapa ett slumpmässigt, unikt ID som är kopplat till din webbläsarcookie. På så sätt känner Google Analytics igen dig som en ny användare. Nästa gång du besöker vår webbplats kommer du att kännas igen som en "återkommande" användare. Alla insamlade uppgifter lagras tillsammans med detta användar-ID. Det är detta som gör det möjligt att utvärdera pseudonyma användarprofiler överhuvudtaget.

För att kunna analysera vår webbplats med Google Analytics måste ett fastighets-ID införas i spårningskoden. Uppgifterna lagras sedan i motsvarande fastighet. För varje nyskapad egenskap är Google Analytics 4-egenskapen standard. Alternativt kan du också skapa egenskapen Universal Analytics. Beroende på vilken egenskap som används lagras uppgifterna under olika lång tid.

Taggar som cookies och appinstans-ID:n används för att mäta dina interaktioner på vår webbplats. Interaktioner är alla typer av åtgärder som du vidtar på vår webbplats. Om du också använder andra Google-system (t.ex. ett Google-konto) kan data som genereras via Google Analytics kopplas till cookies från tredje part. Google delar inte med sig av data från Google Analytics om inte vi som webbplatsoperatör godkänner det. Undantag kan göras om det krävs enligt lag.

Följande cookies används av Google Analytics:

Namn: _ga
Värde: 2.1326744211.152111824947-5
Användningsändamål: Som standard använder analytics.js cookien _ga för att lagra användar-ID. I princip används det för att skilja mellan besökare på en webbplats.
Utgångsdatum: Efter 2 år

Namn: _gid
Värde: 2.1687193234.152111824947-1
Syfte:Kakan används också för att skilja mellan besökare på webbplatsen.
Utgångsdatum:Efter 24 timmar

Namn: _gat_gtag_UA_
Värde: 1
Syfte: Används för att sänka förfrågningsfrekvensen. Om Google Analytics tillhandahålls via Google Tag Manager heter den här cookien _dc_gtm_ .
Utgångsdatum: Efter 1 minut

Namn: AMP_TOKEN
Värde: inga uppgifter
Avsedd användning: Cookien har en token som kan användas för att hämta ett användar-ID från AMP-klient-ID-tjänsten. Andra möjliga värden är utloggning, begäran eller fel.
Utgångsdatum:Efter 30 sekunder upp till ett år

Namn: __utma
Värde: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Avsedd användning: Denna cookie används för att följa ditt beteende på webbplatsen och mäta prestanda. Cookien uppdateras varje gång information skickas till Google Analytics.
Utgångsdatum: Efter 2 år

Namn: __utmt
Värde: 1
Syfte: Kakananvänds som _gat_gtag_UA_för att begränsa förfrågningshastigheten.
Utgångsdatum:Efter 10 minuter

Namn: __utmb
Värde: 3.10.1564498958
Avsedd användning: Denna cookie används för att fastställa nya sessioner. Den uppdateras varje gång nya data eller ny information skickas till Google Analytics.
Utgångsdatum:Efter 30 minuter

Namn: __utmc
Värde: 167421564
Avsedd användning: Denna cookie används för att skapa nya sessioner för återkommande besökare. Detta är en sessionscookie och sparas endast tills du stänger webbläsaren igen.
Utgångsdatum: Efter att du stängt webbläsaren

Namn: __utmz
Värde: m|utmccn=(remiss)|utmcmd=remiss|utmcct=/
Avsedd användning: Kakan används för att identifiera källan till trafiken till vår webbplats. Detta innebär att kakan lagrar varifrån du kom till vår webbplats. Detta kan ha varit en annan sida eller en annons.
Utgångsdatum: Efter 6 månader

Namn: __utmv
Värde: Ingen specifikation
Avsedd användning: Kakan används för att lagra anpassade användardata. Den uppdateras alltid när information skickas till Google Analytics.
Utgångsdatum: Efter 2 år

Anmärkning:Den här listan kan inte göra anspråk på att vara uttömmande, eftersom Google också ändrar valet av kakor då och då.

Här visar vi dig en översikt över de viktigaste uppgifterna som samlas in med Google Analytics:

Värmekartor: Google skapar så kallade heatmaps. Med hjälp av värmekartor kan du se exakt de områden som du klickar på. Detta ger oss information om var du "reser" på vår webbplats.

Sessionens längd: Google definierar sessionens längd som den tid du tillbringar på vår webbplats utan att lämna den. Om du har varit inaktiv i 20 minuter avslutas sessionen automatiskt.

Avvisningsfrekvens (Avvisningsfrekvens:) En avhoppning är när du bara tittar på en sida på vår webbplats och sedan lämnar webbplatsen igen.

Skapa ett konto: När du skapar ett konto eller gör en beställning på vår webbplats samlar Google Analytics in dessa uppgifter.

IP-adress: IP-adressen visas endast i förkortad form så att det inte är möjligt att göra en tydlig fördelning.

Plats: Landet och din ungefärliga plats kan fastställas via IP-adressen. Denna process kallas också för fastställande av IP-plats.

Teknisk information: Teknisk information omfattar din webbläsartyp, din internetleverantör eller din skärmupplösning.

Ursprungskälla: Google Analytics eller, naturligtvis, vi är också intresserade av vilken webbplats eller vilka annonser du kom till vår webbplats från.

Andra uppgifter är kontaktuppgifter, eventuella betyg, uppspelning av media (t.ex. om du spelar upp en video via vår webbplats), delning av innehåll via sociala medier eller tillägg till dina favoriter. Den här listan gör inte anspråk på att vara fullständig och fungerar endast som en allmän orientering om hur Google Analytics lagrar data.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Google har sina servrar spridda över hela världen. De flesta servrar finns i USA och därför lagras dina uppgifter oftast på amerikanska servrar. Du kan ta reda på exakt var Googles datacenter finns här: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Dina data distribueras på olika fysiska medier. Fördelen med detta är att uppgifterna kan nås snabbare och att de är bättre skyddade mot manipulering. I alla Googles datacenter finns motsvarande nödprogram för dina uppgifter. Om t.ex. hårdvaran hos Google går sönder eller om naturkatastrofer lamslår servrarna, är risken för ett tjänsteavbrott hos Google fortfarande låg.

Uppgifternas lagringstid beror på vilka egenskaper som används. När du använder de nyare egenskaperna i Google Analytics 4 är lagringsperioden för dina användardata fastställd till 14 månader. För andra så kallade händelsedata har vi möjlighet att välja en lagringsperiod på 2 månader eller 14 månader.

För Universal Analytics-egenskaper är standardlagringsperioden för dina användardata 26 månader. Dina användaruppgifter raderas då. Vi har dock möjlighet att själva välja hur länge användaruppgifterna ska bevaras. Fem varianter är tillgängliga för detta ändamål:

 • Strykning efter 14 månader
 • Strykning efter 26 månader
 • Strykning efter 38 månader
 • Strykning efter 50 månader
 • Ingen automatisk radering

Dessutom finns det möjlighet att uppgifterna raderas först när du inte längre besöker vår webbplats inom den tidsperiod som vi har valt. I detta fall återställs lagringsperioden varje gång du besöker vår webbplats igen inom den angivna perioden.

När den angivna perioden har löpt ut raderas uppgifterna en gång i månaden. Denna lagringsperiod gäller för dina uppgifter som är kopplade till cookies, användaridentifiering och reklam-ID:n (t.ex. DoubleClick-domäncookies). Rapporteringsresultaten baseras på aggregerade data och lagras separat från användardata. Aggregerade uppgifter är en sammanslagning av enskilda uppgifter till en större enhet.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till, uppdatera, radera eller begränsa dina uppgifter. Du kan förhindra att Google Analytics använder dina uppgifter genom att använda webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Du kan ladda ner webbläsartillägget på följande adress https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de och installera den. Observera att det här tillägget endast inaktiverar datainsamlingen av Google Analytics.

Om du vill inaktivera, radera eller hantera cookies (oberoende av Google Analytics) finns det separata instruktioner för varje webbläsare:

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Rättslig grund

Användningen av Google Analytics kräver ditt samtycke, vilket vi har fått genom vår cookie-popup. Enligt Artikel 6.1 a i DSGVO (samtycke). den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, vilket kan ske under insamlingen med hjälp av webbanalysverktyg.

Utöver samtycke har vi ett legitimt intresse av att analysera webbplatsbesökarnas beteende för att förbättra vårt erbjudande tekniskt och ekonomiskt. Med hjälp av Google Analytics kan vi upptäcka fel på webbplatsen, identifiera attacker och förbättra den ekonomiska effektiviteten. Den rättsliga grunden för detta är Artikel 6.1 f i DSGVO (berättigade intressen).. Vi använder dock bara Google Analytics om du har gett ditt samtycke.

Google behandlar också uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan vara förenat med olika risker för uppgiftsbehandlingens laglighet och säkerhet.

Google använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 3 i DSGVO) som grund för databehandling hos mottagare i tredje land (utanför EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet USA) eller för överföring av uppgifter dit. Dessa klausuler ålägger Google att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna bland annat här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Vi hoppas att vi har kunnat ge dig den viktigaste informationen om databehandling av Google Analytics. Om du vill veta mer om spårningstjänsten rekommenderar vi dessa två länkar: http://www.google.com/analytics/terms/de.html och https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Integritetspolicy för Google Tag Manager

Sammanfattning av sekretesspolicyn för Google Tag Manager
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: organisering av de individuella spårningsverktygen.
📓 Behandlade uppgifter: Google Tag Manager lagrar inga egna uppgifter. Uppgifterna samlas in med hjälp av taggar i de webbanalysverktyg som används.
📅 Lagringsperiod: beror på det webbanalysverktyg som används.
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är Google Tag Manager?

På vår webbplats använder vi Google Tag Manager från företaget Google Inc. För det europeiska området ansvarar företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Googles tjänster. Tag Manager är en av många användbara marknadsföringsprodukter från Google. Via Google Tag Manager kan vi centralt integrera och hantera kodsektioner för olika spårningsverktyg som vi använder på vår webbplats.

I den här sekretesspolicyn vill vi förklara mer i detalj vad Google Tag Manager gör, varför vi använder den och i vilken form uppgifterna behandlas.

Google Tag Manager är ett organisatoriskt verktyg som gör det möjligt för oss att införliva och hantera webbtaggar centralt och via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av koden som till exempel registrerar (spårar) dina aktiviteter på vår webbplats. För detta ändamål infogas JavaScript-kodsektioner i källkoden för vår sida. Taggarna kommer ofta från Googles interna produkter, t.ex. Google Ads eller Google Analytics, men taggar från andra företag kan också integreras och hanteras via administratören. Sådana taggar utför olika uppgifter. De kan samla in webbläsardata, förse marknadsföringsverktyg med data, bädda in knappar, ställa in cookies och spåra användare på flera webbplatser.

Varför använder vi Google Tag Manager på vår webbplats?

Som ordspråket säger: organisationen är halva slaget! Detta gäller naturligtvis även underhållet av vår webbplats. För att göra vår webbplats så bra som möjligt för dig och alla andra som är intresserade av våra produkter och tjänster behöver vi olika spårningsverktyg som Google Analytics. De uppgifter som samlas in av dessa verktyg visar oss vad du är mest intresserad av, var vi kan förbättra våra tjänster och vilka personer vi fortfarande bör visa våra erbjudanden för. För att spårningen ska fungera måste vi bädda in lämpliga JavaScript-koder på vår webbplats. I princip skulle vi kunna inkludera varje kodavsnitt för de enskilda spårningsverktygen separat i vår källkod. Detta tar dock mycket tid och det är lätt att tappa bort kontrollen. Därför använder vi Google Tag Manager. Vi kan enkelt integrera de nödvändiga skripten och hantera dem från ett och samma ställe. Google Tag Manager har dessutom ett lättanvänt användargränssnitt och du behöver inga kunskaper i programmering. Det är på detta sätt vi lyckas hålla ordning i vår taggdjungel.

Vilka uppgifter lagras av Google Tag Manager?

Tag Manager i sig är en domän som inte ställer in några cookies och inte lagrar några uppgifter. Den fungerar som en ren "administratör" av de implementerade taggarna. Uppgifterna samlas in med hjälp av enskilda taggar i de olika webbanalysverktygen. Uppgifterna skickas praktiskt taget vidare till de enskilda spårningsverktygen i Google Tag Manager och lagras inte.

Situationen är dock helt annorlunda med de integrerade taggarna i olika webbanalysverktyg, t.ex. Google Analytics. Beroende på analysverktyget samlas, lagras och bearbetas vanligtvis olika uppgifter om ditt webbbeteende med hjälp av cookies. Läs därför våra dataskyddstexter om de enskilda analys- och spårningsverktyg som vi använder på vår webbplats.

I inställningarna för Tag Manager-kontot har vi tillåtit Google att ta emot anonymiserade uppgifter från oss. Detta gäller dock endast användningen och användningen av vår Tag Manager och inte dina uppgifter som lagras via kodsektionerna. Vi tillåter Google och andra att ta emot utvalda uppgifter i anonymiserad form. Vi samtycker alltså till att anonymt dela med oss av våra uppgifter på webbplatsen. Vilka sammanfattade och anonyma uppgifter som skickas vidare exakt kunde vi inte ta reda på - trots långvarig forskning. I alla fall raderar Google all information som kan identifiera vår webbplats. Google kombinerar uppgifterna med hundratals andra anonyma uppgifter om webbplatser och skapar användartrender som en del av benchmarkingåtgärder. Benchmarking jämför våra egna resultat med konkurrenternas. Processerna kan optimeras på grundval av den insamlade informationen.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

När Google lagrar uppgifter lagras dessa uppgifter på Googles egna servrar. Servrarna är spridda över hela världen. De flesta av dem finns i Amerika. På https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kan du läsa exakt var Googles servrar är placerade.

Hur länge de enskilda spårningsverktygen lagrar uppgifter om dig kan du läsa i våra individuella dataskyddstexter för de enskilda verktygen.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Google Tag Manager ställer inte in några cookies, men hanterar taggar från olika spårningswebbplatser. I våra dataskyddstexter för de enskilda spårningsverktygen hittar du detaljerad information om hur du kan radera eller hantera dina uppgifter.

Observera att när du använder det här verktyget kan dina uppgifter lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) anses inte vara säkra enligt gällande europeisk dataskyddslagstiftning. Uppgifter till osäkra tredjeländer får därför inte helt enkelt överföras, lagras och behandlas där om det inte finns lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. EU:s standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.

Rättslig grund

Användningen av Google Tag Manager kräver ditt samtycke, vilket vi har fått genom vår cookie-popup. Enligt Artikel 6.1 a i DSGVO (samtycke). den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, vilket kan ske under insamlingen med hjälp av webbanalysverktyg.

Utöver samtycke har vi ett legitimt intresse av att analysera webbplatsbesökarnas beteende för att förbättra vårt erbjudande tekniskt och ekonomiskt. Med hjälp av Google Tag Managers kan vi förbättra den ekonomiska effektiviteten. Den rättsliga grunden för detta är Artikel 6.1 f i DSGVO (berättigade intressen).. Vi använder dock endast Google Tag Manager om du har gett ditt samtycke.

Google behandlar också uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan vara förenat med olika risker för uppgiftsbehandlingens laglighet och säkerhet.

Google använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 3 i DSGVO) som grund för databehandling hos mottagare i tredje land (utanför EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet USA) eller för överföring av uppgifter dit. Dessa klausuler ålägger Google att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna bland annat här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Om du vill veta mer om Google Tag Manager rekommenderar vi att du läser de vanliga frågorna på följande adress https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.


E-postmarknadsföring

Sammanfattning av e-postmarknadsföring
👥 Berörda parter: Prenumeranter på nyhetsbrev
🤝 Syfte: direktmarknadsföring via e-post, meddelande om systemrelevanta händelser.
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som anges vid registreringen, men åtminstone e-postadressen. Mer information finns i respektive verktyg för e-postmarknadsföring som används.
📅 Lagringsperiod: Abonnemangets varaktighet.
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är e-postmarknadsföring?

För att hålla dig uppdaterad använder vi också möjligheten till e-postmarknadsföring. Om du har samtyckt till att få våra e-postmeddelanden eller nyhetsbrev kommer dina uppgifter också att behandlas och lagras. E-postmarknadsföring är ett delområde av marknadsföring på nätet. Det handlar om att skicka nyheter eller allmän information om ett företag, produkter eller tjänster via e-post till en specifik grupp av personer som är intresserade av dem.

Om du vill delta i vår e-postmarknadsföring (vanligtvis via nyhetsbrev) behöver du bara registrera dig med din e-postadress. För att göra detta fyller du i ett formulär på nätet och skickar det. Det kan dock också hända att vi ber dig om din titel och ditt namn så att vi kan skriva till dig personligen.

I princip fungerar prenumerationen på nyhetsbrev med hjälp av det så kallade "dubbel opt-in-förfarandet". När du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev på vår webbplats får du ett e-postmeddelande som bekräftar din registrering för nyhetsbrevet. Detta garanterar att e-postadressen tillhör dig och att ingen har registrerat sig med en tredje parts e-postadress. Vi eller ett meddelandeverktyg som vi använder loggar varje enskild prenumeration. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna bevisa att registreringsprocessen är juridiskt korrekt. I regel sparas registreringstidpunkten, tidpunkten för registreringsbekräftelsen och din IP-adress. Dessutom loggas det också när du gör ändringar i dina lagrade uppgifter.

Varför använder vi e-postmarknadsföring?

Vi vill naturligtvis hålla kontakten med dig och alltid presentera de viktigaste nyheterna om vårt företag. För att göra detta använder vi bland annat e-postmarknadsföring - ofta kallad "nyhetsbrev" - som en viktig del av vår marknadsföring online. Under förutsättning att du godkänner detta eller att det är lagligt tillåtet skickar vi nyhetsbrev, systemmejl eller andra meddelanden via e-post till dig. När vi använder termen "nyhetsbrev" i följande text avser vi främst regelbundet utskickade e-postmeddelanden. Naturligtvis vill vi inte irritera dig på något sätt med våra nyhetsbrev. Därför försöker vi alltid erbjuda endast relevant och intressant innehåll. Du kan till exempel lära dig mer om vårt företag, våra tjänster eller produkter. Eftersom vi ständigt förbättrar våra erbjudanden får du alltid reda på via vårt nyhetsbrev när det finns nyheter eller när vi erbjuder speciella, lukrativa kampanjer. Om vi använder en tjänsteleverantör som erbjuder ett professionellt e-postverktyg för vår e-postmarknadsföring gör vi det för att kunna erbjuda dig snabba och säkra nyhetsbrev. Syftet med vår e-postmarknadsföring är i huvudsak att informera dig om nya erbjudanden och att närma oss våra företagsmål.

Vilka uppgifter behandlas?

Om du blir prenumerant på vårt nyhetsbrev via vår webbplats bekräftar du ditt medlemskap i en e-postlista via e-post. Förutom din IP-adress och e-postadress kan även din titel, ditt namn, din adress och ditt telefonnummer lagras. Dock endast om du samtycker till denna lagring av uppgifter. De uppgifter som markeras som sådana är nödvändiga för att du ska kunna delta i den erbjudna tjänsten. Det är frivilligt att lämna denna information, men om du inte lämnar den kommer du inte att kunna använda tjänsten. Dessutom kan information om din enhet eller det innehåll du föredrar på vår webbplats lagras. Du kan läsa mer om lagring av uppgifter när du besöker en webbplats i avsnittet "Automatisk lagring av uppgifter". Vi registrerar ditt samtycke så att vi alltid kan bevisa att det överensstämmer med våra lagar.

Behandlingens varaktighet

Om du avregistrerar din e-postadress från vår distributionslista för e-post och nyhetsbrev kan vi lagra din adress i upp till tre år baserat på våra legitima intressen så att vi fortfarande kan bevisa ditt samtycke vid den tidpunkten. Vi får endast behandla dessa uppgifter om vi behöver försvara oss mot eventuella krav.

Om du bekräftar att du har gett oss ditt samtycke till att prenumerera på nyhetsbrevet kan du dock när som helst lämna in en individuell begäran om radering. Om du permanent motsätter dig samtycket förbehåller vi oss rätten att lagra din e-postadress i en svart lista. Så länge du frivilligt har prenumererat på vårt nyhetsbrev behåller vi naturligtvis också din e-postadress.

Rätt till invändningar

Du kan när som helst avbryta din prenumeration på nyhetsbrevet. Allt du behöver göra är att återkalla ditt samtycke till prenumerationen på nyhetsbrevet. Detta tar vanligtvis bara några sekunder eller ett eller två klick. I de flesta fall hittar du en länk för att avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet direkt i slutet av varje e-postmeddelande. Om du verkligen inte kan hitta länken i nyhetsbrevet kan du kontakta oss via e-post så avbryter vi din prenumeration på nyhetsbrevet omedelbart.

Rättslig grund

Utskicket av vårt nyhetsbrev baseras på din samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Detta innebär att vi endast kan skicka ett nyhetsbrev till dig om du aktivt har registrerat dig för det i förväg. I förekommande fall kan vi också skicka dig reklammeddelanden på grundval av § 7.3 i den tyska lagen om illojal konkurrens (UWG), förutsatt att du har blivit vår kund och inte har motsatt dig användningen av din e-postadress för direktreklam.

Information om särskilda e-postmarknadsföringstjänster och hur de behandlar personuppgifter - om de finns - finns i följande avsnitt.

Marknadsföring på nätet

Sammanfattning av integritetspolicyn för marknadsföring online
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Utvärdering av besökarinformation för att optimera webbutbudet.
📓 Behandlade uppgifter: Åtkomststatistik som innehåller uppgifter om t.ex. åtkomstplatser, enhetsuppgifter, åtkomsttid och -tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Personuppgifter som namn eller e-postadress kan också behandlas. Du hittar mer information om detta i respektive verktyg för marknadsföring på nätet som används.
📅 Lagringsperiod: Beroende på vilka verktyg för marknadsföring online som används.
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är marknadsföring på nätet?

Med marknadsföring på nätet avses alla åtgärder som vidtas på nätet för att uppnå marknadsföringsmål, t.ex. att öka varumärkeskännedomen eller att avsluta en affär. Dessutom syftar våra marknadsföringsåtgärder på nätet till att göra människor uppmärksamma på vår webbplats. För att kunna visa vårt erbjudande för många intresserade personer bedriver vi därför marknadsföring online. Det handlar vanligtvis om reklam på nätet, innehållsmarknadsföring eller sökmotoroptimering. För att vi ska kunna använda marknadsföring online på ett effektivt och målinriktat sätt lagras och behandlas även personuppgifter. Å ena sidan hjälper uppgifterna oss att visa vårt innehåll endast för de personer som verkligen är intresserade av det, och å andra sidan kan vi mäta hur framgångsrika våra marknadsföringsåtgärder på nätet är.

Varför använder vi verktyg för marknadsföring på nätet?

Vi vill visa vår webbplats för alla som är intresserade av vad vi har att erbjuda. Vi är medvetna om att detta inte är möjligt utan medvetna åtgärder. Det är därför vi arbetar med marknadsföring på nätet. Det finns olika verktyg som gör det lättare för oss att arbeta med våra marknadsföringsåtgärder på nätet och som dessutom alltid ger förslag till förbättringar via data. På så sätt kan vi rikta våra kampanjer mer exakt till vår målgrupp. Syftet med de verktyg för marknadsföring online som vi använder är alltså att optimera vårt erbjudande.

Vilka uppgifter behandlas?

För att vår marknadsföring online ska fungera och för att mäta åtgärdernas framgång skapas användarprofiler och uppgifter lagras t.ex. i cookies (små textfiler). Med hjälp av dessa uppgifter kan vi inte bara placera annonser i klassisk mening, utan också visa vårt innehåll direkt på vår webbplats på det sätt som du föredrar. För detta ändamål finns det olika verktyg från tredje part som erbjuder dessa funktioner och som följaktligen också samlar in och lagrar uppgifter om dig. De namngivna kakorna lagrar till exempel vilka webbsidor du har besökt på vår webbplats, hur länge du har tittat på dessa sidor, vilka länkar eller knappar du klickar på eller från vilken webbplats du har kommit till oss. Dessutom kan teknisk information lagras. Till exempel din IP-adress, vilken webbläsare du använder, från vilken slutenhet du besöker vår webbplats eller när du besökte vår webbplats och när du lämnade den igen. Om du har samtyckt till att vi också får bestämma din plats kan vi också lagra och behandla detta.

Din IP-adress lagras i pseudonymiserad form (dvs. förkortad). Unika uppgifter som direkt identifierar dig som person, t.ex. ditt namn, din adress eller din e-postadress, lagras också endast i pseudonymiserad form som en del av reklam- och marknadsföringsprocesserna online. Vi kan därför inte identifiera dig som person, utan har endast pseudonymiserad information som lagras i användarprofilerna.

Under vissa omständigheter kan kakorna också användas på andra webbplatser som arbetar med samma reklamverktyg, analyseras och användas i reklamsyfte. Uppgifterna kan också lagras på servrar hos leverantörer av reklamverktyg.

I undantagsfall kan unika uppgifter (namn, e-postadress osv.) också lagras i användarprofilerna. Dessa uppgifter lagras till exempel om du är medlem i en kanal för sociala medier som vi använder för våra marknadsföringsåtgärder online och nätverket kopplar tidigare erhållna uppgifter till användarprofilen.

Med alla de reklamverktyg vi använder som lagrar data från dig på sina servrar får vi bara aggregerad information och aldrig data som gör dig identifierbar som individ. Uppgifterna visar endast hur väl reklamen fungerade. Vi kan till exempel se vilka åtgärder som har övertygat dig eller andra användare att besöka vår webbplats och köpa en tjänst eller produkt där. Med hjälp av analyserna kan vi förbättra vårt annonseringsutbud i framtiden och anpassa det ännu mer exakt till de intresserade personernas behov och önskemål.

Behandlingens varaktighet

Vi kommer att informera dig om hur länge databehandlingen pågår nedan, om vi har ytterligare information om detta. I allmänhet behandlar vi personuppgifter endast så länge som det är absolut nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och produkter. Uppgifter som lagras i cookies lagras olika länge. Vissa cookies raderas så fort du lämnar webbplatsen, medan andra kan lagras i din webbläsare i flera år. I de enskilda leverantörernas respektive dataskyddsdeklarationer får du vanligtvis exakt information om de enskilda cookies som används av leverantören.

Rätt till invändningar

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies eller tredjepartsleverantörer. Detta fungerar antingen via vårt verktyg för hantering av cookies eller via andra opt-out-funktioner. Du kan t.ex. också förhindra datainsamling via cookies genom att hantera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare. Behandlingens laglighet påverkas inte fram till återkallelsen.

Eftersom marknadsföringsverktyg på nätet i allmänhet kan använda cookies rekommenderar vi att du läser vår allmänna dataskyddsförklaring om cookies. För att få reda på exakt vilka uppgifter som lagras och behandlas av dig bör du läsa dataskyddsförklaringarna för respektive verktyg.

Rättslig grund

Om du har gett ditt samtycke till att tredjepartsleverantörer används är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. Enligt Artikel 6.1 a i DSGVO (samtycke). utgör den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som kan förekomma när de samlas in med hjälp av verktyg för marknadsföring på nätet.

Vi har också ett legitimt intresse av att mäta marknadsföringsåtgärder online i anonymiserad form för att optimera vårt erbjudande och våra åtgärder med hjälp av de erhållna uppgifterna. Den motsvarande rättsliga grunden för detta är Artikel 6.1 f DSGVO (legitima intressen).. Vi använder dock verktygen endast om du har gett ditt samtycke.

Information om specifika verktyg för marknadsföring på nätet - om de finns tillgängliga - finns i följande avsnitt.

Sammanfattning av sekretesspolicyn för Google Ads (Google AdWords) för konverteringsspårning
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: ekonomisk framgång och optimering av våra tjänster.
📓 Behandlade uppgifter: Åtkomststatistik som innehåller uppgifter om t.ex. åtkomstplatser, enhetsuppgifter, åtkomsttid och -tid, navigeringsbeteende, klickbeteende och IP-adresser. Personuppgifter som namn eller e-postadress kan också behandlas.
📅 Lagringsperiod: Omvandlingscookies upphör vanligtvis efter 30 dagar och överför inga personuppgifter.
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är Google Ads konverteringsspårning?

Vi använder Google Ads (tidigare Google AdWords) som en marknadsföringsåtgärd online för att marknadsföra våra produkter och tjänster. På detta sätt vill vi göra fler människor uppmärksamma på den höga kvaliteten på våra erbjudanden på internet. Som en del av våra annonseringsåtgärder via Google Ads använder vi på vår webbplats konverteringsspårning från företaget Google Inc. I Europa är det dock företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) som ansvarar för alla Google-tjänster. Med hjälp av detta kostnadsfria spårningsverktyg kan vi bättre anpassa vårt reklamutbud till dina intressen och behov. I följande artikel kommer vi att gå in mer i detalj på varför vi använder konverteringsspårning, vilka uppgifter som lagras i processen och hur du kan förhindra lagring av dessa uppgifter.

Google Ads (tidigare Google AdWords) är Google Inc:s interna annonseringssystem online. Vi är övertygade om kvaliteten på vårt erbjudande och vill att så många som möjligt ska lära känna vår webbplats. Inom online-sektorn erbjuder Google Ads den bästa plattformen för detta. Naturligtvis vill vi också få en korrekt överblick över kostnads- och intäktsfaktorn för våra reklamkampanjer. Det är därför vi använder Google Ads verktyg för konverteringsspårning.

Men vad är egentligen en konvertering? En konvertering sker när du går från en rent intresserad besökare på webbplatsen till en handlingskraftig besökare. Detta sker när du klickar på vår annons och sedan utför en annan åtgärd, t.ex. besöker vår webbplats. Med Googles verktyg för konverteringsspårning registrerar vi vad som händer efter att en användare klickar på vår Google Ads-annons. Vi kan till exempel se om produkter har köpts, tjänster har använts eller om användare har anmält sig till vårt nyhetsbrev.

Varför använder vi Google Ads konverteringsspårning på vår webbplats?

Vi använder Google Ads för att uppmärksamma vårt erbjudande på andra webbplatser. Syftet är att se till att våra reklamkampanjer endast når de personer som är intresserade av våra erbjudanden. Med verktyget för konverteringsspårning kan vi se vilka sökord, annonser, annonsgrupper och kampanjer som leder till önskade kundåtgärder. Vi ser hur många kunder som interagerar med våra annonser på en enhet och sedan gör en konvertering. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att beräkna vår kostnads-nyttofaktor, mäta framgången för enskilda annonseringsåtgärder och följaktligen optimera våra marknadsföringsåtgärder online. Vi kan också använda uppgifterna för att göra vår webbplats mer intressant för dig och anpassa vårt reklamutbud ännu mer individuellt till dina behov.

Vilka uppgifter lagras med Google Ads konverteringsspårning?

Vi har integrerat en spårningstagg eller kodutdrag på vår webbplats för att bättre kunna analysera vissa användaråtgärder. Om du nu klickar på en av våra Google Ads-annonser lagras "Conversion"-cookien på din dator (vanligtvis i webbläsaren) eller mobila enhet av en Google-domän. Cookies är små textfiler som lagrar information på din dator.

Här finns uppgifter om de viktigaste kakorna för Googles konverteringsspårning:

Namn: Konvertering
Värde:EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111824947-3
Syftet med betalningen: Den här cookien lagrar alla konverteringar som du gör på vår webbplats efter att ha kommit till oss via en Google-annons.
Utgångsdatum: Efter 3 månader

Namn: _gac
Värde:1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Avsedd användning:Detta är en klassisk Google Analytics-cookie som används för att registrera olika åtgärder på vår webbplats.
Utgångsdatum: Efter 3 månader

Anmärkning: Cookien _gac visas endast i samband med Google Analytics. Listan ovan är inte uttömmande, eftersom Google även använder andra cookies för analysändamål.

Så snart du utför en åtgärd på vår webbplats känner Google igen cookien och sparar din åtgärd som en så kallad konvertering. Så länge du surfar på vår webbplats och cookien inte har löpt ut kommer vi och Google att känna igen att du hittade oss via vår Google Ads-annons. Cookien läses och skickas tillbaka till Google Ads med konverteringsdata. Det är också möjligt att andra cookies används för att mäta konverteringar. Konverteringsuppföljningen i Google Ads kan förfinas och förbättras ytterligare med hjälp av Google Analytics. För annonser som Google visar på olika platser på webben kan cookies som kallas "__gads" eller "_gac" sättas under vår domän. Sedan september 2017 har olika kampanjinformation lagrats av analytics.js med _gac-cookien. Cookien lagrar dessa uppgifter så snart du öppnar en av våra sidor för vilken automatisk taggning av Google Ads har ställts in. Till skillnad från cookies för Googles domäner kan Google bara läsa dessa konverteringscookies när du är på vår webbplats. Vi samlar inte in eller tar emot några personuppgifter. Vi får en rapport från Google med statistiska utvärderingar. Vi får till exempel reda på det totala antalet användare som klickade på vår annons och vi ser vilka reklamåtgärder som togs emot väl.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Här vill vi påpeka att vi inte har något inflytande över hur Google använder de insamlade uppgifterna. Enligt Google krypteras uppgifterna och lagras på säkra servrar. I de flesta fall upphör konverteringscookies att gälla efter 30 dagar och överför inga personuppgifter. De cookies som kallas "Conversion" och "_gac" (som används tillsammans med Google Analytics) har ett utgångsdatum på 3 månader.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Du kan välja att inte delta i Google Ads konverteringsspårning. Om du inaktiverar Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare blockerar du konverteringsspårning. I så fall kommer du inte att ingå i spårningsverktygets statistik. Du kan när som helst ändra inställningarna för cookies i din webbläsare. Detta fungerar lite olika för varje webbläsare. Här hittar du instruktioner om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Om du generellt sett inte vill ha kakor kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en kaka ska sättas. På så sätt kan du för varje enskild cookie bestämma om du vill tillåta cookien eller inte. Genom att ladda ner och installera denna plug-in för webbläsaren på https://support.google.com/ads/answer/7395996 kommer också att avaktivera alla "reklamcookies". Tänk på att om du avaktiverar dessa cookies förhindrar du inte annonserna, utan endast den personliga reklamen.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att Google Ads Conversion Tracking används är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. Enligt Artikel 6.1 a i DSGVO (samtycke). utgör den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som kan förekomma vid insamling genom Google Ads Conversion Tracking.

Vi har också ett legitimt intresse av att använda Google Ads Conversion Tracking för att optimera vår onlinetjänst och våra marknadsföringsåtgärder. Den motsvarande rättsliga grunden för detta är Artikel 6.1 f i DSGVO (berättigade intressen).. Vi använder dock endast Google Ads Conversion Tracking om du har gett ditt samtycke.

Google behandlar också uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan vara förenat med olika risker för uppgiftsbehandlingens laglighet och säkerhet.

Google använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 3 i DSGVO) som grund för databehandling hos mottagare i tredje land (utanför EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet USA) eller för överföring av uppgifter dit. Dessa klausuler ålägger Google att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna bland annat här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Om du vill veta mer om dataskydd hos Google rekommenderar vi Googles allmänna sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Sammanfattning av plattformen för hantering av samtycke till cookies
👥 Berörda parter: Webbplatsbesökare
Syfte: Att få och hantera samtycke till vissa cookies och därmed till användningen av vissa verktyg.
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som används för att hantera inställningar för cookies, t.ex. IP-adress, tidpunkt för samtycke, typ av samtycke, enskilda samtycken. Mer information finns i respektive verktyg som används.
📅 Lagringstid: Beroende på vilket verktyg som används måste du vara beredd på flera år.
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är en plattform för hantering av samtycke till cookies?

Vi använder en programvara för hantering av samtycke (Consent Management Platform, CMP) på vår webbplats, vilket gör det lättare för oss och dig att hantera skript och cookies på ett korrekt och säkert sätt. Programvaran skapar automatiskt en cookie-popup, skannar och kontrollerar alla skript och cookies, ger dig samtycke till cookies i enlighet med dataskyddslagen och hjälper oss och dig att hålla reda på alla cookies. Med de flesta verktyg för hantering av samtycke till cookies identifieras och kategoriseras alla befintliga cookies. Du som besökare på webbplatsen bestämmer då själv om och vilka skript och cookies du tillåter eller inte. Följande bild illustrerar förhållandet mellan webbläsare, webbserver och CMP.

Översikt över plattformen för hantering av samtycken

Varför använder vi ett verktyg för hantering av cookies?

Vårt mål är att erbjuda dig bästa möjliga insyn i dataskyddet. Dessutom är vi också juridiskt skyldiga att göra det. Vi vill informera dig så bra som möjligt om alla verktyg och cookies som kan lagra och behandla uppgifter om dig. Du har också rätt att själv bestämma vilka cookies du accepterar och vilka du inte accepterar. För att vi ska kunna ge dig denna rättighet måste vi först veta exakt vilka cookies som har hamnat på vår webbplats. Tack vare ett verktyg för hantering av cookies som regelbundet söker igenom webbplatsen efter alla befintliga cookies känner vi till alla cookies och kan ge dig information om dem i enlighet med DSGVO. Du kan sedan acceptera eller avvisa cookies via samtyckessystemet.

Vilka uppgifter behandlas?

Inom ramen för vårt verktyg för hantering av cookies kan du själv hantera varje enskild cookie och ha fullständig kontroll över lagringen och behandlingen av dina uppgifter. Ditt samtycke sparas så att vi inte behöver fråga dig varje gång du besöker vår webbplats igen och så att vi också kan bevisa ditt samtycke om det krävs enligt lag. Detta lagras antingen i en opt-in-cookie eller på en server. Beroende på leverantören av cookiehanteringsverktyget varierar lagringstiden för ditt samtycke till cookies. I de flesta fall lagras dessa uppgifter (t.ex. pseudonymt användar-ID, tidpunkt för samtycke, uppgifter om cookie-kategorier eller verktyg, information om webbläsare och enhet) i upp till två år.

Behandlingens varaktighet

Vi kommer att informera dig om hur länge databehandlingen pågår nedan, om vi har ytterligare information om detta. I allmänhet behandlar vi personuppgifter endast så länge som det är absolut nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och produkter. Uppgifter som lagras i cookies lagras olika länge. Vissa cookies raderas så fort du lämnar webbplatsen, medan andra kan lagras i din webbläsare i flera år. Den exakta varaktigheten av databehandlingen beror på vilket verktyg som används, men i de flesta fall bör du vara beredd på en lagringsperiod på flera år. I de enskilda leverantörernas respektive dataskyddsdeklarationer får du vanligtvis exakt information om hur länge databehandlingen pågår.

Rätt till invändningar

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies. Detta fungerar antingen via vårt verktyg för hantering av cookies eller via andra opt-out-funktioner. Du kan t.ex. också förhindra datainsamling via cookies genom att hantera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare.

Information om särskilda verktyg för hantering av kakor, om sådana finns tillgängliga, finns i följande avsnitt.

Rättslig grund

Om du godkänner cookies kommer personuppgifter om dig att behandlas och lagras via dessa cookies. Om vi informeras av din samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO) är detta samtycke också den rättsliga grunden för användningen av cookies eller behandlingen av dina uppgifter. För att kunna hantera samtycket till cookies och för att du ska kunna ge ditt samtycke använder vi programvara för hantering av samtycke till cookies. Användningen av denna programvara gör det möjligt för oss att effektivt driva webbplatsen på ett lagligt sätt, vilket är en viktig del av vårt arbete. legitimt intresse (artikel 6.1 f i DSGVO).

Betalningsleverantör

Sammanfattning av betalningsleverantörens sekretesspolicy
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Möjliggöra och optimera betalningsprocessen på vår webbplats.
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som namn, adress, bankuppgifter (kontonummer, kreditkortsnummer, lösenord, TAN osv.), IP-adress och avtalsuppgifter.
Mer information finns i respektive betalningsleverantörs verktyg som används.
📅 Lagringsperiod: beroende på vilken betalningsleverantör som används
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 b DSGVO (fullgörande av ett avtal).

Vad är en betalningsleverantör?

Vi använder onlinebetalningssystem på vår webbplats som ger oss och dig en säker och smidig betalningsprocess. Under processen kan personuppgifter också skickas till respektive betalningsleverantör, lagras och behandlas där. Betalningsleverantörer är onlinebetalningssystem som gör det möjligt för dig att göra en beställning via internetbank. I detta fall utförs betalningen av den betalningsleverantör som du har valt. Därefter får vi information om den gjorda betalningen. Denna metod kan användas av alla användare som har ett aktivt nätbankskonto med PIN och TAN. Det finns knappt några banker som inte erbjuder eller accepterar sådana betalningsmetoder.

Varför använder vi betalningsleverantörer på vår webbplats?

Naturligtvis vill vi erbjuda bästa möjliga service på vår webbplats och i vår integrerade nätbutik så att du känner dig bekväm på vår webbplats och använder våra erbjudanden. Vi vet att din tid är värdefull och att betalningsprocesser i synnerhet måste fungera snabbt och smidigt. Av dessa skäl erbjuder vi dig olika betalningsleverantörer. Du kan välja den betalningsleverantör som du föredrar och betala på vanligt sätt.

Vilka uppgifter behandlas?

Exakt vilka uppgifter som behandlas beror naturligtvis på respektive betalningsleverantör. Men i princip lagras uppgifter som namn, adress, bankuppgifter (kontonummer, kreditkortsnummer, lösenord, TAN osv.). Dessa uppgifter är nödvändiga för att en transaktion överhuvudtaget ska kunna genomföras. Dessutom kan eventuella avtalsuppgifter och användaruppgifter lagras, t.ex. när du besöker vår webbplats, vilket innehåll du är intresserad av eller vilka undersidor du klickar på. Din IP-adress och information om den dator du använder lagras också av de flesta betalningsleverantörer.

Uppgifterna lagras och behandlas vanligtvis på betalningsförmedlarnas servrar. Vi i egenskap av webbplatsoperatör får inte dessa uppgifter. Vi får bara veta om betalningen har fungerat eller inte. För identitetskontroller och kreditvärdighetskontroller kan betalningsleverantörerna vidarebefordra uppgifter till lämpligt kontor. Principerna för affärs- och dataskydd hos respektive leverantör gäller alltid för alla betalningstransaktioner. Kontrollera därför alltid betalningsleverantörens allmänna villkor och sekretesspolicy. Du har också rätt att när som helst få uppgifterna raderade eller korrigerade. Kontakta respektive tjänsteleverantör om dina rättigheter (rätt till återkallelse, rätt till information och rätt att bli berörd).

Behandlingens varaktighet

Vi kommer att informera dig om hur länge databehandlingen pågår nedan, om vi har ytterligare information om detta. I allmänhet behandlar vi personuppgifter endast så länge som det är absolut nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och produkter. Om det krävs enligt lag, till exempel i samband med bokföring, kan denna lagringsperiod överskridas. Till exempel sparar vi bokföringshandlingar i samband med ett avtal (fakturor, kontraktshandlingar, kontoutdrag etc.) i 10 år (§ 147 AO) och andra relevanta affärshandlingar i 6 år (§ 247 HGB) efter att de har skapats.

Rätt till invändningar

Du har alltid rätt till information, rättelse och radering av dina personuppgifter. Om du har några frågor kan du också när som helst kontakta den ansvariga personen för den betalningsleverantör som används. Du hittar kontaktuppgifter antingen i vår specifika integritetspolicy eller på den relevanta betalningsleverantörens webbplats.

Du kan radera, inaktivera eller hantera cookies som betalningsleverantörer använder för sina funktioner i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Observera dock att det kan hända att betalningsprocessen inte längre fungerar.

Rättslig grund

Vi erbjuder därför följande för behandling av avtalsförhållanden eller rättsliga förhållanden (artikel 6.1 b i DSGVO)  andra betaltjänstleverantörer utöver de traditionella bank- och kreditinstituten. I de enskilda betalningsleverantörernas dataskyddsdeklarationer (t.ex. Amazon-betalningar, Apple Pay eller . Upptäck) ger dig en detaljerad översikt över databehandling och datalagring. Om du har några frågor om dataskyddsrelaterade ämnen kan du dessutom alltid kontakta de ansvariga personerna.

Information om de specifika betalningsleverantörerna - om de finns tillgängliga - finns i följande avsnitt.

Integritetspolicy för Amazon Payments

Vi använder Amazon Payments på vår webbplats, en tjänst för onlinebetalningar. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget Amazon.com Inc. Amazon Payments Europe S.C.A. (38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) ansvarar för den europeiska regionen.

Amazon behandlar också uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan vara förenat med olika risker för uppgiftsbehandlingens laglighet och säkerhet.

Amazon använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 3 i DSGVO) som grund för databehandling med mottagare som är baserade i tredje land (utanför EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet USA) eller överföring av uppgifter dit. Dessa klausuler ålägger Amazon att följa EU:s dataskyddsnivå när de behandlar relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna bland annat här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom användningen av Amazon Payments i sekretesspolicyn på https://pay.amazon.de/help/201212490.

integritetspolicy för eps banköverföring

På vår webbplats använder vi eps-Überweisung, en betaltjänst på nätet. Tjänsteleverantören är det österrikiska företaget Stuzza GmbH, Frankgasse 10/8, 1090 Wien, Österrike. Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas med hjälp av eps-Überweisung i dataskyddsdeklarationen på följande adress https://eservice.stuzza.at/de/datenschutzerklaerung.html.

giropays sekretesspolicy

På vår webbplats använder vi onlinebetalningsleverantören giropay. Tjänsteleverantören är det tyska företaget paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland. Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom giropay i dataskyddsdeklarationen på https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung/.

Integritetspolicy för Google Pay

På vår webbplats använder vi onlinebetalningsleverantören Google Pay. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget Google Inc. För det europeiska området ansvarar företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Googles tjänster.

Google behandlar också uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan vara förenat med olika risker för uppgiftsbehandlingens laglighet och säkerhet.

Google använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 3 i DSGVO) som grund för databehandling för mottagare som är baserade i tredje land (utanför EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet USA) eller för överföring av uppgifter dit. Dessa klausuler ålägger Google att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna bland annat här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom användningen av Google Pay i sekretesspolicyn på https://policies.google.com/privacy.

Mastercards sekretesspolicy

Vi använder betaltjänstleverantören Mastercard på vår webbplats. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget Mastercard Inc. Det företag som ansvarar för den europeiska regionen är Mastercard Europe SA (Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien).

Mastercard behandlar också uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan vara förenat med olika risker för uppgiftsbehandlingens laglighet och säkerhet.

Mastercard använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 3 i DSGVO) som grund för databehandling med mottagare som är baserade i tredje land (utanför EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet USA) eller för överföring av uppgifter dit. Dessa klausuler ålägger Mastercard att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna bland annat här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas genom användningen av Mastercard i sekretesspolicyn på https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html.

PayPals sekretesspolicy

På vår webbplats använder vi betaltjänsten PayPal. Tjänsteleverantören är det amerikanska företaget PayPal Inc. Företaget PayPal Europe (S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) ansvarar för den europeiska regionen.

PayPal behandlar också uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan vara förenat med olika risker för uppgiftsbehandlingens laglighet och säkerhet.

Som grund för databehandling med mottagare i tredje land (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet USA) eller för överföring av uppgifter dit använder PayPal standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 46.3 i DSGVO). Dessa klausuler ålägger PayPal att följa EU:s dataskyddsnivå när PayPal behandlar relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna bland annat här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Du kan läsa mer om de uppgifter som behandlas när du använder PayPal i sekretesspolicyn på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Integritetspolicy för Klarna Checkout

Sammanfattning av Klarna Checkout Privacy Policy
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av betalningsprocessen på vår webbplats.
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som namn, adress, bankuppgifter (kontonummer, kreditkortsnummer, lösenord, TAN osv.), IP-adress och avtalsuppgifter.
Mer information finns nedan i denna sekretesspolicy.
📅 Lagringsperiod: Uppgifterna lagras så länge som Klarna behöver dem för behandlingsändamålet.
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 c DSGVO (rättslig förpliktelse), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är Klarna Checkout?

På vår webbplats använder vi onlinebetalningssystemet Klarna Checkout från det svenska företaget Klarna Bank AB. Klarna Bank har sitt huvudkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Om du väljer att använda den här tjänsten kommer bland annat personuppgifter att skickas till Klarna, lagras och behandlas. I denna integritetspolicy vill vi ge dig en översikt över Klarnas databehandling.

Klarna Checkout är ett betalningssystem för beställningar i en nätbutik. Användaren väljer betalningsmetod och Klarna Checkout sköter hela betalningsprocessen. När en användare har gjort en betalning via Checkout-systemet och lämnat relevanta uppgifter kan framtida online-köp göras ännu snabbare och enklare. Klarna-systemet känner då redan igen den befintliga kunden efter att ha angett e-postadress och postnummer.

Varför använder vi Klarna Checkout på vår webbplats?

Vårt mål med vår webbplats och integrerade webbshop är att ge dig bästa möjliga service. Detta omfattar inte bara den övergripande upplevelsen av webbplatsen och våra erbjudanden, utan även en smidig, snabb och säker betalning av dina beställningar. För att säkerställa detta använder vi betalningssystemet Klarna Checkout.

Vilka uppgifter lagras av Klarna Checkout?

Så snart du bestämmer dig för att använda Klarnas betaltjänst och betala via betalningsmetoden Klarna Checkout överför du också personuppgifter till företaget. På Klarna Checkout-sidan samlas tekniska data som webbläsartyp, operativsystem, vår internetadress, datum och tid, språkinställningar, inställningar för tidszon och IP-adress in från dig och överförs till Klarnas servrar och lagras där. Dessa uppgifter lagras även om du inte har slutfört en beställning.

När du beställer en produkt eller tjänst via vår butik måste du ange dina personuppgifter i de fält som tillhandahålls. Dessa uppgifter behandlas av Klarna för betalningshantering. I processen kan följande personuppgifter (liksom allmän produktinformation) lagras och behandlas specifikt av Klarna för kreditvärdighets- och identitetskontroller:

 • Kontaktuppgifter: Namn, födelsedatum, nationellt ID-nummer, titel, fakturerings- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, nationalitet eller lön.
 • Betalningsinformation, t.ex. kreditkortsuppgifter eller ditt kontonummer.
 • Produktinformation, t.ex. försändelsenummer, typ av produkt och produktens pris.

Dessutom finns det uppgifter som kan samlas in frivilligt om du medvetet väljer att göra det. Det handlar till exempel om politiska, religiösa eller ideologiska övertygelser eller olika hälsouppgifter.

Klarna kan också samla in uppgifter själva eller via tredje part (t.ex. via oss eller via offentliga databaser) om de varor eller tjänster du köper eller beställer, utöver de uppgifter som nämns ovan. Det kan till exempel vara försändelsenummer eller typ av beställd vara, men också information om din kreditvärdighet, om din inkomst eller kreditgivning. Klarna kan också dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som programvaruleverantörer, datalagringsleverantörer eller oss som handlare.

När uppgifter automatiskt matas in i ett formulär används alltid cookies. Om du inte vill använda denna funktion kan du när som helst avaktivera dessa cookies. Längre ner i texten hittar du instruktioner om hur du i princip raderar, inaktiverar eller hanterar cookies i din webbläsare. Våra tester har visat att inga cookies sätts direkt av Klarna. Om du väljer betalningsmetoden "Klarna Sofort" och klickar på "Beställ" kommer du att omdirigeras till webbplatsen för Sofort. När du har betalat kommer du till vår sida med tack. Följande cookie placeras där av sofort.com:

Namn: SOFUEB
Värde: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111824947-4
Skäl för betalningen: Denna cookie lagrar ditt sessions-ID.
Utgångsdatum: Efter slutet av webbläsarsessionen

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Klarna strävar efter att lagra dina uppgifter endast inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kan dock hända att uppgifter överförs utanför EU/EES. Om detta sker säkerställer Klarna att dataskyddet är i linje med GDPR och att tredjelandet omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska unionen. Uppgifterna sparas alltid så länge som Klarna behöver dem för att uppfylla behandlingsändamålet.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att Klarna behandlar personuppgifter. Du har också alltid rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter. För att göra det behöver du bara kontakta företaget eller företagets dataskyddsteam via e-post på följande adress. datenschutz@klarna.de kontakt. Om Klarnas webbplats "Min begäran om dataskyddDu kan också kontakta Klarna direkt.

Du kan radera, inaktivera eller hantera cookies som Klarna kan använda för sina funktioner i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Följande instruktioner visar hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Rättslig grund

Vi erbjuder därför för behandling av avtalsförhållanden eller rättsliga förhållanden (artikel 6.1 b i DSGVO)  Förutom de vanliga bank- och kreditinstituten erbjuder vi även betaltjänstleverantören Klarna Checkout.

Vi hoppas att vi har gett dig en bra översikt över Klarnas databehandling. Om du vill veta mer om hur dina uppgifter hanteras rekommenderar vi att du läser Klarnas dataskyddsdeklaration på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy.


Integritetspolicy för Stripe

Sammanfattning av Stripes sekretesspolicy
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av betalningsprocessen på vår webbplats.
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som namn, adress, bankuppgifter (kontonummer, kreditkortsnummer, lösenord, TAN osv.), IP-adress och avtalsuppgifter.
Mer information finns längre fram i denna sekretesspolicy.
📅 Lagringsperiod: Uppgifterna lagras tills samarbetet med Stripe avslutas.
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 b i DSGVO (avtalsbehandling), artikel 6.1 a i DSGVO (samtycke).

Vad är Stripe?

På vår webbplats använder vi ett betalningsverktyg från det amerikanska teknikföretaget och onlinebetalningstjänsten Stripe. För kunder inom EU är Stripe Payments Europe (Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland) ansvarig. Det innebär att om du väljer Stripe som betalningsmetod kommer din betalning att behandlas via Stripe Payments. I den här processen kommer uppgifter som är nödvändiga för betalningsprocessen att skickas till Stripe och lagras. I den här sekretesspolicyn ger vi dig en översikt över Stripes databehandling och lagring av uppgifter och förklarar varför vi använder Stripe på vår webbplats.

Teknikföretaget Stripe erbjuder betalningslösningar för onlinebetalningar. Med Stripe är det möjligt att ta emot betalningar med kredit- och betalkort i vår webbshop. Stripe tar hand om hela betalningsprocessen. En stor fördel med Stripe är att du aldrig behöver lämna vår webbplats eller butik under betalningsprocessen och att betalningen behandlas mycket snabbt.

Varför använder vi Stripe på vår webbplats?

Naturligtvis vill vi erbjuda bästa möjliga service på vår webbplats och vår integrerade webbshop så att du känner dig bekväm på vår webbplats och använder våra erbjudanden. Vi vet att din tid är värdefull och därför måste betalningsprocesser i synnerhet fungera snabbt och smidigt. Utöver våra andra betalningsleverantörer har vi hittat en partner i Stripe som garanterar säker och snabb betalningshantering.

Vilka uppgifter lagras av Stripe?

Om du väljer Stripe som betalningsmetod kommer personuppgifter också att överföras från dig till Stripe och lagras där. Detta är transaktionsuppgifter. Dessa uppgifter omfattar betalningsmetod (dvs. kreditkort, betalkort eller kontonummer), bankkod, valuta, belopp och datum för betalningen. Vid en transaktion kan ditt namn, din e-postadress, fakturerings- eller leveransadress och ibland din transaktionshistorik också överföras. Dessa uppgifter är nödvändiga för autentisering. Stripe kan också samla in ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och ditt land samt tekniska data om din enhet (t.ex. IP-adress) för att förebygga bedrägerier, för finansiell rapportering och för att tillhandahålla sina tjänster fullt ut.

Stripe säljer inga av dina uppgifter till oberoende tredje parter, t.ex. marknadsföringsbyråer eller andra företag som inte har något med Stripe att göra. Uppgifterna kan dock delas med interna avdelningar, ett begränsat antal externa Stripe-partner eller för att uppfylla lagstadgade krav. Stripe använder också cookies för att samla in data. Här är ett urval av cookies som Stripe kan ställa in under betalningsprocessen:

Namn: m
Värde: edd716e9-d28b-46f7-8a55-e05f1779e84e040456111824947-5
Skäl för betalningen: Den här cookien visas när du väljer betalningsmetod. Den lagrar och känner igen om du besöker vår webbplats via en dator, surfplatta eller smartphone.
Utgångsdatum: Efter 2 år

Namn: __stripe_mid
Värde: fc30f52c-b006-4722-af61-a7419a5b8819875de9111824947-1
Skäl för betalningen: För att kunna genomföra en kreditkortstransaktion krävs denna cookie. För detta ändamål lagrar kakan ditt sessions-ID.
Utgångsdatum: Efter ett år

Namn: __stripe_sid
Värde: 6fee719a-c67c-4ed2-b583-6a9a50895b122753fe
Skäl för betalningen: Denna cookie lagrar också ditt ID och används av Stripe för betalningsprocessen på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter det att sessionen har löpt ut

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Personuppgifter lagras i allmänhet under den tid som tjänsten tillhandahålls. Detta innebär att uppgifterna lagras tills vi avslutar samarbetet med Stripe. För att uppfylla rättsliga och regulatoriska skyldigheter kan Stripe dock lagra personuppgifter även efter tjänsteleveransens varaktighet. Eftersom Stripe är ett globalt företag kan uppgifter också lagras i alla länder där Stripe tillhandahåller tjänster. Uppgifter kan alltså också lagras utanför ditt land, till exempel i USA.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Observera att när du använder det här verktyget kan uppgifter från dig också lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) betraktas inte som säkra enligt den nuvarande europeiska dataskyddslagstiftningen. Uppgifter till osäkra tredjeländer får därför inte helt enkelt överföras, lagras och behandlas där om det inte finns lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. EU:s standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.

Du har alltid rätt till information, rättelse och radering av dina personuppgifter. Om du har några frågor kan du också kontakta Stripe-teamet när som helst via https://support.stripe.com/contact/email kontakt.

Du kan radera, inaktivera eller hantera cookies som Stripe använder för sina funktioner i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Observera dock att det kan hända att betalningsprocessen inte längre fungerar. Följande instruktioner visar hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Rättslig grund

Vi erbjuder därför för behandling av avtalsförhållanden eller rättsliga förhållanden (artikel 6.1 b i DSGVO)  Förutom konventionella bank- och kreditinstitut erbjuder vi även betaltjänstleverantören Sofortüberweisung. För att tjänsten ska kunna användas på ett framgångsrikt sätt krävs dessutom ditt samtycke. (artikel 6.1 a i DSGVO)  i den mån användningen av cookies är nödvändig.

Stripe behandlar också uppgifter bland annat i USA. Vi påpekar att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan vara förenat med olika risker för uppgiftsbehandlingens laglighet och säkerhet.

Stripe använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 3 i DSGVO) som grund för databehandling med mottagare i tredje land (utanför EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet USA) eller för överföring av uppgifter dit. Dessa klausuler ålägger Stripe att följa EU:s dataskyddsnivå när relevanta uppgifter behandlas utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna bland annat här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Vi har nu gett dig en allmän översikt över hur Stripe behandlar och lagrar data. Om du vill få ännu mer och ännu mer detaljerad information kan du läsa Stripes detaljerade integritetspolicy på följande adress https://stripe.com/at/privacysom en bra källa.

Integritetspolicy för Stripe

Sofortüberweisung Sammanfattning av sekretesspolicyn
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av betalningsprocessen på vår webbplats.
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som namn, adress, bankuppgifter (kontonummer, kreditkortsnummer, lösenord, TAN osv.), IP-adress och avtalsuppgifter.
Du hittar mer information om detta nedan i sekretesspolicyn.
📅 Lagringsperiod: Uppgifterna lagras inom den lagstadgade lagringsperioden.
⚖️ Rättslig grund: artikel 6.1 c DSGVO (rättslig förpliktelse), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är en "omedelbar banköverföring"?

På vår webbplats erbjuder vi betalningsmetoden "Sofortüberweisung" från företaget Sofort GmbH för kontantlös betalning. Sofort GmbH har varit en del av det svenska företaget Klarna sedan 2014, men har sitt säte i Tyskland, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Om du väljer att använda denna betalningsmetod kommer dina personuppgifter att överföras till Sofort GmbH respektive Klarna och lagras och behandlas där. Denna dataskyddstext ger dig en översikt över Sofort GmbH:s databehandling.

Sofortüberweisung är ett betalningssystem online som gör det möjligt att göra en beställning via internetbank. Betalningen utförs av Sofort GmbH och vi får omedelbart information om betalningen. Alla användare som har ett aktivt nätbankskonto med PIN och TAN kan använda denna metod. Endast ett fåtal banker har ännu inte stöd för denna betalningsmetod.

Varför använder vi "Sofortüberweisung" på vår webbplats?

Vårt mål med vår webbplats och vår integrerade nätbutik är att erbjuda dig bästa möjliga service. Förutom helhetsupplevelsen på webbplatsen och vid sidan av våra erbjudanden omfattar detta även en smidig, snabb och säker betalningshantering av dina beställningar. För att säkerställa detta använder vi "Sofortüberweisung" som vårt betalningssystem.

Vilka uppgifter lagras i "Sofortüberweisung"?

När du gör en omedelbar överföring via tjänsten Sofort/Klarna lagras uppgifter som namn, kontonummer, bankkod, ämne, belopp och datum på företagets servrar. Vi får också denna information via betalningsbekräftelsen.

Som en del av kontotäckningskontrollen kontrollerar Sofort GmbH om ditt kontosaldo och din övertrasseringskredit täcker betalningsbeloppet. I vissa fall kontrolleras också om Sofort-överföringar har genomförts framgångsrikt under de senaste 30 dagarna. Dessutom samlas och lagras din användaridentifikation (t.ex. ditt användarnummer eller kontraktsnummer) i förkortad ("hashed") form och din IP-adress. För SEPA-överföringar lagras även BIC och IBAN.

Enligt företaget samlas inga andra personuppgifter (t.ex. kontosaldon, omsättningsuppgifter, uttagsgränser, kontolistor, mobiltelefonnummer, autentiseringscertifikat, säkerhetskoder eller PIN-/TAN-koder) in, lagras eller lämnas vidare till tredje part.

Sofortüberweisung använder också cookies för att göra sin egen tjänst mer användarvänlig. När du beställer en produkt kommer du att omdirigeras till webbplatsen för Sofort eller Klarna. När du har betalat kommer du att omdirigeras till vår tacksida. Följande tre cookies sätts här:

Namn: SOFUEB
Värde: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111824947-5
Skäl för betalningen: Denna cookie lagrar ditt sessions-ID.
Utgångsdatum: Efter slutet av webbläsarsessionen

Namn: user[user_cookie_rules]
Värde: 1
Syfte: Denna cookie lagrar ditt samtycke till användningen av cookies.
Utgångsdatum: Efter 10 år

Namn: _ga
Värde: GA1.2.69759879.1589470706
Skäl för betalningen: Som standard använder analytics.js cookien _ga för att lagra användar-ID. I princip används det för att skilja mellan besökare på en webbplats. Detta är en cookie från Google Analytics.
Utgångsdatum: Efter 2 år

Anmärkning: De kakor som förtecknas här gör inte anspråk på att vara fullständiga. Det är alltid möjligt att Sofortüberweisung också använder andra cookies.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Alla insamlade uppgifter lagras inom ramen för den lagstadgade lagringsskyldigheten. Denna skyldighet kan vara mellan tre och tio år.

Klarna/Sofort GmbH strävar efter att lagra uppgifter endast inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om uppgifter överförs utanför EU/EES måste dataskyddet vara förenligt med GDPR och landet måste omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå inom EU.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att Klarna behandlar personuppgifter. Du har också alltid rätt till information, rättelse och radering av dina personuppgifter. För att göra detta kan du helt enkelt kontakta företagets dataskyddsteam genom att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@sofort.com.

Du kan hantera, radera eller inaktivera eventuella cookies som används av Sofortüberweisung i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Följande instruktioner visar hur du hanterar cookies i de mest populära webbläsarna:

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Rättslig grund

Vi erbjuder därför för behandling av avtalsförhållanden eller rättsliga förhållanden (artikel 6.1 b i DSGVO)  Förutom konventionella bank- och kreditinstitut erbjuder vi även betaltjänstleverantören Sofortüberweisung. För att tjänsten ska kunna användas på ett framgångsrikt sätt krävs dessutom ditt samtycke. (artikel 6.1 a i DSGVO)  i den mån användningen av cookies är nödvändig.

Om du vill veta mer om databehandlingen av "Sofortüberweisung" från företaget Sofort GmbH rekommenderar vi att du läser dataskyddsdeklarationen på följande adress https://www.sofort.de/datenschutz.html.

Sociala medier

Sammanfattning av sekretesspolicyn för sociala medier
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Presentation och optimering av vår tjänst, kontakt med besökare, intresserade parter etc., reklam.
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som telefonnummer, e-postadresser, kontaktuppgifter, uppgifter om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress.
Du hittar mer information om detta i respektive verktyg för sociala medier som används.
📅 Lagringsperiod: Beroende på vilka sociala medier som används.
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är sociala medier?

Utöver vår webbplats är vi också aktiva på olika sociala medier. I detta sammanhang kan användaruppgifter behandlas så att vi kan rikta in oss på användare som är intresserade av oss via de sociala nätverken. Dessutom kan delar av en plattform för sociala medier också vara inbäddade direkt på vår webbplats. Detta gäller till exempel när du klickar på en så kallad social knapp på vår webbplats och direkt omdirigeras till vår närvaro i sociala medier. Så kallade sociala medier är webbplatser och appar där registrerade medlemmar kan producera innehåll, dela innehåll öppet eller i särskilda grupper och nätverka med andra medlemmar.

Varför använder vi sociala medier?

I åratal har sociala medier varit den plats där människor kommunicerar och tar kontakt på nätet. Med hjälp av våra sociala medier kan vi föra våra produkter och tjänster närmare potentiella kunder. De sociala medieelement som finns inbäddade på vår webbplats hjälper dig att snabbt och okomplicerat byta till vårt innehåll i sociala medier.

De uppgifter som lagras och behandlas genom din användning av en kanal i sociala medier är främst avsedda för att genomföra webbanalyser. Syftet med dessa analyser är att kunna utveckla mer exakta och personliga marknadsförings- och reklamstrategier. Beroende på ditt beteende på en social medieplattform kan lämpliga slutsatser dras om dina intressen med hjälp av de utvärderade uppgifterna och så kallade användarprofiler kan skapas. Detta gör det också möjligt för plattformarna att presentera skräddarsydda annonser för dig. För detta ändamål sätts vanligtvis cookies i din webbläsare, som lagrar uppgifter om ditt användningsbeteende.

Vi utgår i allmänhet från att vi fortfarande är ansvariga enligt dataskyddslagstiftningen, även om vi använder oss av tjänster från en plattform för sociala medier. EU-domstolen har dock fastställt att i vissa fall kan operatören av plattformen för sociala medier vara gemensamt ansvarig med oss i enlighet med artikel 26 i DSGVO. I den mån detta är fallet påpekar vi detta separat och arbetar på grundval av en överenskommelse i detta avseende. Nedan återges kärnan i avtalet för den berörda plattformen.

Observera att när du använder plattformar för sociala medier eller våra inbyggda element kan uppgifter från dig också behandlas utanför Europeiska unionen, eftersom många sociala medier, till exempel Facebook och Twitter, är amerikanska företag. Detta kan göra det svårare för dig att hävda dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlas?

Exakt vilka uppgifter som lagras och behandlas beror på leverantören av den sociala medieplattformen. Men vanligtvis är det uppgifter som telefonnummer, e-postadresser, uppgifter som du anger i ett kontaktformulär, användaruppgifter som vilka knappar du klickar på, vilka du gillar eller följer, när du besökte vilka sidor, information om din enhet och din IP-adress. De flesta av dessa uppgifter lagras i cookies. Särskilt om du har en profil på den besökta sociala mediekanalen och är inloggad kan uppgifter kopplas till din profil.

Alla uppgifter som samlas in via en plattform för sociala medier lagras också på leverantörernas servrar. Detta innebär att endast leverantörerna har tillgång till uppgifterna och kan ge dig lämplig information eller göra ändringar.

Om du vill veta exakt vilka uppgifter som lagras och behandlas av leverantörerna av sociala medier och hur du kan invända mot databehandlingen bör du noggrant läsa företagets integritetspolicy. Vi rekommenderar också att du kontaktar leverantören direkt om du har frågor om datalagring och databehandling eller om du vill hävda motsvarande rättigheter.

Behandlingens varaktighet

Vi kommer att informera dig om hur länge databehandlingen pågår nedan, om vi har ytterligare information om detta. Den sociala medieplattformen Facebook lagrar till exempel uppgifter tills de inte längre behövs för sitt eget syfte. Kunduppgifter som matchas med våra egna användaruppgifter raderas dock inom två dagar. I allmänhet behandlar vi personuppgifter endast så länge som det är absolut nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och produkter. Om det krävs enligt lag, till exempel i samband med bokföring, kan denna lagringsperiod också överskridas.

Rätt till invändningar

Du har också rätt och möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies eller tjänster från tredje part, t.ex. inbäddade sociala medier. Detta fungerar antingen via vårt verktyg för hantering av cookies eller via andra opt-out-funktioner. Du kan t.ex. också förhindra datainsamling via cookies genom att hantera, inaktivera eller radera cookies i din webbläsare.

Eftersom cookies kan användas med verktyg för sociala medier rekommenderar vi också att du läser vår allmänna dataskyddsförklaring om cookies. För att få reda på exakt vilka uppgifter som lagras och behandlas av dig bör du läsa sekretesspolicyn för respektive verktyg.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att uppgifter om dig kan behandlas och lagras av integrerade sociala medier anses detta samtycke utgöra den rättsliga grunden för databehandlingen. (artikel 6.1 a i DSGVO). I princip kommer dina uppgifter också att behandlas på grundval av vårt legitima intresse om samtycke har getts. (artikel 6.1 f i DSGVO). snabb och bra kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartner. Vi använder dock verktygen endast om du har gett ditt samtycke. De flesta sociala medieplattformar sätter också in cookies i din webbläsare för att lagra data. Därför rekommenderar vi att du läser vår sekretesspolicy om cookies noggrant och att du läser sekretesspolicyn eller cookiepolicyn för respektive tjänsteleverantör.

Information om specifika sociala medieplattformar - om sådana finns - finns i följande avsnitt.

Facebooks sekretesspolicy

Sammanfattning av Facebooks sekretesspolicy
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av våra tjänster.
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som kunddata, uppgifter om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress.
Du hittar mer information om detta nedan i sekretesspolicyn.
📅 Lagringsperiod: tills uppgifterna inte längre är användbara för Facebooks ändamål.
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är Facebook-verktyg?

Vi använder utvalda verktyg från Facebook på vår webbplats. Facebook är ett nätverk för sociala medier som tillhör företaget Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland. Dessa verktyg gör det möjligt för oss att ge dig och andra personer som är intresserade av våra produkter och tjänster bästa möjliga upplevelse.

Om uppgifter samlas in från dig och skickas vidare via våra inbäddade Facebook-element eller via vår Facebook-sida (Fanpage) är både vi och Facebook Ireland Ltd. ansvariga för detta. Facebook är ensamt ansvarig för den fortsatta behandlingen av dessa uppgifter. Våra gemensamma skyldigheter har också fastställts i ett offentligt tillgängligt avtal på följande adress https://www.facebook.com/legal/controller_addendum förankrad. Detta innebär till exempel att vi tydligt måste informera dig om användningen av Facebook-verktyg på vår webbplats. Dessutom ansvarar vi också för att verktygen integreras på ett säkert sätt på vår webbplats i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook å andra sidan ansvarar för datasäkerheten i till exempel Facebook-produkter. Om du har några frågor om Facebooks datainsamling och databehandling kan du kontakta företaget direkt. Om du ställer frågan till oss är vi skyldiga att vidarebefordra den till Facebook.

Nedan ger vi en översikt över Facebooks olika verktyg, vilka uppgifter som skickas till Facebook och hur du kan radera dessa uppgifter.

Bland många andra produkter erbjuder Facebook också så kallade Facebook Business Tools. Detta är det officiella namnet på Facebook. Men eftersom termen knappt är känd har vi beslutat att kalla dem helt enkelt för Facebook-verktyg. Bland dem finns:

 • Facebook Pixel
 • Sociala insticksprogram (t.ex. knappen "Gilla" eller "Dela")
 • Facebook-inloggning
 • Kontokit
 • API:er (gränssnitt för tillämpningsprogram)
 • SDK:er (samling av programmeringsverktyg)
 • Integrering av plattformar
 • Insticksprogram
 • Koder
 • Specifikationer
 • Dokumentationer
 • Teknik och tjänster

Genom dessa verktyg utökar Facebook tjänsterna och har möjlighet att få information om användarnas aktiviteter utanför Facebook.

Varför använder vi Facebook-verktyg på vår webbplats?

Vi vill bara visa våra tjänster och produkter för personer som verkligen är intresserade av dem. Med hjälp av Facebook-annonser kan vi nå just dessa personer. Facebook behöver dock information om människors önskemål och behov för att kunna visa dem lämpliga annonser. Information om användarnas beteende (och kontaktuppgifter) på vår webbplats görs således tillgänglig för företaget. Som ett resultat samlar Facebook in bättre användardata och kan visa intresserade personer lämpliga annonser om våra produkter eller tjänster. Verktygen möjliggör skräddarsydda reklamkampanjer på Facebook.

Facebook kallar uppgifter om ditt beteende på vår webbplats för "händelsedata". Detta används också för mätnings- och analystjänster. Facebook kan alltså skapa "kampanjrapporter" för vår räkning om effekten av våra reklamkampanjer. Analyser ger oss dessutom en bättre inblick i hur du använder våra tjänster, vår webbplats eller våra produkter. Därför använder vi vissa av dessa verktyg för att optimera din användarupplevelse på vår webbplats. Sociala plug-ins gör det till exempel möjligt för dig att dela innehåll från vår webbplats direkt på Facebook.

Vilka uppgifter lagrar Facebook-verktygen?

Genom att använda enskilda Facebook-verktyg kan personuppgifter (kunduppgifter) skickas till Facebook. Beroende på vilka verktyg som används kan kunduppgifter som namn, adress, telefonnummer och IP-adress skickas.

Facebook använder denna information för att matcha uppgifterna med de uppgifter som Facebook har om dig (om du är medlem i Facebook). Innan kunduppgifter skickas till Facebook sker en process som kallas "hashing". Detta innebär att en datapost av vilken storlek som helst omvandlas till en teckensträng. Detta tjänar också till att kryptera data.

Förutom kontaktuppgifter överförs även "händelsedata". Evenemangsuppgifter" avser den information som vi får om dig på vår webbplats. Till exempel vilka undersidor du besöker eller vilka produkter du köper av oss. Facebook delar inte den information som Facebook tar emot med tredje part (t.ex. annonsörer) om inte Facebook har uttryckligt tillstånd eller om det är lagstadgat att göra det. "Evenemangsuppgifter" kan också kopplas till kontaktuppgifter. Detta gör det möjligt för Facebook att erbjuda bättre personaliserad reklam. Efter den matchningsprocess som redan nämnts raderar Facebook kontaktuppgifterna igen.

För att kunna leverera annonser på ett optimerat sätt använder Facebook endast händelsedata om de har kombinerats med andra data (som Facebook har samlat in på andra sätt). Facebook använder också dessa händelsedata för säkerhets-, skydds-, utvecklings- och forskningsändamål. En stor del av dessa uppgifter överförs till Facebook via cookies. Cookies är små textfiler som används för att lagra data eller information i webbläsare. Beroende på vilka verktyg du använder och om du är Facebook-medlem eller inte, placeras olika antal cookies i din webbläsare. Vi går in mer i detalj på enskilda Facebook-cookies i beskrivningarna av varje Facebook-verktyg. Allmän information om användningen av Facebook-cookies finns också på följande webbplats https://www.facebook.com/policies/cookies.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

I princip lagrar Facebook uppgifter tills de inte längre behövs för Facebooks egna tjänster och produkter. Facebook har servrar över hela världen där uppgifterna lagras. Kunduppgifter raderas dock inom 48 timmar efter att de jämförts med användarens egna uppgifter.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

I enlighet med den grundläggande dataskyddsförordningen har du rätt till information, rättelse, överföring och radering av dina uppgifter.

En fullständig radering av uppgifterna sker endast om du raderar ditt Facebook-konto helt och hållet. Så här går det till när du raderar ditt Facebook-konto:

1) Klicka på Inställningar till höger om Facebook.

2) Klicka sedan på "Din Facebook-information" i den vänstra kolumnen.

3) Klicka nu på "Inaktivering och radering".

4) Välj nu "Ta bort konto" och klicka sedan på "Fortsätt och ta bort konto".

5) Ange nu ditt lösenord, klicka på "Fortsätt" och sedan på "Ta bort konto".

Lagringen av uppgifter som Facebook får via vår webbplats sker bland annat via cookies (t.ex. för sociala plugins). I din webbläsare kan du inaktivera, radera eller hantera enskilda eller alla cookies. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Följande instruktioner visar hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Om du generellt sett inte vill ha kakor kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en kaka ska sättas. På så sätt kan du för varje enskild cookie bestämma om du vill tillåta den eller inte.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras av integrerade Facebook-verktyg är detta samtycke den rättsliga grunden för databehandlingen. (artikel 6.1 a i DSGVO). I princip kommer dina uppgifter också att behandlas på grundval av vårt legitima intresse. (artikel 6.1 f i DSGVO). Verktygen lagras och behandlas för att möjliggöra snabb och bra kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners. Vi använder dock verktygen endast om du har gett ditt samtycke. De flesta plattformar för sociala medier sätter också in cookies i din webbläsare för att lagra data. Därför rekommenderar vi att du läser vår integritetstext om cookies noggrant och att du läser Facebooks integritetspolicy eller cookiepolicy.

Facebook behandlar också uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan vara förenat med olika risker för uppgiftsbehandlingens laglighet och säkerhet.

Som grund för databehandling med mottagare i tredje land (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt USA) eller för överföring av uppgifter dit använder Facebook standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 46.3 i DSGVO). Dessa klausuler ålägger Facebook att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna bland annat här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Vi hoppas att vi har fört dig närmare den viktigaste informationen om Facebook-verktygens användning och databehandling. Om du vill veta mer om hur Facebook använder dina uppgifter rekommenderar vi att du läser datapolicyn på följande sidor https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Integritetspolicy för sociala tillägg till Facebook

På vår webbplats installeras så kallade sociala plugins från företaget Facebook Inc. Du kan känna igen dessa knappar genom den klassiska Facebook-logotypen, t.ex. "Gilla"-knappen (handen med upphöjd tumme) eller genom en tydlig märkning "Facebook Plug-in". En social plug-in är en liten del av Facebook som är integrerad i vår webbplats. Varje plug-in har sin egen funktion. De vanligaste funktionerna är de välkända knapparna "Gilla" och "Dela".

Följande sociala plug-ins erbjuds av Facebook:

 • "Spara"-knappen
 • "Gilla"-knappen, dela, skicka och citera
 • Plug-in för sidor
 • Kommentarer
 • Messenger-plugin
 • Inbäddade inlägg och videospelare
 • Gruppinlägg

https://developers.facebook.com/docs/plugins hittar du mer detaljerad information om hur de enskilda plugins används. Vi använder sociala plug-ins dels för att ge dig en bättre användarupplevelse på vår webbplats, dels för att Facebook kan optimera våra annonser genom dem.

Om du har ett Facebook-konto eller facebook.com Facebook har redan satt minst en cookie i din webbläsare. I det här fallet skickar din webbläsare information till Facebook via den här cookien så snart du besöker vår webbplats eller interagerar med sociala plug-ins (t.ex. knappen "Gilla").

Den mottagna informationen raderas eller anonymiseras igen inom 90 dagar. Enligt Facebook omfattar dessa uppgifter din IP-adress, vilken webbplats du har besökt, datum, tid och ytterligare information om din webbläsare.

För att förhindra att Facebook samlar in många uppgifter under ditt besök på vår webbplats och kopplar dem till Facebook-data måste du logga ut från Facebook när du besöker webbplatsen.

Om du inte är inloggad på Facebook eller inte har något Facebook-konto skickar din webbläsare mindre information till Facebook eftersom du har färre Facebook-cookies. Uppgifter som din IP-adress eller vilken webbplats du besöker kan dock överföras till Facebook. Vi vill påpeka att vi inte känner till det exakta innehållet i uppgifterna. Vi försöker dock informera dig så bra som möjligt om databehandlingen enligt vår nuvarande kunskapsnivå. Du kan också ta reda på hur Facebook använder uppgifterna i företagets datapolicy under https://www.facebook.com/about/privacy/update läsa om det.

Följande minimala cookies sätts i din webbläsare när du besöker en webbplats med sociala insticksprogram från Facebook:

Namn: dpr
Värde: ingen specifikation
Avsedd användning: Den här cookien används för att de sociala plugins som finns på vår webbplats ska fungera.
Utgångsdatum: Efter sessionens slut

Namn: fr
Värde: 0jieyh4111824947c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Syfte:Kakan är också nödvändig för att plugins ska fungera korrekt.
Utgångsdatum::efter 3 månader

Anmärkning: Dessa cookies har satts efter ett test, även om du inte är medlem i Facebook.

Om du är inloggad på Facebook kan du ändra dina inställningar för annonser på följande adress https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screensjälv. Om du inte är Facebook-användare kan du klicka på http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/för att hantera din användningsbaserade reklam på nätet. Där har du möjlighet att avaktivera eller aktivera leverantörer.

Om du vill veta mer om Facebooks dataskydd rekommenderar vi att du läser företagets egen datapolicy på följande adress https://www.facebook.com/policy.php.

Integritetspolicy för Facebook-inloggning

Vi har integrerat den praktiska Facebook-inloggningen på vår webbplats. På så sätt kan du enkelt logga in på vår webbplats med ditt Facebook-konto utan att behöva skapa ett nytt användarkonto. Om du väljer att registrera dig via Facebook-inloggningen kommer du att omdirigeras till det sociala nätverket Facebook. Där sker registreringen via dina Facebook-användaruppgifter. Genom denna inloggningsprocedur lagras och överförs uppgifter om dig eller ditt användarbeteende till Facebook.

Facebook använder olika cookies för att lagra dessa uppgifter. Nedan visar vi dig de viktigaste cookies som ställs in i din webbläsare eller som redan finns när du loggar in på vår webbplats via Facebook-inloggningen:

Namn: fr
Värde: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j...1.0.Bde09j
Syfte: Den här cookien används för att få det sociala insticksprogrammet på vår webbplats att fungera på bästa möjliga sätt.
Utgångsdatum:Efter 3 månader

Namn: datr
Värde: 4Jh7XUA2111824947SEmPsSfzCOO4JFFl
Användningsändamål: Facebook ställer in kakan "datr" när en webbläsare går in på facebook.com, och kakan hjälper till att identifiera inloggningsaktivitet och skydda användare.
Utgångsdatum:Efter 2 år

Namn: _js_datr
Värde: borttagen
Syfte: Denna sessionscookie sätts av Facebook för spårning, även om du inte har något Facebook-konto eller är utloggad.
Utgångsdatum: Efter sessionens slut

Anmärkning: De cookies som anges är bara ett litet urval av de cookies som finns tillgängliga för Facebook. Andra cookies är _ fbp, sb eller wd. Det är inte möjligt att göra en fullständig lista, eftersom Facebook har ett stort antal cookies och använder dem på olika sätt.

Å ena sidan ger Facebook-inloggningen dig en snabb och enkel registreringsprocess och å andra sidan ger den oss möjlighet att dela uppgifter med Facebook. På så sätt kan vi bättre anpassa vårt erbjudande och våra reklamkampanjer till dina intressen och behov. Uppgifter som vi får från Facebook på detta sätt är offentliga uppgifter, t.ex.

 • Ditt Facebook-namn
 • Din profilbild
 • en lagrad e-postadress
 • Listor över vänner
 • Information om knappar (t.ex. "Gilla"-knappen)
 • Födelsedag
 • Språk
 • Residence

I gengäld ger vi Facebook information om dina aktiviteter på vår webbplats. Detta inkluderar information om vilken enhet du använder, vilka av våra undersidor du besöker eller vilka produkter du har köpt från oss.

Genom att använda Facebook-inloggning samtycker du till databehandlingen. Du kan när som helst återkalla detta avtal. Om du vill få mer information om Facebooks databehandling rekommenderar vi att du läser Facebooks integritetspolicy på följande adress https://de-de.facebook.com/policy.php.

Om du är inloggad på Facebook kan du ändra dina inställningar för annonser under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenändra dem själv.

Integritetspolicy för Instagram

Sammanfattning av Instagrams sekretesspolicy
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av våra tjänster.
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter såsom uppgifter om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress.
Du hittar mer information om detta nedan i sekretesspolicyn.
📅 Lagringsperiod: tills Instagram inte längre behöver uppgifterna för sina syften.
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är Instagram?

Vi har integrerat Instagram-funktioner på vår webbplats. Instagram är en plattform för sociala medier som tillhör företaget Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram har varit ett dotterbolag till Facebook Inc. sedan 2012 och är en av Facebooks produkter. Att bädda in Instagram-innehåll på vår webbplats kallas för inbäddning. Detta gör det möjligt för oss att visa dig innehåll som knappar, foton eller videor från Instagram direkt på vår webbplats. När du öppnar webbsidor på vår webbplats som har en integrerad Instagram-funktion överförs uppgifter till Instagram, lagras och behandlas. Instagram använder samma system och teknik som Facebook. Dina uppgifter behandlas alltså i alla Facebook-företag.

I det följande vill vi ge dig en mer detaljerad inblick i varför Instagram samlar in uppgifter, vilka uppgifter det är och hur du i stor utsträckning kan kontrollera behandlingen av uppgifterna. Eftersom Instagram tillhör Facebook Inc. får vi vår information å ena sidan från Instagrams policy, men å andra sidan också från Facebooks datapolicy.

Instagram är ett av de mest populära sociala medierna i världen. Instagram kombinerar fördelarna med en blogg med fördelarna med audiovisuella plattformar som YouTube eller Vimeo. Du kan ladda upp foton och korta videor på Insta (som många användare kallar plattformen), redigera dem med olika filter och sprida dem på andra sociala nätverk. Och om du inte vill vara aktiv själv kan du också bara följa andra intressanta användare.

Varför använder vi Instagram på vår webbplats?

Instagram är en plattform för sociala medier som verkligen har gått i taket de senaste åren. Och naturligtvis har vi också reagerat på denna boom. Vi vill att du ska känna dig så bekväm som möjligt på vår webbplats. Därför är en varierad presentation av vårt innehåll en självklarhet för oss. Genom de inbäddade Instagram-funktionerna kan vi berika vårt innehåll med nyttigt, roligt eller spännande innehåll från Instagramvärlden. Eftersom Instagram är ett dotterbolag till Facebook kan de insamlade uppgifterna också vara användbara för oss för personlig reklam på Facebook. På så sätt får endast personer som verkligen är intresserade av våra produkter eller tjänster ta del av våra annonser.

Instagram använder också de insamlade uppgifterna för mätnings- och analysändamål. Vi får aggregerad statistik och därmed mer insikt om dina önskemål och intressen. Det är viktigt att notera att dessa rapporter inte identifierar dig personligen.

Vilka uppgifter lagrar Instagram?

När du kommer till en av våra sidor som har Instagram-funktioner (t.ex. Instagram-bilder eller plug-ins) inbyggda, ansluter din webbläsare automatiskt till Instagrams servrar. Under processen skickas data till Instagram, lagras och behandlas. Och detta gäller oavsett om du har ett Instagram-konto eller inte. Detta inkluderar information om vår webbplats, om din dator, om köp du har gjort, om annonser du ser och hur du använder vårt erbjudande. Dessutom lagras datum och tid för din interaktion med Instagram. Om du har ett Instagram-konto eller är inloggad lagrar Instagram betydligt fler uppgifter om dig.

Facebook skiljer mellan kunddata och händelsedata. Vi antar att det är exakt samma sak med Instagram. Kunduppgifter är till exempel namn, adress, telefonnummer och IP-adress. Dessa kunduppgifter kommer endast att överföras till Instagram om de har "hashats" i förväg. Hashing innebär att en datapost omvandlas till en teckensträng. Detta gör det möjligt att kryptera kontaktuppgifterna. Dessutom överförs även de ovan nämnda "händelsedata". Med "händelsedata" menar Facebook - och följaktligen även Instagram - data om ditt användarbeteende. Det kan också hända att kontaktuppgifter kombineras med händelsedata. De insamlade kontaktuppgifterna jämförs med de uppgifter som Instagram redan har om dig.

De insamlade uppgifterna överförs till Facebook via små textfiler (cookies), som vanligtvis är inställda i din webbläsare. Beroende på vilka Instagram-funktioner som används och om du själv har ett Instagram-konto lagras olika mängder data.

Vi antar att Instagram behandlar data på samma sätt som Facebook. Detta innebär att om du har ett Instagram-konto eller ett www.instagram.com Instagram har åtminstone satt en cookie. Om så är fallet skickar din webbläsare information till Instagram via kakan så snart du kommer i kontakt med en Instagram-funktion. Senast efter 90 dagar (efter matchning) raderas dessa uppgifter igen eller anonymiseras. Även om vi har studerat Instagrams databehandling intensivt kan vi inte säga exakt vilka uppgifter Instagram samlar in och lagrar.

Nedan visar vi dig cookies som åtminstone sätts i din webbläsare när du klickar på en Instagram-funktion (t.ex. en knapp eller en Insta-bild). I vårt test utgår vi från att du inte har något Instagram-konto. Om du är inloggad på Instagram sätts förstås betydligt fler cookies i din webbläsare.

Dessa cookies användes i vårt test:

Namn: csrftoken
Värde: “”
Syfte:Den här cookien är troligen inställd av säkerhetsskäl för att förhindra att förfrågningar förfalskas. Vi kunde dock inte få reda på mer om detta.
Utgångsdatum: Efter ett år

Namn: mitten av
Värde: “”
Syfte: Instagram använder denna cookie för att optimera sina egna tjänster och erbjudanden på och utanför Instagram. Cookien anger ett unikt användar-ID.
Utgångsdatum: Efter sessionens slut

Namn: fbsr_111824947124024
Värde: Inga uppgifter
Avsedd användning:Den här cookien lagrar inloggningsförfrågan för användare av Instagram-appen.
Utgångsdatum: Efter sessionens slut

Namn: rur
Värde: ATN
Användningsändamål: Detta är en Instagram-cookie som säkerställer funktionaliteten på Instagram.
Utgångsdatum: Efter sessionens slut

Namn: urlgen
Värde: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111824947”
Syfte: Den här cookien används för Instagrams marknadsföringsändamål.
Utgångsdatum: Efter sessionens slut

Anmärkning: Vi kan inte göra anspråk på fullständighet här. Vilka cookies som sätts i enskilda fall beror på de inbäddade funktionerna och din användning av Instagram.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Instagram delar den information som Instagram får mellan Facebook-företag med externa partner och med personer som du har kontakt med runt om i världen. Uppgifterna behandlas i enlighet med den egna datapolicyn. Dina uppgifter distribueras på Facebooks servrar runt om i världen, delvis av säkerhetsskäl. De flesta av dessa servrar finns i USA.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Tack vare den grundläggande dataskyddsförordningen har du rätt till information, överföring, korrigering och radering av dina uppgifter. Du kan hantera dina uppgifter i Instagram-inställningarna. Om du vill radera dina uppgifter på Instagram helt och hållet måste du radera ditt Instagram-konto permanent.

Så här går det till när du raderar ditt Instagram-konto:

Öppna först Instagram-appen. På din profilsida går du ner och klickar på "Hjälpområde". Nu kommer du till företagets webbplats. På webbplatsen klickar du på "Hantera konto" och sedan på "Ta bort ditt konto".

Om du raderar ditt konto helt och hållet kommer Instagram att radera inlägg som dina foton och statusuppdateringar. Information som andra personer har delat om dig hör inte till ditt konto och kommer därför inte att raderas.

Som nämnts ovan lagrar Instagram dina uppgifter främst via cookies. Du kan hantera, inaktivera eller radera dessa cookies i din webbläsare. Hanteringen fungerar alltid lite annorlunda beroende på vilken webbläsare du använder. Här visar vi dig instruktionerna för de viktigaste webbläsarna.

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Du kan också ställa in din webbläsare så att du alltid informeras när en cookie ska sättas. Då kan du alltid själv bestämma om du vill tillåta kakan eller inte.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att uppgifter om dig kan behandlas och lagras via integrerade sociala medier anses detta samtycke utgöra den rättsliga grunden för databehandlingen. (artikel 6.1 a i DSGVO). I princip kommer dina uppgifter också att behandlas på grundval av vårt legitima intresse. (artikel 6.1 f i DSGVO). snabb och bra kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartner. Vi använder dock endast de integrerade sociala medierna om du har gett ditt samtycke. De flesta sociala medieplattformar sätter också in cookies i din webbläsare för att lagra data. Därför rekommenderar vi att du läser vår dataskyddstext om cookies noggrant och tar del av respektive tjänsteleverantörs dataskyddsförklaring eller cookiepolicy.

Instagram och Facebook behandlar också uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan vara förenat med olika risker för uppgiftsbehandlingens laglighet och säkerhet.

Som grund för databehandling med mottagare i tredje land (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. särskilt USA) eller för överföring av uppgifter dit använder Facebook standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 46.3 i DSGVO). Dessa klausuler ålägger Facebook att följa EU:s dataskyddsnivå när de behandlar relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna bland annat här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Vi har försökt att föra dig närmare den viktigaste informationen om Instagrams databehandling. På https://help.instagram.com/519522125107875
kan du ta en närmare titt på Instagrams datapolicy.

LinkedIns sekretesspolicy

Sammanfattning av LinkedIns sekretesspolicy
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av våra tjänster.
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter såsom uppgifter om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress.
Du hittar mer information om detta nedan i sekretesspolicyn.
📅 Lagringsperiod: Uppgifterna raderas i allmänhet inom 30 dagar.
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är LinkedIn?

På vår webbplats använder vi sociala plugins från det sociala medienätverket LinkedIn, som tillhör företaget LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. De sociala inslagen kan vara flöden, delning av innehåll eller länkar till vår LinkedIn-sida. De sociala plugins är tydligt markerade med den välkända LinkedIn-logotypen och gör det till exempel möjligt att dela intressant innehåll direkt via vår webbplats. För Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz är LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place i Dublin ansvarig för databehandlingen.

Genom att bädda in sådana plugins kan data skickas till LinkedIn, lagras och behandlas där. I den här sekretesspolicyn vill vi informera dig om vilka uppgifter som berörs, hur nätverket använder dessa uppgifter och hur du kan hantera eller förhindra lagring av uppgifter.

LinkedIn är det största sociala nätverket för affärskontakter. Till skillnad från till exempel Facebook fokuserar det uteslutande på att skapa affärskontakter. Företag kan presentera tjänster och produkter på plattformen och etablera affärsrelationer. Många använder också LinkedIn för att söka jobb eller för att hitta lämpliga medarbetare till det egna företaget. Bara i Tyskland har nätverket över 11 miljoner medlemmar. I Österrike finns det cirka 1,3 miljoner.

Varför använder vi LinkedIn på vår webbplats?

Vi vet hur upptagen du är. Du kan inte följa alla sociala medier individuellt. Även om det skulle vara värt det, som i vårt fall. För vi publicerar ofta intressanta nyheter eller rapporter som är värda att sprida. Därför har vi på vår webbplats skapat en möjlighet att dela intressant innehåll direkt på LinkedIn eller att länka direkt till vår LinkedIn-sida. Vi anser att inbyggda sociala insticksprogram är en förbättrad tjänst på vår webbplats. De uppgifter som LinkedIn samlar in hjälper oss också att visa eventuella reklamåtgärder endast för personer som är intresserade av vårt erbjudande.

Vilka uppgifter lagras av LinkedIn?

LinkedIn lagrar inga personuppgifter enbart genom att integrera de sociala inslagen. LinkedIn kallar dessa uppgifter som genereras av plugins för passiva intryck. Men när du klickar på en social plug-in, till exempel för att dela vårt innehåll, lagrar plattformen personuppgifter som så kallade "aktiva intryck". Detta gäller oavsett om du har ett LinkedIn-konto eller inte. Om du är inloggad tilldelas de insamlade uppgifterna till ditt konto.

Din webbläsare upprättar en direkt anslutning till LinkedIns servrar när du interagerar med våra insticksprogram. På detta sätt loggar företaget olika användningsuppgifter. Förutom din IP-adress kan detta inkludera inloggningsuppgifter, enhetsinformation eller information om din internet- eller mobilleverantör. Om du har tillgång till LinkedIn-tjänster via din smartphone kan din plats (efter att du har tillåtit detta) också fastställas. LinkedIn kan också dela dessa uppgifter med tredjepartsannonsörer i en "hashed" form. Hashing innebär att en datapost omvandlas till en teckensträng. Detta gör det möjligt att kryptera uppgifterna på ett sådant sätt att personer inte längre kan identifieras.

De flesta uppgifter om ditt användarbeteende lagras i cookies. Det är små textfiler som vanligtvis finns i din webbläsare. LinkedIn kan också använda webbfyrar, pixeltaggar, displaytaggar och andra enhetsidentifierare.

Olika tester visar också vilka cookies som sätts när en användare interagerar med en social plug-in. Uppgifterna kan inte göra anspråk på att vara fullständiga och tjänar endast som exempel. Följande cookies har ställts in utan att du är inloggad på LinkedIn:

Namn: bcookie
Värde: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16111824947-
Användningsändamål: Cookien är en så kallad "browser ID cookie" och lagrar följaktligen ditt identifikationsnummer (ID).
Utgångsdatum: Efter 2 år

Namn: lång
Värde: v=2&lang=sv-en
Avsedd användning: Denna cookie lagrar ditt förinställda eller föredragna språk.
Utgångsdatum: Efter sessionens slut

Namn: lidc
Värde: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G111824947…
Användningsändamål: Den här cookien används för routning. Routing registrerar hur du kom till LinkedIn och hur du navigerar på webbplatsen.
Utgångsdatum: Efter 24 timmar

Namn: rtc
Värde: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX
Användningsändamål:Det gick inte att få någon ytterligare information om denna kaka.
Utgångsdatum: efter 2 minuter

Namn: JSESSIONID
Värde: ajax:1118249472900777718326218137
Skäl för betalningen: Detta är en sessionscookie som LinkedIn använder för att upprätthålla anonyma användarsessioner via servern.
Utgångsdatum: Efter sessionens slut

Namn: bscookie
Värde: "v=1&201910230812...
Användningsändamål: Denna cookie är en säkerhetscookie. LinkedIn beskriver den som en säker ID-cookie för webbläsaren.
Utgångsdatum: Efter 2 år

Namn: fid
Värde: AQHj7Ii23ZBcqcAAAA...
Användningsändamål: Ingen ytterligare information kunde hittas om denna kaka.
Utgångsdatum: Efter 7 dagar

Anmärkning: LinkedIn samarbetar också med tredjepartsleverantörer. Därför upptäckte vi också de två Google Analytics-cookies _ga och _gat under vårt test.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

I princip behåller LinkedIn dina personuppgifter så länge som företaget anser att det är nödvändigt för att kunna erbjuda sina egna tjänster. LinkedIn raderar dock dina personuppgifter när du raderar ditt konto. I vissa undantagsfall kan LinkedIn behålla vissa uppgifter i aggregerad och anonymiserad form även efter att du har raderat ditt konto. När du raderar ditt konto kan andra personer inte se dina uppgifter inom en dag. LinkedIn raderar i allmänhet uppgifter inom 30 dagar. LinkedIn behåller dock uppgifter om det är nödvändigt av rättsliga skäl. Uppgifter som inte längre kan tilldelas en person lagras även efter att kontot har stängts. Uppgifterna lagras på olika servrar i USA och förmodligen även i Europa.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Du har rätt att när som helst få tillgång till och radera dina personuppgifter. Du kan hantera, ändra och radera dina uppgifter på ditt LinkedIn-konto. Du kan också begära en kopia av dina personuppgifter från LinkedIn.

Det är så här du får tillgång till kontouppgifterna i din LinkedIn-profil:

I LinkedIn klickar du på din profilikon och väljer avsnittet "Inställningar och sekretess". Klicka nu på "Privacy" och sedan på "Change" i avsnittet "How LinkedIn uses your data". På kort tid kan du hämta utvalda uppgifter om din webbanvändning och kontohistorik.

Du har också möjlighet att i din webbläsare förhindra att LinkedIn behandlar dina uppgifter. Som nämnts ovan lagrar LinkedIn de flesta uppgifter via cookies som ställs in i din webbläsare. Du kan hantera, inaktivera eller radera dessa cookies. Beroende på vilken webbläsare du har fungerar hanteringen något annorlunda. Du hittar instruktioner för de vanligaste webbläsarna här:

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Du kan också ställa in din webbläsare så att du alltid informeras när en cookie ska sättas. Då kan du alltid själv bestämma om du vill tillåta kakan eller inte.

Rättslig grund

Om du har gett ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas och lagras av integrerade sociala medier är detta samtycke den rättsliga grunden för databehandlingen. (artikel 6.1 a i DSGVO). I princip kommer dina uppgifter också att behandlas på grundval av vårt legitima intresse. (artikel 6.1 f i DSGVO). Uppgifterna lagras och behandlas för att möjliggöra snabb och god kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartners. Vi använder dock endast de integrerade sociala medierna om du har gett ditt samtycke. De flesta plattformar för sociala medier sätter också in cookies i din webbläsare för att lagra data. Därför rekommenderar vi att du läser vår dataskyddstext om cookies noggrant och tar del av respektive tjänsteleverantörs dataskyddsförklaring eller cookiepolicy.

LinkedIn behandlar också uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan vara förenat med olika risker för uppgiftsbehandlingens laglighet och säkerhet.

Som grund för databehandling med mottagare i tredje land (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet USA) eller för överföring av uppgifter dit använder LinkedIn standardkontraktsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 3 i DSGVO). Dessa klausuler ålägger LinkedIn att följa EU:s dataskyddsnivå när de behandlar relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna bland annat här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Vi har försökt att ge dig den viktigaste informationen om LinkedIns databehandling. På https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy kan du få mer information om databehandlingen i det sociala medienätverket LinkedIn.

Integritetspolicy för SoundCloud

Sammanfattning av SoundClouds sekretesspolicy
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av våra tjänster.
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som kontaktuppgifter, uppgifter om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress kan lagras.
Mer information finns nedan i denna sekretesspolicy.
📅 Lagringsperiod: Uppgifterna lagras i allmänhet så länge som det är nödvändigt för tjänstens syfte.
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är SoundCloud?

På vår webbplats använder vi funktioner (widgets) från det sociala medienätverket SoundCloud från företaget SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Tyskland. Du kan känna igen widgetarna på den välbekanta orange logotypen. Genom att använda funktioner som att spela upp musik överförs data till SoundCloud, lagras och analyseras. I den här sekretesspolicyn visar vi vilka uppgifter det handlar om, varför vi använder SoundCloud och hur du kan hantera eller förhindra dina uppgifter eller dataöverföringen.

Det sociala medienätverket SoundCloud är en musikplattform på nätet för utbyte och distribution av ljudfiler. På SoundCloud erbjuder musiker eller podcastare sina ljudfiler för nedladdning. SoundCloud gör det dessutom möjligt att bädda in ljudfilerna på andra webbplatser. Och det är precis vad vi gjorde. Typiskt för SoundCloud är de grafiska representationerna av ljudfilerna i vågform och kommentarsfältet. På så sätt kan registrerade användare när som helst lyssna på och kommentera musikspår eller podcasts.

Varför använder vi SoundCloud på vår webbplats?

Vårt mål är att ge dig bästa möjliga service på vår webbplats. Med det menar vi inte bara våra produkter och tjänster. En holistisk kundservice omfattar också hur bekvämt du känner dig på vår webbplats och hur hjälpsam vår webbplats är för dig. Genom den inbäddade SoundCloud-uppspelningsfunktionen kan vi leverera akustiskt innehåll direkt och kostnadsfritt till dig. Du behöver inte följa en länk för att lyssna på en ljudfil, utan kan börja direkt från vår webbplats.

Vilka uppgifter lagras på SoundCloud?

Så snart du besöker en av våra webbplatser som har en widget (gilla- eller dela-knapp eller uppspelningsfunktion) inbyggd, ansluter din webbläsare till en SoundCloud-server. Under processen kan uppgifter från dig överföras till SoundCloud, hanteras och lagras där. SoundCloud får till exempel reda på din IP-adress och vilken sida (i det här fallet vår) du besökte och när. Om du har ett SoundCloud-konto och är inloggad när du surfar på vår webbplats kommer de insamlade uppgifterna att tilldelas ditt konto direkt. Du kan bara förhindra detta genom att logga ut från SoundCloud när du är på vår webbplats. Förutom den information som nämns ovan lagras även uppgifter om ditt användarbeteende i cookies. När du till exempel klickar på en knapp, spelar upp eller pausar ett musikstycke lagras denna information i kakorna. Widgeten eller SoundCloud kan på så sätt känna igen dig och ibland används widgeten också för att leverera personligt innehåll till dig. SoundCloud använder inte bara sina egna cookies, utan även cookies från tredjepartsleverantörer som Facebook eller Google Analytics. Dessa cookies hjälper företaget att få mer information om ditt beteende på externa webbplatser och den egna plattformen. Vi som webbplatsoperatör får ingen information om ditt användarbeteende genom de cookies som används av SoundCloud. Dataöverföringen och därmed även informationen om tekniska enheter och ditt beteende på webbplatsen sker mellan dig och SoundCloud.

I det följande visar vi cookies som sätts när du går till en webbplats som har SoundCloud-funktioner inbäddade. Den här listan är endast ett exempel på möjliga cookies och kan inte göra anspråk på att vara uttömmande. I det här exemplet har användaren inget SoundCloud-konto:

Namn:sc_anonymous_id
Värde: 208165-986996-398971-423805111824947-0
Syfte: Denna cookie gör det möjligt att bädda in filer eller annat innehåll på webbplatser och lagrar ett användar-ID.
Utgångsdatum: Efter 10 år

Anmärkning:
Cookien sc_anonymous_id sätts omedelbart när du befinner dig på en av våra webbplatser som har en Soundcloud-funktion inbyggd. Du behöver inte interagera med funktionen ännu.

Namn:__qca
Värde:P0-1223379886-1579605792812111824947-7
Skäl för betalningen: Den här cookien är en tredjepartscookie från Quantcast och samlar in uppgifter om hur ofta du besöker webbplatsen eller hur länge du stannar på webbplatsen. Den insamlade informationen delas sedan med SoundCloud.
Utgångsdatum: Efter ett år

Namn: Sclocale
Värde:
Avsedd användning: Kakan sparar den språkinställning som du har förinställt.
Utgångsdatum: Efter ett år

Namn:_soundcloud_session
Värde: /
Syfte: Vi kunde inte hitta någon specifik information om denna kaka.
Utgångsdatum: Efter sessionens slut

Namn:_session_auth_key
Värde: /
Syfte: Kakan kan användas för att lagra sessionsinformation (dvs. användarens beteende) och för att autentisera en klientförfrågan.
Utgångsdatum: Efter 10 år

SoundCloud använder även andra tredjepartscookies som _fbp, _ga, gid från Facebook och Google Analytics. SoundCloud använder all information som lagras i cookies för att förbättra sina egna tjänster och för att visa personlig reklam.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

I princip lagras de insamlade uppgifterna av SoundCloud så länge som ett användarkonto finns eller så länge som det är nödvändigt för att SoundCloud ska kunna uppnå sina affärsmål. Exakt hur länge lagringen sker varierar beroende på sammanhanget och de rättsliga skyldigheterna. Även om du inte har något konto och personuppgifter har sparats har du rätt att begära att uppgifterna raderas.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Om du har ett SoundCloud-konto kan du hantera databehandling eller radera hela ditt konto via "Inställningar". Men du kan också hantera, radera eller inaktivera cookies i din webbläsare helt enligt dina behov. Det beror alltid på vilken webbläsare du använder. Om du bestämmer dig för att radera eller inaktivera cookies bör du notera att alla funktioner kanske inte längre är tillgängliga. I följande instruktioner får du veta hur du hanterar, raderar eller inaktiverar cookies i din webbläsare.

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att uppgifter från dig kan behandlas och lagras av inbäddade SoundCloud-element anses detta samtycke utgöra den rättsliga grunden för databehandlingen. (artikel 6.1 a i DSGVO). I princip kommer dina uppgifter också att behandlas på grundval av vårt legitima intresse. (artikel 6.1 f i DSGVO). snabb och bra kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartner. Vi använder dock endast de integrerade SoundCloud-elementen om du har gett ditt samtycke. SoundCloud sätter också kakor i din webbläsare för att lagra data. Därför rekommenderar vi att du läser vår sekretesspolicy om cookies noggrant och tar del av respektive tjänsteleverantörs sekretesspolicy eller cookiepolicy.

Vi hoppas att vi har gett dig en bra överblick över datatrafiken via SoundCloud. Om du vill veta mer om SoundClouds sekretesspolicy och allmänna hantering av uppgifter rekommenderar vi att du läser företagets sekretesspolicy på följande adress https://soundcloud.com/pages/privacy.

Integritetspolicy för YouTube

Sammanfattning av YouTubes sekretesspolicy
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av våra tjänster.
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som kontaktuppgifter, uppgifter om användarbeteende, information om din enhet och din IP-adress kan lagras.
Mer information finns nedan i denna sekretesspolicy.
📅 Lagringsperiod: Uppgifterna lagras i allmänhet så länge som det är nödvändigt för tjänstens syfte.
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är YouTube?

Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats. På så sätt kan vi visa intressanta videor direkt på vår webbplats. YouTube är en videoportal som har varit ett dotterbolag till Google sedan 2006. Videoportalen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. När du öppnar en sida på vår webbplats med en YouTube-video som är inbäddad i den, ansluter din webbläsare automatiskt till YouTubes eller Googles servrar. Under processen överförs olika data (beroende på inställningarna). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarar för all databehandling i Europa.

I det följande vill vi förklara mer i detalj vilka uppgifter som behandlas, varför vi har inkluderat YouTube-videor och hur du kan hantera eller radera dina uppgifter.

På YouTube kan användarna själva titta på, betygsätta, kommentera och ladda upp videor utan kostnad. Under de senaste åren har YouTube blivit en av de viktigaste sociala medierna i världen. För att vi ska kunna visa videor på vår webbplats tillhandahåller YouTube en kodbit som vi har byggt in i vår webbplats.

Varför använder vi YouTube-videor på vår webbplats?

YouTube är den videoplattform som har flest besökare och bäst innehåll. Vi vill ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen på vår webbplats. Och naturligtvis kan vi inte klara oss utan intressanta videor. Med hjälp av våra inbäddade videor ger vi dig ytterligare användbart innehåll utöver våra texter och bilder. Dessutom gör de inbäddade videorna vår webbplats lättare att hitta i Googles sökmotor. När vi visar annonser via Google Ads kan Google - tack vare de insamlade uppgifterna - endast visa annonserna för personer som är intresserade av vad vi har att erbjuda.

Vilka uppgifter lagras av YouTube?

Så snart du besöker en av våra sidor som har en YouTube-video inbäddad, sätter YouTube minst en cookie som lagrar din IP-adress och vår URL. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube vanligtvis tilldela dina interaktioner på vår webbplats till din profil med hjälp av cookies. Detta inkluderar data som sessionens längd, avhoppningsfrekvens, ungefärlig plats, teknisk information som webbläsartyp, skärmupplösning eller din internetleverantör. Andra uppgifter kan vara kontaktuppgifter, betyg, delning av innehåll via sociala medier eller att lägga till dina favoriter på YouTube.

Om du inte är inloggad på ett Google-konto eller ett YouTube-konto lagrar Google data med en unik identifierare som är kopplad till din enhet, webbläsare eller app. Till exempel behålls din önskade språkinställning. Men många interaktionsdata kan inte lagras eftersom färre cookies sätts.

I följande lista visar vi cookies som ställdes in i webbläsaren i ett test. Å ena sidan visar vi cookies som ställs in utan att du har ett inloggat YouTube-konto. Å andra sidan visar vi cookies som sätts med ett inloggat konto. Listan kan inte göra anspråk på att vara fullständig eftersom användaruppgifterna alltid beror på interaktionerna på YouTube.

Namn: YSC
Värde: b9-CV6ojI5Y111824947-1
Syftet med betalningen: Denna cookie registrerar ett unikt ID för att lagra statistik över den video som tittats på.
Utgångsdatum: Efter sessionens slut

Namn: PREF
Värde: f1=50000000
Syfte: Denna cookie registrerar också ditt unika ID. Google får statistik om hur du använder YouTube-videor på vår webbplats via PREF.
Utgångsdatum: Efter 8 månader

Namn: GPS
Värde: 1
Avsedd användning: Denna cookie registrerar ditt unika ID på mobila enheter för att spåra GPS-positionen.
Utgångsdatum:Efter 30 minuter

Namn: VISITOR_INFO1_LIVE
Värde: 95Chz8bagyU
Avsedd användning: Denna cookie försöker uppskatta användarens bandbredd på våra webbsidor (med inbäddad YouTube-video).
Utgångsdatum:Efter 8 månader

Andra cookies som sätts när du är inloggad med ditt YouTube-konto:

Namn: APISID
Värde: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111824947-
Syftet med betalningen: Denna cookie används för att skapa en profil om dina intressen. Uppgifterna används för personliga annonser.
Utgångsdatum: Efter 2 år

Namn: SAMTYCKE
Värde: YES+AT.de+20150628-20-0
Användningsändamål: Cookien lagrar statusen för användarens samtycke till att använda olika Google-tjänster. KONSENT används också i säkerhetssyfte för att verifiera användare och skydda användardata från obehöriga angrepp.
Utgångsdatum: Efter 19 år

Namn: HSID
Värde: AcRwpgUik9Dveht0I
Syfte: Denna cookie används för att skapa en profil om dina intressen. Dessa uppgifter hjälper oss att visa personlig reklam.
Utgångsdatum:Efter 2 år

Namn: LOGIN_INFO
Värde: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Avsedd användning: Denna cookie lagrar information om dina inloggningsuppgifter.
Utgångsdatum:Efter 2 år

Namn: SAPISID
Värde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Användningsändamål: Denna cookie fungerar genom att unikt identifiera din webbläsare och enhet. Den används för att skapa en profil om dina intressen.
Utgångsdatum:Efter 2 år

Namn: SID
Värde: oQfNKjAsI111824947-
Skäl för betalningen: Den här cookien lagrar ditt Google-konto-ID och din senaste inloggningstid i digitalt signerad och krypterad form.
Utgångsdatum:Efter 2 år

Namn: SIDCC
Värde: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Syfte: Denna cookie lagrar information om hur du använder webbplatsen och vilka annonser du kan ha sett innan du besökte vår webbplats.
Utgångsdatum:Efter 3 månader

Hur länge och var lagras uppgifterna?

De uppgifter som YouTube får från dig och behandlar lagras på Googles servrar. De flesta av dessa servrar finns i Amerika. På https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kan du se exakt var Googles datacenter finns. Dina data distribueras över servrarna. Detta innebär att uppgifterna kan nås snabbare och är bättre skyddade mot manipulation.

Google lagrar de insamlade uppgifterna under olika lång tid. Vissa uppgifter kan du radera när som helst, andra raderas automatiskt efter en begränsad tid och andra lagras av Google under en längre tid. Vissa uppgifter (t.ex. objekt från "Min aktivitet", foton eller dokument, produkter) som lagras i ditt Google-konto sparas tills du raderar dem. Även om du inte är inloggad på ett Google-konto kan du radera vissa data som är kopplade till din enhet, webbläsare eller app.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

I princip kan du radera data i Google-kontot manuellt. Med den automatiska raderingsfunktionen för lokaliserings- och aktivitetsuppgifter som införs 2019 lagras informationen beroende på ditt beslut - antingen 3 eller 18 månader och raderas sedan.

Oavsett om du har ett Google-konto eller inte kan du konfigurera din webbläsare så att cookies från Google raderas eller inaktiveras. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar detta på olika sätt. Följande instruktioner visar hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Chrome: Radera, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Ta bort cookies för att ta bort data som webbplatser har placerat på din dator.

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Om du generellt sett inte vill ha kakor kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en kaka ska sättas. På så sätt kan du för varje enskild cookie bestämma om du vill tillåta den eller inte.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att dina uppgifter behandlas och lagras av inbäddade YouTube-element anses detta samtycke vara den rättsliga grunden för databehandlingen. (artikel 6.1 a i DSGVO). I princip kommer dina uppgifter också att behandlas på grundval av vårt legitima intresse. (artikel 6.1 f i DSGVO). snabb och bra kommunikation med dig eller andra kunder och affärspartner. Vi använder dock endast de inbäddade YouTube-elementen om du har gett ditt samtycke. YouTube sätter också cookies i din webbläsare för att lagra data. Vi rekommenderar därför att du läser vår dataskyddstext om cookies noggrant och tar del av respektive tjänsteleverantörs dataskyddsdeklaration eller riktlinjer för cookies.

YouTube behandlar också uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan vara förenat med olika risker för uppgiftsbehandlingens laglighet och säkerhet.

Som grund för databehandling med mottagare i tredje land (utanför Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet USA) eller för överföring av uppgifter dit använder YouTube standardkontraktsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 3 i DSGVO). Dessa klausuler ålägger YouTube att följa EU:s dataskyddsnivå när de behandlar relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna bland annat här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Eftersom YouTube är ett dotterbolag till Google finns det en gemensam sekretesspolicy. Om du vill veta mer om hur dina uppgifter hanteras rekommenderar vi att du läser sekretesspolicyn på följande adress https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube-knappen Prenumerera Integritetspolicy

Vi har integrerat YouTube-knappen Prenumerera på vår webbplats. Du kan vanligtvis känna igen knappen genom den klassiska YouTube-logotypen. Logotypen visar orden "Prenumerera" eller "YouTube" med vita bokstäver mot en röd bakgrund och den vita symbolen "Play" till vänster. Knappen kan dock också visas på ett annat sätt.

I vår YouTube-kanal hittar du alltid roliga, intressanta och spännande videor. Med den inbyggda knappen "Prenumerera" kan du prenumerera på vår kanal direkt från vår webbplats utan att behöva gå till YouTube-webbplatsen. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att få tillgång till vårt omfattande innehåll. Observera att YouTube kan lagra och behandla dina uppgifter.

Om du ser en inbyggd prenumerationsknapp på vår webbplats sätter YouTube - enligt Google - minst en cookie. Denna cookie lagrar din IP-adress och vår webbadress. YouTube kan också få information om din webbläsare, din ungefärliga plats och ditt förinställda språk på detta sätt. I vårt test sattes följande fyra cookies utan att du var inloggad på YouTube:

Namn: YSC
Värde: b9-CV6ojI5111824947Y
Syftet med betalningen: Denna cookie registrerar ett unikt ID för att lagra statistik över den video som tittats på.
Utgångsdatum: Efter sessionens slut

Namn: PREF
Värde: f1=50000000
Syfte: Denna cookie registrerar också ditt unika ID. Google får statistik om hur du använder YouTube-videor på vår webbplats via PREF.
Utgångsdatum:Efter 8 månader

Namn: GPS
Värde: 1
Avsedd användning: Denna cookie registrerar ditt unika ID på mobila enheter för att spåra GPS-positionen.
Utgångsdatum:Efter 30 minuter

Namn: VISITOR_INFO1_LIVE
Värde: 11182494795Chz8bagyU
Användningsändamål: Denna cookie försöker uppskatta användarens bandbredd på våra webbsidor (med inbäddad YouTube-video).
Utgångsdatum:Efter 8 månader

Anmärkning: Dessa cookies har satts efter ett test och kan inte göra anspråk på att vara fullständiga.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube spara många av dina handlingar/interaktioner på vår webbplats med hjälp av cookies och tilldela dem till ditt YouTube-konto. YouTube får till exempel information om hur länge du surfar på vår webbplats, vilken typ av webbläsare du använder, vilken skärmupplösning du föredrar eller vilka åtgärder du utför.

YouTube använder dessa uppgifter dels för att förbättra sina egna tjänster och erbjudanden, dels för att tillhandahålla analyser och statistik för annonsörer (som använder Google Ads).

Google reCAPTCHA Integritetspolicy

Sammanfattning av Googles integritetspolicy för reCAPTCHA
👥 Registrerade: Besökare på webbplatsen
🤝 Syfte: Optimering av vår tjänsteprestanda och skydd mot cyberattacker.
📓 Behandlade uppgifter: Uppgifter som IP-adress, webbläsarinformation, ditt operativsystem, begränsad plats och användningsuppgifter.
Mer information finns nedan i denna sekretesspolicy.
📅 Lagringsperiod: beroende på vilka uppgifter som lagras.
⚖️ Rättslig grund: Artikel 6.1 a DSGVO (samtycke), artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).

Vad är reCAPTCHA?

Vårt främsta mål är att säkra och skydda vår webbplats för dig och för oss på bästa möjliga sätt. För att säkerställa detta använder vi Google reCAPTCHA från företaget Google Inc. För det europeiska området ansvarar företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Google-tjänster. Med reCAPTCHA kan vi avgöra om du verkligen är en människa av kött och blod och inte en robot eller annan skräpprogramvara. Med skräppost menas all oönskad information som skickas till oss elektroniskt. Med de klassiska CAPTCHAS måste du vanligtvis lösa text- eller bildpussel för att kontrollera informationen. Med reCAPTCHA från Google behöver vi vanligtvis inte besvära dig med sådana pussel. Här räcker det i de flesta fall med att kryssa i en ruta för att bekräfta att du inte är en bot. Med den nya versionen av Invisible reCAPTCHA behöver du inte ens ställa in ett kryss längre. Exakt hur detta fungerar och framför allt vilka uppgifter som används för detta ändamål får du veta i denna sekretesspolicy.

reCAPTCHA är en gratis captcha-tjänst från Google som skyddar webbplatser från skräpprogram och missbruk av icke-mänskliga besökare. Den här tjänsten används oftast när du fyller i formulär på internet. En captcha-tjänst är en typ av automatiskt Turing-test som är utformad för att säkerställa att en åtgärd på internet utförs av en människa och inte av en bot. I det klassiska Turing-testet (uppkallat efter datorforskaren Alan Turing) avgör en människa skillnaden mellan en bot och en människa. Även i fråga om captchas görs detta av datorn eller en programvara. Klassiska captchas fungerar med små uppgifter som är lätta för människor att lösa, men som innebär stora svårigheter för maskiner. Med reCAPTCHA behöver du inte längre aktivt lösa pussel. Verktyget använder modern riskteknik för att skilja människor från robotar. Här behöver du bara kryssa i textfältet "Jag är ingen robot" eller med Invisible reCAPTCHA är det inte längre nödvändigt. Med reCAPTCHA integreras ett JavaScript-element i källkoden och verktyget körs sedan i bakgrunden och analyserar ditt användarbeteende. Utifrån dessa användarhandlingar beräknar programvaran en så kallad captcha-poäng. Google använder denna poäng för att beräkna hur troligt det är att du är en människa redan innan captcha-betyget har skrivits in. reCAPTCHA eller captcha-betyg i allmänhet används alltid när robotar kan manipulera eller missbruka vissa åtgärder (t.ex. registreringar, enkäter osv.).

Varför använder vi reCAPTCHA på vår webbplats?

Vi vill bara välkomna människor av kött och blod till vår webbplats. Bots eller skräpprogram av alla slag kan stanna hemma. Därför gör vi allt för att skydda oss själva och erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse. Därför använder vi Google reCAPTCHA från Google. På så sätt kan vi vara ganska säkra på att vi förblir en "botfri" webbplats. Genom att använda reCAPTCHA överförs data till Google för att avgöra om du verkligen är en människa. reCAPTCHA tjänar därför säkerheten på vår webbplats och i förlängningen även din säkerhet. Utan reCAPTCHA kan det till exempel hända att en bot registrerar så många e-postadresser som möjligt vid registreringen för att "spamma" forum eller bloggar med oönskat reklaminnehåll. Med reCAPTCHA kan vi undvika sådana botattacker.

Vilka uppgifter lagras av reCAPTCHA?

reCAPTCHA samlar in personuppgifter från användare för att avgöra om åtgärderna på vår webbplats faktiskt kommer från människor. IP-adressen och andra uppgifter som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten kan därför skickas till Google. IP-adresserna förkortas nästan alltid i förväg inom EU:s medlemsstater eller andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan uppgifterna hamnar på en server i USA. IP-adressen kombineras inte med andra uppgifter från Google om du inte är inloggad med ditt Google-konto när du använder reCAPTCHA. Först kontrollerar algoritmen reCAPTCHA om Google-cookies från andra Google-tjänster (YouTube, Gmail osv.) redan finns i din webbläsare. Därefter sätter reCAPTCHA en extra cookie i din webbläsare och tar en ögonblicksbild av ditt webbläsarfönster.

Följande lista över insamlade webbläsar- och användardata är inte fullständig. De är snarare exempel på uppgifter som enligt vår kännedom behandlas av Google.

 • Referrer URL (adressen till den sida som besökaren kom från).
 • IP-adress (t.ex. 256.123.123.1).
 • Information om operativsystemet (programvaran som gör att datorn kan köras). Kända operativsystem är Windows, Mac OS X eller Linux).
 • Cookies (små textfiler som lagrar data i din webbläsare)
 • Mus- och tangentbordsbeteende (varje åtgärd som du utför med musen eller tangentbordet lagras).
 • Datum- och språkinställningar (det språk eller datum som du har förinställt på datorn sparas).
 • Alla JavaScript-objekt (JavaScript är ett programmeringsspråk som gör det möjligt för webbplatser att anpassa sig till användaren. JavaScript-objekt kan samla alla typer av data under ett och samma namn.)
 • Skärmupplösning (visar hur många pixlar bildskärmen består av)

Det är oomtvistat att Google använder och analyserar dessa uppgifter redan innan du klickar på kryssrutan "Jag är ingen robot". Med Invisible reCAPTCHA-versionen utelämnas till och med tickandet och hela igenkänningsprocessen körs i bakgrunden. Google berättar inte i detalj hur mycket och vilka uppgifter som lagras.

Följande cookies används av reCAPTCHA: Här hänvisar vi till demoversionen av reCAPTCHA från Google på följande adress https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Alla dessa cookies kräver en unik identifierare för spårning. Här är en lista över cookies som Google reCAPTCHA har ställt in i demoversionen:

Namn: IDE
Värde:WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-111824947-8
Användningsändamål: Den här cookien sätts av DoubleClick (som också ägs av Google) för att registrera och rapportera en användares handlingar på webbplatsen när det gäller annonser. Detta gör det möjligt att mäta reklamens effektivitet och vidta lämpliga optimeringsåtgärder. IDE lagras i webbläsare under domänen doubleclick.net.
Utgångsdatum: Efter ett år

Namn: 1P_JAR
Värde: 2019-5-14-12
Syfte: Denna cookie samlar in statistik om användningen av webbplatsen och mäter konverteringar. En konvertering sker till exempel när en användare blir en köpare. Cookien används också för att visa relevanta annonser för användarna. Dessutom kan kakan användas för att förhindra att en användare ser samma annons mer än en gång.
Utgångsdatum: Efter en månad

Namn: ANID
Värde:U7j1v3dZa1118249470xgZFmiqWppRWKOr
Syftet med betalningen: Vi kunde inte hitta mycket information om denna kaka. I Googles sekretesspolicy nämns cookien i samband med "reklamcookies" som "DSID", "FLC", "AID" och "TAID". ANID lagras under domänen google.com.
Utgångsdatum: Efter 9 månader

Namn: SAMTYCKE
Värde:YES+AT.de+20150628-20-0
Användningsändamål: Cookien lagrar statusen för användarens samtycke till att använda olika Google-tjänster. KONSENT används också i säkerhetssyfte för att verifiera användare, förhindra inloggningsbedrägerier och skydda användardata från obehöriga angrepp.
Utgångsdatum: Efter 19 år

Namn: NID
Värde: 0WmuWqy111824947zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Avsedd användning: NID används av Google för att anpassa annonser till dina Google-sökningar. Med hjälp av kakan "minns" Google dina vanligaste sökfrågor eller din tidigare interaktion med annonser. På så sätt får du alltid skräddarsydda annonser. Cookien innehåller ett unikt ID för att samla in användarens personliga inställningar för reklamändamål.
Utgångsdatum: Efter 6 månader

Namn: DV
Värde: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc111824947-4
Syftet med betalningen: När du har kryssat i rutan "Jag är ingen robot" kommer den här cookien att sättas. Cookien används av Google Analytics för personlig reklam. DV samlar in information i anonym form och används också för att särskilja användare.
Utgångsdatum: Efter 10 minuter

Anmärkning:Den här listan kan inte göra anspråk på att vara fullständig, eftersom Googles erfarenhet visar att Google ändrar sitt val av cookies gång på gång.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Genom att infoga reCAPTCHA överförs data från dig till Googles server. Google klargör inte exakt var dessa uppgifter lagras, inte ens efter upprepade förfrågningar. Utan att ha fått någon bekräftelse från Google kan man anta att uppgifter om t.ex. musinteraktion, tid som spenderas på webbplatsen eller språkinställningar lagras på Googles europeiska eller amerikanska servrar. Den IP-adress som din webbläsare överför till Google sammanförs i allmänhet inte med andra Google-data från andra Google-tjänster. Om du är inloggad på ditt Google-konto när du använder reCAPTCHA-inlägget kommer uppgifterna dock att slås samman. De avvikande dataskyddsbestämmelserna för Google-företaget gäller för detta.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra lagring av uppgifter?

Om du inte vill att uppgifter om dig och ditt beteende ska överföras till Google måste du logga ut helt från Google och radera alla Google-cookies innan du besöker vår webbplats eller använder programmet reCAPTCHA. I princip överförs uppgifterna automatiskt till Google så snart du besöker vår webbplats. Om du vill radera dessa uppgifter igen måste du kontakta Google-supporten på följande adress https://support.google.com/?hl=de&tid=111824947 kontakt.

Genom att använda vår webbplats godkänner du därför att Google LLC och dess ombud automatiskt samlar in, behandlar och använder uppgifter.

Observera att när du använder det här verktyget kan uppgifter från dig också lagras och behandlas utanför EU. De flesta tredjeländer (inklusive USA) anses inte vara säkra enligt den nuvarande europeiska dataskyddslagstiftningen. Uppgifter till osäkra tredjeländer får därför inte överföras, lagras och behandlas där om det inte finns lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. EU:s standardavtalsklausuler) mellan oss och den utomeuropeiska tjänsteleverantören.

Rättslig grund

Om du har samtyckt till att Google reCAPTCHA används är den rättsliga grunden för motsvarande databehandling detta samtycke. Enligt Artikel 6.1 a i DSGVO (samtycke). den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, som kan uppstå under Googles insamling av reCAPTCHA.

Vi har också ett legitimt intresse av att använda Google reCAPTCHA för att optimera vår onlinetjänst och göra den säkrare. Den motsvarande rättsliga grunden för detta är Artikel 6.1 f DSGVO (berättigade intressen).. Vi använder dock endast Google reCAPTCHA om du har gett ditt samtycke.

Google behandlar också uppgifter bland annat i USA. Vi vill påpeka att det enligt EG-domstolens yttrande för närvarande inte finns någon adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA. Detta kan vara förenat med olika risker för uppgiftsbehandlingens laglighet och säkerhet.

Google använder standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen (= artikel 46.2 och 3 i DSGVO) som grund för databehandling hos mottagare i tredje land (utanför EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. i synnerhet USA) eller för överföring av uppgifter dit. Dessa klausuler ålägger Google att följa EU:s dataskyddsnivå vid behandling av relevanta uppgifter utanför EU. Dessa klausuler bygger på ett genomförandebeslut från EU-kommissionen. Du hittar beslutet och klausulerna bland annat här: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Du kan läsa lite mer om reCAPTCHA på Googles sida för webbutvecklare på https://developers.google.com/recaptcha/. Google går in mer i detalj på den tekniska utvecklingen av reCAPTCHA, men du kommer att söka förgäves efter exakt information om datalagring och dataskyddsrelaterade ämnen även där. En bra översikt över Googles grundläggande användning av uppgifter finns i företagets egen sekretesspolicy på följande adress https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Alla texter är upphovsrättsligt skyddade.

Källa: Skapad med hjälp av Dataskyddsgenerator från AdSimple